HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ТЕЛЕВИЗИЯ 10 АВГУСТ

БНТ

05:15 През ко­ри­до­ри­те на вре­ме­то – до­ку­мен­та­лен филм /5 епи­зод/п/ 06:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 06:05 Здра­ве­то от­бли­зо/най-доб­ро­то/ /п/ 06:55 Денят за­поч­ва – ин­фор­ма­цио­нен сут­ре­шен блок с во­дещ Иво Ни­ко­ди­мов 09:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:15 Кос­ми­чес­ки ко­раб “Дог­стар” – ани­ма­цио­нен филм /18 епи­зод/ 09:40 Са­гуа – сиам­ска­та кот­ка – ани­ма­цио­нен филм /23 епи­зод/ 09:55 Ло­ши­те доб­ри прия­те­ли – 13-се­риен дет­ски тв филм /Ав­стра­лия, 2002г./, 1 епи­зод 10:20 Под въл­ни­те на Чер­но мо­ре – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 10:35 Ис­то­рия.bg: Два­ма братя, ед­но въс­та­ние, Вто­ро бъл­гар­ско царс­тво/п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 12:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:55 Кон­церт на Сим­фо­нич­ния ор­кес­тър на БНР со­лист Ми­ша Май­ски /вио­лон­че­ло/, ди­ри­гент Але­ксан­дър Зем­цов 13:55 Злат­но сър­це – дет­ски тв филм /3, пос­лед­на се­рия/ 14:55 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 15:10 Град­че­то “Си­дер Коув” – тв филм /23 епи­зод/п/ 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:40 Мал­ки ис­то­рии /п/ 16:55 По съ­вест 5 – тв филм /6 епи­зод/ 17:50 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:30 През ко­ри­до­ри­те на вре­ме­то – до­ку­мен­та­лен филм /6 епи­зод/ 19:15 Спорт ТО­ТО 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! Случ­ки с бър­ко­ли­ни 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 20:55 Про­ку­ден – иг­ра­лен филм /2, пос­лед­на част/ 22:30 В ка­дър: Чо­веш­кият глас /п/ 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:30 Под прик­ри­тие 5 – тв филм /4 се­рия/(16) 00:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 00:40 По съ­вест 5 – тв филм /6 епи­зод/п/ 01:35 Град­че­то “Си­дер Коув” – тв филм /23 епи­зод/п/ 02:25 Здра­ве­то от­бли­зо/най-доб­ро­то/ /п/ 03:15 Ту­рис­ти­чес­ки мар­шру­ти /п/ 03:40 Бъл­га­рия от край до край 4 /3 епи­зод/п/ 04:10 В ка­дър Чо­веш­кият глас        /п/ 04:40 Ис­то­рия.bg: Два­ма братя, ед­но въс­та­ние, Вто­ро бъл­гар­ско царс­тво/п/

bTV

05:30 “Ала­ми­нут” /п./ 06:00 “Смър­фо­ве­те” – ани­ма­ция 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – най-доб­ро­то от ток­шоу­то с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/- ве­чер­но ток- шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Град­ско мо­ми­че” – се­риал, с. 1, еп. 27 15:00 Пре­мие­ра: “Ита­лиан­ска­та бул­ка” – се­риал, с.1, еп.93 16:00 Пре­мие­ра: “Кли­ни­ка край езе­ро­то” – се­риал, с.2, еп. 7 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, еп.789 17:50 Спорт то­то 18:00 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, еп.789 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Ве­ли­ко­леп­ният век: Кьо­сем” – се­риал, с. 1, еп.38 21:30 “Лю­бов и вен­де­та” – се­риал, с.1, еп. 3 22:30 “Кухня” – се­риал, с.6, еп.17,18 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “За­кот­ве­ни”- се­риал, с.1, еп.2 01:30 “Ве­щес­тве­ни до­ка­за­телс­тва: Рим” – се­риал, с.1, еп.54 02:30 “Пре­ди обед” /п./ – ток­шоу 04:30 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, еп. 670

bTV Action

05:15 “Из­вън иг­ра­та” – се­риал, с.6 еп.5 06:00 “Кунг фу пан­да: Ле­ген­ди за стра­хот­ния боец” – ани­ма­ция 08:00 “Стре­ла­та” – се­риал, еп. 3 еп. 10 09:00 “Из­вън иг­ра­та” – се­риал, с.6 еп.5 10:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, с.3, еп. 14 11:00 “Го­тъм” – се­риал, с.2, еп. 12 12:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.3, еп. 15 13:00 “Ве­ли­кият по­ход” – прик­лю­чен­ски, се­меен, фен­тъ­зи (Хо­лан­дия, Бел­гия, Люк­сем­бург, Гер­ма­ния, 2006), ре­жи­сьор Бен Сом­бо­гаард, ак­тьо­ри Джо Флин, Сте­фа­ни Лео­ни­дас, Еми­ли Уот­сън, Май­къл Къл­кин, Бе­но Фюр­ман и др. 15:00 “Кос­ти” – се­риал, с.10, еп.2 16:00 “Из­вън иг­ра­та” – се­риал, с.6 еп.6 17:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.3, еп. 16 18:00 “Го­тъм” – се­риал, с.2, еп. 13 19:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, еп. 15 20:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.3, еп. 11 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 “Хер­ку­лес и из­гу­бе­но­то царс­тво” – ек­шън, прик­лю­чен­ски, фан­тас­ти­ка (САЩ, Но­ва Зе­лан­дия, 1994), ре­жи­сьор Хар­ли Коук­лис, ак­тьо­ри Ке­вин Сор­бо, Ан­тъ­ни Куин, Ре­не О`Ко­нър, Ро­бърт Тре­бър и др. 00:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.3 еп.11 01:00 “Су­пер­гърл” – се­риал, еп. 15 02:00 “Кос­ти” – се­риал, с.10, еп.2 03:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.3, еп. 16 04:00 “Го­тъм” – се­риал, еп. 13

bTV Comedy

05:00 “По сре­да­та” /п./- се­риал 06:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал, с.4 07:00 “По сре­да­та” – се­риал 08:00 “Раз­лич­но ед­нак­ви” – се­риал 09:00 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток­шоу 10:00 “Ба­вач­ка­та Мак­фий и го­ле­мият взрив” – ко­ме­дия, се­меен, фен­тъ­зи (САЩ, Фран­ция, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2010), ре­жи­сьор Су­зан Уайт, ак­тьо­ри Ма­ги Джи­лен­хол, Ос­кар Стиър, Юън Мак­гре­гър, Да­ниел Мейс, Ралф Файнс, Ема Том­псън и др. 12:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – ко­ме­диен се­риал 13:30 “Клуб “Ве­се­лие” – се­риал 14:30 “Брук­лин 99” – се­риал 15:30 “Щу­ри­те съ­се­ди” /п./- ко­ме­диен се­риал 17:00 “Ко­ми­ци­те” – ко­ме­дий­но шоу 18:00 “Клуб “Ве­се­лие” – се­риал, с.5 19:00 Пре­мие­ра: “По сре­да­та” – се­риал, с.7 20:00 “Щу­ри­те съ­се­ди” – ко­ме­диен се­риал 21:30 Пре­мие­ра: “Брук­лин 99” – ко­ме­диен се­риал, с.1 22:30 “Стъп­ка по стъп­пка” – ко­ме­диен се­риал, с.5 00:00 “За да се по­за­бавл­яваш, оба­ди се” – ко­ме­дия САЩ, 2012), ре­жи­сьор Джей­ми Тра­вис, ак­тьо­ри Ло­рън Ми­лер, Джеймс Уок, Ари Грей­нър, Джъс­тин Лонг, Ми­ми Ро­джърс и др. 02:00 “Ба­рът” /п./- се­риал 03:00 “Пред­гра­дие” /п./ – се­риал 04:00 “Клуб “Ве­се­лие” /п./ – се­риал

Nova TV

05:00 “Две­те ли­ца на Ис­тан­бул”- се­риен филм /п/ 06:00 “Ка­съл” – се­риен филм, се­зон 8 /п/ 07:00 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “Ко­ми­сар Рекс” – се­риен филм, се­зон 13 10:30 “По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го” – се­риен филм, се­зон 3 11:30 “Бон Апе­ти” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Две­те ли­ца на Ис­тан­бул” – се­риен филм 13:30 “Дъ­щер­ята на Ана­нди” (пре­мие­ра) – се­риен филм 14:30 “Прос­ти ми”(пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 21:00 “Скор­пион” – се­риен филм, се­зон 1 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 “Со­фия – Ден и Нощ” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти се­риал 23:00 “Чер­ният спи­сък” – се­риен филм, се­зон 4 00:00 “Ка­съл” – се­риен филм, се­зон 8 01:00 “Прос­вет­ле­ние” – се­риен филм 02:00 “Скор­пион” – се­риен филм, се­зон 1/п/ 03:00 “За­ко­ни­те на съд­ба­та”- се­риен филм 04:00 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Ми­дълз­бро – Ше­филд Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Ди­жон – Мо­на­ко, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Каен – Сент Ет­иен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Нант – Мар­си­лия, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Страс­бург – Лил, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 20:00 Не­де­лен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2017-8), 2-и епи­зод, пов­то­ре­ние 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Фут­бол: Брен­тфорд – Но­тин­гам Фо­рест, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 23:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 23:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 01:30 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 “Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 Но­ви­ни (п) 06:30 “Код 11-13”, ин­фор­ма­цион­но – но­ви­нар­ско шоу (п) 08:30 “Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва 10:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич (п) 11:00 “Код 11-13”, ин­фор­ма­цион­но шоу и но­ви­ни в раз­ви­тие LIVE 13:00 “Прос­то Ди­ков”, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков (п) – 3 част 14:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва 16:30 еМи­сия Бъл­га­рия LIVE 18:30 Цен­трал­ни но­ви­ни на BIT LIVE 19:00 “Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски LIVE 19:30 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич LIVE 20:30 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва 21:30 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти LIVE 22:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес 23:00 “Код 11-13”, ин­фор­ма­цион­но – но­ви­нар­ско шоу (п) 01:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 02:30 “Без Це­ло­фан”, ак­туал­ни по­ли­ти­чес­ки из­явле­ния без цен­зу­ра 03:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич (п) 04:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п)

Kanal 3

06:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 07:00 “Има­те ду­ма­та”/п/ 07:30 “Па­та­рин­ски Live/п/ 08:00 “Денят на жи­во”/п/ 09:00 “На гос­ти на Ни­ки Со­ти­ров”/п/ 10:00 (на жи­во) Меж­ду­на­ро­ден шам­пио­нат по бад­мин­тон” – фи­на­ли 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 Топ шоп 15:45 Вре­ме, ка­лен­дар, хо­рос­коп 16:00 “Все­ки сле­до­бед” с Кри­си”/п/ 17:00 НО­ВИ­НИ 17:25 Те­ле­мар­кет 17:30 “Има­те ду­ма­та” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:00 Па­та­рин­ски Live 19:30 “Денят на жи­во”, из­бра­но 20:30 “Спорт в обе­кти­ва” 21:30 НО­ВИ­НИ 22:00 Па­та­рин­ски Live/п/ 22:30 “Денят на жи­во”/п/ 23:30 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 00:30 “Все­ки сле­до­бед с Кри­си” /п/

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *