ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 9 АВГУСТ

БНТ

05:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов /п/ 06:00 Пъ­те­ки /п/ 06:45 Ша­къл­тън – смърт или сла­ва, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца/п/ 07:35 Из­кус­тво­то за све­та, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 07:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Щас­тли­во­то ку­че, иг­ра­лен филм /САЩ, 2015 г./, ре­жи­сьор Май­къл Фай­фър, в ро­ли­те Брайс Джон­сън, Бо­ти Блис, Грант Бау­лър, Але­ксис Бър­нет и др. 09:30 Маг­на Ау­ра – из­гу­бе­ният град, тв филм 10:00 Ва­кан­ция­та на Ли­ли, тв филм 11:00 Прис­та­ни­ще 4-се­риен до­ку­мен­та­лен филм /Ир­лан­дия, 2018 г./ 12:00 По све­та и у нас 12:30 До­мът на вяра­та С бла­го­дар­ност към Бо­га /п/ 13:00 Го­го на 60, му­зи­ка­лен филм 14:00 По­ща­льо­нът, до­ку­мен­та­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2016 г./, ре­жи­сьор То­нис­лав Хрис­тов 15:25 Среб­рис­тият жре­бец, иг­ра­лен филм /Ав­стра­лия, 1993 г./, ре­жи­сьор Джон Та­ту­лис, в ро­ли­те: Ръ­сел Кроу, Ка­ръ­лайн Гу­дол, Ей­ми Дей­миън и др. 17:00 Джинс Ро­дът на Ет­иен Ле­ви /п/ 17:30 Аре­на спорт 18:30 Спорт тото 19:00 Ди­вия Франк в Ав­стра­лия, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца (12) 19:50 Бъл­га­рия от край до край: Раз­ка­зи на сър­це­то 20:00 По све­та и у нас 20:30 След но­ви­ни­те 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Аса­нсьор за па­циен­ти, иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 2017 г./, ре­жи­сьор Иг­ли­ка Три­фо­но­ва, в ро­ли­те Хрис­то Гър­бов, Свет­ла­на Ян­че­ва, Бой­ка Вел­ко­ва, Ан­ге­ли­на Сла­во­ва и др. 22:25 По све­та и у нас 22:40 Кар­те­лът на до­нос­ни­ци­те, иг­ра­лен филм /Ко­лум­бия, 2011 г./, ре­жи­сьор Кар­лос Мо­ре­но, в ро­ли­те Ма­но­ло Кар­до­на, Хуа­на Ако­ста, Дие­го Ка­да­вид, Ро­бин­сон Диас, Ку­но Бе­кер и др. (14) 00:25 Среб­рис­тият жре­бец, иг­ра­лен филм /п/ 02:00 Сту­дио Х: Двоен удар, иг­ра­лен филм /п/ (14) 03:45 Веч­на­та му­зи­ка /п/ 04:15 Щас­тли­во­то ку­че, иг­ра­лен филм /п/

bTV

05:10 “Cool…T” /п/ 06:00 “Джи Ай Джо: Сиг­ма 6” – се­риал, ани­ма­ция, еп.13 06:30 “На­цио­на­лен парк “Йе­лоус­тоун” – до­ку­мен­та­лен филм 07:30 “Прия­те­ли” – се­риал, с.3, еп.8 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” /най-до­ро­то/ – уи­кенд блок 11:00 “Тър­си се” /п/ – ток­шоу 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 Пре­мие­ра: “Фит­нес” – се­риал, еп.6 13:00 “Ма­йор Пейн” – ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски, се­меен (САЩ, 1995), ре­жи­сьор Ник Ка­съл, в ро­ли­те: Дей­мън Уе­йънс, Май­къл Ай­рън­сайд, Скот Би­тъ­лоу, Ал­бърт Хол и др. 15:00 “Ала­ми­нет” – скеч шоу 15:10 bTV Ва­кан­ция: “Аз, прок­лет­ни­кът” – ани­ма­ция, ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 2010), ре­жи­сьо­ри Пиер Ко­фен и Крис Ре­но 17:00 “120 ми­ну­ти” /най-доб­ро­то/ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те /п/ – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Тран­спор­тер” – ек­шън, три­лър (Фран­ция, САЩ, 2002), ре­жи­сьо­ри Луи Ле­те­рие и Ко­ри Юен, в ро­ли­те Джей­сън Стей­тъм, Шу Ки, Мат Шулц, Фран­соа Бер­леан, Рик Янг и др. 21:50 “Ча­ка­ла” – кри­ми­на­лен, ек­шън (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Фран­ция, Гер­ма­ния, Япо­ния, 1997), ре­жи­сьор Май­къл Кей­тън-Джоунс, в ро­ли­те Брус Уи­лис, Ри­чард Гиър, Сид­ни Поа­тие, Даян Ве­но­ра, Ма­тил­да Мей, Джей Кей Си­мънс, Джон Къ­нин­гам, Джак Блек, Да­ниел Дей Ким, Ла­ри Кинг и др. 00:20 “Как­во се слу­чи с По­не­дел­ник” – ек­шън, кри­ми­на­лен, фан­тас­ти­ка (Ве­ли­коб­ри­та­ния, Фран­ция, Бел­гия, 2017) 02:40 “Тър­си се” /п/ 03:40 “120 мин­ти” /п/

bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – се­риал, еп.7 – 10 08:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал,, с.6 еп.3 – 5 11:00 “Мост на дра­ко­ни” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, ро­ман­ти­чен (САЩ, 1999), ре­жи­сьор Ай­зък Фло­рен­тин, в ро­ли­те Долф Лунд­грен, Ка­ри-Хи­рою­ки Та­га­ва, Ва­ле­ри Чоу, Га­ри Хъд­сън, Ба­шар Ра­хал, Ве­ли­зар Би­нев, Боян Ми­лу­шев и др. 13:00 “Пъ­лен мрак” – хо­рър, фан­тас­ти­ка (САЩ, 2000), ре­жи­сьор Дей­вид Туи, в ро­ли­те: Вин Ди­зел, Ра­да Ми­чъл, Коул Хау­зър, Кийт Дей­вид и др. [14+] 15:15 “Джо­на Хекс” – фен­тъ­зи, ек­шън (САЩ, 2010), ре­жи­сьор Джи­ми Хе­йуърд, в ро­ли­те: Джош Бро­лин, Ме­гън Фокс, Джон Мал­ко­вич, Май­къл Фас­бен­дър, Уил Ар­нет, Уес Бен­тли и др. 17:00 “По­мощ 112” – риа­ли­ти по­ре­ди­ца, еп.6 17:30 “Да Знаеш Как” /п/ – пре­да­ва­не за ре­мон­ти и об­за­веж­да­не, с.2, еп.6 18:00 “4×4” – пре­да­ва­не за оф­роуд ав­то­мо­би­ли, с.4 еп.11 18:30 “Джу­ра­сик парк II: Из­гу­бе­ният свят” – прик­лю­чен­ски, фан­тас­ти­ка (САЩ, 1997), ре­жи­сьор Сти­вън Спил­бърг, в ро­ли­те: Джеф Голд­блъм, Джу­лиан Мур, Пийт По­съл­туейт, Ар­лис Хауърд, Ри­чард Атъ­нбъ­ро, Винс Вон, Пи­тър Стор­меър и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Хит­мен: Агент 47” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, Гер­ма­ния, 2015), ре­жи­сьор Але­ксан­дер Бах, в ро­ли­те Ру­пърт Френд, Хан­на Уеър, За­ка­ри Куин­то, Ки­рън Хайндс, То­мас Креч­ман и др. [14+] 00:00 “Хро­ни­ки­те на Ри­дик” – ек­шън, фан­тас­ти­ка (САЩ, 2004), ре­жи­сьор Дей­вид Туи, в ро­ли­те: Вин Ди­зел, Тан­ди Ню­тън, Колм Фиор, Джу­ди Денч, Карл Ър­бън, Але­кса Да­ва­лос, Кийт Дей­вид и др. [14+] 02:15 “Ло­вец на де­мо­ни” – фен­тъ­зи, ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Майк Мен­дес, в ро­ли­те Долф Лунд­грен, Крис­ти­на Клийб, То­ни Бен­тли Са­ра Чок и др. [16+] 04:00 “Хит­мен: Агент 47” /п/ – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, Гер­ма­ния, 2015)

bTV Comedy

05:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” /п/ – ко­ме­дий­но шоу 06:00 “Мал­ко­то по­ни” – се­риал, еп.3, 4 07:00 “Из­гу­бен­яци” – се­риал, с.3, еп.1, 2 08:00 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” /п/ – се­риал 09:00 Пре­мие­ра: “На по-доб­ро място” – се­риал, с.4, еп.4, 5 10:00 “Бе­то­вен 5” – ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 2003), ре­жи­сьор Марк Гри­фитс, в ро­ли­те Дейв То­мас, Фейт Форт, Да­вей Чейс, Том Пос­тън, Са­ми Кан и др. 12:00 “Се­мей­ство Флинт­стоун” – ко­ме­дия, се­меен, фен­тъ­зи (САЩ, 1994), ре­жи­сьор Бра­йън Ле­вант, в ро­ли­те Роу­зи О`До­нъл, Ели­за­бет Пър­кинс, Кайл Мак­лок­лън, Ха­ли Бе­ри, Ели­за­бет Тей­лър, Джон Гуд­ман, Рик Мо­ра­нис и др. 14:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 15:00 “Шитс Крийк” /п/ – се­риал 16:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п/ – се­риал 18:30 “Гранд” /п/ – се­риал 19:30 “На по-доб­ро място” /п/ – се­риал 20:30 “Пан” – фен­тъ­зи, прик­лю­чен­ски, ко­ме­дия (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Ав­стра­лия, 2015), ре­жи­сьор Джо Райт, в ро­ли­те Ле­ви Ми­лър, Хю Джак­ман, Ама­нда Сай­фред, Ру­ни Ма­ра, Га­рет Хед­лънд, Нон­со Ан­оу­зи, Ка­ра Де­ла­вин, Пол Кей и др. 22:30 “Из­гу­бен­яци” – се­риал, с.3, еп.1, 2 23:30 “Шитс Крийк” /п/ – се­риал 00:30 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу (есен 2019) 01:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ – ве­чер­но ток­шоу 02:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” /п/ – ко­ме­дий­но шоу 03:00 “На по-доб­ро място” /п/ – се­риал 04:00 “Из­гу­бен­яци” /п/ – се­риал

Nova TV

05:15 “Коф­ти при­чес­ка” – с уч. на Лий-Алин Бей­кър, Ло­ра Ма­ра­но, Крис­чън Кем­бъл и др. /п/ 06:30 “Ико­нос­тас” 07:00 “Бре­го­ве­те на Че­са­пийк” – се­риен филм, се­зон 1 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 10:00 “Ин­га Линд­стрьом: Тай­на от ми­на­ло­то” – с уч. на Ан­не Вер­нер, Ян Хар­тман, Ге­рит Клайн и др. 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Дъл­гът зо­ве” – с уч. на Да­ние­ла Мо­не, Ке­ли Блац, Лес­ли Дей­вид Бей­кър, Даф­ни Зу­ни­га и др. 14:15 “Моят таен ми­лио­нер” – с уч. на Шо­бан Уилямс, Стив Лънд, Али Бер­трам, Адам Ди­мар­ко и др. 16:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 16:55 Не­дел­ята на NOVA – пуб­ли­цис­тич­но ток­шоу 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 “Ка­пи­тан Аме­ри­ка: Зав­ръ­ща­не­то на пър­вия от­мъс­ти­тел” – с уч. на Крис Евънс, Са­мюел Джак­сън, Скар­лет Йо­хан­сон, Ро­бърт Ред­форд, Ан­тъ­ни Ма­ки и др. 22:50 “Тран­сфор­мърс: От­мъ­ще­ние­то” – с уч. на Шая Ле­бьоф, Ме­гън Фокс, Джош Дюа­мел, Тай­рийз Гиб­сън, Джон Тур­ту­ро, Ке­вин Дън и др. 01:30 “Фло­рънс” – с уч. на Ме­рил Стрийп, Хю Грант, Сай­мън Хел­бърг, Ре­бе­ка Фър­гю­сън, Стен­ли Таун­сенд и др. 03:30 “Моят таен ми­лио­нер” – с уч. на Шо­бан Уилямс, Стив Лънд, Али Бер­трам, Адам Ди­мар­ко и др./п/ 04:50 “Дъл­гът зо­ве” – с уч. на Да­ние­ла Мо­не, Ке­ли Блац, Лес­ли Дей­вид Бей­кър, Даф­ни Зу­ни­га и др. /п/ 

Nova Sport

09:00 Фут­бол: Ар­ми­ния Би­ле­фелд – Шал­ке, мач от вто­ри кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 11:00 Фут­бол: Брен­тфорд – Фу­лъм, фи­на­лен пле­йоф на Чем­пиън­шип /п/ 13:00 Бас­кет­бол: Ва­лен­сия – Бас­ко­ния, по­лу­фи­на­лен мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 15:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 15:05 Фут­бол: Ас­тън Ви­ла – Ман­чес­тър Си­ти, фи­нал за Ка­ра­бао къп (2019-20) /п/ 17:00 Фут­бол: Ар­се­нал – Чел­си, фи­нал за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 19:00 Бас­кет­бол: Бар­се­ло­на – Бас­ко­ния, фи­нал на ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Бас­кет­бол: ЦСКА – Ав­то­дор, мач от ВТБ ли­га /п/ 23:00 Фут­бол: Бо­хум – Ба­йерн Мюн­хен, мач от вто­ри кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 01:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

07:10 “Дру­го­то ли­це” 07:25 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров  /п/ 08:00 “Со­циал­на мре­жа”, из­бра­но 08:30 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва – здрав­но пре­да­ва­не 09:00 “Дру­го­то ли­це” 09:30 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 10:15 До­ку­мен­та­лен филм на Ка­нал 3 11:15 Топ шоп 11:30 ” Спорт в обе­кти­ва” – из­бра­но 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Биз­нес но­ви­ни 12:30 “Дру­го­то ли­це” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Стъп­ки към ус­пе­ха” 13:30 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 14:45 Те­ле­мар­кет 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Па­та­рин­ски LIVE” – из­бра­но 16:00 НО­ВИ­НИ 16:16 “Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва” 17:00 До­ку­мен­та­лен филм на Ка­нал 3 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 18:45 Биз­нес но­ви­ни 19:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:20 “Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва” 21:00 НО­ВИ­НИ 21:20 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:20 “Дру­го­то ли­це” 23:00 НО­ВИ­НИ 23:20 “Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва” 00:00 НО­ВИ­НИ 01:00 – 07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *