HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ТЕЛЕВИЗИЯ 18 ЮЛИ

БНТ

05:10 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/ 06:20 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 06:30 Денят за­поч­ва – сут­ре­шен ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Ма­ри­на Ма­те­ва и Иво Ни­ко­ди­мов 09:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:15 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра – ин­фор­ма­цио­нен кул­ту­рен блок с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва и Ивай­ло Цвет­ков-Ной­зи 10:30 Ис­то­рия.bg – 180 го­ди­ни от рож­де­ние­то на Ва­сил Лев­ски/п/ 11:35 Све­тът на Япо­ния: Де­гус­та­то­ри на су­ши 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Ину­яша – ани­ма­цио­нен филм /14 епи­зод/ 13:25 Бак­стър – тв филм /4 епи­зод/ 13:50 Имам да ти каз­вам не­що – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 14:05 Де­мо­нът на им­пе­рия­та – тв филм /2 се­рия/ 14:45 Япо­нска тех­но­ло­гия за обе­зсол­ява­не на мор­ска­та во­да 14:55 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 15:10 Град­че­то “Си­дер Коув” – тв филм /5 епи­зод/п/ 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:40 Мал­ки ис­то­рии /п/ 16:50 На­шият зоо­парк – тв филм /6, пос­ле­ден епи­зод/ 17:45 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 17:55 Зе­ле­на свет­ли­на 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:40 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! Са­ра и па­те­то 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 20:55 Тър­жес­тве­на заря по по­вод 180 го­ди­ни от рож­де­ние­то на Ва­сил Лев­ски – пряко пре­да­ва­не от Кар­ло­во 21:45 Лев­ски в моя град – мла­деж­ки проект на БНТ 22:05 Ора­то­рия “Ва­сил Лев­ски” от Боян Ико­но­мов – спек­та­къл на Со­фий­ска­та опе­ра и ба­лет 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Чет­вър­та власт – тв филм /4 епи­зод/ 00:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 00:40 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра /п/ 01:55 На­шият зоо­парк – тв филм /6, пос­ле­ден епи­зод/п/ 02:50 Град­че­то “Си­дер Коув” – тв филм /5 епи­зод/п/ 03:45 Дой­че Ве­ле: Шифт /п/ 04:00 Ис­то­рия.bg – по­бе­ди­те­ли и по­бе­де­ни на Па­риж­ка­та кон­фе­рен­ция/п/

bTV

05:30 “Ава­тар: Ле­ген­да­та за Анк” /п./- ани­ма­ция 06:00 “Ли­це в ли­це” /п./ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 06:30 “Ава­тар: Ле­ген­да­та за Анк” – ани­ма­ция 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/- ве­чер­но ток шоу 13:30 Пре­мие­ра: “Град­ско мо­ми­че” – се­риал, с. 1, еп. 5 15:00 Пре­мие­ра: “Ита­лиан­ска­та бул­ка” – се­риал, с.1, еп.71 16:00 Пре­мие­ра: “Кли­ни­ка край езе­ро­то” – се­риал, с.1, еп. 85 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, еп.767 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Ве­ли­ко­леп­ният век: Кьо­сем” – се­риал, с. 1, еп.16 21:30 “Ве­щес­тве­ни до­ка­за­телс­тва: Рим” – се­риал, с.1, еп. 32 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Прес­тъп­ле­ния от кла­са”- се­риал, с.5, еп.13 01:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с. 1, еп. 34 02:30 “Пре­ди обед” /п./ – ток­шоу 04:30 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, еп. 648

bTV Action

05:15 “Мен­та­лист: Кра­де­цът на мис­ли” – се­риал, с.6, еп.18 06:00 “Кос­те­нур­ки­те Нин­джа” – ани­ма­ция 08:00 “Стре­ла­та” – се­риал, еп. 2, еп.12 09:00 “Мен­та­лист: Кра­де­цът на мис­ли” – се­риал, с.7 еп.18 10:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, еп. 8 11:00 “Го­тъм” – се­риал, еп. 12 12:00 “Чер­ният ри­цар” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 2008), ре­жи­сьор – Крис­то­фър Но­лан, ак­тьо­ри – Крис­чън Бейл, Хийт Ле­джър, Га­ри Ол­дман, Арън Ек­харт, Май­къл Кейн, Мор­ган Фрий­ман, Ма­ги Джи­лен­хол, Уилям Фич­нер, Ки­лиън Мър­фи, Ерик Ро­бъртс и др. 15:00 “Кос­ти” – се­риал, с.9, еп.4 16:00 “Мен­та­лист: Кра­де­цът на мис­ли” – се­риал, с.6, еп.19 17:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.2, еп. 13 18:00 “Го­тъм” – се­риал, еп. 13 19:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, еп. 9 20:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.2, еп. 13 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 “Сти­ле­то” – дра­ма, eкшън, кри­ми­на­лен (САЩ, 2008),ре­жи­сьор – Ник Ва­ле­лон­га, ак­тьо­ри – Том Бе­рин­джър, Май­къл Бейн,Ста­на Ка­тич, Пол Слоън, Уилям Фор­сайт и др. 00:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.2, еп.13 01:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, еп. 9 02:00 “Кос­ти” – се­риал, с.9, еп.4 03:00 “Си­но­ве­те на ана­рхия­та” – се­риал, с.7, еп. 2 04:00 “Го­тъм” – се­риал, еп. 13

bTV Comedy

05:00 “По сре­да­та” /п./- се­риал 06:00 “Раз­лич­но ед­нак­ви” – се­риал 07:00 “По сре­да­та” – се­риал 08:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с.3 09:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но пре­да­ва­не 10:00 “Круд” – ани­ма­ция, прик­лю­чен­ски, ко­ме­дия (САЩ, 2013),сце­на­рис­ти- Крис Сан­дърс, Кърк Де Ми­ко, ре­жи­сьо­ри – Кърк Де Ми­ко, Крис Сан­дърс 12:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – ко­ме­диен се­риал 13:30 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал 14:30 “Без пук­на­та па­ра” – ко­ме­диен се­риал 15:30 “Щу­ри­те съ­се­ди ” /п./- ко­ме­диен се­риал 17:00 “Ала­ми­нут: Но­во по­ко­ле­ние” – ко­ме­дий­но пре­да­ва­не 18:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал, с.2 19:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.5 20:00 “Щу­ри­те съ­се­ди” – ко­ме­диен се­риал 21:30 “Без пук­на­та па­ра” – ко­ме­диен се­риал, с.4 22:30 “Стъп­ка по стъп­пка” – ко­ме­диен се­риал, с.3 00:00 “Круд” – ани­ма­ция, прик­лю­чен­ски, ко­ме­дия (САЩ, 2013), сце­на­рис­ти – Крис Сан­дърс, Кърк Де Ми­ко, ре­жи­сьо­ри – Кърк Де Ми­ко, Крис Сан­дърс 02:00 “Раз­лич­но ед­нак­ви” – се­риал 03:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п./ – се­риал 04:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” /п./ – се­риал

Nova TV

06:00 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA /п/ 07:00 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 11:30 “Бон Апе­ти” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Две­те ли­ца на Ис­тан­бул”- се­риен филм 13:30 “Моя­та кар­ма” (пре­мие­ра) – се­риен филм 14:30 “Прос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 21:00 “Ха­вай 5-0” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 7 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 “Со­фия – Ден и Нощ” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти се­риал 23:00 “Гос­по­да­ри на ефи­ра”- за­бав­но пре­да­ва­не 23:30 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA 00:30 “Спе­циал­но ра­зуз­на­ва­не” – се­риен филм 01:30 “Ха­вай 5-0” – се­риен филм, се­зон 7 /п/ 02:30 “За­ко­ни­те на съд­ба­та”- се­риен филм 03:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм 04:30 “Две­те ли­ца на Ис­тан­бул”- се­риен филм /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Ту­лу­за – Сент Ет­иен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Уул­върх­ямптън Уон­дъ­рърс – Брай­тън & Хоув Ал­биън, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Ни­ца – Гин­гам, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Метц – Гин­гам, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Ню­ка­съл Юнай­тед – Лийдс Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 20:00 Фут­бол: Па­ри Сен Жер­мен – Мо­на­ко, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Дартс: Све­тов­ни се­рии, Мас­търс САЩ 2017, вто­ри ден, пов­то­ре­ние 01:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:30 Край на прог­ра­ма­та

BiT

06:00 Но­ви­ни, (п) 06:30 “Код 11:13”, ин­фор­ма­цион­но – но­ви­нар­ско шоу (п) 08:30 “Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски, (п) 1 част 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва /п/ 10:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич, (п) 11:00 “Код 11:13”, ин­фор­ма­цион­но – но­ви­нар­ско шоу LIVE 13:00 “Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски, (п) 14:30 Ста­жан­та бро­ди (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва 16:30 еМи­сия Бъл­га­рия LIVE 18:30 Цен­трал­ни но­ви­ни на BIT LIVE 19:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва 20:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич 21:00 “Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски 21:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоубиз­нес 22:30 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти LIVE 23:00 “Код 11:13”, ин­фор­ма­цион­но – но­ви­нар­ско шоу, (п) 01:00 еМи­сия Бъл­га­рия, (п) 03:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич, (п) 04:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоубиз­нес, (п)

Kanal 3

05:30 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 06:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – сут­ре­шен блок 09:00 “Бе­нов­ска пи­та”/п/ 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 ТОП ШОП 11:30 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва/п/ 12:00 НО­ВИ­НИ 12:05 Те­ле­мар­кет 12:10 “Все­ки сле­до­бед с Кри­си”/п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:10 Па­та­рин­ски Live/п/ 13:45 Те­ле­мар­кет 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Кухн­ята на Звез­дев” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 Топ шоп 15:45 Вре­ме, ка­лен­дар, хо­рос­коп 16:00 “Все­ки сле­до­бед с Кри­си” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:25 Те­ле­мар­кет 17:30 “Има­те ду­ма­та” 18:00 НО­ВИ­НИ – цен­трал­на еми­сия 19:00 Па­та­рин­ски Live 19:30 “Денят на жи­во” 20:30 “Дякон Лев­ски”, част 2 22:00 Па­та­рин­ски Live/п/ 22:30 “Денят на жи­во”/п/ 23:30 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 00:30 “Все­ки сле­до­бед с Кри­си” /п/ 01:30 – 05:30 – Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *