ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 9 ЯНУАРИ

 БНТ

05:25 Още от деня 06:00 Прин­цът и прос­якът 07:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 БНТ на 60 09:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов 11:00 Ту­ри­зъм.бг 11:30 Джинс 12:00 По све­та и у нас 12:30 Браз­ди 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка 14:00 Из­вън ме­ню­то 15:35 Кни­га на кни­ги­те 16:00 Ре­ли­гия­та днес 17:00 Веч­на­та му­зи­ка 17:30 Род­но­то място на ги­ган­ти­те 18:30 Из­вън иг­ра­та 19:00 БНТ на 60 20:00 По све­та и у нас 20:30 Ев­ро­пей­ци – ис­то­рии за ус­пе­ха 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Съ­бо­та ве­чер с БНТ 22:00 Моят плей­лист 23:00 По све­та и у нас 23:10 Сту­дио Х: Убий­ство­то на све­ще­ния елен 01:15 Из­вън ме­ню­то 02:50 БНТ на 60 03:50 Ре­ли­гия­та днес

bTV

05:40 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.4 еп.12 06:00 “Мал­ко­то По­ни: Прия­телс­тво­то е ма­гия” – се­риал, ани­ма­ция, еп.17 06:30 Пре­мие­ра: “Бас­тио­ни на влас­тта” – до­ку­мен­та­лен филм (Гер­ма­ния), част I 07:30 “Прия­те­ли” – се­риал, с.5 еп.2 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – ак­туа­лен уи­кенд блок с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “COOLt” – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­дещ На­та­ли Три­фо­но­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Бо­гатс­тва­та на Бъл­га­рия” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 13:00 “Ча­ро­дей­ка” – фен­тъ­зи, се­меен (Да­ния, Нор­ве­гия, Ун­га­рия, Че­хия, 2018), ре­жи­сьор Кас­пар Мунк, в ро­ли­те: Гер­да Лий Коос, Соня Рих­тер, Май Си­мон Лиф­шиц, Ал­берт Вер­нер, Си­не Ехолм Ол­сен и др. 15:00 “Ма­гия на лед” – шоу прог­ра­ма 16:00 “Мар­ма­лад” – ток­шоу с во­де­щи Ра­дост Дра­га­но­ва и Иво Аръ­ков 18:00 “Бри­га­да Нов дом” – со­циа­лен проект 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “По­лет” – три­лър (САЩ, ОАЕ, 2012), ре­жи­сьор Ро­бърт Зе­ме­кис, в ро­ли­те: Ден­зъл Уо­шин­гтън, На­дин Ве­лас­кес, Дон Чий­дъл, Брус Грий­нууд, Та­ма­ра Тю­ни, Ке­ли Рай­ли, Джон Гуд­ман, Бра­йън Ге­ра­ти и др. 22:40 “Х-Мен 2” – фан­тас­ти­ка, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2003), ре­жи­сьор Бра­йън Син­гър, в ро­ли­те: Пат­рик Стюарт, Хю Джак­ман, Иън Мак­ке­лън, Фам­ке Ян­сен, Джеймс Мар­сдън, Ха­ли Бе­ри, Ана Па­куин и др. 01:10 “Съп­ро­ти­ва” – вое­нен, дра­ма, ек­шън, ис­то­ри­чес­ки (САЩ, 2008), ре­жи­сьор Eдуард Зуик, в ро­ли­те: Да­ниел Крейг, Лив Шрай­бър, Джей­ми Бел, Але­кса Да­ва­лос, То­мас Ара­на, Миа Ва­ши­ков­ска и др. 03:40 “Прия­те­ли” /п./ – се­риал, с.5 еп.2 04:00 “Бри­га­да Нов дом” /п./

bTV Action

05:15 “Гос­по­дарят на илю­зия­та” – се­риал, еп.3 06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Прик­лю­че­ния­та на ко­та­ра­ка в чиз­ми” – се­риал, еп.21 – 24 08:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.6 еп.3 – 5 11:00 “Сред­но­щен чу­дак” – фан­тас­ти­ка, мис­тъ­ри (САЩ, Гър­ция, 2016), ре­жи­сьор Джеф Ни­кълс, в ро­ли­те: Май­къл Ша­нън, Джоуел Ед­жър­тън, Кир­стен Дънст, Адам Драй­вър, Джей­дън Мар­тел, Бил Камп, Сам Ше­пърд и др. 13:15 “Тран­спор­тер” – ек­шън, три­лър (Фран­ция, САЩ, 2002), ре­жи­сьо­ри Луи Ле­те­рие и Ко­ри Юен, в ро­ли­те Джей­сън Стей­тъм, Шу Ки, Мат Шулц, Фран­соа Бер­леан, Рик Янг и др. 15:00 “Kingsman: Тай­ни­те служ­би” – ек­шън, ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, 2014), ре­жи­сьор Ма­тю Вон, в ро­ли­те: Та­рън Ед­жър­тън, Ко­лин Фърт, Са­мюъл Джак­сън, Марк Стронг, Май­къл Кейн, Джак Да­вън­порт, Марк Ха­мил, Со­фия Бу­те­ла и др. 17:30 “Ми­сия Моят Дом” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “4×4” – пре­да­ва­не за оф­роуд ав­то­мо­би­ли, с.3 еп.1 18:30 “Kingsman: Злат­ният кръг” – ек­шън, ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, 2017), ре­жи­сьор Ма­тю Вон, в ро­ли­те: Та­рън Ед­жър­тън, Ко­лин Фърт, Джу­лиан Мур, Ха­ли Бе­ри, Марк Стронг, Ча­нинг Тей­тъм, Ед­уард Хол­крофт, Пед­ро Пас­кал, Ел­тън Джон, Джеф Бри­джис и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Бан­да­та на ек­шън: “Твър­де лич­но” – ек­шън, три­лър (Фран­ция, 2008), ре­жи­сьор Пиер Мо­рел, в ро­ли­те: Лиъм Ний­сън, Ма­ги Грейс, Джон Грийс, Фам­ке Ян­сен, Зан­дър Бър­кли, Кей­ти Ка­си­ди, Ли­лънд Ор­сър, Дей­вид Уор­шоф­ски и др. 23:45 “Тъм­ни­на­та” – хо­рър, три­лър (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Грег Мак­лийн, в ро­ли­те: Ке­вин Бей­кън, Ра­да Ми­чъл, Да­вид Ма­зуз, Лу­си Фрай, Мат Уолш, Дже­ни­фър Мо­ри­сън и др. [14+] 01:30 “От дру­га­та стра­на на вра­та­та” – хо­рър (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, Ин­дия), ре­жи­сьор Йо­ха­нес Ро­бъртс, в ро­ли­те: Са­ра Уейн Ка­лис, Дже­ре­ми Сис­то, Со­фия Ро­син­ски, Су­чит­ра Пи­лай и др. [16+] 03:15 “Стре­ла­та” – се­риал, с.6 еп.3 – 5

 bTV Comedy

05:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п./ – се­риал 06:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” – се­риал, с.8 еп.20, 21 07:00 “Су­пер­мар­кет” – се­риал, с.4 еп.5, 6 08:00 “Мис Слад­киш” – се­риал, еп.17, 18 09:00 “По-доб­ре къс­но, от­кол­ко­то ни­ко­га” – се­риал, с.2 еп.5 10:00 “Чо­ве­кът” – ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, Гер­ма­ния, 2005), ре­жи­сьор Лес Мей­фийлд, в ро­ли­те: Са­мюъл Джак­сън, Юд­жийн Ле­ви, Ми­гел Фе­рер, Люк Гос, Су­зи Ес­ман, Ан­тъ­ни Ма­ки и др. 12:00 “Ску­би-Ду: Приз­рач­ният кау­бой” – ани­ма­ция, ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 2017), ре­жи­сьор Мат Пи­търс 14:00 “Прия­те­ли” /п./ – се­риал 15:00 “Мис Слад­киш” /п./ – се­риал 15:30 “Но­ви­те съ­се­ди” /п./ – се­риал 18:30 “Кухня” /п./ – се­риал 19:30 Пре­мие­ра: “Су­пер­мар­кет” – се­риал, с.4 еп.5, 6 20:30 “Де­ца на ки­лог­рам 2” – ко­ме­дия, се­меен (САЩ, Ка­на­да, 2005), ре­жи­сьор Адам Шан­кман, в ро­ли­те: Стив Мар­тин, Бо­ни Хънт, Хи­ла­ри Дъф, Пай­пър Пе­ра­бо, Кар­мен Еле­ктра, Тей­лър Лаут­нър, Юд­жийн Ле­ви и др. 22:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” /п./ – се­риал

 Nova TV

05:30 “Воен­ни прес­тъп­ле­ния” – се­риал, се­зон 16 /п/ 07:00 “Вто­ри ду­бъл” – се­риал 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 13:00 “Ви­хъ­рът на тан­ца” – с уч. на Де­нис Куейд, Ан­ди Мак­дауъл, Ке­ни Уор­малд, Джу­лиан Хоу и др. 15:00 “Доб­рият ве­ли­кан” – с уч. на Марк Рай­лънс, Пе­не­ло­пе Уил­тън, Дже­майн Кле­мент, Ру­би Бар­нхил, Ре­бе­ка Хол, Ра­фе Спол и др. 17:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 “Ка­рай нап­ра­во” с Диа­на Най­де­но­ва 20:00 “Же­на на­заем” – с уч. на Адам Сан­длър, Дже­ни­фър Ани­стън, Брук­лин Де­кър, Ни­кол Кид­ман, Ник Суор­дсън и др. 22:15 “Ид­еал­на­та не­поз­на­та” – с уч. на Хо­ли Бе­ри, Брус Уи­лис, Джо­ва­ни Ри­би­зи, Ри­чард Пор­тноу, Га­ри Дър­дън, Фло­рен­ша Ло­за­но и др. 00:20 “Кни­га­та на Илай” – с уч. на Ден­зъл Уо­шин­гтън, Ми­ла Ку­нис, Га­ри Ол­дман, Рей Сти­вън­сън, Дже­ни­фър Бийлс, Май­къл Гам­бон и др. 02:15 “Ви­хъ­рът на тан­ца” – с уч. на Де­нис Куейд, Ан­ди Мак­дауъл, Ке­ни Уор­малд, Джу­лиан Хоу и др. /п/ 04:00 “Вто­ри ду­бъл” – се­риал /п/ 04:50 “Доб­рият ве­ли­кан” – с уч. на Марк Рай­лънс, Ру­би Бън­хил, Пе­не­ло­пе Уил­тън, Ре­бе­ка Хол, Ра­фе Спол, Бил Хей­дър и др. /п/

Nova Sport

19:30 Но­ви­ни 19:45 Сту­дио “Ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция” – ди­рек­тно 03:45 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 09:30 Фут­бол: Чар­лтън Ат­ле­тик – Ак­рин­гтън Стен­ли Ли­га 1 – пов­то­ре­ние 11:30 Фут­бол: Уул­върх­ямптън Уон­дъ­рърс – Крис­тъл Па­лас Ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция – пов­то­ре­ние 13:30 Сту­дио “Ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция” – ди­рек­тно 14:00 Фут­бол: Но­рич Си­ти – Ко­вън­три Си­ти Ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция – ди­рек­тно 15:55 Сту­дио “Ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция” – ди­рек­тно 17:00 Фут­бол: Блек­пул – Уест Бро­мич Ал­биън Ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция – ди­рек­тно 18:55 Сту­дио “Ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция” – ди­рек­тно 20:00 Фут­бол: Брен­тфорд – Ми­дълз­бро Ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция – ди­рек­тно 21:55 Сту­дио “Ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция” – ди­рек­тно 22:00 Фут­бол: Саутх­ямптън – Шроуз­бъ­ри Таун Ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция – ди­рек­тно 23:55 Сту­дио “Ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция” – ди­рек­тно 00:30 Фут­бол: Брис­тъл Роу­върс – Ше­филд Юнай­тед Ку­па на Фут­бол­на­та асо­циа­ция за­пис 02:30 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Раз­би­ва­не” пре­да­ва­не на WWE (2021) 03:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар

NovaNews

05:15 Па­та­рин­ски LIVE 05:45 Пре­сеч­на точ­ка 06:30 Пар­че­та от реал­нос­тта 06:45 Дру­го­то ли­це 07:15 Денят на жи­во 07:40 Те­ма­та на NOVA 08:00 Съ­бу­ди се 11:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 11:15 Пулс 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 До­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца на DW 13:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 13:30 Дру­го­то ли­це 14:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 14:15 Пар­че­та от реал­нос­тта 14:30 Свет­ски но­ви­ни 15:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 15:30 Па­та­рин­ски LIVE 16:00 Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA 19:20 Ка­рай нап­ра­во 20:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 20:30 Ико­но­ми­ка и биз­нес 21:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 21:45 Пар­ла­мен­тът на фо­кус 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 22:15 Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов 00:30 Ико­но­ми­ка и биз­нес 01:00 Ка­рай нап­ра­во 01:20 Пар­ла­мен­тът на фо­кус 01:30 До­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца на DW 02:00 Па­та­рин­ски LIVE 02:30 Съ­бу­ди се

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *