ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 9 НОЕМВРИ

  БНТ

05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Денят за­поч­ва, сут­ре­шен блок с Хрис­ти­на Хрис­то­ва 09:00 По све­та и у нас 09:05 100% буд­ни 11:00 Кул­ту­ра.БГ 12:00 По све­та и у нас 12:35 Но­ви­ни на тур­ски език 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Пос­лед­ният пе­че­ли, за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу /п/ 14:00 Ко­га­то сър­це­то зо­ве 2, тв филм /9 епи­зод/ 14:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 15:00 Очи в очи с жи­вот­ни­те, Па­ре­щи кра­са­ви­ци 15:15 Вла­кът на ди­но­зав­ри­те 2, ани­ма­цио­нен филм 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но 16:30 Мал­ки ис­то­рии 16:40 Све­тът и ние 17:00 Бъл­га­рия в 60 ми­ну­ти с Ма­риа­на Ве­кил­ска 18:00 По све­та и у нас 18:30 Още от деня, ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Пос­лед­ният пе­че­ли, за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ис­то­рия.bg, Пре­се­ле­ние­то на бъл­га­ри­те 18 и 19 век 22:00 Ге­ният Пи­ка­со, тв филм /8 епи­зод/ 23:00 По све­та и у нас 23:30 Биб­лио­те­ка­та 00:30 Све­тът и ние /п/ 00:50 100% буд­ни /п/ 02:45 Кул­ту­ра.БГ /п/ 03:55 Джинс Ро­дът на Ко­це­то Кал­ки /п/ 04:25 Ко­га­то сър­це­то зо­ве 2, тв филм /9 епи­зод/п/

bTV

05:30 “Лов­ци на хра­на” /п/ 06:00 “Тран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, еп. 1 06:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 13:30 Пре­мие­ра: “Обе­ща­ние” – се­риал, с. 2, еп. 125 15:00 “Тър­гов­ски цен­тър” – се­риал, с. 15, еп. 133, 134 16:00 Пре­мие­ра: “Сес­тра Бе­ти” – се­риал, с. 5, еп. 4 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с. 14, еп. 86 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “За­ви­на­ги” – се­риал, с. 3, еп. 99 21:00 “Фер­ма­та: Пътят на ед­на меч­та” – риа­ли­ти, с. 6 22:30 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “За­кон и ред: Спе­циал­ни раз­след­ва­ния” – се­риал, с. 20, еп. 19 01:00 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, с. 14, еп. 5 02:00 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:30 “Пре­ди обед” /п/ 04:40 “За­ви­на­ги” – се­риал, с. 2, еп. 68

bTV Action

05:45 “В ка­дър” – руб­ри­ка 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Джи Ай Джо: Сиг­ма 6” – се­риал, еп. 16 – 19 08:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с. 2, еп. 8 09:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с. 6, еп. 10 10:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с. 3, еп. 16 11:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с. 6, еп. 11 12:00 “Сто­те” – се­риал, с. 6, еп. 13 13:00 “Три­ма кра­ле” – ек­шън, прик­люен­ски, ко­ме­дия (САЩ, 1999), ре­жи­сьор Дей­вид О. Ръ­сел, в ро­ли­те Джордж Клу­ни, Марк Уол­бърг, Айс Кюб, Клиф Кър­тис, Джей­ми Ке­не­ди, Май­къл­ти Уиля­мсън, Джу­ди Гриър и др. 15:00 “Смър­то­нос­но оръ­жие” – се­риал, с. 2, еп. 9 16:00 “Чък” – се­риал, еп. 1 17:00 “Монк” – се­риал, с. 5, еп. 1 18:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с. 6, еп. 12 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Су­пер­гърл” – се­риал, с. 3, еп. 16 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “Ел Ча­по” – се­риал, с. 3, еп. 6 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Кралят на скор­пио­ни­те” – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, Гер­ма­ния, Бел­гия, 2002), ре­жи­сьор Чък Ръ­сел, в ро­ли­те Дуейн Джон­сън, Сти­вън Бранд, Май­къл Кларк Дън­кан, Ке­ли Хю, Бър­нард Хил, Грант Хес­лов, Пи­тър Фа­чи­не­ли, Ро­джър Рийз и др. 23:45 “Ел Ча­по” – се­риал, с. 3, еп. 6 00:45 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с. 6, еп. 12 01:45 “Су­пер­гърл” – се­риал, с. 3, еп. 16 02:45 “Монк” – се­риал, с. 5, еп. 1 03:45 “Чък” – се­риал, еп. 1 04:45 “Су­пер ко­ли” – по­ре­ди­ца за лук­соз­ни ав­то­мо­би­ли, с. 6, еп. 3 

bTV Comedy

05:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п/ – се­риал 06:00 “Мис Слад­киш” – се­риал, еп. 5, 6 07:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п/ – се­риал 08:00 “По­ли­цаят от Руб­льов­ка” /п/ – се­риал 10:00 “Да се по­чувс­тваш у до­ма” – ро­ман­ти­чен (тв филм, САЩ, 2019), ре­жи­сьор Ри­чард Га­бай, в ро­ли­те Джо­на Уолш, Ней­тън Пар­сънс, Ро­би Бен­сън, Ша­нън Чан-Кент, Мат Мей­зър и др. 12:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал 13:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” /п/ – се­риал 14:00 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” /п/ – се­риал 14:30 “Сел­це­то” /п/ – се­риал 16:00 “Ди­ва­та Ни­на” /п/ – се­риал 17:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” – ве­чер­но ток­шоу 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с. 4, еп. 22, 23 19:00 Пре­мие­ра: “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал, еп. 118 20:00 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп. 71 20:30 Пре­мие­ра: “Сел­це­то” – се­риал, еп. 14 22:00 “Кухня” – се­риал, еп. 1, 2 23:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с. 6, еп. 2, 3 00:00 “От­ве­ди ме вкъ­щи до­ве­че­ра” – ро­ман­ти­чен, ко­ме­дия, дра­ма (САЩ, Гер­ма­ния, 2011), ре­жи­сьор Май­къл Даус, в ро­ли­те То­фър Грейс, Ана Фа­рис, Дан Фог­лър, Те­ри­са Пал­мър, Крис Прат, Ми­шел Трак­тен­бърг, Боб Оде­нкър­к, Джей Джаб­лон­ски и др. 03:00 “Шоу­то на Ни­ко­лаос Ци­ти­ри­дис” /п/ 04:00 “Прия­те­ли” /п/ – се­риал    

Nova TV

05:30 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 8 /п/ 06:30 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Чер­на ро­за” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Пре­сеч­на точ­ка” – пуб­ли­цис­тич­но шоу 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Кош­ма­ри в кухн­ята” (нов се­зон) – риа­ли­ти 21:00 “Иг­ри на вол­ята: Бъл­га­рия” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти, се­зон 2 22:30 “Братя” (пре­мие­ра) – се­риен филм 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 “Коб­ра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 23 00:30 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 8 01:30 “Же­не­ни с де­ца” – се­риен филм, се­зон 9 02:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 03:30 “Ос­та­ни с мен” – се­риен филм /п/ 04:30 “Гос­по­жа Фа­зи­лет и ней­ни­те дъ­ще­ри” – се­риен филм /п/

Nova Sport

05:30 Прог­рам­на пау­за 10:00 Бас­кет­бол: Же­льо­на гу­ра – Зе­нит ВТБ ли­га – пов­то­ре­ние 12:00 Бас­кет­бол: Ес­ту­диан­тес – Бар­се­ло­на Ис­пан­ска бас­кет­бол­на ли­га – пов­то­ре­ние 14:00 Чем­пиън­шип: Об­зор пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол (2020-21) – пов­то­ре­ние 14:30 Ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция: Об­зор пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол (2020-21) 15:00 Но­ви­ни 15:05 Фут­бол: Тон­бридж Ей­нджълс – Брад­форд Си­ти Ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция за­пис 17:00 Фут­бол: Юнай­тед ъф Ман­чес­тър – Дон­кас­тър Роу­върс Ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция за­пис 19:00 Фут­бол: Мол­дън & Тип­трий – Мор­камб Ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция за­пис 21:00 Но­ви­ни 21:15 Сту­дио “Ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция” – ди­рек­тно 21:45 Фут­бол: Ок­сфорд Си­ти – Норт­хямптън Таун Ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция – ди­рек­тно 23:40 Сту­дио “Ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция” – ди­рек­тно 00:00 Бас­кет­бол: Хим­ки – ЦСКА Мос­ква ВТБ ли­га – пов­то­ре­ние 02:00 Но­ви­ни – пов­то­ре­ние 02:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:15 Прог­рам­на пау­за  

Kanal 3

07:00 “Всяка сут­рин” – ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 “Пулс” – здрав­но пре­да­ва­не /п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Хо­ли­вуд”-/п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:20 “Денят на жи­во” /п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:20 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Со­циал­на мре­жа” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:20 “Свет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:30 “Кухн­ята на Звез­дев” – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 17:00 НО­ВИ­НИ 17:20 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 21:00 НО­ВИ­НИ 21:20 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:20 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:20 “Денят на жи­во” с На­де­ли­на Ане­ва 00:00 НО­ВИ­НИ /п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00-07:00 – Пов­то­ре­ния   

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *