HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ТЕЛЕВИЗИЯ 1 ЮЛИ

БНТ

05:40 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев /п/ 06:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:00 Ми­лион и две ус­мив­ки – дет­ско пре­да­ва­не /п/ 08:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Плюс то­ва – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­де­щи Ми­ле­на Цве­тан­ска и Геор­ги Мил­ков 10:00 Биб­лио­те­ка­та – пре­да­ва­не за ли­те­ра­ту­ра и кул­ту­ра с во­де­щи Геор­ги Ан­ге­лов и Ан­дрей За­ха­риев /п/ 11:00 От­бли­зо с Ми­ра Доб­ре­ва – раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не/п/ 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Браз­ди – пре­да­ва­не за зе­ме­де­лие 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка – пре­да­ва­не за фол­клор с во­де­щи Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов/п/ 14:10 Сан­ти­мен­тал­на ис­то­рия – до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2017 г./, ре­жи­сьор Ра­ли­ца Ди­мит­ро­ва 15:05 Ча­сът на въл­ка – иг­ра­лен филм /Ка­на­да, 2002 г./, ре­жи­сьор Ро­де­рик Джей Прай­ди, в ро­ли­те Бърт Рей­нолдс, Мар­те Ке­лър, Де­вин Дъг­лас Дрюиц и др. 16:35 Се­меен биз­нес – тв филм /11 епи­зод/ 17:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /най-доб­ро­то/ – пре­да­ва­не за ре­ли­гия и кул­ту­ра 18:00 Жи­во­тът е вку­сен /п/ 19:00 “Ла­че­ни­те обу­вки на бъл­гар­ско­то ки­но. Ани­ма­цион­ни фил­ми: “Тъ­па­нът” /1973 г./, ре­жи­сьор То­дор Ди­нов 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! Случ­ки с бър­ко­ли­ни 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Пос­лед­ният за­мък – иг­ра­лен филм /САЩ, 2001 г./, ре­жи­сьор Род Лу­ри, в ро­ли­те Ро­бърт Ред­форд, Джеймс Ган­дол­фи­ни, Марк Ръ­фа­ло, Клиф­тън Ко­линс и др.(12) 23:00 По све­та и у нас 23:15 Гол­ямо­то рок меж­ду­ча­сие /1 брой/п/ 00:50 Исус ме оби­ча – иг­ра­лен филм /Гер­ма­ния, 2012г./, ре­жи­сьор Фло­риан Да­вид Фиц, в ро­ли­те Фло­риан Да­вид Фиц, Хен­ри Хюб­хен, Ха­не­ло­ре Ел­снер и др.(16) 02:30 Не из­чез­вай – иг­ра­лен филм /п/ 04:10 Виж Би­Би­Си: “От щаб­квар­ти­ра­та на Тре­та­та све­тов­на вой­на” – до­ку­мен­та­лен филм/п/

bTV

05:30 “Ава­тар: Ле­ген­да­та за Анк” – ани­ма­ция 06:00 “Ле­ген­да­та за Ко­ра” – ани­ма­ция 07:00 “Д-р Зоуи Харт” – се­риал, с.3, еп. 7 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 Cool…T – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­де­ща Петя Ди­ко­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.2, еп.23 13:00 “Он­дин” – дра­ма, мис­те­рия, ро­ман­ти­чен (Ир­лан­дия, САЩ, 2009), ре­жи­сьор Нийл Джор­дън, ак­тьо­ри Ко­лин Фа­рел, То­ни Ку­ран, Али­сия Бач­ле­да, Сти­вън Риа, Нор­ма Ше­нан, Али­сън Ба­ри и др. 15:00 bTV Ва­кан­ция: “Тай­на­та на гор­ски­те па­зи­те­ли” – а­ни­ма­ция, прик­лю­чен­ски, фен­тъ­зи, се­меен (САЩ, 2013), сце­на­рис­ти Джеймс В. Харт, Уилям Джойс, Том Дж. Ас­тъл, Мат Ем­бър, Да­ниел Шер, ре­жи­сьор Крис Уедж 17:00 “Топ Гън” – ек­шън, дра­ма, ро­ман­ти­чен (САЩ,1986), ре­жи­сьор То­ни Скот, ак­тьо­ри Том Круз, Тим Ро­бинс, Ке­ли Мак­ги­лис, Вал Кил­мър, Ан­тъ­ни Ед­уардс и др. 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Па­ро­ла: Ри­ба меч” – дра­ма, ек­шън, три­лър (САЩ, 2001), ре­жи­сьор До­ми­ник Се­на, ак­тьо­ри  Дон Чий­дъл, Сам Ше­пърд, Ви­ни Джоунс, Ха­ли Бе­ри, Хю Джак­ман, Джон Тра­вол­та и др. 22:00 “Брук­лин­ски­те стра­жи” – дра­ма, ек­шън, кри­ми­на­лен,три­лър (САЩ, 2009), ре­жи­сьор Ан­тоан Фу­коа, ак­тьо­ри  Ри­чард Гиър, Дон Чий­дъл, Итън Хоук, Уес­ли Снайпс, Уил Па­тън, Ли­ли Тей­лър, Елън Бър­кин и др. 00:30 “Спо­койн нощ” – ко­ме­дия, дра­ма, фен­тъ­зи (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, Гер­ма­ния , 2007), ре­жи­сьор Джейк Пал­троу, ак­тьо­ри Гуи­нет Пол­троу, Сти­вън Греъм, Май­къл Гем­бън, Пе­не­ло­пе Крус, Мар­тин Фрий­ман, Сай­мън Пег, Да­ни Де Ви­то и др. 02:30 Cool…T /п./ – лай­фстайл пре­да­ва­не 03:30 “Он­дин” – дра­ма, мис­те­рия, ро­ман­ти­чен (Ир­лан­дия, САЩ, 2009), ре­жи­сьор Нийл Джор­дън, ак­тьо­ри Ко­лин Фа­рел, То­ни Ку­ран, Али­сия Бач­ле­да, Сти­вън Риа, Нор­ма Ше­нан, Али­сън Ба­ри и др.

bTV Action

05:00 “Мен­та­лист: Кра­де­цът на мис­ли” – се­риал, с.6, еп.7 06:00 “Кос­те­нур­ки­те Нин­джа” – ани­ма­ция 08:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с.2, еп.11-13 11:00 “Как пре­ка­рах лятна­та ва­кан­ция” – дра­ма, ек­шън (САЩ, 2012), ре­жи­сьор Ад­риан Грюн­берг, ак­тьо­ри Боб Ган­тън, Мел Гиб­сън, Со­фия Сис­ни­га, Арън Коен, Пат­рик Бо­шо, Скот Коен, Дийн Но­рис, Пи­тър Стор­маер, Сте­фа­ни Ни­кол Ле­ме­лин, Ке­вин Ер­нан­дес и др. 13:00 “Сек­ре­тен от­ряд” – ек­шън,три­лър,фан­тас­ти­ка (САЩ, 2009), ре­жи­сьор Пол Мак­Гуи­гън, ак­тьо­ри Да­ко­та Фа­нинг, Скот Май­къл Кем­бъл, Крис Евънс, Ка­ми­ла Бел, Джи­мон Хон­су, Клиф Кър­тис и др. 15:00 Пре­мие­ра: “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал, с.2, еп. 7,8 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “Пе­та пре­дав­ка” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 19:00 “След за­ле­за” – ек­шън, ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, 2004), ре­жи­сьор Брет Рат­нър, ак­тьо­ри Уди Ха­рел­сън, Ми­кел­ти Уиля­мсън, Крейг Ро­зен­бърг, Сал­ма Ха­йек, Дон Чий­дъл, Нао­ми Ха­рис, Крис Пен, Ръ­сел Хорн­сби, Трой Га­ри­ти, Пиърс Брос­нан и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “Же­на­та-кот­ка” – ек­шън, фен­тъ­зи, кри­ми­на­лен, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2004), ре­жи­сьор Пи­тоф, ак­тьо­ри Ха­ли Бе­ри, Бен­джа­мин Брат, Ша­рън Стоун, Фран­сис Кон­рой, Лам­бърт Уил­сън, Фран­сис Кон­рой и др. 00:00 “Сек­ре­тен от­ряд” – ек­шън, три­лър, фан­тас­ти­ка (САЩ, 2009), ре­жи­сьор Пол Мак­Гуи­гън, ак­тьо­ри Да­ко­та Фа­нинг, Скот Май­къл Кем­бъл, Крис Евънс, Ка­ми­ла Бел, Джи­мон Хон­су, Клиф Кър­тис и др. 02:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал, с.2, еп. 7,8 04:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с.2, еп.11,12

bTV Comedy

05:00 “По сре­да­та” /п./- се­риал 06:00 “Ба­рът” – се­риал, с.2 07:00 “Да от­гле­даш Хоуп” – се­риал, с.4 08:00 “Пен­сио­нер на 35” – се­риал 09:00 “Мо­дер­но се­мей­ство”- се­риал, с.5 10:00 “Ле­де­на епо­ха” – ани­ма­ция (САЩ, 2002), сце­на­рис­ти Га­лън Т. Чу, Май­къл Уил­сън, Пи­тър Аке­рман, Май­къл Берг, ре­жи­сьо­ри Крис Уедж, Кар­лос Сал­дан­ха 12:00 “Щу­ри­те съ­се­ди” /п./ – ко­ме­диен се­риал 15:00 “Прия­те­ли” – ко­ме­диен се­риал, с.3 17:30 “Без пук­на­та па­ра” – ко­ме­диен се­риал 18:30 “Стъп­ка по стъп­ка”- се­риал 20:30 “Как да си дре­си­раш дра­кон 2” – ани­ма­ция (САЩ, 2014), ре­жи­сьор Дийн Деб­лоа, про­ду­цен­ти Дийн Деб­лоа, Крис­тин Бел­сън, Бо­ни Ар­нолд, Май­къл Ко­нъ­ли. 22:30 “Мо­дер­но се­мей­ство”- се­риал, с.4 23:30 “Прия­те­ли” /п./ – ко­ме­диен се­риал 02:00 ” Ба­рът”               /п./ – се­риал 03:00 “Пен­сио­нер на 35” – се­риал 04:00 “Да от­гле­даш Хоуп” /п./ – се­риал

Nova TV

06:00 “Две­те ли­ца на Ис­тан­бул”- се­риен филм /п/ 07:00 “Ме­ди­ци” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 4 08:00 “Съ­бу­ди се…” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 12:50 “Мое­то мо­ми­че” – с уч. на Дан Ак­ройд, Джей­ми Лий Кър­тис, Ма­ко­ли Къл­кин, Ана Клъм­ски, Ри­чард Ма­зур и др. 15:00 “Про­фе­сия блон­дин­ка”- с уч. на Рийз Уи­дър­спун, Люк Уил­сън, Сел­ма Блеър, Ма­тю Дей­вис, Дже­ни­фър Ку­лидж, Хо­ланд Тей­лър и др. 17:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ 20:00 “Ка­пи­тан Фи­липс”- с уч. на Том Ханкс, Кат­рин Кий­нър, Бар­кад Аб­ди, Бар­кад Аб­ди­рах­ман и др. 22:45 “Вой­ни­ци на съд­ба­та” – с уч. на Крис­чън Слей­тър, Шон Бийн, Винг Реймс, Джеймс Кро­муел, Колм Мий­ни, До­ми­ник Мо­на­ган, Фре­ди Род­ри­гес, Чар­ли Бю­ли и др. 00:40 “Ом­бре” – с уч. на Ва­ле­ри Йор­да­нов, Иван Ран­ков, Лю­бо­мир Бъч­ва­ров, Стеф­ка Яно­ро­ва и др. 02:50 “Про­фе­сия блон­дин­ка”- с уч. на Рийз Уи­дър­спун, Люк Уил­сън, Сел­ма Блеър, Ма­тю Дей­вис, Дже­ни­фър Ку­лидж, Хо­ланд Тей­лър и др. /п/ 04:45 “Мое­то мо­ми­че” – с уч. на Дан Ак­ройд, Джей­ми Лий Кър­тис, Ма­ко­ли Къл­кин, Ана Клъм­ски, Ри­чард Ма­зур и др. /п/

Nova Sport

10:00 Бас­кет­бол: Реал Мад­рид – Бар­се­ло­на Ла­са, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Куинс Парк Рей­нджърс – Фу­лъм, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Лил – Па­ри Сен Жер­мен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Ню­ка­съл Юнай­тед – Ро­дъ­ръм Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Ту­лу­за – Лион, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 20:00 Фут­бол: Сент Ет­иен – Мо­на­ко, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Бас­кет­бол: Бас­ко­ния – Реал Мад­рид, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 00:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:15 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 “Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 Но­ви­ни, (п) 06:30 “Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски (п) 07:00 Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич, (п) 08:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич (п) 09:00 “Хайд Парк”, дис­ку­сион­но пре­да­ва­не със Сил­вия Ве­ли­ко­ва и По­ли Пау­но­ва LIVE 11:00 най-доб­ро­то от “Код 11:13”, ин­фор­ма­цион­но шоу и но­ви­ни в раз­ви­тие – 1 част 13:00 най-доб­ро­то от “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва – 1 част 14:00 Най-доб­ро­то от “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич – 1 част 15:00 Най-доб­ро­то от “Един прек­ра­сен ден” – 1 част 16:30 Най-доб­ро­то от еМи­сия Бъл­га­рия – 1 част 17:30 “О!здра­вей”, пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 18:30 БЛИЦ НО­ВИ­НИ +++Ста­жан­та бро­ди, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков 19:00 най-доб­ро­то “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес 20:00 “Хайд Парк”, дис­ку­сион­но пре­да­ва­не със Сил­вия Ве­ли­ко­ва и По­ли Пау­но­ва (п) 22:00 “Ка­ра­мел” с Ге­ри Дон­че­ва – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же 00:00 Най-доб­ро­то от “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 01:00 най-доб­ро­то от “Код 11:13”, ин­фор­ма­цион­но шоу и но­ви­ни в раз­ви­тие, (п) 03:00 най-доб­ро­то от “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич, (п) 04:00 най-доб­ро­то от “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес, (п)

Kanal 3

06:00 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 07:00 Вре­ме, ка­лен­дар, хо­рос­коп 07:10 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 08:00 “Денят на жи­во”/п/ 09:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва 09:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 10:30 “Все­ки сле­до­бед с Кри­си”   /п/ 11:30 ТОП ШОП 11:45 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 12:45 Те­ле­мар­кет 13:00 “Уи­кенд с Ро­си” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Па­та­рин­ски Live/п/ 14:45 Те­ле­мар­кет 15:00 НО­ВИ­НИ 15:10 “Па­та­рин­ски Live/п/ 15:45 Tоп шоп 16:00 НО­ВИ­НИ 16:10 Те­ле­мар­кет 17:00 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов 19:00 НО­ВИ­НИ 19:30 Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва 20:30 “Спорт в обе­кти­ва” 21:30 НО­ВИ­НИ 22:00 Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 23:00 “Хо­ли­вуд” с Иве­ли­на Кун­че­ва 23:30 “Кок­тейл” с Де­си Жабл­яно­ва 00:00 “Спорт в обе­кти­ва/п/ 01:00-07:00 – Пов­то­ре­ния

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *