ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 9 НОЕМВРИ

БНТ

05:30 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не /п/ 05:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок – ин­фор­ма­цион­на прог­ра­ма с во­де­щи Бор­яна Ка­ме­но­ва, Ели Ги­го­ва, Да­ниел Ми­хай­лов и Илия Ил­иев 08:30 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 08:45 На то­зи ден 08:50 Кул­ту­ра.БГ – кул­тур­но-ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва, Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва, Ди­ми­тър Стоя­но­вич и Мар­тин Заи­мов 09:45 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен и съ­ве­ме­нен на­чин на жи­вот с во­де­щи Ма­рия Ан­до­но­ва и Сте­фан А.Ще­рев 10:45 Спор­ти­си­мо – спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не /п/ 11:15 Дър­зост и кра­со­та – тв филм /4022 епи­зод/п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Ста­ни бо­гат тв иг­ра /п/ 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но: “Хра­на за ду­ша­та” /п/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии – пре­да­ва­не на со­циал­на те­ма­ти­ка с во­де­ща Ирен Ле­ви 15:00 Пре­да­ва­не за хо­ра с ув­ре­ден слух 15:15 Об­зор “Ли­га Ев­ро­па” 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Дър­зост и кра­со­та – тв филм /4023 епи­зод/ 17:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но: “Вкус­на­та Бъл­га­рия” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не с во­де­щи Еле­на Пет­ре­лий­ска и Ни­ко­лай Пет­ров 17:25 Зе­ле­на свет­ли­на 17:30 Спор­ти­си­мо – спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:20 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев – об­зор­но по­ли­ти­чес­ко пре­да­ва­не 22:00 Нощ­ни пти­ци – ве­чер­но ток­шоу с во­де­ща Ис­кра Ан­ге­ло­ва 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Кон­церт на джаз фор­ма­ция “PlaYIS” – Праз­ни­ци на из­кус­тва­та “Апо­ло­ния 2018” 00:30 Лай­ла и Ийв – иг­ра­лен филм /САЩ, 2015 г./, ре­жи­сьор Чарлс Стоун, в ро­ли­те Вио­ла Дей­вис, Дже­ни­фър Ло­пес, Шей Уи­гам и др.(14) 02:05 Кул­ту­ра.БГ /п/ 03:00 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл /п/ 04:05 Дой­че Ве­ле: Шифт /п/ 04:20 Още от деня к- о­мен­тар­но пре­да­ва­не /п/

bTV

05:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 05:30 “Ли­це в ли­це” /п/ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Бот ” – ани­ма­ция 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/ – ве­чер­но токшоу 13:30 Пре­мие­ра: “Лю­бов на инат” – се­риал, с. 1, еп. 53 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с. 3, еп. 54 16:00 Пре­мие­ра: “Али­са в стра­на­та на лю­бов­та” – се­риал, с. 2, еп. 46 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “Скъ­пи нас­лед­ни­ци” – се­риал, с. 1, еп. 140 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Ис­кри­те на от­мъ­ще­ние­то” – се­риал, с. 1, еп. 44 21:00 “Фер­ма­та: Съе­ди­не­ние” – риа­ли­ти, се­зон 5 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но токшоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Прия­те­ли”- се­риал, с. 9, еп. 8,9 01:00 “Днев­ни­ци­те на вам­пи­ра” – се­риал, с. 7, еп. 20 02:00 bTV Но­ви­ни­те 02:30 “Пре­ди обед” /п/ – ток­шоу 04:20 “Опа­сни ули­ци”- се­риал, с. 11, еп. 95

bTV Comedy

05:00 “Ба­рът” – се­риал 06:00 “Ба­рът” – се­риал 07:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал 08:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал 08:30 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал 09:00 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток шоу 10:00 “Са­мо­лич­ност на ава­нта” – кри­ми­на­лен, ко­ме­дия (САЩ, 2013), ре­жи­сьор – Сет Гор­дън, ак­тьо­ри – Джей­сън Бей­тман, Ме­ли­са Мак­кар­ти, Джон Фав­ро, Ама­нда Пийт, Ти Ай, Дже­не­зис Род­ри­гез, Мо­рис Чес­тнът, Джон Чо, Ро­бърт Пат­рик и др. 12:00 “Фит­нес То­ни” – се­риал 13:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 14:00 “По сре­да­та” – се­риал 15:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 17:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу 18:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал 19:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал 20:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 22:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.6 23:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.  6 00:00 “Са­мо­лич­ност на ава­нта” – кри­ми­на­лен, ко­ме­дия (САЩ, 2013), ре­жи­сьор – Сет Гор­дън, ак­тьо­ри – Джей­сън Бей­тман, Ме­ли­са Мак­кар­ти, Джон Фав­ро, Ама­нда Пийт, Ти Ай, Дже­не­зис Род­ри­гез, Мо­рис Чес­тнът, Джон Чо, Ро­бърт Пат­рик и др. 02:00 “Ба­рът” – се­риал 03:00 “Без пук­на­та па­ра” – се­риал 03:30 “Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал 04:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал

bTV Action

05:15 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с. 6, еп. 6 06:00 “Ле­ген­да­та за Ко­ра” – ани­ма­ция 08:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с. 4 еп. 5 09:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с. 6, еп. 6 10:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с. 3, еп. 7 11:00 “Монк” – се­риал, с. 7, еп. 12 12:00 “Сто­те” – се­риал, с. 3, еп. 12 13:00 “Ид­еал­ният шеф” – дра­ма, мис­те­рия, три­лър (Ка­на­да, 2013), ре­жи­сьор – Кър­тис Кроу­форд, ак­тьо­ри – Джей­ми Лу­нър, Аш­ли Ле­гат, Лин­дън Аш­би, Га­ри Хъд­сън и др. 15:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с. 4 еп. 6 16:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с. 6, еп. 7 17:00 “Сто­те” – се­риал, с. 3, еп. 13 18:00 “Монк” – се­риал, с. 7, еп. 4 19:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с. 3, еп. 8 20:00 Пре­мие­ра: “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с. 3, еп. 20 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 “От люл­ка до гроб” – ек­шън, три­лър, кри­ми­на­лен (САЩ, 2003), ре­жи­сьор – Ан­джей Бар­товяк, ак­тьо­ри – Джет Ли, Ди Ем Екс, Габ­риел Юн­иън, Ан­тъ­ни Ан­дер­сън и др. 00:00 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, с. 3, еп. 20 01:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с. 1, еп. 8 02:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с. 4 еп. 6 03:00 “Пос­ле­до­ва­те­ли­те” – се­риал, с. 3, еп. 5 04:00 “Монк” – се­риал, с. 7, еп. 4

Nova TV

05:20 “Кос­тю­ма­ри” – се­риен филм, 7 се­зон /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 14:30 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:15 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “От­крад­нат жи­вот: Ана­то­мия на гне­ва” (пре­мие­ра) – се­риен филм, 6 се­зон 21:00 BIG BROTHER: MOST WANTED 2018 (пре­мие­ра) – риа­ли­ти шоу 22:30 “Со­фия – Ден и Нощ” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти се­риал 23:00 “Гос­по­да­ри на ефи­ра” – за­бав­но пре­да­ва­не 23:30 Но­ви­ни­те на NOVA 00:00 BIG BROTHER: MOST WANTED 2018 – риа­ли­ти шоу, на жи­во от Къ­ща­та 00:30 “Го­мор” (пре­мие­ра) – се­риен филм 01:30 “Кос­тю­ма­ри” – се­риен филм, 7 се­зон 02:30 “До­кос­на­ти от слън­це­то” – се­риен филм 03:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм

Nova Sport

09:00 Сну­кър: “Шам­пио­нът на шам­пио­ни­те” 2018, чет­вър­ти ден, вто­ра се­сия, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Реймс – Мо­на­ко, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 14:00 Бас­кет­бол: Бас­ко­ния – Ва­лен­сия, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Уи­гън Ат­ле­тик – Лийдс Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 6-и епи­зод, пов­то­ре­ние 18:30 Фут­бол: Па­ри Сен Жер­мен – Лил, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 20:30 Об­зор на кръ­га на Ка­ра­бао къп (2018-19), 4-и епи­зод, пов­то­ре­ние 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 “Пре­ди кръ­га за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция” (2018-19), 1-ви епи­зод 21:45 Сту­дио “Ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция”, ди­рек­тно 22:05 Фут­бол: Ха­рин­ги Бъ­ро – Уим­бъл­дън, мач от пър­ви кръг за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция, ди­рек­тно 00:00 Сту­дио “Ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция”, ди­рек­тно 00:20 Сну­кър: “Шам­пио­нът на шам­пио­ни­те” 2018, пе­ти ден, за­пис 04:50 Еро­ти­чен те­ле­па­зар

BiT

05:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 “Май­стор­ски клас”, ток­шоу на BIT (п) 07:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 08:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 10:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоубиз­нес (п) 11:00 “Епи­зод” (п) 12:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров (п) 13:00 “О!здра­вей”, пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 14:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 “Май­стор­ски клас” 17:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоубиз­нес (п) 18:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 18:30 “Епи­зод” (п) 19:30 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 20:30 “Епи­зод” (п) 21:30 “Май­стор­ски клас” 22:30 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 23:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 00:00 До­ку­мен­та­лен филм 00:30 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 02:00 “Епи­зод” (п) 03:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоубиз­нес (п) 04:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п)

Kanal 3

06:15 “Денят на жи­во” /п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – но­ви­нар­ски блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:05 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Па­та­рин­ски Live” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 “Денят на жи­во” 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Денят на жи­во” /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ /п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва” /п/ 01:00-07:00 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *