ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 9 МАРТ

БНТ

05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок 09:00 По све­та и у нас 09:15 Кул­ту­ра.БГ 10:15 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл 11:15 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 11:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас 12:30 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов – кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 12:35 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /п/ 13:35 Ав­то­пор­трет с мас­ка – до­ку­мен­та­лен филм/Бъл­га­рия, 2011 г./, ре­жи­сьор Ата­нас Кир­яков 14:05 Мал­ки ис­то­рии 14:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:30 Прик­лю­че­ния­та на Ила­йъс ани­ма­цио­нен филм 14:40 Ле­ген­да за Бе­лия гли­ган тв филм /Бъл­га­рия, 2004 г./, ре­жи­сьор Ивай­ло Джам­ба­зов, в ро­ли­те Кръс­тьо Ла­фа­за­нов, Иван Джам­ба­зов, Емил Ко­тев, Бил­яна Пет­рин­ска и др. 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас 16:15 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но 17:00 БНТ на 60 /п/ 18:00 По све­та и у нас 18:20 Още от деня 19:10 Кор­по­ра­ция “Прик­лю­че­ния” – тв филм /6 епи­зод/ 19:55 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов – кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ис­то­рия.bg – 790 го­ди­ни от бит­ка­та при Кло­кот­ни­ца 22:00 Те­ле­ви­зио­нен теа­тър: Ко­га­то гръм уда­ри – тв пос­та­нов­ка /1995 г./, ре­жи­сьор До­чо Бо­джа­ков, с уча­стие­то на Сте­фан Да­наи­лов, Пла­ме­на Ге­то­ва, Лю­бен Ча­та­лов, Еве­ли­на Бо­ри­со­ва и др. 23:00 По све­та и у нас 23:25 Спор­тни но­ви­ни 23:30 Преп­ро­чи­та­ме Ва­зов – кам­па­ния на На­ро­ден теа­тър “Иван Ва­зов” с ме­дий­на­та под­кре­па на БНТ 23:35 Мла­дият Вър­ко­лак 5 – тв филм /12 епи­зод/ (12) 00:20 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:20 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл /п/ 02:20 Кор­по­ра­ция “Прик­лю­че­ния” – тв филм /6 епи­зод/п/ 03:15 Аре­на Спорт /п/ 04:15 Мла­дият Вър­ко­лак 5 – тв филм /12 епи­зод/п/ (12) 04:55  Още от деня

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, еп. 8 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 13:30 Пре­мие­ра: “Обе­ща­ние” – се­риал, еп. 28 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с. 7, еп. 87 16:00 “Спа­си­те­ли в пла­ни­на­та” – се­риал, с. 7, еп. 3 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “Сво­бо­ден дух” – се­риал, с. 2, еп. 5 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги” – се­риал, с. 2, еп. 40 21:00 “MasterChef” – ку­ли­нар­но шоу, с. 6 22:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Твър­де лич­но” – се­риал, с. 2, еп. 12 01:00 “Спа­си­те­ли в пла­ни­на­та” /п/ – се­риал, с. 7, еп. 3 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:30 “Пре­ди обед” /п/ 04:40 “Вто­ри шанс” – се­риал, еп. 67 

bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Тран­сфор­мърс Прайм” – се­риал, с. 2, еп. 6 – 9 08:00 “Кос­ти” – се­риал, с. 11, еп. 6 09:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с. 3, еп. 6 10:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с. 2, еп. 10 11:00 “Монк” – се­риал, с. 4, еп. 6 12:00 “Ди­рек­тно от Ком­птън” – му­зи­ка­лен, биог­ра­фи­чен, дра­ма (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Ф. Га­ри Грей, в ро­ли­те О`Шей Джак­сън мл., Ко­ри Хо­кинс, Джей­сън Ми­чъл, Нийл Браун мл., Ал­дис Ходж, Мар­лон Йейтс мл., Ка­ра Па­тер­сън, Але­кзан­дра Шип, Пол Джиа­ма­ти и др. 15:00 “Кос­ти” – се­риал, с. 11, еп. 7 16:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с. 3, еп. 7 17:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с. 3, еп. 17 18:00 “Монк” – се­риал, с. 4, еп. 7 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Стре­ла­та” – се­риал, с. 2, еп.12 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Го­тъм” – се­риал, с. 5, еп. 2 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Как­во се слу­чи с По­не­дел­ник” – ек­шън, кри­ми­на­лен, фан­тас­ти­ка (Ве­ли­коб­ри­та­ния, Фран­ция, Бел­гия, 2017), ре­жи­сьор То­ми Вир­ко­ла, в ро­ли­те: Ну­ми Ра­пас, Глен Клоус, Уи­лем Де­фо, Мар­ван Кен­за­ри, Крис­тиан Ру­бек и др. [14+] 00:30 “Го­тъм” – се­риал, с. 5, еп. 2 01:30 “Жи­во­тин­ско царс­тво” – се­риал еп. 7 02:30 “Стре­ла­та” – се­риал, с. 2, еп. 12 03:30 “Су­пер­гърл” – се­риал, с. 3, еп. 17 04:30 “Монк” – се­риал, с. 4, еп. 7  

bTV Comedy

05:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п/ – се­риал 06:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал, 21 еп. с. 6 еп. 21, 22 (пос­ле­ден) 07:00 “На по-доб­ро място” /п/ – се­риал 08:00 “Кухня” /п/ – се­риал 09:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 10:00 “Аб­со­лют­но съ­вър­ше­ни: Фил­мът” – кри­ми­на­лен, ко­ме­дия (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, 2016), ре­жи­сьор Ман­ди Фле­чър, в ро­ли­те Дже­ни­фър Сон­дърс, Джоа­на Лъм­ли, Джейн Хо­рокс, Джун Уит­фийлд, Си­лия Им­ри, Кейт Мос и др. 12:00 “Прес­пав” /п/ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 14:00 “Кухня” /п/ – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” /п/ – се­риал 17:00 Пре­мие­ра: “Прес­пав” – се­риал, еп. 61 18:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ – ве­чер­но ток­шоу 19:00 Пре­мие­ра: “На по-доб­ро място” – се­риал, с. 3, еп. 7, 8 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с. 10, еп. 8 22:00 “Кухня” – се­риал, с. 4, еп. 9, 10 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с. 2, еп. 3, 4 00:00 “Аб­со­лют­но съ­вър­ше­ни: Фил­мът” /п/ – кри­ми­на­лен, ко­ме­дия (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, 2016) 02:00 “Без пук­на­та па­ра” /п/ – се­риал 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ – ве­чер­но ток­шоу 04:00 “На по-доб­ро място” /п/ – се­риал  

Nova TV

05:20 “Нюан­си си­ньо” – се­риен филм, се­зон 1 /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 4 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Ка­то две кап­ки во­да” – риа­ли­ти, нов се­зон 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Нюан­си си­ньо” – се­риен филм, се­зон 1 00:30 “Ко­ми­сар Рекс” – се­риен филм, се­зон 11 01:30 “Уил и Грейс” – се­риен филм 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм  

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Ман­чес­тър Юнай­тед – Уи­гън Ат­ле­тик, мач от шес­ти кръг за Мла­деж­ка­та ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Ес­ту­диан­тес – Бар­се­ло­на, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 14:00 Бас­кет­бол: Ло­ко­мо­тив Ку­бан – ЦСКА Мос­ква, мач от ВТБ ли­га, ди­рек­тно 16:00 Бас­кет­бол: Хим­ки – Ав­то­дор, мач от ВТБ ли­га, ди­рек­тно 17:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:00 Фут­бол: Суон­си Си­ти – Уест Бро­мич Ал­биън, мач от Чем­пиън­шип /п/ 20:00 Фут­бол: Но­тин­гам Фо­рест – Ми­луол, мач от Чем­пиън­шип /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Бас­кет­бол: Хим­ки – Ав­то­дор, мач от ВТБ ли­га /п/ 00:00 Фут­бол: Блек­бърн Роу­върс – Ар­се­нал, мач от шес­ти кръг за Мла­деж­ка­та ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция /п/ 02:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:15 Край на прог­ра­ма­та 

Kanal 3

06:00 “Со­циал­на мре­жа” /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “Пулс” /п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Хо­ли­вуд” /п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Бе­нов­ска пи­та” – из­бра­но 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 14:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:10 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 18:00 НО­ВИ­НИ – цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Денят на жи­во” /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ /п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00- 07:00 – Пов­то­ре­ния   

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *