HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ТЕЛЕВИЗИЯ 20 ЮЛИ

БНТ

05:10 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не /п/ 06:20 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня /п/ 06:30 Денят за­поч­ва – сут­ре­шен ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Ма­ри­на Ма­те­ва и Иво Ни­ко­ди­мов 09:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:15 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра – ин­фор­ма­цио­нен кул­ту­рен блок с во­де­щи Ан­на Ан­ге­ло­ва и Ивай­ло Цвет­ков-Ной­зи 10:30 Ис­то­рия.bg – Сту­де­на­та вой­на /п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня /п/ 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Кон­церт на Со­фий­ска­та фил­хар­мо­ния с гост-ди­ри­гент Ва­хан Мар­ди­росян, в прог­ра­ма­та: “Сим­фо­ния” №6 от П.И.Чай­ков­ски 13:50 Имам да ти каз­вам не­що – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 14:00 Де­мо­нът на им­пе­рия­та – тв филм /4 се­рия/ 14:45 Япо­нска тех­но­ло­гия за го­рив­ни клет­ки 14:55 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 15:10 Град­че­то “Си­дер Коув” – тв филм /7 епи­зод/ 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:40 Мал­ки ис­то­рии /п/ 16:55 По съ­вест 4 – тв филм /2 епи­зод/ 17:45 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня /п/ 17:55 Зе­ле­на свет­ли­на 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:30 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:15 Спорт тото 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! Случ­ки с бър­ко­ли­ни 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 20:55 Име­то му бе­ше Фран­циск – иг­ра­лен филм /2, пос­лед­на част/ 22:30 В ка­дър – Ко­мит­ски тай­ни /п/ 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Чет­вър­та власт – тв филм /6 епи­зод/ 00:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня /п/ 00:40 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра /п/ 01:55 По съ­вест 4 – тв филм /2 епи­зод/п/ 02:45 Град­че­то “Си­дер Коув” – тв филм /7 епи­зод/п/ 03:40 Днес и ут­ре /п/ 04:00 В ка­дър – Ко­мит­ски тай­ни /п/ 04:30 Ис­то­рия.bg – Сту­де­на­та вой­на /п/

bTV

05:30 “Ава­тар: Ле­ген­да­та за Анк” /п./ – ани­ма­ция 06:00 “Ли­це в ли­це” /п./ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 06:30 “Ава­тар: Ле­ген­да­та за Анк” – ани­ма­ция 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” /п/ – ве­чер­но токшоу 13:30 Пре­мие­ра: “Град­ско мо­ми­че” – се­риал, с. 1, еп. 7 15:00 Пре­мие­ра: “Ита­лиан­ска­та бул­ка” – се­риал, с. 1, еп. 73 16:00 Пре­мие­ра: “Кли­ни­ка край езе­ро­то” – се­риал, с. 1, еп. 87 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:50 Спорт то­то 18:00 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, еп. 769 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Ве­ли­ко­леп­ният век: Кьо­сем” – се­риал, с. 1, еп. 18 21:30 “Ве­щес­тве­ни до­ка­за­телс­тва: Рим” – се­риал, с. 1, еп. 34 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но токшоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Прес­тъп­ле­ния от кла­са”- се­риал, с. 6, еп. 2 01:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с. 1, еп. 36 02:30 “Пре­ди обед” /п./ – ток­шоу 04:30 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, еп. 650

bTV Comedy

05:00 “По сре­да­та” /п./ – се­риал 06:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал 07:00 “По сре­да­та” – се­риал 08:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с. 3 09:00 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток­шоу 10:00 “Ро­манс за ка­мъ­ка”- ек­шън, ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски, ро­ман­ти­чен (САЩ, 1984), ре­жи­сьор – Ро­бърт Зе­ме­кис, ак­тьо­ри – Да­ни Де Ви­то, Май­къл Дъг­лас, Кат­лийн Тър­нър, Хо­ланд Тей­лър, Ма­нуел Охе­да и др. 12:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – ко­ме­диен се­риал 13:30 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал 14:30 “Без пук­на­та па­ра” – ко­ме­диен се­риал 15:30 “Щу­ри­те съ­се­ди” /п./ – ко­ме­диен се­риал 17:00 “Ко­ми­ци­те” – ко­ме­дий­но шоу 18:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал, с. 2 19:00 “По сре­да­та” – се­риал, с. 5 20:00 “Щу­ри­те съ­се­ди” – ко­ме­диен се­риал 21:30 “Без пук­на­та па­ра” – ко­ме­диен се­риал, с. 4 22:30 “Стъп­ка по стъ­пка” – ко­ме­диен се­риал, с. 3 00:00 “Ро­манс за ка­мъ­ка” – ек­шън, ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски, ро­ман­ти­чен (САЩ, 1984), ре­жи­сьор – Ро­бърт Зе­ме­кис, ак­тьо­ри – Да­ни Де Ви­то, Май­къл Дъг­лас, Кат­лийн Тър­нър, Хо­ланд Тей­лър, Ма­нуел Охе­да и др. 02:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал 03:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” /п./ – се­риал 04:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” /п./ – се­риал

bTV Action

05:00 “Мен­та­лист: Кра­де­цът на мис­ли” – се­риал, с. 6, еп. 20 06:00 “Кос­те­нур­ки­те Нин­джа” – ани­ма­ция 08:00 “Стре­ла­та” – се­риал, еп. 2, еп. 14 09:00 “Мен­та­лист: Кра­де­цът на мис­ли” – се­риал, с. 7 еп. 20 10:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, еп. 10 11:00 “Го­тъм” – се­риал, еп. 14 12:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с. 2, еп. 14 13:00 “Шпио­ни: За об­що­то бла­го” – дра­ма, ек­шън, три­лър (Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2015), ре­жи­сьор – Ба­рат На­лу­ри, ак­тьо­ри – Май­къл Уай­лдмън, Тъ­панс Ми­дъл­тън, Джоф­ри Стрет­филд, Пи­тър Фърт, Ел­иът Ли­ви, Ма­тю Уо­кър, Ел­иас Га­бел, Дже­ни­фър Ел, Тим Ма­ки­нър­ни и др. 15:00 “Кос­ти” – се­риал, с. 9, еп. 6 16:00 “Мен­та­лист: Кра­де­цът на мис­ли” – се­риал, с. 6, еп. 21 17:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с. 2, еп. 15 18:00 “Го­тъм” – се­риал, еп. 15 19:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, еп. 11 20:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с. 2, еп. 15 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 “Бло­ка­да” – ек­шън, дра­ма, три­лър (САЩ, 1998), ре­жи­сьор – Ед­уард Зуик, ак­тьо­ри – Ден­зъл Уо­шин­гтън, Анет Бе­нинг, То­ни Ша­луб, Брус Уи­лис идр. 00:15 “Стре­ла­та” – се­риал, с. 2 еп. 15 01:15 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, еп. 11 02:15 “Кос­ти” – се­риал, с. 9, еп. 6 03:15 “Си­но­ве­те на ана­рхия­та” – се­риал, с. 7, еп. 4 04:15 “Го­тъм” – се­риал, еп. 15

Nova TV

06:00 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA /п/ 07:00 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 11:30 “Бон Апе­ти” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Две­те ли­ца на Ис­тан­бул” – се­риен филм 13:30 “Моя­та кар­ма” (пре­мие­ра)- се­риен филм 14:30 “Прос­ти ми”(пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 21:00 “Ха­вай 5-0” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 7 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 “Со­фия – Ден и Нощ” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти се­риал 23:00 “Гос­по­да­ри на ефи­ра”- за­бав­но пре­да­ва­не 23:30 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA 00:30 “Спе­циал­но ра­зуз­на­ва­не” – се­риен филм 01:30 “Ха­вай 5-0” – се­риен филм, се­зон 7 /п/ 02:30 “За­ко­ни­те на съд­ба­та” – се­риен филм 03:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм 04:30 “Две­те ли­ца на Ис­тан­бул” – се­риен филм /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Ни­ца – Сент Ет­иен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Дар­би Каун­ти – Хъ­дър­сфийлд Таун, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Лион – Нан­си, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Па­ри Сен Жер­мен – Лил, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Но­рич Си­ти – Брай­тън & Хоув Ал­биън, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 20:00 Фут­бол: Мон­пе­лие – Мо­на­ко, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Бас­кет­бол: Ибе­рос­тар Те­не­ри­фе – Ва­лен­сия, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 00:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:15 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 “Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 Но­ви­ни (п) 06:30 “Код 11:13”, ин­фор­ма­цион­но но­ви­нар­ско шоу (п) 08:30 “Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва 10:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич (п) 11:00 “Код 11:13”, ин­фор­ма­цион­но шоу и но­ви­ни в раз­ви­тие LIVE 13:00 “Прос­то Ди­ков”, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков (п) – 3 част 14:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва 16:30 еМи­сия Бъл­га­рия LIVE 18:30 Цен­трал­ни но­ви­ни на BIT LIVE 19:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва 20:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич 21:00 “Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски 21:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес 22:30 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти LIVE 23:00 “Код 11:13”, ин­фор­ма­цион­но – но­ви­нар­ско шоу (п) 01:00 еМи­сия Бъл­га­рия (п) 03:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич (п) 04:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоубиз­нес (п)

Kanal 3

06:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – сут­ре­шен блок 09:00 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 Топ шоп 11:30 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 12:00 НО­ВИ­НИ 12:05 Те­ле­мар­кет 12:10 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:10 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:25 Те­ле­мар­кет 14:30 “Кухн­ята на Звез­дев” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 Топ шоп 15:45 Вре­ме, ка­лен­дар, хо­рос­коп 16:00 “Все­ки сле­до­бед” с Кри­си” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:25 Те­ле­мар­кет 17:30 “Има­те ду­ма­та” 18:00 НО­ВИ­НИ – цен­трал­на еми­сия 19:00 Па­та­рин­ски Live 19:30 “Денят на жи­во” 20:30 “Спорт в обе­кти­ва” 21:30 НО­ВИ­НИ 22:00 Па­та­рин­ски Live /п/ 22:30 “Денят на жи­во”/п/ 23:30 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 00:30 “Все­ки сле­до­бед с Кри­си” /п/

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *