HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ТЕЛЕВИЗИЯ 16 ЮЛИ

БНТ

05:25 Браз­ди /п/ 05:55 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка /п/ 06:55 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:10 Зе­ле­на­та ли­ней­ка /п/ 08:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 11:00 От­бли­зо с Ми­ра Доб­ре­ва /п/ 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 13:00 Ев­ро­пей­ско пър­венс­тво по ка­ну-каяк – пряко пре­да­ва­не от Плов­див 14:15 Са­мо­дей­ци – от меч­ти­те до реал­нос­тта – до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2005 г./, ре­жи­сьор Све­тос­лав Дра­га­нов 15:35 Про­ро­кът – ани­ма­цио­нен филм             /коп­ро­дук­ция, 2014 г./, ре­жи­сьор Ро­джър Алърс 17:00 Не­поз­на­та земя /п/ 17:30 Спор­тна трес­ка 18:30 Спорт ТО­ТО 19:05 “Ла­че­ни­те обу­вки на бъл­гар­ско­то ки­но. Ани­ма­цион­ни фил­ми: “Как май­му­ни­те произ­лез­ли от чо­ве­ка” /1987 г./, ре­жи­сьор Ан­ри Ку­лев 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! Са­ра и па­те­то 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 Желя­зна­та мас­ка – иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 1998 г./, ре­жи­сьор Ран­дъл Уо­лъс, в ро­ли­те Лео­нар­до ди Кап­рио, Дже­ръ­ми Ай­рънс, Джон Мал­ко­вич, Же­рар Де­пар­ди­йо и др.(12) 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:15 Нощ­ни пти­ци /п/ 00:15 Фа­ми­лия­та Ваг­нер – иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2013 г./, ре­жи­сьор Крис­тиа­не Бал­та­зар, в ро­ли­те Ирис Бер­бен, Юс­тус фон Дох­на­ни, Ларс Ай­дин­гер и др.(16) 02:10 Виж Би­Би­Си: Дая­на – се­дем дни, кои­то раз­тър­си­ха све­та до­ку­мен­та­лен филм /1 част/п/ 02:55 От­бли­зо с Ми­ра Доб­ре­ва  /п/ 04:00 Днес и ут­ре /п/ 04:30 Зе­ле­на­та ли­ней­ка /п/

bTV

05:00 “Cool…T” /п./ – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­дещ Петя Ди­ко­ва 06:00 “Ле­ген­да­та за Ко­ра” – ани­ма­ция 07:00 “Д-р Зоуи Харт” – се­риал, с.3, еп. 12 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Тъ­рси се…”- ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.3, еп.4 13:00 “По­бе­ди­теля­т” – се­меен, САЩ 2007, ре­жи­сьор Май­къл Бей, ак­тьо­ри Кей Па­на­бей­кър, Дон Джон­сън, Ло­ри Лоуг­лин,Джеймс Бест, Са­ша Ко­хен, Ми­ми Гиа­но­пу­лос, Лон­дон Ли­бои­рон и др. 15:00 bTV Ва­кан­ция: “Ра­нго” – ани­ма­ция, прик­лю­чен­ски, ек­шън, САЩ 2011, сце­на­рист – Джон Ло­ган, ре­жи­сьор Гор Вер­бин­ски 17:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 17:50 Спорт то­то 18:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Ш­пион­ски свал­ки” – ек­шън, ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен, САЩ 2012, сце­на­рист  Ти­мъ­ти Доу­линг, Сай­мън Кин­берг, ре­жи­сьор McG, ак­тьо­ри Рийз Уи­дър­спуун, Крис Пейн, Том Хар­ди, Тим Швай­гър, Чел­си Хен­длър и др. 22:00 “Па­па­ра­ци” – те­ле­ви­зио­нен таб­лоид 23:00 “С­треляй сме­ло” – ек­шън, ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен, САЩ 2007, ре­жи­сьор Май­къл Дей­вис, ак­тьо­ри Клайв Оуен, Пол Джа­ма­ти, Мо­ни­ка Бе­лу­чи 01:00 “По­бе­ди­теля­т” /п/- се­меен, САЩ 2007, ре­жи­сьор Май­къл Бей, ак­тьо­ри Кей Па­на­бей­кър, Дон Джон­сън, Ло­ри Лоуг­лин,Джеймс Бест, Са­ша Ко­хен, Ми­ми Гиа­но­пу­лос, Лон­дон Ли­бои­рон и др. 03:00 “120 ми­ну­ти” /п./ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не

bTV Action

06:00 “Ко­сте­нур­ки­те Нин­джа” – ани­ма­ция 08:00 “Ло­нгма­йър­” – се­риал, с.4, еп. 1,2 10:15 “Д­ро­но­ве-убий­ци” – ек­шън, три­лър (САЩ, 2016), ре­жи­сьор Джак Пе­рез, ак­тьо­ри Ко­рин Не­мек, Уит­ни Мур, На­тин Бът­лър и др. 12:00 “Че­рния­т ри­цар” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 2008), ре­жи­сьор Крис­то­фър Но­лан, ак­тьо­ри Крис­чън Бейл, Хийт Ле­джър, Га­ри Ол­дман, Арън Ек­харт, Май­къл Кейн, Мор­ган Фрий­ман, Ма­ги Джи­лен­хол, Уилям Фич­нер, Ки­лиън Мър­фи, Ерик Ро­бъртс и др. 15:00 Пре­мие­ра: “Би­блио­те­ка­ри­те” – се­риал, с.3, еп.7,8 17:00 “Ди­ва­та му­ха” – пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 Пре­мие­ра: “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “Пе­та пре­дав­ка” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 18:45 “Ве­риж­на реак­ция” – дра­ма, три­лър (САЩ, 1996), ре­жи­сьор Ан­дрю Дей­вис, ак­тьо­ри Ан­дрю Дей­вис, Джош Фрид­ман, Киа­ну Рийвс, Фред Уорд, Ке­вин Дън , Мор­ган Фрий­ман, Бра­йън Кокс и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “От­мъс­ти­те­ли­те” – ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 1998), ре­жи­сьор Дже­ръ­мая С. Че­чик, ак­тьо­ри  Ралф Файнс, Ума Тър­ман, Шон Ко­нъ­ри, Джон Ууд, Еди Изард,  Джим Броуд­бент и др. 23:45 “Че­рния­т ри­цар” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 2008), ре­жи­сьор Крис­то­фър Но­лан, ак­тьо­ри  Крис­чън Бейл, Хийт Ле­джър, Га­ри Ол­дман, Арън Ек­харт, Май­къл Кейн, Мор­ган Фрий­ман, Ма­ги Джи­лен­хол, Уилям Фич­нер, Ки­лиън Мър­фи, Ерик Ро­бъртс и др. 02:30 “Пе­та пре­дав­ка” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 03:00 “Би­блио­те­ка­ри­те” – се­риал, с.2, еп. 8 04:00 “Ай­рън­клад 2: Бит­ка за кръв” – ис­то­ри­чес­ки, прик­лю­чен­ски (Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2014), ре­жи­сьор Джо­на­тан Ин­глиш, ак­тьо­ри Ми­шел Феър­ли, Рок­сан Мак­Кий, Да­ни Уеб, Роу­зи Дей, Ан­ди Бе­куит, Туи­ни Ли Мур, Том Ос­тин, Дей­вид Рин­тул, Пред­раг Бе­лац и др.

bTV Comedy

05:00 “Да от­гле­даш Хоуп” /п./ – се­риал 06:00 “Ра­злич­но ед­нак­ви” – се­риал 07:00 “Да от­гле­даш Хоуп” – се­риал, с.4 08:00 “Т­ео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.3 09:00 “Мо­дер­но се­мей­ство”- се­риал, с.5 10:00 “Май­мун­ски ра­бо­ти” – ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски, се­меен (САЩ, Япо­ния, 1994), ре­жи­сьор Фран­ко Аму­ри, ак­тьо­ри Фин­стър, То­ра Бърч, Хар­ви Кай­тел, Ми­ми Ро­джърс, Крис­то­фър Мак­До­налд и др. 12:00 “Щу­ри­те съ­се­ди “ /п./- ко­ме­диен се­риал 15:00 “П­рия­те­ли” – ко­ме­диен се­риал, с.4 17:30 “Без пук­на­та па­ра” – ко­ме­диен се­риал 18:30 “С­тъп­ка по стъп­ка”- се­риал 20:30 “Ле­де­на епо­ха 4: Кон­ти­нен­та­лен дрейф” – ани­ма­ция,  прик­лю­чен­ски, ко­ме­дия, САЩ, 2012, сце­на­рис­ти Джей­сън Фукс, Май­къл Берг, ре­жи­сьо­ри Стив Мар­ти­но, Майк Тър­ма­йер. 22:30 “Мо­дер­но се­мей­ство”- се­риал 23:30 “П­рия­те­ли” /п./ – ко­ме­диен се­риал 02:00 “Ра­злич­но ед­нак­ви” /п./ – се­риал 03:00 “Т­ео­рия за го­ле­мия взрив” /п./ – се­риал 04:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п./- се­риал

Nova TV

05:00 “На­по­леон­” – се­меен филм /п/ 06:30 “И­ко­нос­тас” 07:00 “Ме­ди­ци” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 5 08:00 “Съ­бу­ди се…” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Ро­ман­с по ир­ланд­ски” – с уч. на Ей­дриън Пас­дар, Ей­ми Ху­бер­ман, Франк О’­Съ­ли­ван, Пас­кал Скот и др. 14:15 “За ко­го се омъ­жих?” – с уч. на Ке­ли Мар­тин, Итън Ери­ксън, Бес Ар­мстронг, Ерин Грей, Ти­мъ­ти Бо­тъмс, Ей­дриън Франц и др. 16:00 “Е­таж­на собс­тве­ност” – ко­ме­диен се­риал, 4 се­зон 17:00 “Ко­мби­на”- пре­да­ва­не на NOVA 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 “Же­лез­ния­т чо­век 2” – с уч. на Ро­бърт Дау­ни млад­ши, Ми­ки Рурк, Скар­лет Йо­хан­сон, Гуи­нет Пол­троу, Дон Чий­дъл, Сам Ро­куел, Са­мюел Джак­сън и др. 22:30 “Ро­нин­” – с уч. на Жан Ре­но, Ро­бърт де Ни­ро, Сте­лан Скар­сгард, На­та­ша Ма­ке­лоун, Джо­на­тан Прайс, Шон Бийн и др. 01:00 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ /п/ 01:30 “За ко­го се омъ­жих?” – с уч. на Ке­ли Мар­тин, Итън Ери­ксън, Бес Ар­мстронг, Ерин Грей, Ти­мъ­ти Бо­тъмс, Ей­дриън Франц и др. /п/ 04:15 “Ро­ман­с по ир­ланд­ски” – с уч. на Ей­дриън Пас­дар, Ей­ми Ху­бер­ман, Франк О’­Съ­ли­ван, Пас­кал Скот и др. /п/

Nova Sport

10:00 Дартс: Све­тов­ни се­рии, Мас­търс САЩ 2017, тре­ти ден, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Хъ­дър­сфийлд Таун – Но­рич Си­ти, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Нант – Па­ри Сен Жер­мен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Лион – Мар­си­лия, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Но­тин­гам Фо­рест – Хъ­дър­сфийлд Таун, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 20:00 Фут­бол: Мо­на­ко – Ло­риен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Бас­кет­бол: Ди­ви­на Се­гу­рос Хо­вен­тут – Бар­се­ло­на Ла­са, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 00:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:15 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 Най-доб­ро­то от “Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски, (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 06:00 “Хайд Парк”, дис­ку­сион­но пре­да­ва­не със Сил­вия Ве­ли­ко­ва и По­ли Пау­но­ва, (п) 08:00 “О!здра­вей”, пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва 09:00 Най-доб­ро­то от “Че­стно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич – 2 част 11:00 Най-доб­ро­то от “Код 11:13”, ин­фор­ма­цион­но шоу и но­ви­ни в раз­ви­тие – 2 част 13:00 Ста­жан­та бро­ди, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков, пър­во из­лъч­ва­не 14:00 Най-доб­ро­то от “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва – 2 част 15:00 Най-доб­ро­то от “Е­дин прек­ра­сен ден” – 2 част 16:30 Най-доб­ро­то от еМи­сия Бъл­га­рия – 2 част 17:30 “Го­лямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT, (п) 18:30 БЛИЦ НО­ВИ­НИ +++”Прос­то Ди­ков”, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков, пре­мие­ра 22:00 “Ка­ра­мел­” с Ге­ри Дон­че­ва – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же, (п) 00:00 Най-доб­ро­то от Го­ре­щи сре­щи с Ве­не­та Рай­ко­ва – 2 част, (п) 01:00 Най-доб­ро­то от “Код 11:13”, ин­фор­ма­цион­но шоу и но­ви­ни в раз­ви­тие, (п) 03:00 Най-доб­ро­то от “Че­стно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич – 2 част, (п) 04:00 Най-доб­ро­то от “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоубиз­нес – 2 част, (п)

Kanal 3

07:00 “О­фан­зи­ва” с Лю­бо­мир Ог­нянов/п/ 09:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва 09:30 “Ку­хнята на Звез­дев”/п/ 10:00 Те­ле­мар­кет 10:15 “В­се­ки сле­до­бед с Кри­си”, из­бра­но 11:15 Топ Шоп 11:30 “Ку­хнята на Звез­дев”/п/ 12:00 Уи­кенд с Ро­си” /п/ 13:00 “На гос­ти на Ни­ки Со­ти­ров/п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Хо­ли­вуд­”/п/ 14:45 Те­ле­мар­кет 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Ко­ктей­л”                 /п/ 15:45 Tоп Шоп 16:00 НО­ВИ­НИ 16:10 Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва 16:55 Те­ле­мар­кет 17:00 “Бе­нов­ска пи­та” 19:00 НО­ВИ­НИ 19:30 Па­та­рин­ски Live/п/ 20:00 “Без мон­таж”, из­бра­но 20:30 “С­порт в обе­кти­ва” 21:30 НО­ВИ­НИ 22:00 Па­та­рин­ски Live, из­бра­но 22:30 “Бе­нов­ска пи­та”/п/

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *