ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 9 ЯНУАРИ

БНТ

05:05 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/ 05:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:00 Сут­ре­шен блок – ин­фор­ма­цион­на прог­ра­ма с во­де­щи Ели­са­ве­та Ги­го­ва, Бор­яна Ка­ме­но­ва, Да­ниел Ми­хай­лов и Илия Ил­иев 08:30 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 08:45 Кул­ту­ра.БГ – кул­ту­рен слот с во­де­щи Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва, Ан­на Ан­ге­ло­ва, Ди­ми­тър Стоя­но­вич и Ми­хаил Заи­мов 09:45 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен и съв­ре­ме­нен на­чин на жи­вот с во­де­щи Ма­рия Ан­до­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев 10:45 Спор­ти­си­мо – спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не/п/ 11:15 Дър­зост и кра­со­та тв филм /4060 епи­зод/п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра/п/ 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии – до­ку­мен­та­лен слот 14:10 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:30 То­чи­ца – ани­ма­цио­нен филм 14:50 Среб­рис­тият жре­бец – ани­ма­цио­нен филм 15:15 Па­ти­лан­ско царс­тво – тв филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Дър­зост и кра­со­та – тв филм /4061 епи­зод/ 17:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ку­ли­нар­но пре­да­ва­не 17:25 Зе­ле­на свет­ли­на 17:30 Спор­ти­си­мо – спор­тно-раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:20 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Ста­ни бо­гат – тв иг­ра 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Мак­си­ми­лиан – иг­ра на власт и лю­бов – 6-се­риен тв филм, Ав­стрия, 2016 г., 1 епи­зод, ре­жи­сьор Ан­дреас Про­хаз­ка, в ро­ли­те Крис­та Те­ре, Янис Ни­вьо­нер, Аликс Поа­сон и др. (12) 21:55 1992 – тв филм /3 епи­зод/(14) 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Ви­кин­ги­те 4 – тв филм /3 епи­зод/ (16) 00:20 Кул­ту­ра.БГ /п/ 01:20 100% буд­ни – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен лай­фстайл/п/ 02:20 1992 – тв филм /3 епи­зод/п/(14) 03:30 Мак­си­ми­лиан – иг­ра на власт и лю­бов – тв филм /1 епи­зод/п/ (12) 04:20 Ви­кин­ги­те 4 – тв филм /3 епи­зод/п/ (16)    

bTV

05:00 “Опа­сни ули­ци”- се­риал, с.12, еп. 20 05:40 “Ли­це в ли­це” /л./ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 06:00 “Мал­ко­то По­ни: Прия­телс­тво­то е ма­гия” – ани­ма­ция 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Лю­бов от вто­ри опит” – се­риал, с.2, еп. 3 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с.4, еп. 20 16:00 Пре­мие­ра: “Али­са в стра­на­та на лю­бов­та” – се­риал, с.3, еп.4 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Пре­мие­ра: “Опа­сни ули­ци”- се­риал, с.12, еп. 45 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Ис­кри­те на от­мъ­ще­ние­то” – се­риал, с. 1, еп.75 21:00 Пре­мие­ра: “Гор­чи­ва лю­бов” – се­риал, еп.6 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Кос­ти”- се­риал, с.10, еп.13 01:00 “Днев­ни­ци­те на вам­пи­ра” – се­риал, с.8, еп.1 02:00 “Пре­ди обед” /п./ – ток­шоу 04:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – се­риал, с.7    bTV Action 05:15 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.2, еп. 16 06:00 “Ава­тар: Ле­ген­да за Анк” – ани­ма­ция 08:00 “Твър­де лич­но” – се­риал, еп.5 09:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.2, еп. 16 10:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.5, еп.1 11:00 “Ху­берт и Ща­лер” – еп. 12 12:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.2, еп.9 13:00 “Зе­мек­ру­ше­ние”- ек­шън,три­лър (САЩ, 2016), ре­жи­сьо­ри – Ник Ла­йън, ак­тьо­ри – Ан­дрю Джей Кей­търс, Але­кса Ман­сор, То­ниа Кей и др. 15:00 “Твър­де лич­но” – се­риал, еп.6 16:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.2, еп. 17 17:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.2, еп.10 18:00 Пре­мие­ра: “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, еп. 13 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те: “Стре­ла­та” – се­риал, с.5, еп.2 20:00 Ек­шъв в 8: “Неиз­вес­тният” (пре­мие­ра) – се­риал, еп.2 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 Реал Мад­рид – Ле­га­нес (фут­бол за Ку­па­та на краля) 00:30 “Жи­во­тин­ско царс­тво” – се­риал, с.2, еп.4 01:30 “Стре­ла­та” – се­риал, с.5, еп.2 02:30 “Твър­де лич­но” – се­риал, еп.6 03:30 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с.2, еп.10 04:30 “Ху­берт и Ща­лер” – се­риал, еп. 13 

bTV Cinema

06:00 “Ри­зо­ли и Ай­лс: Кри­ми­нал­ни до­сие­та ” – се­риал 08:00 “Раз­ход­ка по Ми­си­си­пи” – дра­ма, (САЩ, 2015), ре­жи­сьор – Ана Бо­ден, ак­тьо­ри – Ра­йън Рей­нолдс, Сте­фа­ни Оно­ре, Джейн Мак­нейл, Ро­бин Уай­гър, Бен Мен­дел­сон, Ел­фри Удард, Сие­на Ми­лър, Раян Флек, Ана­лей Тип­тън, Те­ри Уай­бъл, Крис­то­фър Хес­ки и др. 10:30 “Ри­зо­ли и Ай­лс: Кри­ми­нал­ни до­сие­та” – се­риал 12:45 “Ко­лед­ни бър­ко­тии” – дра­ма, се­меен, фен­тъ­зи (Ка­на­да, 2006), ре­жи­сьор – Дей­вид Уий­вър, ак­тьо­ри –  Ам­бър Бен­сън, Брит Мак­Ки­лип, Кей­ти Кий­тинг, Гуи­нет Уолш, Тай Ръ­ниан и др. 14:45 “Пси­хо­те­ра­певт” – ко­ме­дия, дра­ма (САЩ, 2009), ре­жи­сьор – Джо­нас Пейт, ак­тьо­ри – Ке­вин Спей­си, Джо Ну­нез, Марк Уе­бър и др. 16:45 “Сър­це­то на дра­ко­на” – ек­шън, прик­лю­чен­ски, фен­тъ­зи, ко­ме­дия (САЩ, 1996), ре­жи­сьор – Роб Коен, ак­тьо­ри – Де­нис Куейд, Шон Кон­ри, Пийт Пос­тъ­луейт,  Джу­ли Крис­ти, Дей­вид Тю­лис, Дай­на Ма­йър и др. 19:00 “Без­дом­ни­ци” – дра­ма (САЩ, 1997), ре­жи­сьор – Вин Ди­зел, ак­тьо­ри – Вин Ди­зел, Майк Ей­пс, Дар­нел Уилямс, Ми­хае­ла Ту­ду­ров и др. 21:00 “У до­ма” – ани­ма­ция, ко­ме­дия (САЩ, 2015), сце­на­рис­ти – Том Дж. Ас­тъл, Мат Ем­бър, ре­жи­сьор –  Тим Джон­сън 23:00 “Но­мер 42-ри” –  дра­ма, биог­ра­фи­чен, спор­тен (САЩ, 2013), ре­жи­сьор – Бра­йън Хел­ге­ланд, ак­тьо­ри – Ча­дуик Бос­ман, Ха­ри­сън Форд, Крис­то­фър Ме­ло­ни, Джуд Тей­лър и др. 01:30 “Дъ­щеря ми трябва да жи­вее” – кри­ми­на­лен, мис­те­рия, три­лър (Ка­на­да, 2014), ре­жи­сьор – Джон Ле­ка­йър, ак­тьо­ри – Джоел Кар­тър, Мад­лин Мар­тин, Пол По­по­вич и др. 03:15 “Ри­зо­ли и Ай­лс: Кри­ми­нал­ни до­сие­та ” – се­риал 

Nova TV

05:20 “Нощ­на смяна” – се­риен филм, 2 се­зон /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, 2 се­зон 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “Плюс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – ТВ шоу, из­бра­но 21:00 “Ха­вай 5-0” – се­риен филм, 6 се­зон 22:00 “Со­фия – Ден и Нощ” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти се­риал 23:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риен филм, 10 се­зон 23:30 Но­ви­ни­те на NOVA 00:00 “Ху­ди­ни и Дойл” (пре­мие­ра) – се­риен филм 01:00 “Нощ­на смяна” – се­риен филм, 2 се­зон 02:00 “До­кос­на­ти от слън­це­то” – се­риен филм 03:00 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм 

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Чел­си – Но­тин­гам Фо­рест, мач от тре­ти кръг за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Па­ри Сен Жер­мен – Лион, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Фу­лъм – Ол­дъм Ат­ле­тик, мач от тре­ти кръг за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Мар­си­лия – Па­ри Сен Жер­мен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Уул­върх­ямптън Уон­дъ­рърс – Ли­вър­пул, мач от тре­ти кръг за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция, пов­то­ре­ние 20:00 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2018-19), 21-и епи­зод 20:30 “Пе­та чет­върт”, об­зор на кръ­га в ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, 14-и епи­зод 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Об­зор на кръ­га за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция (2018-19), 3-и епи­зод, пов­то­ре­ние 22:15 Фут­бол: Блек­пул – Ар­се­нал, мач от тре­ти кръг за Ку­па­та на Фут­бол­на­та асо­циа­ция, пов­то­ре­ние 00:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та 

Kanal 3

06:15 “Денят на жи­во”/п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – но­ви­нар­ски блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 Пар­ла­мен­тът на жи­во 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:05 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “Па­та­рин­ски Live” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 20:00 “Денят на жи­во” 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “Спорт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Па­та­рин­ски Live”- /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Денят на жи­во”/п/ 00:00 НО­ВИ­НИ/п/ 00:20 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:00 – 07:00

BiT

05:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 “Май­стор­ски клас”, ток­шоу на BIT (п) 07:00 “О, здра­вей” – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 08:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 10:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 10:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 11:00 “Епи­зод” (п) 12:00 “Шоу­то на иг­ра­чи­те” ве­чер­но ток шоу с Па­вел и Хрис­то (п) 13:00 “О, здра­вей”, пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 14:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 16:30 “Май­стор­ски клас”, ток­шоу на BIT (п) 17:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 18:00 “Ис­то­рия­та ожи­вява” (п) 18:30 “Епи­зод” (п) 19:30 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 20:30 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п) 21:30 “Ка­ра­мел” – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же (п) 00:00 До­ку­мен­та­лен филм 00:30 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 02:00 “Без зад­ръж­ки” с На­та­лия Ко­бил­ки­на (п) 03:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 04:00 “Гол­ямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT (п)    

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *