ТЕЛЕВИЗИЯ 13 АВГУСТ

БНТ

05:30 Браз­ди /най-доб­ро­то/ /п/ 06:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка /п/ 06:55 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:10 Зе­ле­на­та ли­ней­ка /п/ 08:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 08:30 Пъ­те­ки лет­ни ид­еи за хар­мо­ни­чен жи­вот 09:00 Кос­ми­чес­ки ко­раб “До­гстар­” – ани­ма­цио­нен филм /14 епи­зод/ 09:25 Са­гуа – сиам­ска­та кот­ка – ани­ма­цио­нен филм /18 и 19 епи­зод/ 09:55 Мъ­же без мус­та­ци – дет­ски – тв филм/4 се­рия/ 11:00 От­бли­зо с Ми­ра Доб­ре­ва /п/ 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Бъл­га­рия от край до край 4 – /3 епи­зод/п/ 13:00 Му­зи­кал­на сце­на БНТ1 Пар­си­фал опе­ра от Ри­хард Ваг­нер, пос­та­нов­ка на Со­фий­ска­та опе­ра и ба­лет /1 част/ 15:00 Чо­ве­кът и об­ра­зът му – до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2010 г./, ре­жи­сьор Ста­нис­ла­ва Кал­че­ва 15:30 Ко­та­ра­кът в чиз­ми – дет­ски ани­ма­цио­нен филм /САЩ, 2011 г./, ре­жи­сьор Крис Ми­лър 17:00 Аме­ри­кан­ска меч­та – Емил Кос­та­ди­нов – до­ку­мен­та­лен филм 17:30 Спор­тна трес­ка – об­зор­но спор­тно пре­да­ва­не 18:30 Спорт тото 19:05 Сре­щи с из­вън­зем­ни – до­ку­мен­та­лен филм /2 епи­зод/ 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! Случ­ки с бър­ко­ли­ни 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Све­тов­но пър­венс­тво по ле­ка ат­ле­ти­ка: фи­на­ли – 1500 м, 4х400м, скок на ви­со­чи­на /мъ­же/, 800 м, 5000 м, 4х400 м, хвърл­яне на диск /же­ни/ пряко пре­да­ва­не от Лон­дон 23:25 Нощ­ни пти­ци /п/ 00:30 Да до­кос­неш ди­ви­те ко­не – иг­ра­лен филм             /п/ 02:05 Сре­щи с из­вън­зем­ни – до­ку­мен­та­лен филм /2 епи­зод/п/ 02:50 Зе­ле­на­та ли­ней­ка /п/ 03:45 Дой­че ве­ле: Шифт 04:00 От­бли­зо с Ми­ра Доб­ре­ва /п/

bTV

05:30 “До­ма­шен арест” /п./ – се­риал 06:00 “Ле­ген­да­та за Ко­ра” – ани­ма­ция 07:00 “Д-р Зоуи Харт” – се­риал, с.3, еп. 20 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – най-доб­ро­то от пре­да­ва­не­то с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Тъ­рси се…” /п./ – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.3, еп. 12 13:00 “Ше­лби” – се­меен (САЩ, 2014), ре­жи­сьор  Бра­йън К. Ро­бъртс, ак­тьо­ри Роб Шнай­дер, Том Ар­нолд, Дже­ни­фър Гиб­сън и др. 15:00 bTV Ва­кан­ция: “Аз, прок­лет­ни­кът 2” – ко­ме­дия, ани­ма­ция (САЩ, 2013), ре­жи­сьо­ри Пиер Ко­фин, Крис Ре­но 17:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 17:50 Спорт то­то 18:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов (най-доб­ро­то) 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Ла­ра Крофт Томб Рей­дър: Люл­ка­та на жи­во­та”  – прик­лю­чен­ски, ек­шън (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Япо­ния, Гер­ма­ния, 2003), ре­жи­сьор Ян Де Бон, ак­тьо­ри Ан­дже­ли­на Джо­ли, Дже­рард Бът­лър, Ноа Тей­лър,  Крис Ба­ри, Киъ­ран Хайндс, Тил Швай­гер и др. 22:30 “Фа­нтас­тич­на­та чет­вор­ка и Сре­бър­ният сър­фис” – ек­шън, фен­тъ­зи, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2007), ре­жи­сьор Тим Сто­ри, ак­тьо­ри Йоан Гръ­фъд, Дже­си­ка Ал­ба, Крис Евънс, Май­къл Чик­лис, Ан­дре Броуър, Ке­ри Уо­шин­гтън, Джу­лиън Мак­ма­хън,  Ло­рънс Фиш­бърн и др. 01:00 “Зо­диак­” – три­лър, дра­ма, кри­ми­на­лен (САЩ, 2007), ре­жи­сьор Дей­вид Фин­чър, ак­тьо­ри -Джун Даян Ра­фаел, Ел­иас Ко­теас, Джейк Джи­лен­хол, Марк Ръ­фа­ло, Бра­йън Кокс, Ан­тъ­ни Ед­уардс, Ро­бърт Дау­ни-мл. и др. 02:30 “Аз, прок­лет­ни­кът” – ани­ма­ция (САЩ, 2010), ре­жи­сьо­ри Пиер Ко­фен, Крис Ре­но, сце­на­рис­ти Кен До­рио, Чин­ко Пол 04:30 “Д-р Зоуи Харт” /п./ – се­риал

bTV Action

06:00 “Кунг-фу пан­да: Ле­ген­ди за стра­хот­ния боец” – ани­ма­ция 08:00 Пре­мие­ра: “Ло­нгма­йър­” – се­риал, с.5, еп. 9,10 10:00 “Ме­кси­ка­не­цът­” –  ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2001), ре­жи­сьор Гор Вер­бин­ски, ак­тьо­ри Брад Пит, Джу­лия Ро­бъртс, Джеймс Ган­дол­фи­ни, Джей Кей Си­мънс, Боб Ба­ла­бан, Джийн Хек­ман и др. 12:15 “Х-Мен: Пър­ва въл­на” – ек­шън, фен­тъ­зи (САЩ, 2011), ре­жи­сьор Ма­тю Вон, ак­тьо­ри Дже­ни­фър Лоу­рънс, Ке­вин Бей­кън, Роуз Бър­ни, Джеймс Ма­ка­вой, Май­къл Фас­бен­дер, Оли­вър Плат, Джей­сън Фле­минг, Зоуи Кра­виц, Алекс Гон­за­лес, Шон Ка­си­ди, Лу­кас Тил, Дже­нюъ­ри Джоунс, Ни­къ­лъс Холт, Геор­ги Ни­ко­лов и др. 15:00 “Ис­тин­ско пра­во­съ­дие” – се­риал, еп. 13 16:00 “Ис­тин­ско пра­во­съ­дие” – се­риал, с.2, еп. 1 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “Пе­та пре­дав­ка” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 18:30  “Х-Мен: Дни на от­ми­на­ло­то бъ­де­ще” – ек­шън, фен­тъ­зи (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2014), ре­жи­сьор Бра­йън Син­гър, ак­тьо­ри Хю Джак­ман, Джеймс Ма­ка­вой, Май­къл Фас­бен­дер,  Дже­ни­фър Лоу­рънс, Ха­ли Бе­ри, Ни­къ­лъс Холт, Ана Па­куин, Елън Пейдж, Пи­тър Дин­клидж, Шон Аш­мор и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “Въ­рко­ла­кът­” – ек­шън, прик­лю­чен­ски, фен­тъ­зи  (САЩ, 2013), ре­жи­сьор Джеймс Ман­голд, ак­тьо­ри Хю Джак­ман, Тао Ока­мо­то, Ри­ла Фу­ку­си­ма, Хи­рою­ки Са­на­да, Свет­ла­на Ход­чен­ко­ва, Бра­йън Тий, Хал Яма­ноу­чи, Уил Юн Лий и др. 00:30 “Хе­рку­лес и ама­зон­ки­те” – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, Но­ва Зе­лан­дия, 1994), ре­жи­сьор Бил Нор­тън, ак­тьо­ри Ке­вин Сор­бо Rose McIver Ан­тъ­ни Куин Лу­си Лoулeс и др. 02:30 “Н­аем­на убий­ца” – ек­шън, фан­тас­ти­ка, три­лър (САЩ, 2013), ре­жи­сьор Хен­ри Сейн, ак­тьо­ри Ма­тю Мар­сдън, Ке­вин Мак­ни­ли, Ийв, Бе­вър­ли Д’Ан­же­ло, Аб­ра­хам Бен­ру­би, Крис­та­на Ло­кен,Але­кса Ве­га, Крис­тиан Пит­ре, Ба­рак Хар­дли и др. 04:15 “Ро­бо­коп: Раз­тап­яне” – ек­шън, кри­ми­на­лен, сай-фай (САЩ, 2000), ре­жи­сьор Джу­лиан Грант, ак­тьо­ри Пейдж Флет­чър, Мау­рис Уинт, Ма­рия Дел Мар и др.

bTV Comedy

05:00 “С­лън­че­ва Фи­ла­дел­фия” /п./- се­риал 06:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал, с.4 07:00 “С­лън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал, с.9 08:00 “Ра­злич­но ед­нак­ви” – се­риал 09:00 “Мо­дер­но се­мей­ство”- се­риал, с.6 10:00 “Ба­вач­ка­та Мак­фий и го­ле­мият взрив” –  ко­ме­дия, се­меен, фен­тъ­зи (САЩ, Фран­ция, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2010), ре­жи­сьор  Су­зан Уайт, ак­тьо­ри  Ма­ги Джи­лен­хол, Ос­кар Стиър,  Юън Мак­гре­гър, Да­ниел Мейс, Ралф Файнс, Ема Том­псън и др. 12:00 “Щу­ри­те съ­се­ди” /п./- ко­ме­диен се­риал 15:00 “П­рия­те­ли” – ко­ме­диен се­риал, с.6 17:30 “Без пук­на­та па­ра” – ко­ме­диен се­риал 18:30 “С­тъп­ка по стъп­ка”- се­риал 20:30 “Б­ри­джит Джоунс: На ръ­ба на ра­зу­ма” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (Ве­ли­коб­ри­та­ния, Фран­ция, Гер­ма­ния, Ир­лан­дия, САЩ, 2004 ), ре­жи­сьор  Бий­бан Кид­рон, ак­тьо­ри Ре­не Зе­луе­гър, Хю Грант, Джим Броуд­бент, Ко­лин Фърт, Дже­ма Джоунс, Джеймс Фул­кнер, Ха­син­да Ба­рет, Джеймс Ко­лис и др. 22:30 “Мо­дер­но се­мей­ство”- се­риал 23:30 “П­рия­те­ли” /п./ – ко­ме­диен се­риал 02:00 “Майк и Мо­ли” /п./ – се­риал 03:00 “Ра­злич­но ед­нак­ви” /п./ – се­риал 04:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п./- се­риал

Nova TV

06:30 “И­ко­нос­тас” 07:00 “Ме­ди­ци” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 5 08:00 “Съ­бу­ди се…” – пре­да­ва­не 10:00 “Л­ято в Пор­ту­га­лия” – с уч. на Ге­зи­не Цук­ров­ски, Бер­нхард Шир и др. 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “С по­лъх на ро­ман­ти­ка” –  с уч. на Те­ри По­ло, Джеймс Пат­рик Стюарт, Аш­ли Ку­са­то и др. 14:15 “Ща­стли­во влю­бе­на” – с уч. на Дже­си­ка Зор, Бен Хо­лин­гсуърт, Раян Ке­не­ди и др. 16:00 “Е­таж­на собс­тве­ност” – ко­ме­диен се­риал, 4 се­зон 17:00 “П­ееш или лъ­жеш” – за­бав­но пре­да­ва­не на NOVA 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA – из­бра­но 20:00 “2012” – с уч. на Джон Кю­сак, Уди Ха­рел­сън, Чиуе­тел Ед­жио­фор, Тан­ди Ню­тън, Ама­нда Пийт, Оли­вър Плат, Да­ни Глоу­вър и др. 23:20 “За­бра­ве­ни­те” – с уч. на Джу­лиан Мур, До­ми­ник Уест, Га­ри Си­низ, Ан­тъ­ни Ед­уардс и др. 01:15 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ /п/ 01:45 “П­ееш или лъ­жеш” – за­бав­но пре­да­ва­не на NOVA /п/ 04:15 “Л­ято в Пор­ту­га­лия” – с уч. на Ге­зи­не Цук­ров­ски, Бер­нхард Шир и др. /п/

Nova Sport

09:00 Дартс: Мас­търс 2017, Оук­ланд, тре­ти ден, ди­рек­тно 12:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Ню­ка­съл Юнай­тед – Тот­нъм Хот­спър (1996-97), пов­то­ре­ние 13:00 Фут­бол: Брен­тфорд – Но­тин­гам Фо­рест, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 15:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 15:05 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Ман­чес­тър Юнай­тед – Уест Хям Юнай­тед (2006-07), пов­то­ре­ние 15:35 Фут­бол: Ми­дълз­бро – Ше­филд Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 17:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Ми­дълз­бро – Ар­се­нал (1998-99), пов­то­ре­ние 18:00 Фут­бол: Ди­жон – Мо­на­ко, мач от френ­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 20:00 Съ­бо­тен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2017-18), 2-и епи­зод, пов­то­ре­ние 20:30 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (17-18), 2-и епи­зод 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Дартс: Мас­търс 2017, Оук­ланд, пър­ви ден, пов­то­ре­ние 00:30 Фут­бол: Гин­гам – Па­ри Сен Жер­мен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 02:30 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:45 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:45 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 Най-доб­ро­то от Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 “Хайд Парк”, дис­ку­сион­но пре­да­ва­не със Сил­вия Ве­ли­ко­ва и По­ли Пау­но­ва (п) 08:00 “О!здра­вей” – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва 09:00 Най-доб­ро­то от “Че­стно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич – 2 част 11:00 Най-доб­ро­то от “Код 11-13”, ин­фор­ма­цион­но шоу и но­ви­ни в раз­ви­тие – 2 част 13:00 Ста­жан­та бро­ди, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков, пър­во из­лъч­ва­не 14:00 Най-доб­ро­то от “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва – 2 част 15:00 Най-доб­ро­то от “Е­дин прек­ра­сен ден” – 2 част 16:30 Най-доб­ро­то от еМи­сия Бъл­га­рия – 2 част 17:30 “Го­лямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT, (п) 18:30 БЛИЦ НО­ВИ­НИ +++”Прос­то Ди­ков”, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков, пре­мие­ра 22:00 “Ка­ра­мел­” с Ге­ри Дон­че­ва – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же (п) 00:00 Най-доб­ро­то от Го­ре­щи сре­щи с Ве­не­та Рай­ко­ва – 2 част, (п) 01:00 Най-доб­ро­то от “Код 11-13”, ин­фор­ма­цион­но шоу и но­ви­ни в раз­ви­тие (п) 03:00 Най-доб­ро­то от “Че­стно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич – 2 част (п) 04:00 Най-доб­ро­то от “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоубиз­нес – 2 част (п)

Kanal 3

07:00 “О­фан­зи­ва” с Лю­бо­мир Ог­нянов/п/ 09:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва/п/ 09:30 “Ку­хнята на Звез­дев”/п/ 10:00 Те­ле­мар­кет 10:15 “В­се­ки сле­до­бед с Кри­си”             /п/ 11:15 Топ Шоп 11:30 “Ку­хнята на Звез­дев”/п/ 12:00 Уи­кенд с Ро­си” /п/ 13:00 “На гос­ти на Ни­ки Со­ти­ров/п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Хо­ли­вуд­”/п/ 14:45 Те­ле­мар­кет 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Ко­ктей­л” /п/ 15:45 Tоп Шоп 16:00 НО­ВИ­НИ 16:25 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 17:55 Те­ле­мар­кет 18:00 Кон­церт на “Си­гнал­”, част 1 19:00 НО­ВИ­НИ 19:30 Па­та­рин­ски Live/п/ 20:00 “Пулс”                /п/ 20:30 “С­порт в обе­кти­ва” 21:30 НО­ВИ­НИ 22:00 Кон­церт на “Си­гнал”, част 1 23:00 “С­порт в обе­кти­ва” след Лев­ски – Ду­нав

БНТ

05:30 Браз­ди /най-доб­ро­то/ /п/ 06:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка /п/ 06:55 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:10 Зе­ле­на­та ли­ней­ка /п/ 08:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 08:30 Пъ­те­ки лет­ни ид­еи за хар­мо­ни­чен жи­вот 09:00 Кос­ми­чес­ки ко­раб “До­гстар­” – ани­ма­цио­нен филм /14 епи­зод/ 09:25 Са­гуа – сиам­ска­та кот­ка – ани­ма­цио­нен филм /18 и 19 епи­зод/ 09:55 Мъ­же без мус­та­ци – дет­ски – тв филм/4 се­рия/ 11:00 От­бли­зо с Ми­ра Доб­ре­ва /п/ 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Бъл­га­рия от край до край 4 – /3 епи­зод/п/ 13:00 Му­зи­кал­на сце­на БНТ1 Пар­си­фал опе­ра от Ри­хард Ваг­нер, пос­та­нов­ка на Со­фий­ска­та опе­ра и ба­лет /1 част/ 15:00 Чо­ве­кът и об­ра­зът му – до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2010 г./, ре­жи­сьор Ста­нис­ла­ва Кал­че­ва 15:30 Ко­та­ра­кът в чиз­ми – дет­ски ани­ма­цио­нен филм /САЩ, 2011 г./, ре­жи­сьор Крис Ми­лър 17:00 Аме­ри­кан­ска меч­та – Емил Кос­та­ди­нов – до­ку­мен­та­лен филм 17:30 Спор­тна трес­ка – об­зор­но спор­тно пре­да­ва­не 18:30 Спорт тото 19:05 Сре­щи с из­вън­зем­ни – до­ку­мен­та­лен филм /2 епи­зод/ 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! Случ­ки с бър­ко­ли­ни 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Све­тов­но пър­венс­тво по ле­ка ат­ле­ти­ка: фи­на­ли – 1500 м, 4х400м, скок на ви­со­чи­на /мъ­же/, 800 м, 5000 м, 4х400 м, хвърл­яне на диск /же­ни/ пряко пре­да­ва­не от Лон­дон 23:25 Нощ­ни пти­ци /п/ 00:30 Да до­кос­неш ди­ви­те ко­не – иг­ра­лен филм             /п/ 02:05 Сре­щи с из­вън­зем­ни – до­ку­мен­та­лен филм /2 епи­зод/п/ 02:50 Зе­ле­на­та ли­ней­ка /п/ 03:45 Дой­че ве­ле: Шифт 04:00 От­бли­зо с Ми­ра Доб­ре­ва /п/

bTV

05:30 “До­ма­шен арест” /п./ – се­риал 06:00 “Ле­ген­да­та за Ко­ра” – ани­ма­ция 07:00 “Д-р Зоуи Харт” – се­риал, с.3, еп. 20 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – най-доб­ро­то от пре­да­ва­не­то с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Тъ­рси се…” /п./ – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.3, еп. 12 13:00 “Ше­лби” – се­меен (САЩ, 2014), ре­жи­сьор  Бра­йън К. Ро­бъртс, ак­тьо­ри Роб Шнай­дер, Том Ар­нолд, Дже­ни­фър Гиб­сън и др. 15:00 bTV Ва­кан­ция: “Аз, прок­лет­ни­кът 2” – ко­ме­дия, ани­ма­ция (САЩ, 2013), ре­жи­сьо­ри Пиер Ко­фин, Крис Ре­но 17:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 17:50 Спорт то­то 18:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов (най-доб­ро­то) 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Ла­ра Крофт Томб Рей­дър: Люл­ка­та на жи­во­та”  – прик­лю­чен­ски, ек­шън (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Япо­ния, Гер­ма­ния, 2003), ре­жи­сьор Ян Де Бон, ак­тьо­ри Ан­дже­ли­на Джо­ли, Дже­рард Бът­лър, Ноа Тей­лър,  Крис Ба­ри, Киъ­ран Хайндс, Тил Швай­гер и др. 22:30 “Фа­нтас­тич­на­та чет­вор­ка и Сре­бър­ният сър­фис” – ек­шън, фен­тъ­зи, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2007), ре­жи­сьор Тим Сто­ри, ак­тьо­ри Йоан Гръ­фъд, Дже­си­ка Ал­ба, Крис Евънс, Май­къл Чик­лис, Ан­дре Броуър, Ке­ри Уо­шин­гтън, Джу­лиън Мак­ма­хън,  Ло­рънс Фиш­бърн и др. 01:00 “Зо­диак­” – три­лър, дра­ма, кри­ми­на­лен (САЩ, 2007), ре­жи­сьор Дей­вид Фин­чър, ак­тьо­ри -Джун Даян Ра­фаел, Ел­иас Ко­теас, Джейк Джи­лен­хол, Марк Ръ­фа­ло, Бра­йън Кокс, Ан­тъ­ни Ед­уардс, Ро­бърт Дау­ни-мл. и др. 02:30 “Аз, прок­лет­ни­кът” – ани­ма­ция (САЩ, 2010), ре­жи­сьо­ри Пиер Ко­фен, Крис Ре­но, сце­на­рис­ти Кен До­рио, Чин­ко Пол 04:30 “Д-р Зоуи Харт” /п./ – се­риал

bTV Action

06:00 “Кунг-фу пан­да: Ле­ген­ди за стра­хот­ния боец” – ани­ма­ция 08:00 Пре­мие­ра: “Ло­нгма­йър­” – се­риал, с.5, еп. 9,10 10:00 “Ме­кси­ка­не­цът­” –  ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2001), ре­жи­сьор Гор Вер­бин­ски, ак­тьо­ри Брад Пит, Джу­лия Ро­бъртс, Джеймс Ган­дол­фи­ни, Джей Кей Си­мънс, Боб Ба­ла­бан, Джийн Хек­ман и др. 12:15 “Х-Мен: Пър­ва въл­на” – ек­шън, фен­тъ­зи (САЩ, 2011), ре­жи­сьор Ма­тю Вон, ак­тьо­ри Дже­ни­фър Лоу­рънс, Ке­вин Бей­кън, Роуз Бър­ни, Джеймс Ма­ка­вой, Май­къл Фас­бен­дер, Оли­вър Плат, Джей­сън Фле­минг, Зоуи Кра­виц, Алекс Гон­за­лес, Шон Ка­си­ди, Лу­кас Тил, Дже­нюъ­ри Джоунс, Ни­къ­лъс Холт, Геор­ги Ни­ко­лов и др. 15:00 “Ис­тин­ско пра­во­съ­дие” – се­риал, еп. 13 16:00 “Ис­тин­ско пра­во­съ­дие” – се­риал, с.2, еп. 1 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “Пе­та пре­дав­ка” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 18:30 “Х-Мен: Дни на от­ми­на­ло­то бъ­де­ще” – ек­шън, фен­тъ­зи (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2014), ре­жи­сьор Бра­йън Син­гър, ак­тьо­ри Хю Джак­ман, Джеймс Ма­ка­вой, Май­къл Фас­бен­дер,  Дже­ни­фър Лоу­рънс, Ха­ли Бе­ри, Ни­къ­лъс Холт, Ана Па­куин, Елън Пейдж, Пи­тър Дин­клидж, Шон Аш­мор и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “Въ­рко­ла­кът­” – ек­шън, прик­лю­чен­ски, фен­тъ­зи  (САЩ, 2013), ре­жи­сьор Джеймс Ман­голд, ак­тьо­ри Хю Джак­ман, Тао Ока­мо­то, Ри­ла Фу­ку­си­ма, Хи­рою­ки Са­на­да, Свет­ла­на Ход­чен­ко­ва, Бра­йън Тий, Хал Яма­ноу­чи, Уил Юн Лий и др. 00:30 “Хе­рку­лес и ама­зон­ки­те” – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, Но­ва Зе­лан­дия, 1994), ре­жи­сьор Бил Нор­тън, ак­тьо­ри Ке­вин Сор­бо Rose McIver Ан­тъ­ни Куин Лу­си Лoулeс и др. 02:30 “Н­аем­на убий­ца” – ек­шън, фан­тас­ти­ка, три­лър (САЩ, 2013), ре­жи­сьор Хен­ри Сейн, ак­тьо­ри Ма­тю Мар­сдън, Ке­вин Мак­ни­ли, Ийв, Бе­вър­ли Д’Ан­же­ло, Аб­ра­хам Бен­ру­би, Крис­та­на Ло­кен,Але­кса Ве­га, Крис­тиан Пит­ре, Ба­рак Хар­дли и др. 04:15 “Ро­бо­коп: Раз­тап­яне” – ек­шън, кри­ми­на­лен, сай-фай (САЩ, 2000), ре­жи­сьор Джу­лиан Грант, ак­тьо­ри Пейдж Флет­чър, Мау­рис Уинт, Ма­рия Дел Мар и др.

bTV Comedy

05:00 “С­лън­че­ва Фи­ла­дел­фия” /п./- се­риал 06:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал, с.4 07:00 “С­лън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал, с.9 08:00 “Ра­злич­но ед­нак­ви” – се­риал 09:00 “Мо­дер­но се­мей­ство”- се­риал, с.6 10:00 “Ба­вач­ка­та Мак­фий и го­ле­мият взрив” –  ко­ме­дия, се­меен, фен­тъ­зи (САЩ, Фран­ция, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2010), ре­жи­сьор  Су­зан Уайт, ак­тьо­ри  Ма­ги Джи­лен­хол, Ос­кар Стиър,  Юън Мак­гре­гър, Да­ниел Мейс, Ралф Файнс, Ема Том­псън и др. 12:00 “Щу­ри­те съ­се­ди” /п./- ко­ме­диен се­риал 15:00 “П­рия­те­ли” – ко­ме­диен се­риал, с.6 17:30 “Без пук­на­та па­ра” – ко­ме­диен се­риал 18:30 “С­тъп­ка по стъп­ка”- се­риал 20:30 “Б­ри­джит Джоунс: На ръ­ба на ра­зу­ма” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (Ве­ли­коб­ри­та­ния, Фран­ция, Гер­ма­ния, Ир­лан­дия, САЩ, 2004 ), ре­жи­сьор  Бий­бан Кид­рон, ак­тьо­ри Ре­не Зе­луе­гър, Хю Грант, Джим Броуд­бент, Ко­лин Фърт, Дже­ма Джоунс, Джеймс Фул­кнер, Ха­син­да Ба­рет, Джеймс Ко­лис и др. 22:30 “Мо­дер­но се­мей­ство”- се­риал 23:30 “П­рия­те­ли” /п./ – ко­ме­диен се­риал 02:00 “Майк и Мо­ли” /п./ – се­риал 03:00 “Ра­злич­но ед­нак­ви” /п./ – се­риал 04:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п./- се­риал

Nova TV

06:30 “И­ко­нос­тас” 07:00 “Ме­ди­ци” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 5 08:00 “Съ­бу­ди се…” – пре­да­ва­не 10:00 “Л­ято в Пор­ту­га­лия” – с уч. на Ге­зи­не Цук­ров­ски, Бер­нхард Шир и др. 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “С по­лъх на ро­ман­ти­ка” –  с уч. на Те­ри По­ло, Джеймс Пат­рик Стюарт, Аш­ли Ку­са­то и др. 14:15 “Ща­стли­во влю­бе­на” – с уч. на Дже­си­ка Зор, Бен Хо­лин­гсуърт, Раян Ке­не­ди и др. 16:00 “Е­таж­на собс­тве­ност” – ко­ме­диен се­риал, 4 се­зон 17:00 “П­ееш или лъ­жеш” – за­бав­но пре­да­ва­не на NOVA 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA – из­бра­но 20:00 “2012” – с уч. на Джон Кю­сак, Уди Ха­рел­сън, Чиуе­тел Ед­жио­фор, Тан­ди Ню­тън, Ама­нда Пийт, Оли­вър Плат, Да­ни Глоу­вър и др. 23:20 “За­бра­ве­ни­те” – с уч. на Джу­лиан Мур, До­ми­ник Уест, Га­ри Си­низ, Ан­тъ­ни Ед­уардс и др. 01:15 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ /п/ 01:45 “П­ееш или лъ­жеш” – за­бав­но пре­да­ва­не на NOVA /п/ 04:15 “Л­ято в Пор­ту­га­лия” – с уч. на Ге­зи­не Цук­ров­ски, Бер­нхард Шир и др. /п/

Nova Sport

09:00 Дартс: Мас­търс 2017, Оук­ланд, тре­ти ден, ди­рек­тно 12:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Ню­ка­съл Юнай­тед – Тот­нъм Хот­спър (1996-97), пов­то­ре­ние 13:00 Фут­бол: Брен­тфорд – Но­тин­гам Фо­рест, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 15:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 15:05 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Ман­чес­тър Юнай­тед – Уест Хям Юнай­тед (2006-07), пов­то­ре­ние 15:35 Фут­бол: Ми­дълз­бро – Ше­филд Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 17:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Ми­дълз­бро – Ар­се­нал (1998-99), пов­то­ре­ние 18:00 Фут­бол: Ди­жон – Мо­на­ко, мач от френ­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 20:00 Съ­бо­тен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2017-18), 2-и епи­зод, пов­то­ре­ние 20:30 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (17-18), 2-и епи­зод 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Дартс: Мас­търс 2017, Оук­ланд, пър­ви ден, пов­то­ре­ние 00:30 Фут­бол: Гин­гам – Па­ри Сен Жер­мен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 02:30 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:45 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:45 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 Най-доб­ро­то от Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 “Хайд Парк”, дис­ку­сион­но пре­да­ва­не със Сил­вия Ве­ли­ко­ва и По­ли Пау­но­ва (п) 08:00 “О!здра­вей” – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва 09:00 Най-доб­ро­то от “Че­стно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич – 2 част 11:00 Най-доб­ро­то от “Код 11-13”, ин­фор­ма­цион­но шоу и но­ви­ни в раз­ви­тие – 2 част 13:00 Ста­жан­та бро­ди, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков, пър­во из­лъч­ва­не 14:00 Най-доб­ро­то от “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва – 2 част 15:00 Най-доб­ро­то от “Е­дин прек­ра­сен ден” – 2 част 16:30 Най-доб­ро­то от еМи­сия Бъл­га­рия – 2 част 17:30 “Го­лямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT, (п) 18:30 БЛИЦ НО­ВИ­НИ +++”Прос­то Ди­ков”, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков, пре­мие­ра 22:00 “Ка­ра­мел­” с Ге­ри Дон­че­ва – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же (п) 00:00 Най-доб­ро­то от Го­ре­щи сре­щи с Ве­не­та Рай­ко­ва – 2 част, (п) 01:00 Най-доб­ро­то от “Код 11-13”, ин­фор­ма­цион­но шоу и но­ви­ни в раз­ви­тие (п) 03:00 Най-доб­ро­то от “Че­стно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич – 2 част (п) 04:00 Най-доб­ро­то от “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоубиз­нес – 2 част (п)

Kanal 3

07:00 “О­фан­зи­ва” с Лю­бо­мир Ог­нянов/п/ 09:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва/п/ 09:30 “Ку­хнята на Звез­дев”/п/ 10:00 Те­ле­мар­кет 10:15 “В­се­ки сле­до­бед с Кри­си”             /п/ 11:15 Топ Шоп 11:30 “Ку­хнята на Звез­дев”/п/ 12:00 Уи­кенд с Ро­си” /п/ 13:00 “На гос­ти на Ни­ки Со­ти­ров/п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Хо­ли­вуд­”/п/ 14:45 Те­ле­мар­кет 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Ко­ктей­л” /п/ 15:45 Tоп Шоп 16:00 НО­ВИ­НИ 16:25 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 17:55 Те­ле­мар­кет 18:00 Кон­церт на “Си­гнал­”, част 1 19:00 НО­ВИ­НИ 19:30 Па­та­рин­ски Live/п/ 20:00 “Пулс”                /п/ 20:30 “С­порт в обе­кти­ва” 21:30 НО­ВИ­НИ 22:00 Кон­церт на “Си­гнал”, част 1 23:00 “С­порт в обе­кти­ва” след Лев­ски – Ду­нав

 

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *