HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 8 ЯНУАРИ

БНТ

05:50 Бър­зо, лес­но, вкус­но ре­цеп­та на деня 06:00 Денят за­поч­ва Сут­ре­шен ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Юлия Нае­ва и Иво Ни­ко­ди­мов 09:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:15 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра Кул­ту­рен ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва и Ди­ми­тър Стоя­но­вич 11:00 Здра­ве­то от­бли­зо Здрав­но пре­да­ва­не с во­дещ Ма­рия Ан­до­но­ва 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но ре­цеп­та на деня/п/ 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Пъ­ту­ва­не към Йе­ру­са­лим 2-се­риен иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2003г./, 1 част, ре­жи­сьор Иван Ни­чев, в ро­ли­те: Еле­на Пет­ро­ва, Але­ксан­дър Мор­фов, Хрис­то Гър­бов, Тат­яна Ло­ло­ва и др. 14:00 Шоу­то на Ка­на­ла /п/ 15:00 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 15:15 До сър­це­то тв филм /Бъл­га­рия, 2017г./, сце­на­рист Ру­мен Ни­ко­лов, ре­жи­сьор Ди­ми­тър Шар­ков 15:30 Сид – де­те на нау­ка­та ани­ма­цио­нен филм 16:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:40 Мал­ки ис­то­рии до­ку­мен­та­лен слот 16:55 Град­че­то Си­дер Коув тв филм /23 епи­зод/ 17:45 Бър­зо, лес­но, вкус­но ре­цеп­та на деня/п/ 17:55 Зе­ле­на свет­ли­на 18:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:40 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! Хей, Дъ­ги 20:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ис­то­рия.bg 170 го­ди­ни от рож­де­ние­то на Хрис­то Бо­тев 22:00 Чер­ве­на­та кра­ли­ца тв филм /2 епи­зод/ 23:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Че­реп и кос­ти 9-се­риен тв филм /САЩ, 2014г./, 1 епи­зод, ре­жи­сьор Дей­вид Слейд, в ро­ли­те: Джон Мал­ко­вич, Ри­чард Койл, Клер Фой и др.(14) 00:25 Бър­зо, лес­но, вкус­но ре­цеп­та на деня/п/ 00:35 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра /п/ 02:15 Град­че­то Си­дер Коув тв филм /23 епи­зод/п/ 03:10 Че­реп и кос­ти тв филм /1 епи­зод/п/(14) 04:00 Здра­ве­то от­бли­зо /п/ 04:40 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/

bTV

05:00 “Кос­те­нур­ки­те Нин­джа” – ани­ма­ция 06:00 “Ава­тар – ле­ген­да­та за Анк” – ани­ма­ция 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/- ве­чер­но ток шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Лю­бов под наем” – се­риал, с. 1, еп. 35 15:00 “Из­ку­ше­ние” – се­риал, с.1, еп.17 16:00 Пре­мие­ра: “Кли­ни­ка край езе­ро­то” – се­риал, с.3, еп. 3 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:55 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “Сър­це­то на гра­да” – се­риал, с.1, еп. 23 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Се­га и за­ви­на­ги” – се­риал, с. 2, еп. 27 21:30 “Ека­те­ри­на” – се­риал, с.2, еп.5 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Къ­ща от кар­ти”- се­риал, с.3, еп. 13 01:00 “Из­ку­ше­ние” /п./- се­риал 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п./ – къс­на еми­сия 02:30 “Пре­ди обед” /п./ – ток­шоу 04:30 “Сър­це­то на гра­да” /п./- се­риал

bTV Comedy

05:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./- се­риал 06:00 “Клуб “Ве­се­лие” – се­риал, с.6 07:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал 08:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.7 09:00 “Сто­ли­ча­ни в пе­ве­че” – се­риал 10:00 “Рио 2” – ани­ма­ция, прик­лю­чен­ски,ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 2014), сце­на­рис­ти – Дон Рай­мър, Кар­лос Сал­да­на, ре­жи­сьор – Кар­лос Сал­да­на 12:00 “Кухня” – се­риал 13:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п./- се­риал 14:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” /п./- ко­ме­диен се­риал 17:00 ” Сто­ли­ча­ни в пе­ве­че” – се­риал, с.5 18:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.4 19:00 “Пред­гра­дие” – се­риал, с.2 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – ко­ме­диен се­риал, с.8 22:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – ко­ме­диен се­риал, с.6 23:00 “Хо­тел “Ел­еон” – ко­ме­диен се­риал 00:00 “Аме­ри­кан­ски пай: От­но­во заед­но” – ко­ме­дия (САЩ, 2012), ре­жи­сьо­ри – Джон Хър­виц, Хей­дън Шлос­бърг, ак­тьо­ри – Джей­сън Бигс, Али­сън Ха­ни­гън, Крис Клайн, То­мас Йън Ни­къ­лъс, Еди Кей То­мас, Шон Уилям Скот, Та­ра Рийд, На­та­ша Лио­не, Юд­жийн Ле­ви и др. 02:00 “Клуб “Ве­се­лие” /п./ – се­риал 03:00 “По сре­да­та” /п/- се­риал

bTV Action

06:00 “Пин­гви­ни­те от Ма­да­гас­кар” – ани­ма­ция 08:00 “Монк” – се­риал, с.3, еп.2 09:00 “Го­тъм” – се­риал, с.2, еп. 19 10:00 “Кос­ти” – се­риал, с.11, еп. 21 11:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, еп.17 12:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.2, еп.8 13:00 “Бел­язан да ум­ре” – ек­шън, дра­ма (САЩ, 1990),ре­жи­сьор – Дуайт Ли­тъл, Ак­тьо­ри: Да­ни Тре­йо, Сти­вън Се­гал, Ба­зил Уо­лъс, Кийт Дей­вид и др. 15:00 “Монк” – се­риал, с.3, еп.3 16:00 “Го­тъм” – се­риал, с.2, еп. 20 17:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.,2, еп.9 18:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, еп. 18 19:00 Пре­мие­ра: “Кос­ти” – се­риал, с.11, еп. 22 20:00 Пре­мие­ра: “Тре­ни­ро­въ­чен ден” – се­риал, еп. 3 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 “Из­чез­ва­не­то” – три­лър, пси­хо (САЩ, 1993), ре­жи­сьор – Жорж Слюи­цер, ак­тьо­ри – Кий­фър Съ­дър­ланд, Сан­дра Бъ­лок, Джеф Бри­джис, Нан­си Тра­вис и др. 00:15 “Тре­ни­ро­въ­чен ден” – се­риал, еп. 3 01:15 “Кос­ти” – се­риал, с.11, еп.22 02:15 “Монк” – се­риал, с.3, еп.3 03:15 “Стре­ла­та” – се­риал, с.2, еп.9 04:15 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, еп. 18

Nova TV

05:30 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 11:30 “Бон Апе­ти” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Вой­на­та на ро­зи­те”- се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 14:30 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:30 “Гос­по­да­ри на ефи­ра”- за­бав­но пре­да­ва­не /п/ 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра, из­бра­но 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Иг­ра­чът” (пре­мие­ра) – се­риен филм 21:00 “Дър­во­то на жи­во­та” – се­риен филм 22:00 “Со­фия – Ден и Нощ” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти се­риал 23:00 “Гос­по­да­ри на ефи­ра”- за­бав­но пре­да­ва­не 23:30 Но­ви­ни­те на NOVA 00:00 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA 01:00 “Так­си: Брук­лин” – се­риен филм 02:00 “Неп­рос­ти­мо”- се­риен филм 03:00 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм 04:00 “Вой­на­та на ро­зи­те”- се­риен филм /п/

Nova Sport

09:00 Дартс: Све­тов­но пър­венс­тво 2018, пет­на­де­се­ти ден, фи­нал, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Мо­на­ко – Каен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Мар­си­лия – Па­ри Сен Жер­мен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Бас­кет­бол: Бас­ко­ния – Ва­лен­сия, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Троа – Лион, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 20:00 Фут­бол: Ни­ца – Страс­бург, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Фут­бол: Бор­до – Мо­на­ко, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 00:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 най-доб­ро­то от “Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски, 2 част 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 06:00 Прос­то Ди­ков”, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков (п) 09:00 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то, (п) 10:00 “Чес­тно ка­за­но с Лю­ба Ку­ле­зич”, пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, (п) 11:00 “Код 11-13”, ин­фор­ма­цион­но – но­ви­нар­ско шоу LIVE 13:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT, (п) 14:00 “Прос­то Ди­ков”, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков, (п) – 1 част 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 16:30 еМи­сия Бъл­га­рия LIVE 18:30 Цен­трал­ни Но­ви­ни на BIT LIVE 19:00 BIT СПОРТ LIVE 19:30 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич, (п) 20:30 “Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски LIVE 21:30 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти LIVE 22:00 BIT LIVE – най-ин­те­рес­но­то от пре­ки­те включ­ва­ния и из­лъч­ва­ния на Би Ай Ти за деня 23:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич (п) 00:00 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти, (п) 00:30 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 02:00 “Без Це­ло­фан”, ак­туал­ни по­ли­ти­чес­ки из­явле­ния без цен­зу­ра 02:30 “Прос­то Ди­ков”, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков, (п)

Kanal 3

06:00 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 06:30 “Всяка сут­рин” – сут­ре­шен блок 09:00 “Oфан­зи­ва”/п/ 11:00 Вре­ме­то, ка­лен­дар, хо­рос­коп 11:15 Топ Шоп 11:30 Пулс/п/ 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Те­ле­мар­кет 12:20 Вре­ме­то, ка­лен­дар, хо­рос­коп 12:30 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 Вре­ме­то, ка­лен­дар, хор­скоп 13:30 Хо­ли­вуд/п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Кухн­ята на Звез­дев” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 Топ шоп 15:30 “Все­ки сле­до­бед” с Кри­си” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:25 Те­ле­мар­кет 17:30 “Кок­тейл”/п/ 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 18:45 “Денят на жи­во”, об­зор 19:45 Па­та­рин­ски Live 20:00 “Спорт в обе­кти­ва”, об­зор 21:00 НО­ВИ­НИ 21:45 Па­та­рин­ски Live п/ 22:00 “Денят на жи­во”/п/ 23:00 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:30 “Все­ки сле­до­бед с Кри­си” /п/ 01:00 07:00 – Пов­то­ре­ния

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *