HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ТЕЛЕВИЗИЯ 14 ЮЛИ

БНТ

05:40 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/ 06:30 Денят за­поч­ва – сут­ре­шен блок с во­де­щи Юлия Сте­фа­но­ва и Иво Ни­ко­ди­мов 09:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:15 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра – ин­фор­ма­цио­нен кул­ту­рен слот с во­де­щи Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва и Ни­ко­лай Ко­лев 10:30 Ис­то­рия.bg Бо­рис III – на­род­ният цар /п/ 11:30 Кам­ба­ни­те са мои­те де­ца – до­ку­мен­та­лен филм 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Джен­тъл­ме­нът от Еп­съм – иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 1962 г./, ре­жи­сьор Жил Гран­жие, в ро­ли­те Жан Га­бен, Мад­лен Ро­бен­сон, Жан Льо­фе­вър, Луи дьо Фю­нес и др. 14:00 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:15 Дой­че Ве­ле: Шифт 14:30 Све­тът на Япо­ния: Ре­пор­та­жи от място­то на съ­би­тие­то 15:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /най-доб­ро­то//п/ 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:20 Спе­циа­ли­зи­ра­но пре­да­ва­не за хо­ра с ув­ре­ден слух 16:30 Ди­вия Франк в Бра­зи­лия – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /2 епи­зод/ 17:25 Све­тът е 7 – об­зор­но пре­да­ва­не за съ­би­тия­та от меж­ду­на­род­на­та по­ли­ти­ка с во­де­щи Ев­ге­ния Ата­на­со­ва-Те­не­ва и Йоа­на Ле­вие­ва-Со­йър 17:55 Зе­ле­на свет­ли­на 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:40 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не с во­де­щи По­ли Зла­та­ре­ва и Аде­ли­на Ра­де­ва 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! Са­ра и па­те­то 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:40 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Лев­ски в моя град 21:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев – об­зор­но по­ли­ти­чес­ко пре­да­ва­не 22:10 Виж Би­Би­Си: Дая­на – се­дем дни, кои­то раз­тър­си­ха све­та до­ку­мен­та­лен филм /Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2016 г./, 1 част 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Ма­ги Але­ксие­ва-Мей & “Бе­рте трио” Джаз фес­ти­вал “Ба­нско 2016/п/ 00:30 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра /п/ 01:45 Ди­вия Франк в Бра­зи­лия – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /2 епи­зод/п/ 02:35 Град­че­то “Си­дер Коув” – тв филм /3 епи­зод/п/ 03:25 Ис­то­рия.bg Бо­рис III – на­род­ният цар/п/ 04:25 Още от деня ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/

bTV

05:30 “А­ва­тар: Ле­ген­да­та за Ан­к” /п./ – ани­ма­ция 06:00 “А­ва­тар: Ле­ген­да­та за Ан­к” – ани­ма­ция 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “П­ре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ш­оу­то на Сла­ви” /п./ – ве­чер­но токшоу 13:30 “Г­рад­ско мо­ми­че” – се­риал, с. 1, еп. 3 15:00 Пре­мие­ра: “И­та­лиан­ска­та бул­ка” – се­риал, с.1 16:00 Пре­мие­ра: “Кли­ни­ка край езе­ро­то” – се­риал, с.1 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:55 Спорт то­то 18:00 “Опас­ни ули­ци” – се­риал 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Ве­ли­ко­леп­ния­т век: Кьо­сем” – се­риал, с. 1 21:30 “Ве­щес­тве­ни до­ка­за­телс­тва: Рим” – се­риал, с.1, еп. 30 22:30 “Ш­оу­то на Сла­ви” – ве­чер­но токшоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Прес­тъп­ле­ния от кла­са”- се­риал, с.5, еп.11 01:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с. 1, еп. 32 02:30 “П­ре­ди обед” /п./ – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 04:30 “О­пас­ни ули­ци” – се­риал

bTV Action

05:00 “Ме­нта­лис­т: Кра­де­цът на мис­ли” – се­риал, с.6, еп.16 06:00 “Ко­сте­нур­ки­те Нин­джа” – ани­ма­ция 08:00 “С­тре­ла­та” – се­риал, еп. 2, еп.10 09:00 “Ме­нта­лис­т: Кра­де­цът на мис­ли” – се­риал, с.7 еп.16 10:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, еп. 6 11:00 “Го­тъм­” – се­риал, еп. 10 12:00 “Те­жки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.2, еп. 10 13:00 “Зло­деи­те на DC Comics” – до­ку­мен­та­лен филм 15:00 “Ко­сти” – се­риал, с.9, еп.2 16:00 “Ме­нта­лис­т: Кра­де­цът на мис­ли” – се­риал, с.6, еп.17 17:00 “Те­жки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.2, еп. 11 18:00 “Го­тъм­” – се­риал, еп. 11 19:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, еп. 7 20:00 “С­тре­ла­та” – се­риал, с.2, еп. 11 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 “Ай­рън­клад 2: Бит­ка за кръв” – ис­то­ри­чес­ки, прик­лю­чен­ски (Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2014), ре­жи­сьор Джо­на­тан Ин­глиш, ак­тьо­ри Ми­шел Феър­ли, Рок­сан Мак­Кий, Да­ни Уеб, Роу­зи Дей, Ан­ди Бе­куит, Туи­ни Ли Мур, Том Ос­тин, Дей­вид Рин­тул, Пред­раг Бе­лац и др. 00:00 “С­тре­ла­та” – се­риал, с.2 еп.11 01:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, еп. 7 02:00 “Ко­сти” – се­риал, с.9, еп.2 03:00 “Си­но­ве­те на ана­рхия­та” – се­риал, с.6, еп. 13 04:30 “Го­тъм­” – се­риал, еп. 11

bTV Comedy

05:00 “ По сре­да­та” /п./- се­риал 06:00 “Ра­злич­но ед­нак­ви” – се­риал 07:00 “По сре­да­та” – се­риал 08:00 “Т­ео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.3 09:00 “Ко­ми­ци­те” – ко­ме­дий­но шоу 10:00 “По­ред­ния­т ер­ген­ски за­пой” – ко­ме­дия (САЩ, 2011), ре­жи­сьор Тод Фи­липс, ак­тьо­ри  Брад­ли Ку­пър, Зак Га­ли­фа­на­кис, Ед Хелмс, Джъс­тин Бар­та, Джей­ми Чънг, Майк Тай­сън, Пол Джиа­ма­ти, Кен Джонг, Джеф­ри Там­бор, Яс­мин Лий и др. 12:00 “С­тъп­ка по стъп­ка” – ко­ме­диен се­риал 13:30 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал 14:30 “Без пук­на­та па­ра” – ко­ме­диен се­риал 15:30 “Щу­ри­те съ­се­ди “ /п./- ко­ме­диен се­риал 17:00 “Иг­ра­чи” – се­риал, еп. 9,10 18:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал, с.2 19:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.5 20:00 “Щу­ри­те съ­се­ди” – ко­ме­диен се­риал 21:30 “Без пук­на­та па­ра” – ко­ме­диен се­риал, с.4 22:30 “С­тъп­ка по стъп­пка” – ко­ме­диен се­риал, с.3 00:00 “По­ред­ния­т ер­ген­ски за­пой” – ко­ме­дия (САЩ, 2011), ре­жи­сьор Тод Фи­липс, ак­тьо­ри Брад­ли Ку­пър, Зак Га­ли­фа­на­кис, Ед Хелмс, Джъс­тин Бар­та, Джей­ми Чънг, Майк Тай­сън, Пол Джиа­ма­ти, Кен Джонг, Джеф­ри Там­бор, Яс­мин Лий и др. 02:00 “Ра­злич­но ед­нак­ви” – се­риал 03:00 “Т­ео­рия за го­ле­мия взрив” /п./ – се­риал 04:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” /п./ – се­риал

Nova TV

06:00 “По­дли ка­ме­риер­ки”- се­риен филм, се­зон 2 07:00 “З­дра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 11:30 “Бон Апе­ти” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Д­ве­те ли­ца на Ис­тан­бул”- се­риен филм 13:30 “Мо­ята кар­ма”(пре­мие­ра)- се­риен филм 14:30 “П­рос­ти ми”(пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Те­гле­не на Ло­то 5 от 35 – “З­лат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, нов се­зон 21:00 “Ха­вай 5-0” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 7 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 “Со­фия – Ден и Нощ” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти се­риал 23:00 “Го­спо­да­ри на ефи­ра”- за­бав­но пре­да­ва­не 23:30 “Ко­дек­с на убий­ство­то” – се­риен филм, се­зон 1 00:30 “С­пе­циал­но ра­зуз­на­ва­не” – се­риен филм 01:30 “Ха­вай 5-0” – се­риен филм, се­зон 7 /п/ 02:30 “За­ко­ни­те на съд­ба­та”- се­риен филм 03:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм

Nova Sport

09:00 Дартс: Све­тов­ни се­рии, Мас­търс САЩ 2017, пър­ви ден, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Лийдс Юнай­тед – Брай­тън & Хоув Ал­биън, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Па­ри Сен Жер­мен – Ло­риен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Ло­риен – Гин­гам, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Об­зор на се­зо­на във френ­ска­та Ли­га 1 (2016-17), пов­то­ре­ние 19:05 Фут­бол: Фут­бол: Но­тин­гам Фо­рест – Дар­би Каун­ти, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 21:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Кла­си­ка от Вис­ша­та Ли­га – Ли­вър­пул – Но­рич Си­ти (2004-05), пов­то­ре­ние 22:00 Дартс: Све­тов­ни се­рии, Мас­търс САЩ 2017, вто­ри ден, ди­рек­тно 02:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:15 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 “С­пор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски, (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 06:00 Но­ви­ни, (п) 06:30 “Код 11:13”, ин­фор­ма­цион­но – но­ви­нар­ско шоу (п) 08:30 “С­пор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски, (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва 10:00 “Че­стно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич, (п) 11:00 “Код 11:13”, ин­фор­ма­цион­но шоу и но­ви­ни в раз­ви­тие LIVE 13:00 “Хайд Парк”, дис­ку­сион­но пре­да­ва­не със Сил­вия Ве­ли­ко­ва и По­ли Пау­но­ва (п) 15:00 “Е­дин прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва 16:30 еМи­сия Бъл­га­рия LIVE 18:30 Цен­трал­ни но­ви­ни на BIT LIVE 19:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва 20:00 “Че­стно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич 21:00 “С­пор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски 21:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоубиз­нес 22:30 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти LIVE 23:00 “Код 11:13”, ин­фор­ма­цион­но – но­ви­нар­ско шоу, (п) 01:00 еМи­сия Бъл­га­рия, (п) 03:00 “Че­стно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич, (п) 04:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес, (п)

Kanal 3

05:30 “С­порт в обе­кти­ва”/п/ 06:30 “Ку­хнята на Звез­дев”/п/ 07:00 “В­сяка сут­рин” – сут­ре­шен блок 09:00 “Па­рла­мен­тът на жи­во” 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 Топ шоп 11:30 “Па­рла­мен­тът на жи­во” 12:00 НО­ВИ­НИ 12:05 Те­ле­мар­кет 12:10 “Па­рла­мен­тът на жи­во” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:10 “Па­рла­мен­тът на жи­во” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:25 Те­ле­мар­кет 14:30 “Ку­хнята на Звез­дев” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 Топ шоп 15:45 Вре­ме, ка­лен­дар, хо­рос­коп 16:00 “В­се­ки сле­до­бед” с Кри­си” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:25 Те­ле­мар­кет 17:30 “И­ма­те ду­ма­та” 18:00 НО­ВИ­НИ, цен­трал­на еми­сия 19:00 Па­та­рин­ски Live 19:30 “Денят на жи­во” 20:30 “Спорт в обе­кти­ва” 21:30 НО­ВИ­НИ 22:00 Па­та­рин­ски Live/п/ 22:30 “На гос­ти на Ни­ки Со­ти­ров”/п/ 23:30 “Денят на жи­во”              /п/ 00:30 “С­порт в обе­кти­ва”/п/ 01:30 “В­се­ки сле­до­бед с Кри­си” /п/ 02:30-07:00 Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *