HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ТЕЛЕВИЗИЯ 15 ЮНИ

БНТ

05:50 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 06:00 Денят за­поч­ва – сут­ре­шен ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Юлия Сте­фа­но­ва и Иво Ни­ко­ди­мов 09:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:15 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра – ин­фор­ма­цио­нен кул­ту­рен блок с во­де­щи Але­кснад­ра Гю­зе­ле­ва и Ни­ко­лай Ко­лев 10:30 Здра­ве­то от­бли­зо/най-доб­ро­то/ – здрав­но пре­да­ва­не с во­де­ща Ма­рия Ан­до­но­ва 11:20 Дър­зост и кра­со­та – тв филм /3957 епи­зод/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Меж­ду­на­ро­ден кон­курс за пиа­нис­ти и ци­гу­ла­ри “Проф. Пан­чо Вла­ди­ге­ров” 14:00 В ка­дър – До­ба­ве­на реал­ност/п/ 14:30 Дой­че ве­ле: Шифт 14:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 15:00 Ед­но гол­ямо се­мей­ство 2 – тв филм /3 епи­зод/ 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:40 Мал­ки ис­то­рии /п/ 16:55 Спа­си­те­лен от­ряд, Ка­ли­фор­ния – тв филм /8 епи­зод/ 17:45 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 17:55 Зе­ле­на свет­ли­на 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:30 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:15 Спорт тото 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! Пим­па 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 20:55 Шер­лок, 4 се­риен тв филм /3 епи­зод/ 22:30 От­кри­то с Валя Ах­чие­ва 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Глу­харя – тв филм /34 епи­зод/(12) 00:20 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 00:30 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра /п/ 01:45 Спа­си­те­лен от­ряд, Ка­ли­фор­ния – тв филм /8 епи­зод/п/ 02:30 Ед­но гол­ямо се­мей­ство 2 – тв филм /3 епи­зод/п/ 03:30 Да от­крием Гер­ма­ния /п/ 03:55 Глу­харя – тв филм /34 епи­зод/п/(12) 04:45 Дър­зост и кра­со­та – тв филм /3957 епи­зод/п/

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п./- пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 06:00 “Ава­тар: Ле­ген­да­та за Анк” – ани­ма­ция 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток шоу 13:30 “Тай­ни” – се­риал, с. 1, еп. 8 15:00 Пре­мие­ра: “Ита­лиан­ска­та бул­ка” – се­риал, с.1, еп.48 16:00 Пре­мие­ра: “Кли­ни­ка край езе­ро­то” – се­риал, с.1, еп. 62 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:50 Спорт то­то 18:00 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, еп. 744 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Твоят мой жи­вот” – се­риал, с.3 ,еп. 62 21:30 “Ве­щес­тве­ни до­ка­за­телс­тва: Рим” – се­риал, с.1, еп.9 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Лон­гма­йър”- се­риал, с. 3, еп.10 01:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с. 1, еп.11 02:30 “Пре­ди обед” /п./ – ток­шоу 04:30 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, еп. 625

bTV Action

06:00 “Чу­до­ви­ща сре­щу из­вън­зем­ни” – ани­ма­ция 08:00 “Пе­та пре­дав­ка” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 09:00 “Мен­та­лист: Кра­де­цът на мис­ли” – се­риал, с.5, еп.17 10:00 “Двой­на са­мо­лич­ност” – кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 2009), ре­жи­сьор – Де­нис Дим­стър, ак­тьо­ри – Вал Кил­мър, Иза­бе­ла Ми­ко, За­ха­ри Ба­ха­ров, Хрис­то Шо­пов, Юл­иан Вер­гов, Ва­лен­тин Га­нев, Ве­лис­лав Пав­лов, Рай­чо Ва­си­лев, Ру­ши Ви­дин­лиев и др. 12:00 “Ре­не­гат” – се­риал, с.5, еп. 11 13:00 “Без име” – дра­ма, три­лър (САЩ, 2011), ре­жи­сьор – Жау­ме Ко­лет-Се­ра, ак­тьо­ри – Лиъм Ний­сън, Даян Крю­гер, Ей­дън Куин, Дже­нюъ­ри Джоунс, Франк Лан­ге­ла, Карл Мар­ко­вич, Ми­до Ха­ма­да,Бру­но Ганц и др. 15:00 “Ре­во­лю­ция” – се­риал, с.2, еп.3 16:00 “Мен­та­лист: Кра­де­цът на мис­ли” – се­риал, с.5, еп.18 17:00 “Ре­не­гат” – се­риал, с.5, еп. 12 18:00 “Кос­ти” – се­риал, еп. 8, еп.14 19:00 “Час пик” – се­риал, еп.12 20:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.1, еп.13 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 “Не­ви­ди­мия” – ек­шън , ко­ме­дия, кри­ми­на­лен, САЩ, 1996 г. ре­жи­сьор – Джон Грей; ак­тьо­ри Сти­вън Се­гал, Кий­нън Ай­въ­ри Уе­йънс, Боб Гун­тън, Бра­йън Кокс и др. 00:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.1, еп.13 01:00 “Час пик” – се­риал, еп.12 02:00 “Ек­спе­ри­мен­тът” – се­риал, с.5, еп.7 03:00 “Си­но­ве­те на ана­рхия­та” – се­риал, с.5, еп. 5 04:00 “Кос­ти” – се­риал, еп. 8, еп.14

bTV Comedy

05:00 “Клуб Ве­се­лие ” /п./- се­риал 06:00 “Клуб Ве­се­лие” – се­риал, с.4 07:00 “Смър­фо­ве­те” – ани­ма­ция 08:00 “Клуб Ве­се­лие” – се­риал, с.4 09:00 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток­шоу 10:00 “Ше­фо­ве гадн­яри” – ко­ме­дия (САЩ, 2004), ре­жи­сьор – Сет Гор­дън, ак­тьо­ри – Джон Фран­сис Дей­ли,Джу­ли Боуен, Джей­сън Бей­тман, Чар­ли Дей, Джей­сън Съ­дей­кис, Дже­ни­фър Ани­стън, Ко­лин Фа­рел, Ке­вин Спей­си,До­налд Съ­дър­ланд, Джей­ми Фокс и др. 12:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – ко­ме­диен се­риал 13:30 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал 14:30 “Фит­нес То­ни” – ко­ме­диен се­риал 15:30 “Щу­ри­те съ­се­ди ” /п./- ко­ме­диен се­риал 17:00 “Ко­ми­ци­те” – ко­ме­дий­но шоу 18:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал, с.1 19:00 “Смър­фо­ве­те” – ани­ма­ция 20:00 “Щу­ри­те съ­се­ди” – ко­ме­диен се­риал 21:30 “Фит­нес То­ни” – ко­ме­диен се­риал 22:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – ко­ме­диен се­риал, с.8 00:00 “Ше­фо­ве гадн­яри” – ко­ме­дия (САЩ, 2004), ре­жи­сьор – Сет Гор­дън, ак­тьо­ри – Джон Фран­сис Дей­ли,Джу­ли Боуен, Джей­сън Бей­тман, Чар­ли Дей, Джей­сън Съ­дей­кис, Дже­ни­фър Ани­стън, Ко­лин Фа­рел, Ке­вин Спей­си,До­налд Съ­дър­ланд, Джей­ми Фокс и др. 02:00 “Майк и Мо­ли”/п./ – се­риал 03:00 “Клуб Ве­се­лие” /п./ – се­риал 04:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” /п./ – се­риал

Nova TV

05:20 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA /п/ 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 11:30 “Бон Апе­ти” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Две­те ли­ца на Ис­тан­бул”- се­риен филм 13:30 “Моя­та кар­ма” (пре­мие­ра)- се­риен филм 14:30 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, нов се­зон 21:00 “Ха­вай 5-0” – се­риен филм, се­зон 6 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 “Со­фия – Ден и Нощ” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти се­риал 23:00 “Гос­по­да­ри на ефи­ра”- за­бав­но пре­да­ва­не 23:30 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA 00:30 “Д-р Хаус” – се­риен филм, 8 се­зон 01:30 “Ха­вай 5-0” – се­риен филм, се­зон 6 /п/ 02:30 “За­ко­ни­те на съд­ба­та”- се­риен филм 03:15 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм 04:15 “Прос­ти ми” – се­риен филм /п/

Nova Sport

10:00 Билярд: Све­тов­на ку­па 2017, вто­ри ден, пър­ва се­сия, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Билярд: Све­тов­на ку­па 2017, вто­ри ден, вто­ра се­сия, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Суин­дън Таун – Бол­тън Уон­дъ­рърс, мач от ан­глий­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Ту­лу­за – Бор­до, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Бас­кет­бол: Тре­ти фи­на­лен мач от пле­йо­фи­те на ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 20:00 Фут­бол: Па­ри Сен Жер­мен – Метц, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Фут­бол: Брис­тъл Си­ти – Блек­бърн Роу­върс, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 00:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 “Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски, (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 06:00 Но­ви­ни, (п) 06:30 “Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски, (п) 07:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п) 08:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич (п) 09:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 10:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая 11:00 “Код 11:13”, ин­фор­ма­цион­но шоу и но­ви­ни в раз­ви­тие LIVE 13:00 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая 14:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, /п/ 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва 16:30 еМи­сия Бъл­га­рия LIVE 18:30 Цен­трал­ни но­ви­ни на BIT LIVE 19:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва 20:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич 21:00 “Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски 21:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоубиз­нес 22:30 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти LIVE 23:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 00:30 “Спор­но за спор­та” (п) 01:00 еМи­сия Бъл­га­рия (п) 03:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич, (п) 04:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоубиз­нес (п)

Kanal 3

06:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – сут­ре­шен блок 09:00 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 Топ шоп 11:30 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 12:00 НО­ВИ­НИ 12:05 Те­ле­мар­кет 12:10 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:10 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:25 Те­ле­мар­кет 14:30 “Кухн­ята на Звез­дев” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 Топ шоп 15:45 Вре­ме, ка­лен­дар, хо­рос­коп 16:00 “Все­ки сле­до­бед” с Кри­си” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:25 Те­ле­мар­кет 17:30 “Има­те ду­ма­та” 18:00 НО­ВИ­НИ, цен­трал­на еми­сия 19:00 Па­та­рин­ски Live 19:30 “Денят на жи­во” 20:30 “Спорт в обе­кти­ва” 21:30 НО­ВИ­НИ 22:00 Па­та­рин­ски Live/п/ 22:30 “Денят на жи­во”/п/ 23:30 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 00:30 “Все­ки сле­до­бед с Кри­си” /п/

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *