ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 9 МАРТ

 БНТ

05:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев /п/ 06:05 Ину­яша ани­ма­цио­нен филм /п/ 06:30 Ди­ноотряд “Кунг-фу” ани­ма­цио­нен филм/п/ 06:55 Среб­рис­тият жре­бец ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Пъ­те­ки сед­мич­но пре­да­ва­не с во­де­ща Де­ни­ца Ата­на­со­ва-Гер­го­ва 08:30 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 11:00 Ту­ри­зъм.бг /п/ 12:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Браз­ди пре­да­ва­не за зе­ме­де­лие 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов пре­да­ва­не за фол­клор 14:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев пре­да­ва­не за ре­ли­гия и кул­ту­ра 15:00 Сил­на во­да /85 го­ди­ни от рож­де­ние­то на Иван Тер­зиев/ иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 1975г./, ре­жи­сьор Иван Тер­зиев, в ро­ли­те: Иван Гри­го­ров, Ки­рил Ка­ва­дар­ков, Фи­лип Три­фо­нов, Вел­ко Къ­нев и др. 16:35 Шоу­то на Греъм Нор­тън с уча­стие­то на Хи­ла­ри Клин­тън, Джеф Голд­блум, Дже­рар Бът­лър, Джак Уай­тхол, му­зи­ка Гре­гъ­ри Пар­кър/п/ (12) 17:30 Джинс Ро­дът на проф. д-р арх. Ни­ко­лай Ту­леш­ков 18:00 Из­вън иг­ра­та раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не с во­де­ща Лю­ба Па­шо­ва 18:45 В Бе­лия дом на Оба­ма се­риен до­ку­мен­та­лен филм /2 епи­зод/ 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас ин­фор­мцион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 От­крит път иг­ра­лен филм /САЩ, 2009г./, ре­жи­сьор Ма­къл Ме­ре­дит, в ро­ли­те: Джеф Бри­джис, Джъс­тин Тим­бър­лейк, Кейт Ма­ра и др. 22:20 По све­та и у нас ин­фор­мцион­на еми­сия 22:35 Сту­дио “Х”: Не уби­вай тв филм /5 и 6 епи­зод/(12) 00:20 Пос­лед­на­та зи­ма иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2006г./, ре­жи­сьор Ла­ри Фе­сен­ден, в ро­ли­те: Рон Пър­лман, Джемс Льо Гро, Ко­ни Бри­тън, Зак Гил­форд и др.(14) 02:00 Ча­сът на ис­ти­на­та иг­ра­лен филм/п/ (14) 03:45 Из­вън иг­ра­та /п/ 04:30 Браз­ди /п/

bTV

05:40 “Ала­ми­нут: Но­во по­ко­ле­ние” – скеч шоу 06:00 “Джи Ай Джо: Ре­не­га­ти” – ани­ма­ция, се­риал, еп.19, 20 07:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с.4, еп.5, 6 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Cool…T” – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­дещ Петя Ди­ко­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Бо­гатс­тва­та на Бъл­га­рия” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца, с. 3 13:00 “Пре­лес­тни съз­да­ния” – фен­тъ­зи, ро­ман­ти­чен, дра­ма (САЩ, 2013), ре­жи­сьор Ри­чард ЛаГ­ра­въ­нейз, в ро­ли­те: Ол­дън Ере­нрай­к, Алис Ен­глърт, Ема Том­псън, Ва­йо­ла Дей­вис, Дже­ре­ми Ай­рънс, Зоуи Дойч, Еми Ро­съм и др. 15:30 “Ала­ми­нут: Но­во по­ко­ле­ние” – скеч шоу 16:00 “Мар­ма­лад” – ток­шоу с во­де­щи Ра­дост Дра­га­но­ва и Иво Аръ­ков 18:00 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца с во­дещ Мар­тин Кар­бов­ски 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:25 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Лю­си” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, три­лър (Фран­ция, 2014), ре­жи­сьор Люк Бе­сон, в ро­ли­те: Скар­лет Йо­хан­сон, Мор­ган Фрий­ман, Мин-Сик Чой, Пи­ло Ас­бик, Ана­лий Тип­тън и др. 21:50 “Мал­ки бър­ко­тии” – ро­ман­ти­чен, дра­ма (Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2014), ре­жи­сьор Алън Рик­ман, в ро­ли­те: Кейт Уин­слет, Алън Рик­ман, Стен­ли Ту­чи, Дже­ни­фър Ий­ли, Ма­тиас Сху­нартс и др. 00:10 “Лю­бов­на­та квар­ти­ра” – пси­хот­ри­лър, ро­ман­ти­чен (Бел­гия, САЩ, 2014), ре­жи­сьор Ерик фон Лоой, в ро­ли­те: Карл Ър­бън, Джеймс Мар­сдън, Уен­туърт Ми­лър, Ерик Стоунс­трийт, Ма­тиас Сху­нартс, Иза­бел Лу­кас, Мар­га­ри­та Ле­вие­ва и др. [14] 02:10 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п./ – се­риал, с.4, еп.6 02:40 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” /п./ 03:30 “Мар­ма­лад” /п./

bTV Action

05:15 “Мър­тва точ­ка” /п./ – се­риал, с.2 еп.14 06:00 “Ро­бо и Страш­ко” /п./ – ани­ма­ция, еп.3, 4 07:00 “Ро­бо и Страш­ко” – ани­ма­ция, еп.5, 6 08:00 “4х4” /п./ – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не, с.4, еп.2 08:30 Ма­ра­тон: “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал, с.4 еп.7, 8, 9 11:15 “Над за­ко­на” /п./ – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 1988), ре­жи­сьор Ан­дрю Дей­вис, в ро­ли­те: Сти­вън Се­гал, Ша­рън Стоун, Пам Гриър, Хен­ри Сил­ва и др. 13:15 “Коб­ра” /п./ – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 1986), ре­жи­сьор Джордж Кос­ма­тос, в ро­ли­те: Сил­вес­тър Ста­лоун, Бри­ги­те Нил­сен, Ре­ни Сан­то­ни, Ан­рю Ро­бин­сън, Вал Ей­въ­ри и др. 15:00 “Стре­ла­та” /п./ – се­риал, с.6 еп.7, 8 17:00 “Ди­ва­та му­ха” /п./ – пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве (2019), еп.8 17:30 “Ми­сия Моят Дом” – най-доб­ро­то (2018) 18:00 “4х4” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не, с.4, еп.3 19:00 “Пъ­лен мрак” /п./ – фан­тас­ти­ка, хо­рър (САЩ, 2000), ре­жи­сьор Дей­вид Туи, в ро­ли­те: Вин Ди­зел, Ра­да Ми­чъл, Коул Хау­зър, Кийт Дей­вид и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 Ек­шън уи­кенд: “Кръ­гът” – фан­тас­ти­ка, три­лър (ОАЕ, САЩ, 2017), ре­жи­сьор Джеймс Пон­солд, в ро­ли­те: Ема Уот­сън, Том Ханкс, Джон Бо­йе­га, Глен Хед­ли, Бил Пак­стън, Ка­рън Ги­лън и др. 00:15 “Хро­ни­ки­те на Ри­дик” /п./ – ек­шън, фан­тас­ти­ка (САЩ, 2004), ре­жи­сьор Дей­вид Туи, в ро­ли­те: Вин Ди­зел, Тан­ди Ню­тън, Колм Фиор, Джу­ди Денч, Карл Ър­бън, Але­кса Да­ва­лос, Кийт Дей­вид и др. 02:15 “Биб­лио­те­ка­ри­те” /п./ – се­риал, с.4 еп.8, 9 04:15 “Тру­ден за уби­ва­не” /п./ – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 1990), ре­жи­сьор Брус Мал­мът, в ро­ли­те: Сти­вън Се­гал, Ке­ли ЛеБ­рок, Уилям Сад­лър, Фре­де­рик Ко­фин и др.

bTV Comedy

06:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия ” – се­риал, с.10 еп.1, 2 07:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал, с.6 еп.4, 5 08:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с.4 еп.22, с.5 еп.1, 2, 3 10:00 “Мор­де­кай” – ко­ме­дия, ек­шън (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Дей­вид Кеп, в ро­ли­те: Джо­ни Деп, Оли­вия Мън, Джеф Голд­блъм, Юън Мак­гре­гър, Гуи­нет Пол­троу, Пол Бе­та­ни др. 12:00 “Щас­тли­вият Гил­мор” /п./ – ко­ме­дия (САЩ, 1996), ре­жи­сьор Де­нис Дю­ган, в ро­ли­те: Адам Сан­длър, Крис­то­фър Мак­до­налд, Карл Уе­дърс, Джу­ли Боуен и др. 14:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” /п./ – се­риал, с.13 еп.1 15:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п./ – се­риал 15:30 “Стъп­ка по стъп­ка” /п./ – се­риал 16:30 “Но­ви­те съ­се­ди” /п./ – се­риал 20:30 “Шрек за­ви­на­ги” – ани­ма­ция, ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2010), ре­жи­сьор Майк Ми­чъл 22:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.10, еп.1, 2, 3 00:00 “Стъп­ка по стъп­ка” /п./ – се­риал 01:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” /п./ – се­риал 02:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п./ – се­риал 04:00 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” /п./ – се­риал 04:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п./ – се­риал

Nova TV

07:00 “Чер­на лю­бов” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 13:00 “Бе­то­вен ста­ва из­вес­тен” – с уч. на Джо­на­тан Сил­вер­ман, Сти­вън То­бо­лов­ски, Еди Гри­фин, Мой­сес Ар­иас, Дже­ни­фър Фи­ни­гън и др. 15:00 “Кън­ки с ос­тър връх: Прес­лед­ва­не на меч­та­та” – с уч. на Крис­ти Кар­лсън Ро­ма­но, Мат Лан­тър, Фран­ча Рай­са и др. 17:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ 20:00 “Мис Слоун” (пре­мие­ра) – с уч. на Дже­си­ка Час­тейн, Марк Стронг, Джон Лит­гоу и др. 23:00 “Борг сре­щу Ма­кен­роу” (пре­мие­ра) – с уч. на Шая Ле­бьоф, Све­рир Гуд­на­сон, Сте­лън Скар­сгард, Ту­ва Но­вот­ни и др. 01:15 “Ма­са за три­ма” – с уч. на Бран­дън Рут, Со­фия Буш, Дже­ни­фър Мо­ри­сън, Дже­си Брад­форд и др. 04:30 “Бе­то­вен ста­ва из­вес­тен” – с уч. на Джо­на­тан Сил­вер­ман, Сти­вън То­бо­лов­ски, Еди Гри­фин, Мой­сес Ар­иас, Дже­ни­фър Фи­ни­гън и др. /п/

 Nova Sport

10:00 Бас­кет­бол: Мо­ра­банк Ан­до­ра – Реал Мад­рид, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Не­де­лен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2018-19), 25-и епи­зод, пов­то­ре­ние 13:00 “Пре­ди кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1” (2018-19), 28-и епи­зод, пов­то­ре­ние 13:30 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 22-и епи­зод, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Но­рич Си­ти – Суон­си Си­ти, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 22-и епи­зод, пов­то­ре­ние 16:25 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 17:00 Фут­бол: Уест Бро­мич Ал­биън – Ип­суич Таун, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 19:00 Бас­кет­бол: Хо­вен­тут – Реал Мад­рид, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, ди­рек­тно, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 20:45 Сту­дио “Ли­га 1”, ди­рек­тно 21:00 Фут­бол: Мо­на­ко – Бор­до, мач от френ­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 22:55 Сту­дио “Ли­га 1”, ди­рек­тно 23:15 Фут­бол: Чар­лтън Ат­ле­тик – Порт­смут, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1, за­пис 01:15 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Пър­вич­на си­ла”, 10-и епи­зод, пов­то­ре­ние 02:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:30 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 07:00 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 07:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 08:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва 08:30 “Дру­го­то ли­це” /п/ 09:00 “Гра­дът с Ка­нал 3” /п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 “Всич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу -из­бра­но 11:00 “Спорт в обе­кти­ва” – из­бра­но 11:45 “Бук­мей­кър – ана­ли­зи и ко­мен­та­ри” 12:00 Топ шоп 12:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 12:30 “Хо­ли­вуд” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Ико­но­ми­ка и биз­нес” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Па­та­рин­ски LIVE” – из­бра­но 14:45 Топ шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 17:00 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов 19:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:45 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Сед­ми­ца­та с Ка­нал 3” 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов/п/ 01:00 НО­ВИ­НИ /п/

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *