ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 9 ФЕВРУАРИ

БНТ

05:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов /п/ 06:00 Не­дел­но ева­нге­лие 06:05 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка ани­ма­цио­нен филм /п/ 06:25 Ма­гьос­ни­ци тв филм /4 се­рия/ 06:55 Пъ­те­ки 07:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:55 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов 11:00 От­бли­зо с Ми­ра 12:00 По све­та и у нас 12:30 До­мът на вяра­та С бла­го­дар­ност към Бо­га – Вар­нен­ски и Ве­ли­коп­рес­лав­ски мит­ро­по­лит Йоан 13:00 Биб­лио­те­ка­та 14:00 Меж­ду два свята до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2019г./, ре­жи­сьо­ри: Де­сис­ла­ва Шиш­ма­но­ва, Нон­чо Нон­чев 15:00 От­но­во на 18 иг­ра­лен филм /САЩ, 1988г./, ре­жи­сьор Пол Флеър­ти, в ро­ли­те: Джордж Бърнс, Чар­ли Шла­тър, То­ни Ро­бъртс, Ани­та Мо­рис, Ми­риам Флин и др. 16:40 Тай­ни­те не се чу­ват дет­ски тв филм /Бъл­га­рия, 2019г./, ре­жи­сьор Пе­тър Гай­тан­джиев, в ро­ли­те: Ки­то­дар То­до­ров, Еми­лия­н Бър­дар­ски и Ма­рие­та Габ­ров­ска 17:00 Джинс 17:30 Аре­на Спорт 18:30 Спорт ТО­ТО 19:00 Кос­ми­чес­ка над­пре­ва­ра до­ку­мен­та­лен филм /4, пос­ле­ден епи­зод/ 20:00 По све­та и у нас 20:30 След но­ви­ни­те 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Бяла­та стая иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 1968г./, ре­жи­сьор Ме­то­ди Ан­до­нов, в ро­ли­те: Апо­стол Ка­ра­ми­тев, До­ро­тея Тон­че­ва, Еле­на Рай­но­ва, Кон­стан­тин Ко­цев, Геор­ги Чер­ке­лов и др. 22:25 По све­та и у нас 22:40 Ми­сия: Про­ро­кът иг­ра­лен филм /Ру­сия, 2012г./, ре­жи­сьор Род­ни Джеймс Хюит, в ро­ли­те: Ерик Ро­бъртс, Май­къл Мад­сън, Сти­вън Бол­дуин, Ма­рат Ба­ша­ров, Ол­га Ро­дио­но­ва и др. (12) 00:15 От­но­во на 18 иг­ра­лен филм /п/ 01:55 Сту­дио Х: Ва­ви­лон Бер­лин тв филм /2 епи­зод/п/ (16) 02:45 Кос­ми­чес­ка над­пре­ва­ра до­ку­мен­та­лен филм /4, пос­ле­ден епи­зод/п/ 03:45 Дой­че ве­ле: Шифт 03:55 В кръв­та иг­ра­лен филм /п/ (14)

bTV

05:00 “Cool…T” /п/ 05:35 “Прик­лю­че­ния­та на Дже­ки Чан” – се­риал, ани­ма­ция, с.5, еп.10, 11 06:30 “По стъп­ки­те на Чарлз Дар­вин” – до­ку­мен­та­лен (Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2017), част II 07:30 “Прия­те­ли” – се­риал, еп.4 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – ак­туа­лен уи­кенд блок с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Тър­си се” – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал, с.3, еп.21 13:00 “Ма­гия в по­лу­нощ” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2014), ре­жи­сьор Уди Алън, в ро­ли­те: Ема Стоун, Ко­лин Фърт, Ан­то­ния Кларк, Мар­ша Гей Хар­дън, Ха­миш Лин­клей­тър, Джа­ки Уи­вър, Ери­ка Лиър­сен и др. 15:00 “Ис­тин­ски ис­то­рии” /п/ – до­ку­мен­тал­но риа­ли­ти 16:00 “Бри­га­да Нов дом” /п/ – со­циа­лен проект с во­дещ Ма­рия Сил­вес­тър 17:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 17:50 Спорт то­то 18:00 “120 ми­ну­ти” 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:25 bTV Ре­пор­те­ри­те 20:00 “Всич­ки мои мъ­же” – ко­ме­дия, дра­ма, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2017), ре­жи­сьор Ха­ли Ма­йърс-Ша­йър, в ро­ли­те: Рийз Уи­дър­спун, Лейк Бел, Май­къл Шийн, Нат Улф, Крис­тин Уудс, Кан­дис Бър­гън, Пи­ко Але­кзан­дър и др. 22:00 “Па­па­ра­ци” – те­ле­ви­зио­нен таб­лоид с во­дещ Ве­не­та Рай­ко­ва 23:00 “Край мо­ре­то” – дра­ма, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Ан­дже­ли­на Джо­ли, в ро­ли­те: Ан­дже­ли­на Джо­ли, Брад Пит, Ме­ла­ни Ло­ран, Мел­вил Пу­по, Нилс Аре­струп и др. [14+] 01:20 “Тру­со­ве 6: Сту­ден ден в ада” – фан­тас­ти­ка, хо­рър, ек­шън (САЩ, ЮАР, 2018), ре­жи­сьор Дон Май­къл Пол, в ро­ли­те: Джей Ан­сти, Али­стер Блек, Пол Дю Той, Май­къл Грос, Да­ни Киоу и др. 03:10 “Хо­тел Ел­еон” /п/ – се­риал, с.3, еп.21 03:40 “120 ми­ну­ти” /п/

bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Джи Ай Джо: Сиг­ма 6” – се­риал, еп.26 06:30 Ани­ма­цио­нен блок: “Джи Ай Джо: Ре­не­га­ти” – се­риал, еп.1 – 3 08:00 “Кос­ти” – се­риал, с.12, еп.10 – 12 11:00 “Макс Пейн” – ек­шън, кри­ми­на­лен (Ка­на­да, САЩ, 2008), ре­жи­сьор Джон Мур, в ро­ли­те: Марк Уол­бърг, Ми­ла Ку­нис, Бо Бри­джис, Крис­то­фър Бри­джис-Лу­дак­рис, Ол­га Ку­ри­лен­ко, Крис О`До­нъл и др. 13:00 “Тан­го и Кеш” – ек­шън, ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, 1989), ре­жи­сьор Ан­дрей Кон­ча­лов­ски, в ро­ли­те: Сил­вес­тър Ста­лоун, Кърт Ръ­сел, Те­ри Ха­чър, Джак Па­лънс, Бинг Ръ­сел, Марк Алай­мо, Бра­йън Джеймс и др. 15:00 “Твър­де лич­но” – се­риал, с.2, еп.1, 2 17:00 Пре­мие­ра: “Ди­ва­та му­ха” – пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве, еп.6 17:30 “Ми­сия Моят Дом” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн (2019), еп.8 18:00 “Су­пер ко­ли” – ав­то­мо­бил­на по­ре­ди­ца, с.6, еп.23, 24 19:00 “Кралят на скор­пио­ни­те: Кни­га­та на ду­ши­те” – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2018), ре­жи­сьор Дон Май­къл Пол, в ро­ли­те: Зак Мак­гауън, Ней­тън Джоунс, Мей­лин Нг, Пи­тър Мен­са и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Смър­то­нос­на над­пре­ва­ра 2” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, три­лър (ЮАР, Гер­ма­ния, 2010), ре­жи­сьор Рул Рей­не, в ро­ли­те: Да­ни Тре­хо, Шон Бийн, Винг Реймс, Люк Гос, Ло­рън Ко­хан, Ро­бин Шу и др. [14+] 00:00 “Дед­пул” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Тим Ми­лър, в ро­ли­те: Ра­йън Рей­нолдс, Мо­ре­на Ба­ка­рин, Джи­на Ка­ра­но, Ти Джей Ми­лър, Ед Скрейн, Рей­чъл Шийн, Брая­на Хил­деб­ранд и др. [14+] 02:00 “Твър­де лич­но” /п/ – се­риал, с.2, еп.1, 2 04:00 “Смър­то­нос­на над­пре­ва­ра 2” /п/ – фан­тас­ти­ка, ек­шън, три­лър (ЮАР, Гер­ма­ния, 2010)

bTV Comedy

05:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п/ – се­риал 06:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с.6, еп.13, 14 07:00 “Лю­бим­ци” – се­риал, еп.19, 20 08:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.7, еп.23, 24 09:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.5, еп.11, 12 10:00 “Фея­та на зъб­ки­те 2” – ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 2012), ре­жи­сьор Алекс Зам, в ро­ли­те: Ла­ри Ка­бел­джия­та, Дей­вид Ма­кей, Ерин Бют, Дгон Ко­нън и др. 12:00 “Гос­по­жи­ца Аме­ри­ка” – ко­ме­дия (САЩ, 2015), ре­жи­сьор Ноа Баум­бак, в ро­ли­те: Гре­та Гъ­руиг, Ло­ла Кърк, Шей­на Дауд­суел, Кат­рин Ър­би, Ма­тю Шиър и др. 14:00 “Брук­лин 99” – се­риал, с.2, еп.17, 18 15:00 “Прес­пав” /п/ – се­риал 16:00 “Но­ви­те съ­се­ди” /п/ – се­риал 19:30 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п/ – се­риал 20:30 “Нощ в му­зея: Бит­ка­та за Смит­со­ниън” – ко­ме­дия, ек­шън, фен­тъ­зи (САЩ, 2009), ре­жи­сьор Шон Ле­ви, в ро­ли­те: Бен Сти­лър, Оуен Уил­сън, Ей­ми Адамс, Ханк Аза­рия, Ро­бин Уилямс, Стив Ку­ган, Ри­ки Джър­вейс, Джон Бър­нтол, Ра­ми Ма­лек, Бил Хей­дър, Джей Ба­ру­шел и др. 22:30 “Брук­лин 99” /п/ – се­риал, 17, еп. с.2, еп.17, 18 23:30 “Прес­пав” /п/ – се­риал 00:30 “По сре­да­та” /п/ – се­риал 01:30 “Лю­бим­ци” /п/ – се­риал 02:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п/ – се­риал 03:00 “Брук­лин” /п/ – се­риал 04:00 “Лю­бим­ци” /п/ – се­риал

 Nova TV

06:30 “Ико­нос­тас” 07:00 “Доб­ра­та ве­щи­ца” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Срод­на ду­ша”- с уч. на Ла­ри­са Олей­ник, Брант До­хър­ти, Бе­вър­ли Д‘Ан­дже­ло, Ел­иът Голд и др. 14:15 “Моят таен лю­бим” (пре­мие­ра) – с уч. на Лей­си Ча­бърт, Ан­дрю Уо­кър, Пи­тър Мак­нийл, Та­ра Йе­ланд и др. 16:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 16:55 Не­дел­ята на NOVA – пуб­ли­цис­тич­но ток­шоу 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 “Кунг-фу йо­га” – с уч. на Дже­ки Чан, Ди­ша Па­та­ни, Аа­риф Рах­ман и др. 22:00 “Бан­дит­ки” – с уч. на Пе­не­ло­пе Круз, Сал­ма Ха­йек, Стив Зан, Дуайт Йоа­ким, Сам Ше­пърд и др. 23:50 “Трес­ка за Ос­ка­ри: Злат­на­та нощ” 03:00 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ /п/ 03:30 “Срод­на ду­ша”- с уч. на Ла­ри­са Олей­ник, Брант До­хър­ти, Бе­вър­ли Д‘Ан­дже­ло, Ел­иът Голд и др. /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Но­тин­гам Фо­рест – Лийдс Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Ба­йерн Мюн­хен – Хо­фен­хайм, мач от тре­ти кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 14:00 Бас­кет­бол: Бил­бао – Уни­ка­ха, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Брис­тъл Си­ти – Бир­мин­гам Си­ти, мач от Чем­пиън­шип /п/ 17:55 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:00 Бас­кет­бол: УНИКС – Цмо­ки, мач от ВТБ ли­га, ди­рек­тно 20:00 Об­зор на кръ­га за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция (2019-20), 4-и епи­зод /п/ 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2019-20), 25-и епи­зод 21:45 Фут­бол: Уи­гън Ат­ле­тик – Прес­тън Норт Енд, мач от Чем­пиън­шип /п/ 23:45 Фут­бол: Ми­луол – Уест Бро­мич Ал­биън, мач от Чем­пиън­шип /п/ 01:45 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2019-20), 25-и епи­зод /п/ 02:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:30 Край на прог­ра­ма­та

 Kanal 3

07:00 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” – /п/ 07:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров – /п/ 08:00 “Пулс” – здрав­но пре­да­ва­не 08:30 “Со­циал­на мре­жа” – из­бра­но 09:00 “Хо­ли­вуд” – /п/ 09:30 “Ре­зул­та­тът” 10:00 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов- /п/ 11:45 Те­ле­мар­кет 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 “Бук­мей­кър” 12:30 “Ико­но­ми­ка и биз­нес” -/п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Пар­ла­мен­тът на фо­кус” – /п/ 13:30 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 13:45 Те­лес­тар 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Хо­ли­вуд” -/п/ 14:45 Топ шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров – /п/ 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Денят на жи­во” – из­бра­но 17:00 “Бе­нов­ска пи­та” 19:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:45 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Има­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Пар­че­та от реал­нос­тта” 22:30 “Дру­го­то ли­це” 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Бе­нов­ска пи­та” – /п/ 01:00 НО­ВИ­НИ /п/

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *