ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 9 СЕПТЕМВРИ

bTV 

05:40 “Не­поз­на­ти­ТЕ” /п./ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 06:00 “Джи Ай Джо: Ре­не­га­ти” – ани­ма­ция 07:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с.11 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Алекс Кръс­те­ва, Диа­на Лю­бе­но­ва и Же­ни Мар­че­ва 11:00 “Cool…T” – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­дещ Петя Ди­ко­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Мут­ра по за­мес­тва­не” – се­риал, с.4 13:00 “Кръс­то­път на же­ла­ния­та” – дра­ма, ро­ман­ти­чен (Гер­ма­ния, 2017), ре­жи­сьор – Ще­фан Бар­тман, ак­тьо­ри – Фред­рик От, Бен Блас­ко­виц, Юр­ген Хай­нирх и др. 15:00 “Бри­га­да Нов дом” – со­циа­лен проект 16:00 “Мар­ма­лад” – ток­шоу 18:00 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца с во­дещ Мар­тин Кар­бов­ски 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 Ме­га­хит: “Мек­си­ка­не­цът” –  ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2001), ре­жи­сьор – Гор Вер­бин­ски, ак­тьо­ри –  Брад Пит, Джу­лия Ро­бъртс, Джеймс Ган­дол­фи­ни, Джей Кей Си­мънс, Боб Ба­ла­бан, Джийн Хек­ман и др. 22:30 Ме­га­хит: “Приз­ра­ци на бив­ши га­дже­та” – ро­ман­ти­чен, ко­ме­дия (САЩ, 2009), ре­жи­сьор – Марк Уо­търс, ак­тьо­ри – Лей­си Ча­бърт, Ро­бърт Фор­стър, Ан Ар­чър, Бре­кин Ме­йър, Да­ниел Сун­джа­та, Ма­тю Мак­ко­нъ­хи, Дже­ни­фър Гар­нър, Ема Стоун, Крис­ти­на Ми­лиан, Май­къл Дъг­лас и др. 00:30 “Хо­ра­та, на кои­то дър­жиш” – дра­ма, три­лър (САЩ, 2012), ре­жи­сьор – Ро­бърт Ред­форд, ак­тьо­ри – Ро­бърт Ред­форд, Шая Ле­бьоф, Джу­ли Крис­ти, Сю­зан Са­ран­дън, Стен­ли Ту­чи, Ник Нол­ти, Крис Ку­пър, Сти­вън Рут, Ри­чард Джен­кинс и др.  02:30 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” /п./- до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 03:30 “Мар­ма­лад” /п./ – ток­шоу

Nova TV 

07:00 “Че­рна лю­бов” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 13:00 “Бе­то­вен 2” – с уч. на Чарлз Гро­дин, Де­би Ма­зар, Крис Пен, Ни­кол Том, Бо­ни Хънт, Мо­ри Чей­кин и др. 14:50 “Ша­фе­рът­” – с уч. на Пат­рик Дем­пси, Ми­шел Мо­на­хан, Ке­вин Мак­кид, Сид­ни По­лак, Бю Га­рет и др. 17:00 “Съ­дби на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 17:55 “Те­гле­не на Ло­то 5 от 35 – “З­лат­на­та топ­ка” 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ 20:00 “G.I. Joe: От­ве­тен удар” – с уч. на Дуейн Джон­сън, Ча­нинг Тей­тъм, Ей­дриан Па­ли­ки, Джо­на­тан Прайс, Брус Уи­лис, Ар­нолд Вос­лу, Рей Сти­вън­сън и др. 22:10 “Из­вън кон­трол” – с уч. на Джордж Клу­ни, Дже­ни­фър Ло­пес, Де­нис Фа­ри­на, Луис Гус­ман, Кат­рин Кий­нър, Дон Чий­дъл, Винг Реймс, Ал­бърт Брукс и др. 00:40 “Лю­бов­на ма­гия” – с уч. на Ни­ки Ди­лоуч, Раян Мак­пар­тлин, Брия­на Лейн, Ка­ро­лин Хе­не­си, Джо­на­тан Пат­рик Мур и др. 04:45 “Бе­то­вен 2” – с уч. на Чарлз Гро­дин, Де­би Ма­зар, Крис Пен, Ни­кол Том, Бо­ни Хънт, Мо­ри Чей­кин и др. /п/

 bTV Comedy

05:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 06:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 07:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 08:00 “Кухня” – се­риал 10:00 “Сам вкъ­щи 3” – ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 1997), ре­жи­сьор – Ра­джа Гос­нел, ак­тьо­ри – Алекс Линц, Олек Кру­па, Риа Кил­стед, Ле­ни фон До­лен, Ма­риан Зел­дес, Скар­лет Йо­хан­сон и др. 12:00 “Кой­то оце­лее, ще раз­каз­ва” – ко­ме­дия, уес­търн (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Сет Мак­фар­лан, ак­тьо­ри –  Сет Мак­фар­лан, Лиъм Ний­сън, Чар­лийз Те­рон, Евън Джоунс, Уес Стъ­ди, Са­ра Сил­вер­ман, Нийл Пат­рик Ха­рис,  Ама­нда Сай­фред и др. 14:00 “Ало, ало” – се­риал 16:00 “Прия­те­ли” – се­риал 17:30 “По-доб­ре къс­но, от­кол­ко­то ни­ко­га” – се­риал 18:30 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 20:30 “Шан­та­ва сед­ми­ца” – ко­ме­дия (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Шон Ле­ви, ак­тьо­ри – Джей­сън Бей­тман, Ти­на Фей, Джейн Фон­да, Бен Шуарц, Деб­ра Монк, Дакс Ше­пард, Ти­мо­ти Оли­фан­т, Ко­ни Бри­тън, Ко­ри Стол, Роуз Бър­ни, Адам Драй­вър и др. 22:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 00:30 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал 01:30 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 02:00 “Кухня” – се­риал 04:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал

bTV Action

05:15 “Мър­тва точ­ка” – се­риал, еп. 17 06:00 “Ле­ген­да­та за Ко­ра” – ани­ма­ция 08:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал 11:00 “Споон” – ек­шън, три­лър, фен­тъ­зи (САЩ, 1997), ре­жи­сьор – Марк А. З. Ди­пе, ак­тьо­ри – Май­къл Джей Уайт, Джон Ле­гуи­за­мо, Мар­тин Шийн, Те­ре­за Ран­дъл, Ни­кол Уиля­мсън и др. 13:00 “По­ле­тът на фе­ник­са” – ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2004), ре­жи­сьор – Джон Мур, ак­тьо­ри – Де­нис Куейд, Тай­рис Гиб­сън, Ми­ран­да От­то, Джо­ва­ни Ри­би­зи и др. 15:00 “Неиз­вес­тният” – се­риал 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “4х4” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 18:30 “Ог­не­ният пръс­тен” – ек­шън, фен­тъ­зи, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2013), ре­жи­сьор – Ги­лер­мо дел То­ро, ак­тьо­ри – Чар­ли Хъ­нам, Дие­го Кла­тен­хоф, Ид­рис Ел­ба, Брад, Ро­бърт Ка­зин­ски, Рин­ко Ки­ку­чи, Рон Пър­лман, Макс Мар­ти­ни, Клиф­тън Ко­линс – мл., Чар­ли Дей и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “Твър­де лич­но” – ек­шън, три­лър (Фран­ция, 2008), ре­жи­сьор – Пиер Мо­рел, ак­тьо­ри – Лиъм Ний­сън, Ма­ги Грейс, Джон Грийс, Фам­ке Ян­сен, Ксан­дър Бър­кли, Кей­ти Ка­си­ди, Ли­лънд Ор­сър, Дей­вид Уар­шов­ски и др. 00:00 “Чис­тка­та: Ана­рхия” – ужа­си, ек­шън (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Джеймс Де­мо­на­ко, ак­тьо­ри – Франк Гри­ло, Зак Гил­форд, Кий­ли Сан­чес, Кар­мен Ед­жо­го и др. 02:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал 03:45 “4х4” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 04:15 “На при­цел” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 2016), ре­жи­сьор – Кео­ни Уак­сман, ак­тьо­ри – Сти­вън Се­гал, Фло­рин Пиер­сик -млад­ши, Джейд Юън и др. 

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Ас­тън Ви­ла – Ше­филд Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Ди­жон – Мар­си­лия, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Хер­та – Ба­йерн Мюн­хен, мач от тре­ти кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 18-и епи­зод, пов­то­ре­ние 16:25 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 17:00 Фут­бол: Но­тин­гам Фо­рест – Брен­тфорд, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 18:55 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 19:30 Фут­бол: Стоук Си­ти – Уест Бро­мич Ал­биън, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно 21:25 Сту­дио “Чем­пиън­шип”, ди­рек­тно 21:50 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:05 Фут­бол: Па­ри Сен Жер­мен – Бор­до, мач от френ­ска­та Ли­га 1, за­пис 00:00 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Пър­вич­на си­ла”, 6-и епи­зод, пов­то­ре­ние 01:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:15 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 07:00 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 07:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 08:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва 08:30 “Звез­дни сре­щи – Кан 2019” 09:15 Те­ле­мар­кет 09:30 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 10:00 “Денят на жи­во” /п/ 11:00 “Спорт в обе­кти­ва” – из­бра­но 11:45 “Бук­мей­кър – ана­ли­зи и ко­мен­та­ри” 12:00 Топ шоп 12:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 12:30 “Хо­ли­вуд” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Ико­но­ми­ка и биз­нес” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Па­та­рин­ски LIVE” – из­бра­но 14:45 Топ шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 17:00 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов 19:00 НО­ВИ­НИ 19:45 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Сед­ми­ца­та с Ка­нал 3” 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов/п/ 01:00 НО­ВИ­НИ /п/

 БНТ

05:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев /п/ 06:05 Пик­сел Пин­ки 2 ани­ма­цио­нен филм /п/ 06:30 Ди­ноотряд “Кунг-фу” ани­ма­цио­нен филм 06:50 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:15 Сий­бърт ани­ма­цио­нен филм/п/ 07:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Пъ­те­ки сед­мич­но пре­да­ва­не с во­де­ща Де­ни­ца Ата­на­со­ва – Гер­го­ва 08:30 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 11:00 Ту­ри­зъм.бг /п/ 12:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Браз­ди пре­да­ва­не за зе­ме­де­лие 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов пре­да­ва­не за фол­клор 14:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев пре­да­ва­не за ре­ли­гия и кул­ту­ра 15:00 Ор­кес­тъ­рът на Со­фия до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия 2013г./, ре­жи­сьор Ро­сен Еле­зов 16:20 На­цио­нал­ни сък­ро­ви­ща на Че­хия: Чеш­ки Крум­лов 16:40 Шоу­то на Греъм Нор­тън с уча­стие­то на Ха­ри­сън Форд, Ра­йън Гос­линг, Рийз Уи­дър­спун, Мар­го Ро­би, му­зи­ка “Ба­на­на­ра­ма”/п/ (12) 17:30 Джинс Ро­дът на Ор­лин Го­ра­нов 18:00 Из­вън иг­ра­та раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 18:45 120 ми­ну­ти голям смях с Тат­яна Ло­ло­ва /по слу­чай юби­лея на ак­три­са­та/ 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Пър­ви го­диш­ни наг­ра­ди “БНР топ 20” 22:30 По све­та и у нас 22:45 Сту­дио “Х”: Чер­ве­ният те­ле­фон – шах и мат иг­ра­лен филм /Ав­стрия, 2003г./, ре­жи­сьо­ри: Джо Ко­пе­бо и Дже­ри Джей­мсън, в ро­ли­те: Ар­нолд Вос­лу, Май­къл Ай­рън­сайд, Джо Пе­ни, Бен Крос и др. (14) 00:20 Аме­ри­ка­на иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2001г./, ре­жи­сьор Джеймс Ме­рен­ди­но, в ро­ли­те: Джеймс Дю­вал, Джеймс Ме­рен­ди­но, Мор­ган Уолш и др. (14) 02:00 Сент Амур иг­ра­лен филм /п/ (12) 03:45 Из­вън иг­ра­та /п/ 04:30 Браз­ди /п/

 BiT

05:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 “Май­стор­ски клас”, ток­шоу на BIT (п) 07:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 08:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 10:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 11:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва (п) 13:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 14:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 17:30 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 18:30 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 19:00 “Епи­зод” (п) 20:00 “PLAYGASM” с Кра­си Пет­ров (п) 21:00 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток­шоу с Па­вел и Хрис­то (п) 22:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же (п) 00:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 01:00 “Ед­на раз­лич­на не­деля”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не на жур­на­лис­тка­та Юлия Ма­но­ло­ва (п) 03:00 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же (п) 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *