ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 8 ЮНИ

БНТ

05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок 09:00 По све­та и у нас 09:15 Кул­ту­ра.БГ 10:15 100% буд­ни пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл/п/ 11:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 12:35 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /п/ 13:30 Двор­ци­те на на­ро­да: На­ро­ден дво­рец на кул­ту­ра­та – Со­фия до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 14:00 Мал­ки ис­то­рии 14:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:30 То­чи­ца ани­ма­цио­нен филм 14:50 Среб­рис­тият жре­бец ани­ма­цио­нен филм 15:15 Гим­на­зия “Чер­на дуп­ка” тв филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас 16:15 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но 17:00 БНТ на 60 Алекс Сър­ча­джие­ва и Иван Ях­на­джиев /п/ 17:55 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 18:00 По све­та и у нас 18:20 Още от деня 19:00 Пи­тай БНТ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ис­то­рия.bg Де­ве­тоюн­ски прев­рат 22:00 Те­ле­ви­зио­нен теа­тър: Но­во­то прис­та­ни­ще тв пос­та­нов­ка /1972 г./, ре­жи­сьор Ха­ри Мла­де­нов, в ро­ли­те: Кон­стан­тин Ко­цев, Ди­ми­тър Ман­чев и др. 23:00 По све­та и у нас 23:30 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 23:35 Тай­ният агент 4-се­риен тв филм /Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2016г./, 1 епи­зод, ре­жи­сьор Чарлз Мак­ду­гъл, в ро­ли­те: То­би Джоунс, Ви­ки Мак­клър, Сти­вън Греъм, Иън Харт и др. 00:20 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:20 100% буд­ни пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл/п/ 02:20 Пи­тай БНТ /п/ 03:20 Аре­на спорт /п/ 04:20 Тай­ният агент тв филм /1 епи­зод/п/

bTV

05:30 “Лю­бим­ци” /п./ – се­риал, еп.17 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, с.3 еп.16 06:30 “Ли­це в ли­це” /п./ 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п./ 13:30 Пре­мие­ра: “Обе­ща­ние” – се­риал, с.2 еп.17 15:30 “Тър­гов­ски цен­тър” – се­риал, с.14 еп.13 – 15 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Сво­бо­ден дух” – се­риал, с.2 еп.62 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги” – се­риал, с.2 еп.101 21:00 Пре­мие­ра: “Бо­жес­тве­но” – се­риал, еп.17 22:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 23:00 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 23:30 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с.10 еп.5 01:20 Пре­мие­ра: “Су­пер еки­паж” – се­риал, с.2 еп.18, 19 02:20 bTV Но­ви­ни­те /п./ 02:50 “Пре­ди обед” /п./ 04:50 “За­ви­на­ги” – се­риал, еп.9

bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – се­риал, с.4 еп.26 06:30 Ани­ма­цио­нен блок: “Джи Ай Джо: Сиг­ма 6” – се­риал, еп.1 – 3 08:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, еп.15 09:00 “Сто­те” – се­риал, с.5 еп.8 10:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.5 еп.7 11:00 “Монк” – се­риал, с.8 еп.8 12:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп.10 13:00 “Ох, на ма­ма” – ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, 2017), ре­жи­сьор Джо­на­тан Ли­вайн, в ро­ли­те: Ей­ми Шу­мър, Гол­ди Хоун, Айк Ба­рин­холц, Крис­то­фър Ме­лъ­ни, Ран­дал Парк, Уон­да Сайкс, Ос­кар Хай­на­да и др. 15:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, еп.16 16:00 “Сто­те” – се­риал, с.5 еп.9 17:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп.11 18:00 “Монк” – се­риал, с.8 еп.9 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Стре­ла­та” – се­риал, с.5 еп.8 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Су­пер­гърл” – се­риал, с.5 еп.6 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Пъ­лен кон­такт” – ек­шън, три­лър (Бъл­га­рия, Гер­ма­ния, САЩ), ре­жи­сьор Да­ни Лър­нър, в ро­ли­те: Долф Лун­грен, Джи­на Мей, Май­къл Па­ре, Ба­шар Ра­хал, Лес Уел­дън, Але­ксан­дър Ка­диев и др. [16+] 23:45 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.5 еп.6 00:45 “Монк” – се­риал, с.8 еп.9 01:45 “Стре­ла­та” – се­риал, с.5 еп.8 02:45 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, еп.11 03:45 “Сто­те” – се­риал, с.5 еп.9 04:45 “4×4” – пре­да­ва­не за оф­роуд ав­то­мо­би­ли, с.3 еп.16

bTV Comedy

05:00 “Су­пер­мар­кет” /п./ – се­риал 06:00 “Су­пер­мар­кет” – се­риал, с.2 еп.19, 20 07:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п./ – се­риал 08:00 “По сре­да­та” /п./ – се­риал 08:30 “Хо­тел Ел­еон” /п./ – се­риал 09:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 10:00 “Снеж­на­та кра­ли­ца 3: Огън и лед” – ани­ма­ция, се­меен, прик­лю­чен­ски (Ру­сия, 2016), ре­жи­сьор Але­ксей Ци­ци­лин 12:00 “Прия­те­ли” /п./ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал 14:00 “Хо­тел Ел­еон” /п./ – се­риал 15:00 “Вни­ма­вай как­во го­во­риш” /п./ – се­риал 15:30 “Ди­ва­та Ни­на” /п./ – се­риал 16:30 “По сре­да­та” /п./ – се­риал 17:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но шоу 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с.5 еп.14, 15 19:00 “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал, еп.8 20:00 “По сре­да­та” /п./ – се­риал 20:30 “По сре­да­та” – се­риал, с.8 еп.8 21:00 “Вни­ма­вай как­во го­во­риш” – се­риал, еп.3, 4 22:00 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал, с.2 еп.14, 15 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.7 еп.18, 19 00:00 “Снеж­на­та кра­ли­ца 3: Огън и лед” /п./ – ани­ма­ция, се­меен, прик­лю­чен­ски (Ру­сия, 2016) 02:00 “Су­пер­мар­кет” /п./ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п./ 04:00 “По-доб­ре къс­но, от­кол­ко­то ни­ко­га” – се­риал

Nova TV

05:30 “Не­заб­ра­ви­мо” – се­риен филм,се­зон 4 /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 21:00 “Маг­нум” – се­риен филм, се­зон 1 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 “ФБР” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 1 23:30 “Прес­тъп­ни на­ме­ре­ния” – се­риен филм, се­зон 4 00:30 “Не­заб­ра­ви­мо” – се­риен филм, се­зон 4 01:30 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риен филм, се­зон 12 02:00 “Уил и Грейс” – се­риен филм 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 03:30 “Ос­та­ни с мен” – се­риен филм /п/ 04:30 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм /п/

Nova Sport

10:00 Бас­кет­бол: От­бор Джор­дан сре­щу От­бор Ли­га Ен­де­са /п/ 11:30 Об­зор на кръ­га за Ку­па­та на Гер­ма­ния (2019-20), 4-и епи­зод /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Цмо­ки – УНИКС, мач от ВТБ ли­га /п/ 14:00 Фут­бол: Хъ­дър­сфилд Таун – Ше­филд Уен­здей, мач от Чем­пиън­шип /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Кар­диф Си­ти – Ми­дълз­бро, мач от Чем­пиън­шип /п/ 17:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:00 Фут­бол: Лийдс Юнай­тед – Дар­би Каун­ти, мач от Чем­пиън­шип /п/ 20:00 Бас­кет­бол: Тау Ке­ра­ми­ка – Хо­вен­тут, фи­нал за Ку­па­та на краля (2003-04), в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Ми­дълз­бро – Ар­се­нал (1998-99) /п/ 22:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Блек­бърн Роу­върс – Лийдс Юнай­тед (1997-98) /п/ 23:00 Хо­кей на лед: ЦСКА Мос­ква – Са­ла­ват Юл­аев, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га /п/ 01:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Край на прог­ра­ма­та

 Kanal 3

06:30 “Па­та­рин­ски Live” – /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “Пулс” – здрав­но пре­да­ва­не /п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Без мон­таж” 10:25 “Има­те ду­ма­та” -/п/ 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Из­кус­тво по вре­ме на пан­де­мия”-/п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:20 “Бе­нов­ска пи­та” – из­бра­но 13:00 НО­ВИ­НИ 13:20 “Па­та­рин­ски Live” – /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Со­циал­на мре­жа” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:20 “Из­кус­тво по вре­ме на пан­де­мия” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:30 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 17:00 НО­ВИ­НИ 17:20 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 21:00 НО­ВИ­НИ 21:20 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:20 “Па­та­рин­ски Live”- /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00   Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *