HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ТЕЛЕВИЗИЯ 29 ЮНИ

БНТ

05:50 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 06:00 Денят за­поч­ва – сут­ре­шен блок с во­де­щи Юлия Сте­фа­но­ва и Иво Ни­ко­ди­мов 09:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:15 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра – ин­фор­ма­цио­нен кул­ту­рен слот с во­де­щи Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва и Ни­ко­лай Ко­лев 10:30 Здра­ве­то от­бли­зо /най-доб­ро­то/  – здрав­но пре­да­ва­не с во­дещ Ма­рия Ан­до­но­ва 11:20 Дър­зост и кра­со­та – тв филм /3969 епи­зод/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Днес на Ку­па­та на Кон­фе­де­ра­ции­те 13:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 13:10 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:25 Кон­церт на Со­фий­ска­та фил­хар­мо­ния: Ама­деус ди­ри­гент Свет­лин Ру­сев, со­лис­ти: Свет­лин Ру­сев/ци­гул­ка/, Ев­ге­ни Бо­жа­нов/пиа­но/ и Па­вел Зла­та­ров/ци­гул­ка/ 14:25 Дой­че ве­ле: Шифт /п/ 14:40 Све­тът на Япо­ния: Де­гус­та­то­ри на су­ши 14:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 15:00 Ед­но гол­ямо се­мей­ство 2 – тв филм /11 епи­зод/ 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:40 Мал­ки ком­па­нии със све­тов­но зна­че­ние 16:55 Спа­си­те­лен от­ряд, Ка­ли­фор­ния – тв филм /16 епи­зод/ 17:45 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня /п/ 17:55 Зе­ле­на свет­ли­на 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:30 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не с во­де­щи По­ли Зла­та­ре­ва и Аде­ли­на Ра­де­ва 19:15 Спорт тото 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! Случ­ки с бър­ко­ли­ни 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:40 Сту­дио Фут­бол – ко­мен­тар­но спор­тно пре­да­ва­не 20:50 Фут­бол – Ку­па на Кон­фе­де­ра­ции­те: Вто­ри по­лу­фи­нал – пряко пре­да­ва­не от Со­чи 22:50 Сту­дио Фут­бол – ко­мен­тар­но спор­тно пре­да­ва­не 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Глу­харя – тв филм /42 епи­зод/(12) 00:20 Фут­бол – Ку­па на Кон­фе­де­ра­ции­те: Вто­ри по­лу­фи­нал /п/ 02:05 Спа­си­те­лен от­ряд, Ка­ли­фор­ния – тв филм /15 епи­зод/п/ 02:50 Ед­но гол­ямо се­мей­ство 2 – тв филм /11 епи­зод/п/ 03:55 Глу­харя – тв филм /41 епи­зод/п/(12) 04:45 Дър­зост и кра­со­та – тв филм /3969 епи­зод/п/

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п./- пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 06:00 “Ава­тар: Ле­ген­да­та за Анк” – ани­ма­ция 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток шоу 13:30 “Тай­ни” – се­риал, с. 1, еп. 18 15:00 Пре­мие­ра: “Ита­лиан­ска­та бул­ка” – се­риал, с.1, еп.58 16:00 Пре­мие­ра: “Кли­ни­ка край езе­ро­то” – се­риал, с.1, еп. 72 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:50 Спорт то­то 18:00 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, еп. 754 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Ве­ли­ко­леп­ният век: Кьо­сем” – се­риал, с. 1 ,еп. 3 21:30 “Ве­щес­тве­ни до­ка­за­телс­тва: Рим” – се­риал, с.1, еп.19 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Лон­гма­йър”- се­риал, с.4, еп.10 01:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с. 1, еп.21 02:30 “Пре­ди обед” /п./ 04:40 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, еп. 635

bTV Action

05:15 “Мен­та­лист: Кра­де­цът на мис­ли” – се­риал, с.6, еп.5 06:00 “Кос­те­нур­ки­те Нин­джа” – ани­ма­ция 08:00 “Стре­ла­та” – се­риал, еп. 1, еп.22 09:00 “Мен­та­лист: Кра­де­цът на мис­ли” – се­риал, с.6, еп.5 10:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, еп.8 11:00 “Кос­ти” – се­риал, еп. 8, еп.23 12:00 “Ре­не­гат” – се­риал, с.5, еп. 21 13:00 “След за­ле­за” – ек­шън, ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, 2004), ре­жи­сьор Брет Рат­нър, ак­тьо­ри Уди Ха­рел­сън, Ми­кел­ти Уиля­мсън, Крейг Ро­зен­бърг, Сал­ма Ха­йек, Дон Чий­дъл, Нао­ми Ха­рис, Крис Пен, Ръ­сел Хорн­сби, Трой Га­ри­ти, Пиърс Брос­нан и др. 15:00 “Ре­во­лю­ция” – се­риал, с.2, еп.13 16:00 “Мен­та­лист: Кра­де­цът на мис­ли” – се­риал, с.6, еп.6 17:00 “Ре­не­гат” – се­риал, с.5, еп. 22 18:00 “Кос­ти” – се­риал, еп. 8, еп.24 19:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, еп.9 20:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.1, еп. 23 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 “От­кри­ти ра­ни” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 2001), ре­жи­сьор Ан­джей Бар­товяк, ак­тьо­ри Сти­вън Се­гал, Ди Ем Екс, Исая Уо­шин­гтън, Джил Хе­не­си, Бил Дюк, Том Ар­нолд, Май­къл Джей Уайт, Ан­тъ­ни Ан­дер­сън, Дей­вид Ва­дим, Ева Мен­дес и др. 00:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.1, еп.23 01:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, еп.9 02:00 “Ис­тин­ско пра­во­съ­дие” – се­риал, еп.4 03:00 “Си­но­ве­те на ана­рхия­та” – се­риал, с.6, еп. 2 04:15 “Кос­ти” – се­риал, еп. 8, еп.24

bTV Comedy

05:00 ” По сре­да­та” /п./- се­риал 06:00 “Клуб Ве­се­лие” – се­риал, с.4 07:00 “По сре­да­та” – се­риал 08:00 “Пен­сио­нер на 35” – се­риал 09:00 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток­шоу 10:00 “Хаос вкъ­щи” – ко­ме­дия (САЩ, 2012), ре­жи­сьор Ан­ди Фик­ман, ак­тьо­ри Том Евъ­рет Скот, Бей­ли Ме­ди­сън, Би­ли Крис­тъл, Ма­ри­са То­мей, Бет Мид­лър, Ма­ди­сън Линц и др. 12:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – ко­ме­диен се­риал 13:30 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал 14:30 “Без пук­на­та па­ра” – ко­ме­диен се­риал 15:30 “Щу­ри­те съ­се­ди ” /п./- ко­ме­диен се­риал 17:00 “Ко­ми­ци­те” – ко­ме­дий­но шоу 18:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал, с.1 19:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.4 20:00 “Щу­ри­те съ­се­ди” – ко­ме­диен се­риал 21:30 “Без пук­на­та па­ра” – ко­ме­диен се­риал, с.3 22:30 “Стъп­ка по стъп­пка” – ко­ме­диен се­риал, с.1 00:00 “Хаос вкъ­щи” – ко­ме­дия (САЩ, 2012), ре­жи­сьор Ан­ди Фик­ман, ак­тьо­ри Том Евъ­рет Скот, Бей­ли Ме­ди­сън, Би­ли Крис­тъл, Ма­ри­са То­мей,Бет Мид­лър, Ма­ди­сън Линц и др. 02:00 “Клуб Ве­се­лие” /п./ – се­риал 03:00 “Пен­сио­нер на 35″/п./ – се­риал 04:00 ” За­гад­ки­те на Ло­ра” /п./ – се­риал

Nova TV

05:20 “Под­ли ка­ме­риер­ки”- се­риен филм, се­зон 1 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 11:30 “Бон Апе­ти” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Две­те ли­ца на Ис­тан­бул”- се­риен филм 13:30 “Моя­та кар­ма”(пре­мие­ра)- се­риен филм 14:30 “Прос­ти ми”(пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, нов се­зон 21:00 “Ха­вай 5-0” – се­риен филм, се­зон 6 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 “Со­фия – Ден и Нощ” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти се­риал 23:00 “Гос­по­да­ри на ефи­ра”- за­бав­но пре­да­ва­не 23:30 “Ко­декс на убий­ство­то” – се­риен филм, се­зон 1 00:30 “Д-р Хаус” – се­риен филм, се­зон 8 01:30 “Ха­вай 5-0” – се­риен филм, се­зон 6 /п/ 02:30 “За­ко­ни­те на съд­ба­та”- се­риен филм 03:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм 04:30 “Две­те ли­ца на Ис­тан­бул”- се­риен филм /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Ту­лу­за – Мо­на­ко, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Лийдс Юнай­тед – Дар­би Каун­ти, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Ни­ца – Лион, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Фу­лъм – Барн­зли, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Нан­си – Па­ри Сен Жер­мен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 20:00 Фут­бол: Мар­си­лия – Метц, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Бас­кет­бол: Реал Мад­рид – Бар­се­ло­на Ла­са, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 00:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:15 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 “Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски, (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 06:00 Но­ви­ни, (п) 06:30 “Код 11:13”, ин­фор­ма­цион­но – но­ви­нар­ско шоу (п) 08:30 “Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски, (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва 10:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич, (п) 11:00 “Код 11:13”, ин­фор­ма­цион­но шоу и но­ви­ни в раз­ви­тие LIVE 13:00 “Прос­то Ди­ков”, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков, (п) – 3 част 14:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес, (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва 16:30 еМи­сия Бъл­га­рия LIVE 18:30 Цен­трал­ни Но­ви­ни на BIT LIVE 19:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва 20:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич 21:00 “Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски 21:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес 22:30 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти LIVE 23:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва (п) 00:30 “Спор­но за спор­та”, (п) 01:00 еМи­сия Бъл­га­рия (п) 03:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич, (п) 04:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес, (п)

Kanal 3

06:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – сут­ре­шен блок 09:00 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 Топ шоп 11:30 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 12:00 НО­ВИ­НИ 12:05 Те­ле­мар­кет 12:10 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:10 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:25 Те­ле­мар­кет 14:30 “Кухн­ята на Звез­дев” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 Топ шоп 15:45 Вре­ме, ка­лен­дар, хо­рос­коп 16:00 “Все­ки сле­до­бед” с Кри­си” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:25 Те­ле­мар­кет 17:30 “Има­те ду­ма­та” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:00 Па­та­рин­ски Live 19:30 “Денят на жи­во” 20:30 “Спорт в обе­кти­ва” 21:30 НО­ВИ­НИ 22:00 Па­та­рин­ски Live/п/ 22:30 “Денят на жи­во”/п/ 23:30 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 00:30 “Все­ки сле­до­бед с Кри­си” /п/

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *