HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ТЕЛЕВИЗИЯ 11 ЮЛИ

БНТ

05:10 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/ 06:20 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 06:30 Денят за­поч­ва – сут­ре­шен блок с во­де­щи Юлия Сте­фа­но­ва и Иво Ни­ко­ди­мов 09:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:15 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра – ин­фор­ма­цио­нен кул­ту­рен слот с во­де­щи Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва и Ни­ко­лай Ко­лев 10:30 Ис­то­рия.bg – Пет го­ди­ни мир, сво­бо­да, за­кон­ност/п/ 11:35 Све­тът на Япо­ния: Де­гус­та­то­ри на су­ши 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Ину­яша – ани­ма­цио­нен филм /12 епи­зод/ 13:25 Бак­стър – тв филм /2 епи­зод/ 13:50 Ва­кан­ция­та на Ли­ли – тв филм /5 се­рия/ 14:45 Япо­ния днес 14:55 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 15:10 Град­че­то “Си­дер Коув” – 14-се­риен тв филм /1 се­зон, 1 епи­зод/п/ 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:40 Мал­ки ис­то­рии /п/ 16:50 На­шият зоо­парк – тв филм /2 епи­зод/ 17:45 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 17:55 Зе­ле­на свет­ли­на 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:40 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не с во­де­щи По­ли Зла­та­ре­ва и Аде­ли­на Ра­де­ва 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! Са­ра и па­те­то 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:40 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Лев­ски в моя град 21:00 Ре­фе­рен­дум с Доб­ри­на Чеш­ме­джие­ва – дис­ку­сион­но пре­да­ва­не 22:10 Град­че­то “Си­дер Коув” 2 – тв филм /24 епи­зод/ 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Глу­харя – тв филм /48, пос­ле­ден епи­зод/(12) 00:20 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра /п/ 01:35 На­шият зоо­парк – тв филм /2 епи­зод/п/ 02:30 Град­че­то “Си­дер Коув” – тв филм /1 се­зон, 1 епи­зод/п/ 03:20 Глу­харя – тв филм /47 епи­зод/п/(12) 04:10 Ис­то­рия.bg – Пет го­ди­ни мир, сво­бо­да, за­кон­ност/п/

bTV

05:30 “Ава­тар: Ле­ген­да­та за Анк” /п./- ани­ма­ция 06:00 “Ава­тар: Ле­ген­да­та за Анк” – ани­ма­ция 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви”/п/ – ве­чер­но ток шоу 13:30 “Тай­ни” – се­риал, с. 1, пос­ле­ден епи­зод 15:00 Пре­мие­ра: “Ита­лиан­ска­та бул­ка” – се­риал, с.1 16:00 Пре­мие­ра: “Кли­ни­ка край езе­ро­то” – се­риал, с.1 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 “Опа­сни ули­ци” – се­риал 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Ве­ли­ко­леп­ният век: Кьо­сем” – се­риал, с. 1 21:30 “Ве­щес­тве­ни до­ка­за­телс­тва: Рим” – се­риал, с.1, еп. 27 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Прес­тъп­ле­ния от кла­са”- се­риал, с.5, еп.8 01:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с. 1, еп. 29 02:30 “Пре­ди обед” /п./ – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 04:30 “Опа­сни ули­ци” – се­риал

bTV Action

05:15 “Мен­та­лист: Кра­де­цът на мис­ли” – се­риал, с.6, еп.13 06:00 “Кос­те­нур­ки­те Нин­джа” – ани­ма­ция 08:00 “Стре­ла­та” – се­риал, еп. 2, еп.7 09:00 “Мен­та­лист: Кра­де­цът на мис­ли” – се­риал, с.7 еп.13 10:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, еп. 3 11:00 “Го­тъм” – се­риал, еп. 7 12:00 “Бат­ман в на­ча­ло­то” (САЩ, 2005) – ек­шън, три­лър, фен­тъ­зи, дра­ма, ро­ман­ти­чен; ре­жи­сьор Крис­то­фър Но­лан; ак­тьо­ри Том Уил­кин­сън, Мор­ган Фрий­ман, Кен Уа­та­на­бе, Рут­гър Хауер, Ки­лиън Мър­фи, Га­ри Ол­дман, Кей­ти Холмс, Лиъм Ний­сън, Крис­чън Бейл, Май­къл Кейн и др. 15:00 “Ре­во­лю­ция” – се­риал, с.2, еп.21 16:00 “Мен­та­лист: Кра­де­цът на мис­ли” – се­риал, с.6, еп.14 17:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.2, еп. 8 18:00 “Го­тъм” – се­риал, еп. 8 19:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, еп. 4 20:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.2, еп. 8 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 “Ол­тар” – мис­те­рия, ужа­си (Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2014), ре­жи­сьор Ник Уи­линг, ак­тьо­ри Оли­вия Уилямс, Ма­тю Мо­дайн, Ан­то­ния Кларк, Адам То­мас Райт, Ри­чард Ди­лейн, Ре­бе­ка Кал­дер, Стив Орам и др. 00:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.2 еп.8 01:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, еп. 4 02:00 “Ис­тин­ско пра­во­съ­дие” – се­риал, еп.12 03:00 “Си­но­ве­те на ана­рхия­та” – се­риал, с.6, еп. 10 04:00 “Го­тъм” – се­риал, еп. 8

bTV Comedy

05:00 ” По сре­да­та” /п./- се­риал 06:00 “Раз­лич­но ед­нак­ви” – се­риал 07:00 “По сре­да­та” – се­риал 08:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал, с.4 09:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но пре­да­ва­не 10:00 “Съ­сед­ска стра­жа” – ко­ме­дия,фан­тас­ти­ка (Тhe Watch, САЩ, 2012), ре­жи­сьор Аки­ва Ша­фър, ак­тьо­ри Пат­ри­сия Френч, Роз­ма­ри Деуит, Уил Фор­те, Дъг Джоунс, Би­ли Кръ­дъп, Джо­на Хил, Бен Сти­лър, Винс Вон и др. 12:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – ко­ме­диен се­риал 13:30 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал 14:30 “Без пук­на­та па­ра” – ко­ме­диен се­риал 15:30 “Щу­ри­те съ­се­ди ” /п./- ко­ме­диен се­риал 17:00 “Ала­ми­нут: Но­во по­ко­ле­ние” – ко­ме­дий­но пре­да­ва­не 18:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал, с.2 19:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.5 20:00 “Щу­ри­те съ­се­ди” – ко­ме­диен се­риал 21:30 “Без пук­на­та па­ра” – ко­ме­диен се­риал, с.3 22:30 “Стъп­ка по стъп­пка” – ко­ме­диен се­риал, с.2 00:00 “Съ­сед­ска стра­жа” – ко­ме­дия, фан­тас­ти­ка (Тhe Watch, САЩ, 2012), ре­жи­сьор Аки­ва Ша­фър, ак­тьо­ри Пат­ри­сия Френч, Роз­ма­ри Деуит, Уил Фор­те, Дъг Джоунс, Би­ли Кръ­дъп, Джо­на Хил, Бен Сти­лър, Винс Вон и др. 02:00 “Раз­лич­но ед­нак­ви” – се­риал 03:00 “Майк и Мо­ли” /п./ се­риал 04:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” /п./ – се­риал

Nova TV

06:00 “Под­ли ка­ме­риер­ки”- се­риен филм, се­зон 1 07:00 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 11:30 “Бон Апе­ти” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Две­те ли­ца на Ис­тан­бул” – се­риен филм 13:30 “Моя­та кар­ма” (пре­мие­ра) – се­риен филм 14:30 “Прос­ти ми”(пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, нов се­зон 21:00 “Ха­вай 5-0” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 7 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 “Со­фия – Ден и Нощ” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти се­риал 23:00 “Гос­по­да­ри на ефи­ра” – за­бав­но пре­да­ва­не 23:30 “Ко­декс на убий­ство­то” – се­риен филм, се­зон 1 00:30 “Спе­циал­но ра­зуз­на­ва­не” – се­риен филм 01:30 “Ха­вай 5-0” – се­риен филм, се­зон 7 /п/ 02:30 “За­ко­ни­те на съд­ба­та”- се­риен филм 03:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм 04:30 “Две­те ли­ца на Ис­тан­бул” – се­риен филм /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Гин­гам – Па­ри Сен Жер­мен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Бир­мин­гам Си­ти – Лийдс Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Мон­пе­лие – Бор­до, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Блек­бърн Роу­върс – Уи­гън Ат­ле­тик, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Па­ри Сен Жер­мен – Ни­ца, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 20:00 Об­зор на се­зо­на във френ­ска­та Ли­га 1(2016-17), пов­то­ре­ние 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Ав­то­мо­би­ли­зъм: Хюн­дай Рей­синг Тро­фи, Ра­ли “Троя”, 3-и епи­зод 21:45 Кла­си­ка от Вис­ша­та Ли­га – Суин­дън Таун – Ман­чес­тър Юнай­тед (1993-94), пов­то­ре­ние 22:15 Бас­кет­бол: Бас­ко­ния – Ва­лен­сия, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 00:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:15 Край на прог­ра­ма­та

BiT

07:00 Вре­мен­но не се из­лъч­ва по ре­ше­ние на СЕМ 06:00 Но­ви­ни, (п) 06:30 “Код 11:13”, ин­фор­ма­цион­но – но­ви­нар­ско шоу (п) 08:30 “Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски, (п) 1 част 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва /п/ 10:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич, (п) 11:00 “Код 11:13”, ин­фор­ма­цион­но – но­ви­нар­ско шоу LIVE 13:00 “Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски (п) 14:30 Ста­жан­та бро­ди (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва 16:30 еМи­сия Бъл­га­рия LIVE 18:30 Цен­трал­ни Но­ви­ни на BIT LIVE 19:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва 20:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич 21:00 “Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски 21:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес 22:30 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти LIVE 23:00 “Код 11:13”, ин­фор­ма­цион­но – но­ви­нар­ско шоу, (п) 01:00 еМи­сия Бъл­га­рия, (п) 03:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич (п) 04:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п)

Kanal 3

05:30 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 06:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – сут­ре­шен блок 09:00 “Бе­нов­ска пи­та”/п/ 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 ТОП ШОП 11:30 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва/п/ 12:00 НО­ВИ­НИ 12:05 Те­ле­мар­кет 12:10 “Все­ки сле­до­бед с Кри­си”/п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:10 Па­та­рин­ски Live/п/ 13:45 Те­ле­мар­кет 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Кухн­ята на Звез­дев” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 Топ шоп 15:45 Вре­ме, ка­лен­дар, хо­рос­коп 16:00 “Все­ки сле­до­бед” с Кри­си” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:25 Те­ле­мар­кет 17:30 “Има­те ду­ма­та” 18:00 НО­ВИ­НИ – цен­трал­на еми­сия 19:00 Па­та­рин­ски Live 19:30 “Денят на жи­во” 20:30 “Спорт в обе­кти­ва” 21:30 НО­ВИ­НИ 22:00 Па­та­рин­ски Live/п/ 22:30 “Денят на жи­во”/п/ 23:30 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 00:30 “Все­ки сле­до­бед с Кри­си” /п/ 01:30 Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *