HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ТЕЛЕВИЗИЯ 2 ЮЛИ

БНТ

05:05 Браз­ди /п/ 05:35 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка /п/ 06:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:00 Не­дел­но ева­нге­лие 07:10 Зе­ле­на­та ли­ней­ка Здрав­но риа­ли­ти с во­дещ Ива Ди­мит­ро­ва/п/ 08:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов Пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 11:00 От­бли­зо с Ми­ра Доб­ре­ва Раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не /п/ 12:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Днес на Ку­па­та на Кон­фе­де­ра­ции­те 13:00 Му­зи­кал­на сце­на БНТ1 Спяща­та кра­са­ви­ца Ба­лет по Шарл Пе­ро и П.И.Чай­ков­ски, пос­та­нов­ка на Па­риж­ка­та на­цио­нал­на опе­ра 14:30 Враг №1 – Ни­ко­ла Пет­ков до­ку­мен­та­лен филм/Бъл­га­рия, 1990г./, ре­жи­сьор Дра­го­люб Га­джев 15:30 Све­тов­на ку­па по ко­нен спорт: Прес­ка­ча­не на препя­тствия пряко пре­да­ва­не от Бо­жу­ри­ще 17:00 Не­поз­на­та земя /п/ 17:30 Спор­тна трес­ка 18:30 Спорт ТО­ТО 19:05 “Ла­че­ни­те обу­вки на бъл­гар­ско­то ки­но. Ани­ма­цион­ни фил­ми: “”Вун­дер­кинд””/1981г./, ре­жи­сьор Иван Ве­се­ли­нов 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! Случ­ки с бър­ко­ли­ни 20:00 По све­та и у нас Ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Сту­дио Фут­бол Ко­мен­тар­но спор­тно пре­да­ва­не 20:50 Фут­бол – Ку­па на Кон­фе­де­ра­ции­те: Фи­нал пряко пре­да­ва­не от Санкт Пе­тер­бург 23:00 Сту­дио Фут­бол Ко­мен­тар­но спор­тно пре­да­ва­не 23:40 Нощ­ни пти­ци Ве­чер­но ток­шоу с во­дещ Ис­кра Ан­ге­ло­ва 00:40 Бор­гман иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2013г./, ре­жи­сьор Алекс ван Вар­мер­дам, в ро­ли­те: Ян Бей­вут, Ха­де­вих Ми­нис, Йе­рун Пер­се­вал и др.(16) 02:35 Фут­бол – Ку­па на Кон­фе­де­ра­ции­те: Сре­ща за 3 и 4 място /за­пис/ 04:25 Днес и ут­ре /п/ 04:50 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /най-доб­ро­то/ /п/

bTV

05:30 “До­ма­шен арест” /п./ – се­риал 06:00 “Ле­ген­да­та за Ко­ра” – ани­ма­ция 07:00 “Д-р Зоуи Харт” – се­риал, с.3, еп. 8 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Тър­си се…”- ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, с.2, еп.24 13:00 “Прин­це­си­те на Ро­део­то” – се­меен (Бра­зи­лия, 2012), ре­жи­сьор – Ти­мъ­ти Ар­мстронг, ак­тьо­ри – Бай­ли Ме­ди­сън, Дъс­та Ким­зи, Ри­чард Ле­ви и др. 15:00 bTV Ва­кан­ция: “Рио” – ани­ма­ция, прик­лю­чен­ски,ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 2011), сце­на­рис­ти – Дон Рай­мър, Джо­шуа Стер­нин, Джеф­ри Вен­ти­ми­ла, Сам Хар­пър, Ърл Ри­чи Джоунс, Тод Джоунс, Кар­лос Сал­да­на, ре­жи­сьор -Кар­лос Сал­да­на 17:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 17:50 Спорт то­то 18:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Сил­на го­ди­на” – ко­ме­дия, САЩ, 2011г., Ре­жи­сьор: Дей­вид Фран­кел, Ак­тьо­ри: Стив Мар­тин, Ан­дже­ли­ка Хюс­тън, Джак Блек, Оуен Уил­сън, Ра­ши­да Джоунс, Ро­за­мунд Пайк, Джон Клийс и др. 22:00 “Па­па­ра­ци” – те­ле­ви­зио­нен таб­лоид 23:00 “Смър­то­нос­ни­те по­ле­та на Тек­сас” -дра­ма, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 2011), ре­жи­сьор – Ами Ка­наан Ман, ак­тьо­ри – Сам Уор­тин­гтън, Джеф­ри Дийн Мор­ган, Дже­си­ка Час­тейн, Клоуи Грейс Мо­рец, Джей­сън Кларк, Ана­бет Гиш, Ше­рил Лий, Сти­вън Греъм и др. 01:00 “Прин­це­си­те на Ро­део­то” – се­меен (Бра­зи­лия, 2012), ре­жи­сьор – Ти­мъ­ти Ар­мстронг, ак­тьо­ри – Бай­ли Ме­ди­сън, Дъс­та Ким­зи, Ри­чард Ле­ви и др. 02:30 “Тър­си се…” /п./ – ток­шоу 03:30 “120 ми­ну­ти” /п./ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не

bTV Action

06:00 “Кос­те­нур­ки­те Нин­джа” – ани­ма­ция 08:00 “Лон­гма­йър” – се­риал, с.2, еп.13, с.3, еп. 1,2 11:00 “След за­ле­за” – ек­шън, ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, 2004), ре­жи­сьор – Брет Рат­нър, ак­тьо­ри – Уди Ха­рел­сън, Ми­кел­ти Уиля­мсън, Крейг Ро­зен­бърг, Сал­ма Ха­йек, Дон Чий­дъл, Нао­ми Ха­рис, Крис Пен, Ръ­сел Хорн­сби, Трой Га­ри­ти, Пиърс Брос­нан и др. 13:00 “Же­на­та-кот­ка” – ек­шън, фен­тъ­зи, кри­ми­на­лен, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2004), ре­жи­сьор – Пи­тоф, ак­тьо­ри – Ха­ли Бе­ри, Бен­джа­мин Брат, Ша­рън Стоун, Фран­сис Кон­рой, Лам­бърт Уил­сън, Фран­сис Кон­рой и др. 15:00 Пре­мие­ра: “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал, с.2, еп.9,10 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 Пре­мие­ра: “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “Пе­та пре­дав­ка” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 19:00 “От­кри­ти ра­ни” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 2001), ре­жи­сьор – Ан­джей Бар­товяк, ак­тьо­ри – Сти­вън Се­гал, Ди Ем Екс, Исая Уо­шин­гтън, Джил Хе­не­си, Бил Дюк, Том Ар­нолд, Май­къл Джей Уайт, Ан­тъ­ни Ан­дер­сън, Дей­вид Ва­дим, Ева Мен­дес и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “Ли­га­та на нео­бик­но­ве­ни­те” – ек­шън, фен­тъ­зи, прик­лю­чен­ски (САЩ, Гер­ма­ния, 2003), ре­жи­сьор – Сти­вън Но­рин­гтън, ак­тьо­ри – На­си­ру­дин Шах, Ри­чард Рок­сбърг, Шон Ко­нъ­ри, Пе­та Уил­сън, Джей­сън Фле­минг, Стюърт Таун­зенд, Макс Ра­йън, То­ни Ка­рън и др. 00:00 “Же­на­та-кот­ка” – ек­шън, фен­тъ­зи, кри­ми­на­лен, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2004), ре­жи­сьор – Пи­тоф, ак­тьо­ри – Ха­ли Бе­ри, Бен­джа­мин Брат, Ша­рън Стоун, Фран­сис Кон­рой, Лам­бърт Уил­сън, Фран­сис Кон­рой и др. 02:00 “Биб­лио­те­ка­ри­те” – се­риал, с.2, еп. 9,10 04:00 “От­кри­ти ра­ни” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 2001), ре­жи­сьор – Ан­джей Бар­товяк, ак­тьо­ри – Сти­вън Се­гал, Ди Ем Екс, Исая Уо­шин­гтън, Джил Хе­не­си, Бил Дюк, Том Ар­нолд, Май­къл Джей Уайт, Ан­тъ­ни Ан­дер­сън, Дей­вид Ва­дим, Ева Мен­дес и др.

bTV Comedy

05:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п./- се­риал 06:00 “Ба­рът” – се­риал, с.2 07:00 “Да от­гле­даш Хоуп” – се­риал, с.4 08:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал, с.4 09:00 “Мо­дер­но се­мей­ство”- се­риал, с.5 10:00 “Как да си дре­си­раш дра­кон 2” – ани­ма­ция (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Дийн Деб­лоа, про­ду­цен­ти: Дийн Деб­лоа, Крис­тин Бел­сън, Бо­ни Ар­нолд, Май­къл Ко­нъ­ли. 12:00 “Щу­ри­те съ­се­ди ” /п./- ко­ме­диен се­риал 15:00 “Прия­те­ли” – ко­ме­диен се­риал, с.3 17:30 “Без пук­на­та па­ра” – ко­ме­диен се­риал 18:30 “Стъп­ка по стъп­ка”- се­риал 20:30 “Ле­де­на епо­ха” – ани­ма­ция (САЩ, 2002), сце­на­рис­ти – Га­лън Т. Чу, Май­къл Уил­сън, Пи­тър Аке­рман, Май­къл Берг, ре­жи­сьо­ри – Крис Уедж, Кар­лос Сал­дан­ха 22:30 “Мо­дер­но се­мей­ство”- се­риал, с.4 23:30 “Прия­те­ли” /п./ – ко­ме­диен се­риал 02:00 ” Ба­рът” /п./ – се­риал 03:00 ” Майк и Мо­ли” – се­риал 04:00 “Да от­гле­даш Хоуп” /п./ – се­риал

Nova TV

06:30 “Ико­нос­тас” 07:00 “Ме­ди­ци” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 4 08:00 “Съ­бу­ди се…” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Не-прия­те­ли” – с уч. на Бе­ла Торн, Зен­дая, Ме­ри Мау­сер, Ник Ро­бин­сън, Сте­фа­ни Скот, Ко­нър Прайс и др. 14:10 “Съп­руг за моя­та лю­би­ма” – с уч. на Скот Улф, Кор­тни Форд, Джей Блек, Брей­ди Смит, Крис­тин Ми­лър, Од­ри Ка­сън и др. 16:00 “Ета­жна собс­тве­ност” – ко­ме­диен се­риал, 4 се­зон 17:00 “Ком­би­на”- пре­да­ва­не на NOVA 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 “3 дни да уб­иеш” – с уч. на Ке­вин Кос­тнър, Ам­бър Хърд, Хей­ли Стей­нфелд, Ко­ни Нил­сен, То­мас Ле­мар­ки и др. 22:20 “Год­зи­ла” – с уч. на Жан Ре­но, Ма­тю Бро­де­рик, Ма­рия Пи­ти­ло, Май­къл Лър­нър, Ханк Аза­рия, Ке­вин Дън, Ха­ри Шиъ­рър и др. 01:20 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ /п/ 01:50 “Съп­руг за моя­та лю­би­ма” – с уч. на Скот Улф, Кор­тни Форд, Джей Блек, Брей­ди Смит, Крис­тин Ми­лър, Од­ри Ка­сън и др./п/ 03:30 “Не-прия­те­ли” – с уч. на Бе­ла Торн, Зен­дая, Ме­ри Мау­сер, Ник Ро­бин­сън, Сте­фа­ни Скот, Ко­нър Прайс и др. /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Ни­ца – Нант, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Барн­зли – Лийдс Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Мон­пе­лие – Мар­си­лия, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Мо­на­ко – Нан­си, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Ре­динг – Кар­диф, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 20:00 Фут­бол: Лион – Бас­тия, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Бас­кет­бол: Реал Мад­рид – Ва­лен­сия, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 00:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:15 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

07:00 “Офа­нзи­ва” с Лю­бо­мир Ог­нянов/п/ 09:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва 09:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 10:00 Те­ле­мар­кет 10:15 “Все­ки сле­до­бед с Кри­си”, из­бра­но 11:15 Топ Шоп 11:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 12:00 Уи­кенд с Ро­си” /п/ 13:00 “На гос­ти на Ни­ки Со­ти­ров/п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Хо­ли­вуд”/п/ 14:45 Те­ле­мар­кет 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “Кок­тейл”/п/ 15:45 Tоп Шоп 16:00 НО­ВИ­НИ 16:10 Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва 16:55 Те­ле­мар­кет 17:00 “Бе­нов­ска пи­та” 19:00 НО­ВИ­НИ 19:30 Па­та­рин­ски Live/п/ 20:00 “Без мон­таж”, из­бра­но 20:30 “Спорт в обе­кти­ва” 21:30 НО­ВИ­НИ 22:00 Па­та­рин­ски Live, из­бра­но 22:30 “Бе­нов­ска пи­та”/п/

BiT

05:00 най-доб­ро­то от Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски, (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 06:00 “Хайд Парк”, дис­ку­сион­но пре­да­ва­не със Сил­вия Ве­ли­ко­ва и По­ли Пау­но­ва, (п) 08:00 “О!здра­вей” пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва 09:00 най-доб­ро­то от “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич – 2 част 11:00 най-доб­ро­то от “Код 11:13”, ин­фор­ма­цион­но шоу и но­ви­ни в раз­ви­тие – 2 част 13:00 Ста­жан­та бро­ди, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков, пър­во из­лъч­ва­не 14:00 най-доб­ро­то от “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва – 2 част 15:00 най-доб­ро­то от “Един прек­ра­сен ден” – 2 част 16:30 най-доб­ро­то от еМи­сия Бъл­га­рия – 2 част 17:30 най-доб­ро­то от “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес – 2 част 18:30 БЛИЦ НО­ВИ­НИ +++”Прос­то Ди­ков”, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков, пре­мие­ра 22:00 “Ка­ра­мел” с Ге­ри Дон­че­ва – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же, (п) 00:00 най-доб­ро­то от Го­ре­щи сре­щи с Ве­не­та Рай­ко­ва – 2 част, (п) 01:00 най-доб­ро­то от “Код 11:13”, ин­фор­ма­цион­но шоу и но­ви­ни в раз­ви­тие, (п) 03:00 най-доб­ро­то от “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич – 2 част, (п) 04:00 най-доб­ро­то от “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес – 2 част, (п)

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *