HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ТЕЛЕВИЗИЯ 17 ЮНИ

БНТ

05:40 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев /п/ 06:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:00 Ми­лион и две ус­мив­ки – дет­ско пре­да­ва­не 08:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Плюс то­ва – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­де­щи Ми­ле­на Цве­тан­ска и Геор­ги Мил­ков 10:00 Биб­лио­те­ка­та – пре­да­ва­не за ли­те­ра­ту­ра и кул­ту­ра с во­де­щи Ан­дрей За­ха­риев и Геор­ги Ан­ге­лов 11:00 От­бли­зо с Ми­ра Доб­ре­ва – раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Днес на Ку­па­та на Кон­фе­де­ра­ции­те 13:00 Браз­ди – пре­да­ва­не за зе­ме­де­лие 13:30 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка – пре­да­ва­не за фол­клор с во­де­щи Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов 14:30 Мал­ки ис­то­рии – пре­да­ва­не на со­циал­на те­ма­ти­ка с во­де­ща Ирен Ле­ви 15:30 Се­меен биз­нес – тв филм /11 епи­зод/ 16:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев – пре­да­ва­не за ре­ли­гия и кул­ту­ра 17:00 Сту­дио Фут­бол – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 17:50 Ку­па на Кон­фе­де­ра­ции­те: Ру­сия – Но­ва Зе­лан­дия – пряко пре­да­ва­не от Санкт Пе­тер­бург 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 20:55 Шоу­то на Ка­на­ла – раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 21:55 Све­тов­на ли­га по во­лей­бол: Бъл­га­рия – Сър­бия/мъ­же/ – пряко пре­да­ва­не от Кор­до­ба /Ар­жен­ти­на/ 00:00 Ку­па на Кон­фе­де­ра­ции­те: Ру­сия – Но­ва Зе­лан­дия /п/ 01:45 Шер­лок 4 – тв филм /3 епи­зод/п/ 03:15 Град­че­то “Си­дер Коув” – тв филм /17 епи­зод/п/ 04:00 Се­меен биз­нес – тв филм /11 епи­зод/п/ 04:25 Ди­вия Франк в Аф­ри­ка – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /4 епи­зод/п/

bTV

05:30 “Ава­тар: Ле­ген­да­та за Анк” – ани­ма­ция 06:00 “Кос­те­нур­ки­те Нин­джа” – ани­ма­ция 07:00 “Д-р Зоуи Харт” – се­риал, с.3, еп. 3 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 Cool…T – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­де­ща Петя Ди­ко­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.2, еп.19 13:00 “Об­рат­но в иг­ратa” – дра­ма (САЩ, 2012), ре­жи­сьор Ро­бърт Ло­ренц, ак­тьо­ри Клинт Ис­тууд, Скот Ис­тууд, Чел­си Рос, Рей­мънд Ан­тъ­ни То­мас, Джон Гуд­ман, Джъс­тин Тим­бър­лейк, Ро­бърт Пат­рик и др. 15:10 “Се­дем ча­са раз­ли­ка” – се­риал, с.1, еп.26 16:00 “Мар­ма­лад” – ток­шоу 18:00 “Кар­бов­ски: Вто­ри план” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца с во­дещ Мар­тин Кар­бов­ски 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Смър­то­нос­но влия­ние” – дра­ма, ек­шън (САЩ,1998), ре­жи­сьор  Ми­ми Ле­дър, ак­тьо­ри Ро­бърт Дю­вал, Теа Лео­ни, Илай­джа Уд, Мор­ган Фрий­ман, Ва­не­са Ред­грейв, Мак­си­ми­лиан Шел, Джеймс Кро­муел и др. 22:30 “Раз­ру­ши­телят” – ек­шън (САЩ, 1993), ре­жи­сьор  Мар­ко Брам­би­ла, ак­тьо­ри Сил­вес­тър Ста­лоун, Уес­ли Снайпс, Сан­дра Бъ­лок, Най­джъл Хо­търн, Бен­джа­мин Брат, Боб Гън­тън, Глен Ша­дикс и др. 01:00 “Пос­лед­но убе­жи­ще” – ек­шън, дра­ма, прик­лю­чен­ски, САЩ, 2011 г., ре­жи­сьор Али­стър Грир­сан, ак­тьо­ри  Ри­чард Рок­сбърг, Йоан Гръ­фъд, Рийс Уей­кфилд, Елис Пар­кин­сън, Ели­сън Крет­чли, Да­ниел Уи­ли, Крис­то­фър Бей­кър, Джон Гар­вин, Шон До­на­хи и др. 03:30 “Мар­ма­лад” /п./ – ток­шоу

bTV Action

05:30 “Пе­та пре­дав­ка” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 06:00 “Чу­до­ви­ща сре­щу из­вън­зем­ни” – ани­ма­ция 07:30 “Лон­гма­йър” – се­риал, с.2, еп.1-3 10:30 “Не­ви­ди­мия” – ек­шън, ко­ме­дия, кри­ми­на­лен, САЩ, 1996 г., ре­жи­сьор Джон Грей; ак­тьо­ри Сти­вън Се­гал, Кий­нън Ай­въ­ри Уе­йънс, Боб Гун­тън, Бра­йън Кокс и др. 12:30 “Тео­рия на кон­спи­ра­ция­та” – ек­шън, три­лър (САЩ, 1997), ре­жи­сьор Ри­чард До­нър, ак­тьо­ри Мел Гиб­сън, Джу­лия Ро­бъртс, Пат­рик Стюарт, Стив Кан, Те­ри Але­ксан­дър, Алекс Ма­кар­тър и др. 15:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал, еп. 9,10 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “Пе­та пре­дав­ка” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 18:45 “Без име” – дра­ма, три­лър (САЩ, 2011), ре­жи­сьор Жау­ме Ко­лет-Се­ра, ак­тьо­ри Лиъм Ний­сън, Даян Крю­гер, Ей­дън Куин, Дже­нюъ­ри Джоунс, Франк Лан­ге­ла, Карл Мар­ко­вич, Ми­до Ха­ма­да,Бру­но Ганц и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “Фан­тас­тич­на­та чет­воркa” – ек­шън, фан­тас­ти­ка, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2005), ре­жи­сьор Тим Сто­ри, ак­тьо­ри Йоан Гръ­фъд, Дже­си­ка Ал­ба, Крис Евънс, Май­къл Чик­лис, Джу­лиън Мак­ма­хън, Ло­ри Хол­дън, Ке­ри Уо­шин­гтън, Ха­миш Лин­клей­тър и др. 00:00 “Хит­ман” – ек­шън, три­лър (САЩ, Фран­ция, Бъл­га­рия, 2007), ре­жи­сьор Кса­виер Генс, ак­тьо­ри Ти­мо­ти Оли­фан­т, Дъг­ри Скот, Ол­га Ку­ри­лен­ко, Ро­бърт Не­пър, Ул­рих Том­сън, Хен­ри Лан Ку­сик, Май­къл Офей, Крис­тиан Ери­ксон, Ерик Ебо­ней, Джо Ше­ри­дан, Джеймс Фол­кнър, Иван Юру­ков, Вла­ди­мир Ко­лев, Мак­сим Ген­чев, Стеф­ка Яно­ро­ва и др. 02:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал, еп. 9,10 04:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с.2, еп.1,2

bTV Comedy

05:00 “Клуб Ве­се­лие ” /п./- се­риал 06:00 “Клуб Ве­се­лие” – се­риал, с.4 07:00 “Да от­гле­даш Хоуп” – се­риал, с.3 08:00 “Клуб Ве­се­лие” – се­риал, с.4 09:00 “Мо­дер­но се­мей­ство”- се­риал, с.4 10:00 “При­род­ни си­ли” (про­дъл­же­ние) – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 1999), ре­жи­сьор Бро­нуен Хи­гис, ак­тьо­ри – Бен Аф­лек, Мо­ра Тиър­ни, Сан­дра Бъ­лок, Стив Зан, Ро­ни Кокс и др. 12:00 “Щу­ри­те съ­се­ди ” /п./- ко­ме­диен се­риал 15:00 “Прия­те­ли” – ко­ме­диен се­риал 17:30 “Фит­нес То­ни” – ко­ме­диен се­риал 18:30 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на”- се­риал 20:30 “Мар­ли и аз: На­ча­ло­то” – ко­ме­дия, дра­ма, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2008), ре­жи­сьор Дей­вид Фран­кел, ак­тьо­ри Оуен Уил­сън, Дже­ни­фър Ани­стън, Кат­лийн Тър­нър, Алън Ар­кин, Ерик Дейн и др. 22:30 “Мо­дер­но се­мей­ство”- се­риал, с.4 23:30 “Прия­те­ли” /п./ – ко­ме­диен се­риал 02:00 “Майк и Мо­ли”/п./ – се­риал 03:00 “Клуб Ве­се­лие” /п./ – се­риал 04:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п./- се­риал

Nova TV

05:40 “Прос­ти ми” – се­риен филм /п/ 07:00 “Ме­ди­ци” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 4 08:00 “Съ­бу­ди се…” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA 13:00 “Стюарт Ли­тъл” – с уч. на Хю Ло­ри, Джи­на Дей­вис, Джо­на­тан Лип­ни­ки и др. 14:50 “Всич­ки ис­кат да бъ­дат ита­лиан­ци”- с уч. на Джей Яб­лон­ски, Се­ри­на Вин­сънт, Джон Ка­пе­лос, Ма­ри­са Пет­ро­ро, Пе­ни Мар­шъл, Пи Джей Ма­ри­но и др. 17:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ 20:00 “Спай­дър­мен 2”- с уч. на То­би Ма­гуа­йър, Кир­стен Дънст, Джеймс Фран­ко, Ал­фред Мо­ли­на, Роз­ма­ри Ха­рис и др. 22:40 “Гад­ни ко­пи­ле­та” – с уч. на Брад Пит, Даян Крю­гер, Майк Ма­йърс, Ге­деон Брук­хард, Ме­ла­ни Ло­ран, Крис­тоф Валц, Илай Рот и др. 01:50 “Всич­ки ис­кат да бъ­дат ита­лиан­ци”- с уч. на Джей Яб­лон­ски, Се­ри­на Вин­сънт, Джон Ка­пе­лос, Ма­ри­са Пет­ро­ро, Пе­ни Мар­шъл,Пи Джей Ма­ри­но и др./п/

Nova Sport

10:00 Билярд: Све­тов­на ку­па 2017, чет­вър­ти ден, пър­ва се­сия, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Билярд: Све­тов­на ку­па 2017, чет­вър­ти ден, вто­ра се­сия, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Брай­тън & Хоув Ал­биън – Но­рич Си­ти, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Бас­кет­бол: Чет­вър­ти фи­на­лен мач от пле­йо­фи­те на ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Бир­мин­гам Си­ти – Ас­тън Ви­ла, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 20:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 20:30 Билярд: Све­тов­на ку­па 2017, пе­ти ден, вто­ра се­сия, ди­рек­тно 00:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:15 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 “Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски, (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 06:00 Но­ви­ни, (п) 06:30 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п) 07:30 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич, (п) 08:30 “Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски, (п) 09:00 “Хайд Парк”, дис­ку­сион­но пре­да­ва­не със Сил­вия Ве­ли­ко­ва и По­ли Пау­но­ва LIVE 11:00 най-доб­ро­то от “Код 11:13”, ин­фор­ма­цион­но шоу и но­ви­ни в раз­ви­тие – 1 част 13:00 най-доб­ро­то от “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва – 1 част 14:00 най-доб­ро­то от “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич – 1 част 15:00 най-доб­ро­то от “Един прек­ра­сен ден” – 1 част 16:30 най-доб­ро­то от еМи­сия Бъл­га­рия – 1 част 17:30 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва, (п) 18:30 Ста­жан­та бро­ди, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков 19:00 най-доб­ро­то “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес 20:00 “Хайд Парк”, дис­ку­сион­но пре­да­ва­не със Сил­вия Ве­ли­ко­ва и По­ли Пау­но­ва, (п) 22:00 “Ка­ра­мел” с Ге­ри Дон­че­ва – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же 00:00 най-доб­ро­то от “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва, (п) 01:00 най-доб­ро­то от “Код 11:13”, ин­фор­ма­цион­но шоу и но­ви­ни в раз­ви­тие, (п) 03:00 най-доб­ро­то от “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич, (п) 04:00 най-доб­ро­то от “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес, (п)

Kanal 3

06:00 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 07:00 Вре­ме, ка­лен­дар, хо­рос­коп 07:10 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 08:00 “Денят на жи­во”/п/ 09:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва 09:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 10:30 “Все­ки сле­до­бед с Кри­си”/п/ 11:30 ТОП ШОП 11:45 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 12:45 Те­ле­мар­кет 13:00 “Уи­кенд с Ро­си” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Па­та­рин­ски Live/п/ 14:45 Те­ле­мар­кет 15:00 НО­ВИ­НИ 15:10 “Все­ки сле­до­бед с Кри­си”, из­бра­но 15:45 Tоп шоп 16:00 НО­ВИ­НИ 16:10 Те­ле­мар­кет 17:00 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо Ог­нянов 19:00 НО­ВИ­НИ 19:30 Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва 20:30 “Спорт в обе­кти­ва” 21:30 НО­ВИ­НИ 22:00 Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва/п/ 23:00 “Хо­ли­вуд” с Иве­ли­на Кун­че­ва 23:30 “Кок­тейл” с Де­си Жабл­яно­ва 00:00 “Спорт в обе­кти­ва/п/ 01:00 Пов­то­ре­ния

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *