ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 9 МАЙ

БНТ

05:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев /п/ 06:00 Спи­ли­тим и Ра­шо – дет­ски тв филм 06:25 Ду­хът на ба­ща ми тв филм /Бъл­га­рия, 1998 г./, ре­жи­сьор До­чо Бо­джа­ков, в ро­ли­те Стоян Але­ксиев, Па­рас­ке­ва Джу­ке­ло­ва, Мег­ле­на Ка­ра­лам­бо­ва и др. 07:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:55 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов 11:00 Ту­ри­зъм.бг /п/ 11:30 Как­во ще се слу­чи? – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 11:55 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов – кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 12:00 По све­та и у нас 12:30 Браз­ди /п/ 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов /п/ 14:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев 15:00 Ис­то­рия с ку­че без ку­че – дет­ски тв филм /Бъл­га­рия,1985 г./, ре­жи­сьор Маг­да Ка­ме­но­ва, в ро­ли­те: Яни­ца Ста­ма­то­ва, Ма­рия Сте­фа­но­ва, Кос­та Цо­нев, Ма­риа­на Ди­мит­ро­ва, Пе­тър Сла­ба­ков и др. 16:00 За въз­мож­нос­тта да се жи­вее – до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2005 г./, ре­жи­сьо­ри Юлий Стоя­нов и Иц­хак Фин­ци 17:00 Веч­на­та му­зи­ка /п/ 17:30 БНТ на 60 /п/ 18:30 Из­вън иг­ра­та 19:00 Ос­тро­вът на си­ни­те пти­ци – тв филм 19:55 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ка­пи­тан Пет­ко вой­во­да – тв филм /6 се­рия/ 22:15 По све­та и у нас 22:30 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов – кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 22:35 Вре­ме раз­дел­но: Зап­ла­ха­та /Йо­сиф Сър­ча­джиев на 75 го­ди­ни/ – дву­се­риен иг­ра­лен филм/ Бъл­га­рия, 1987 г./, 1 част, ре­жи­сьор Люд­мил Стай­ков, в ро­ли­те Йо­сиф Сър­ча­джиев, Ру­си Ча­нев, Иван Кръс­тев, Аня Пен­че­ва, Вал­тер Тос­ки, Ва­сил Ми­хай­лов и др.(16) 00:50 На­ча­ло­то: Пъ­те­шес­твие­то на чо­ве­чес­тво­то – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца/п/ 01:40 Ива­но­во детс­тво – иг­ра­лен филм/п/ 03:15 Дой­че ве­ле: Шифт /п/ 03:30 БНТ на 60 /п/ 04:30 Из­вън иг­ра­та /п/

bTV

05:30 “Бо­гатс­тва­та на Бъл­га­рия” /п/ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 06:00 “Джи Ай Джо: Ре­не­га­ти” – ани­ма­ция, се­риал, еп.12 06:30 “Ба­хам­ски­те ос­тро­ви: Тай­нстве­ни пе­ще­ри и дъл­би­ни” – до­ку­мен­та­лен филм 07:30 “Прия­те­ли” – се­риал, с.2 еп.5 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – ак­туа­лен уи­кенд блок с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Cool…T” /п/ 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Бо­гатс­тва­та на Бъл­га­рия” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 13:00 “Аме­ри­кан­ско мо­ми­че: Грейс пос­ти­га ус­пех” – се­меен (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Винс Мар­се­ло, в ро­ли­те Вир­джи­ния Мад­сън, Кей­тлин Кар­май­къл, Оли­вия Род­ри­го, Ли­ли Бор­дан и др. 15:00 “Ис­тин­ски ис­то­рии” /п/ – до­ку­мен­тал­но риа­ли­ти 16:00 “Мар­ма­лад” – ток­шоу с во­де­щи Ра­дост Дра­га­но­ва и Иво Аръ­ков 18:00 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца с во­дещ Мар­тин Кар­бов­ски 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 “БСП – Бес­ни Страш­ни Пен­сии 2” – ко­ме­дия, ек­шън, кри­ми­на­лен (САЩ, Фран­ция, Ка­на­да, 2013), ре­жи­сьор Дийн Па­ри­сот, в ро­ли­те Брус Уи­лис, Хе­лън Ми­рън, Джон Мал­ко­вич, Ме­ри-Луис Пар­кър, Ан­тъ­ни Хоп­кинс, Кат­рин Зи­та-Джоунс, Нийл Мак­до­на и др. 22:20 “Бър­зи и ярос­тни: Tokyo Drift” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, Гер­ма­ния, 2006), ре­жи­сьор Джъс­тин Лин, в ро­ли­те Лу­кас Блек, За­къ­ри Тай Бра­йън, Шад Мос, Ни­ки Гри­фин, Джей­сън То­бин, На­та­ли Ке­ли, Бра­йън Тий, Сунг Канг и др. 00:20 “Под­вод­ни­ца U-571” – ек­шън, вое­нен (САЩ, Фран­ция, 2000), ре­жи­сьор Джо­на­тан Мос­тоу, в ро­ли­те: Ма­тю Мак­ко­нъ­хи, Бил Пак­стън, Хар­ви Кай­тел, Джон Бон Джоу­ви, То­мас Креч­ман и др. 02:30 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” /п/ 03:20 “Мар­ма­лад” /п/

bTV Action

05:00 “Жи­во­тин­ско царс­тво” – се­риал, с.3, еп.4 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс: Ро­бо­ти под прик­ри­тие” – се­риал, еп.11 – 14 08:00 “Бягство от зат­во­ра” – се­риал, с.4, еп.15 – 17 11:00 “Тран­спор­тер 3” – ек­шън, кри­ми­на­лен (Фран­ция, Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, 2008), ре­жи­сьор Оли­вие Ме­га­тон, в ро­ли­те: Джей­сън Стей­тъм, На­та­лия Ру­да­ко­ва, Фран­соа Бер­леан, Ро­бърт Не­пър, Йе­рон Кра­бе и др. 13:00 “Тран­спор­тер: Но­во на­ча­ло” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (Фран­ция, Ки­тай, 2015), ре­жи­сьор Ка­мий Дьо­ла­мар, в ро­ли­те Ед Скрейн, Лоан Ша­ба­нол, Рей Сти­вън­сън, Ленн Кудр­явиц­ки, Тат­яна Пай­ко­вич, Ра­ди­во­йе Бук­вич, Ми­каел Бък­стон и др. 15:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.4, еп.4, 5 17:00 “Ди­ва­та му­ха” /п./ – пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве, еп.18 17:30 “Да Знаеш Как” /п./ – пре­да­ва­не за ре­мон­ти и об­за­веж­да­не, с.2, еп.1 18:00 “Мос­тът на шпио­ни­те” – три­лър, ис­то­ри­чес­ки, дра­ма (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Сти­вън Спил­бърг, в ро­ли­те Том Ханкс, Марк Рай­лънс, Алън Ал­да, Ос­тин Стоуъл, Ей­ми Ра­йън, Би­ли Маг­ню­сън, Ив Хю­сън, До­ме­ник Лам­бар­до­зи, Се­бас­тиан Кох и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Блейд” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, три­лър, хо­рър (САЩ, 1998), ре­жи­сьор Сти­вън Но­рин­гтън, в ро­ли­те Уес­ли Снайпс, Удо Кир, Крис Крис­то­фер­сън, Сти­вън Дорф, Трей­си Лордс, До­налд Лоуг, Н`Буш Райт и др. [16+] 00:15 “Джон Уик” – ек­шън, три­лър (САЩ, 2014), ре­жи­сьо­ри Чад Ста­хел­ски и Дей­вид Лийч, в ро­ли­те: Киа­ну Рийвс, Ми­каел Ник­вист, Ал­фи Алън, Уи­лем Де­фо, Дийн Уин­търс, Ей­дриан Па­ли­ки, Бри­джит Мой­на­хан, Джон Ле­гуи­за­мо, Иън Мак­шейн и др. [14+] 02:15 “Стре­ла­та” – се­риал, с5, еп.21, 22 04:00 “Блейд” /п./ – фан­тас­ти­ка, ек­шън, три­лър, хо­рър (САЩ, 1998)

bTV Comedy

05:00 “Брук­лин 99” /п/ – се­риал 06:00 “Брук­лин 99” – се­риал, с.2q еп.17, 18 07:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал, с.6 еп.4 – 7 09:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.7 еп.13, 14 10:00 “Елф” – фен­тъ­зи, ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 2003), ре­жи­сьор Джон Фав­ро, в ро­ли­те Уил Фе­ръл, Джеймс Каан, Боб Ню­харт, Ед­уард Ас­нър, Ме­ри Стий­нбър­гън, Зоуи Де­ша­нел, Май­къл Лър­нър, Пи­тър Дин­клидж, Фей­зон Лав и др. 12:00 “Ро­ман­тич­ни стра­ни­ци” – ко­ме­дия, се­меен, ро­ман­ти­чен (тв филм, САЩ, 2015), ре­жи­сьор Марк Гри­фитс, в ро­ли­те: Ей­ми Акър, Ди­лън Брус, Ка­мил Ми­чъл, Та­ми Ги­лис и др. 14:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 15:00 “Без пук­на­та па­ра” /п/ – се­риал 16:00 “Ало, ало” /п/ – се­риал 19:30 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п/ – се­риал 20:30 “По­ли­цей­ска ака­де­мия 4: Граж­дан­ски пат­рул” – ко­ме­дия (САЩ, 1987), ре­жи­сьор Джим Дрейк, в ро­ли­те: Стив Гу­тен­бърг, Бу­ба Смит, Дей­вид Граф, Май­къл Уин­слоу, Лес­ли Ис­тър­брук, Ша­рън Стоун и др. 22:30 “Чер­ве­но­то джу­дже” – се­риал, с.7 еп.7, 8 23:30 “Ало, ало” /п/ – се­риал 00:00 “Без пук­на­та па­ра” /п/ – се­риал 02:00 “Брук­лин 99” /п/ – се­риал 03:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п/ – се­риал 04:00 “Чер­ве­но­то джу­дже” /п/ – се­риал

Nova TV

07:00 “Доб­ра­та ве­щи­ца” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 13:00 “Бе­вър­ли Хилс Чи­хуа­хуа” – с уч. на Пай­пър Пе­ра­бо, Джей­ми Лий Кър­тис, Ма­но­ло Кар­до­на, Мау­ри Стър­линг и др. 15:00 “От­бор за ми­лио­ни”- с уч. на Би­ли Боб Тор­нтън, Мар­ша Гей Хар­дън, Грег Ки­ниър и др. 17:00 “Съд­би на кръс­то­път”- пре­да­ва­не на NOVA 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 “Ка­рай нап­ра­во” с Диа­на Най­де­но­ва 20:00 “Един за друг”(пре­мие­ра)- риа­ли­ти 22:00 “Щрак” – с уч. на Адам Сан­длър, Кейт Бе­кин­сейл, Крис­то­фър Уо­кън, Дей­вид Ха­сел­хоф, Хен­ри Уин­клър, Шон Ос­тин, Дже­ни­фър Ку­ли­джи др. 00:00 “Ин­тер­не­шъ­нъл” – с уч. на Клайв Оуен, Нао­ми Уотс, Ар­мин Мю­лер-Стал, Ул­рих Том­сен, Пат­рик Ба­ла­ди и др. 04:45 “От­бор за ми­лио­ни”- с уч. на Би­ли Боб Тор­нтън, Мар­ша Гей Хар­дън, Грег Ки­ниър и др. /п/

Nova Sport

10:00 Хо­кей на лед: СКА – Ди­на­мо Мос­ква, мач от Кон­ти­нен­тал­на­та хо­кей­на ли­га /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Ий­стлей – Крю Але­кзан­дра, мач от вто­ри кръг за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция /п/ 14:00 Фут­бол: Ас­тън Ви­ла – Уул­върх­ямптън Уон­дъ­рърс, мач от чет­вър­ти кръг за Ка­ра­бао къп /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Бас­кет­бол: Ло­ко­мо­тив Ку­бан – Ниж­ни Нов­го­род, мач от ВТБ ли­га /п/ 17:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:00 Фут­бол: Тран­миър Роу­върс – Чи­чес­тър Си­ти, мач от вто­ри кръг за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция /п/ 20:00 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 24-и епи­зод /п/ 20:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Ман­чес­тър Си­ти – Бир­мин­гам Си­ти (2009-10) /п/ 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га: Ман­чес­тър Юнай­тед – Блек­бърн Роу­върс (1992-93) /п/ 22:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Раз­би­ва­не”, 19-и епи­зод 23:00 Бас­кет­бол: Хим­ки – ЦСКА Мос­ква, мач от ВТБ ли­га /п/ 00:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:00 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

07:00 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 07:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 08:00 КА­НАЛ 3 на жи­во 08:30 “Без мон­таж” 09:05 “Из­кус­тво по вре­ме на пан­де­мия” 09:15 Топ Шоп 09:30 “Дру­го­то ли­це” 10:00 “Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва” 10:45 Топ Шоп 11:00 “Спорт в обе­кти­ва” – из­бра­но 11:30 “Без мон­таж” 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Изу­ство по вре­ме на пан­де­мия” 12:30 “Дру­го­то ли­це” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 13:45 “Пар­чеа­та от реал­нос­тта” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Ико­но­ми­ка и биз­нес” – ико­но­ми­чес­ко пре­да­ва­не 14:45 Те­ле­мар­кет 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Па­та­рин­ски LIVE” – из­бра­но 16:00 НО­ВИ­НИ 16:16 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов” 19:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:25 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 21:00 НО­ВИ­НИ 21:25 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:30 “Хо­ли­вуд” 22:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 23:00 НО­ВИ­НИ 23:25 “Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов” /п/

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *