HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ТЕЛЕВИЗИЯ 30 ЮНИ

БНТ

05:10 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/ 06:00 Денят за­поч­ва – сут­ре­шен блок с во­де­щи Юлия Сте­фа­но­ва и Иво Ни­ко­ди­мов 09:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:15 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра – ин­фор­ма­цио­нен кул­ту­рен слот с во­де­щи Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва и Ни­ко­лай Ко­лев 10:30 Здра­ве­то от­бли­зо /най-доб­ро­то/ – здрав­но пре­да­ва­не с во­дещ Ма­рия Ан­до­но­ва 11:00 Дър­зост и кра­со­та – тв филм /3970 и 3971 епи­зод/ 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Не из­чез­вай – иг­ра­лен филм /САЩ, 2010 г./, ре­жи­сьор Люк Каз­дан, в ро­ли­те Бо Бри­джис, Ми­ша Бар­тън, Ра­йън Кван­тен, Джа Руа и др. 14:00 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:15 Япо­ния днес /п/ 14:30 Све­тов­на ку­па по ко­нен спорт: Прес­ка­ча­не на препя­тствия – пряко пре­да­ва­не от Бо­жу­ри­ще 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:20 Спе­циа­ли­зи­ра­но пре­да­ва­не за хо­ра с ув­ре­ден слух 16:30 Мал­ки ком­па­нии със све­тов­но зна­че­ние 16:40 Ди­вия Франк в Аф­ри­ка – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /6, пос­ле­ден епи­зод/ 17:30 Све­тът е 7 – об­зор­но пре­да­ва­не за съ­би­тия­та от меж­ду­на­род­на­та по­ли­ти­ка с во­де­щи Ев­ге­ния Ата­на­со­ва-Те­не­ва и Йоа­на Ле­вие­ва-Со­йър 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:40 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не с во­де­щи По­ли Зла­та­ре­ва и Аде­ли­на Ра­де­ва 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! Са­ра и па­те­то 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев – об­зор­но по­ли­ти­чес­ко пре­да­ва­не 22:05 Виж Би­Би­Си: “От щаб­квар­ти­ра­та на Тре­та­та све­тов­на вой­на” – до­ку­мен­та­лен филм /Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2016 г./ 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Ре­ци­тал на Пе­тер Бенс /Ун­га­рия/ – фес­ти­вал “Пиа­но ек­стра­ва­ган­ца” 2016 00:20 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра /п/ 01:35 Град­че­то “Си­дер Коув” – тв филм /21 епи­зод/п/ 02:20 Спа­си­те­лен от­ряд, Ка­ли­фор­ния – тв филм /16 епи­зод/п/ 03:10 Япо­ния днес /п/ 03:20 Глу­харя – тв филм /42 епи­зод/п/(12) 04:10 Ди­вия Франк в Аф­ри­ка – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /6, пос­ле­ден епи­зод/п/ 04:55 Дър­зост и кра­со­та – тв филм /3970 и 3971 епи­зод/п/

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п./- пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 06:00 “Ава­тар: Ле­ген­да­та за Анк” – ани­ма­ция 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток шоу 13:30 “Тай­ни” – се­риал, с. 1, еп. 19 15:00 Пре­мие­ра: “Ита­лиан­ска­та бул­ка” – се­риал, с.1, еп.59 16:00 Пре­мие­ра: “Кли­ни­ка край езе­ро­то” – се­риал, с.1, еп. 73 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:55 Спорт то­то 18:00 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, еп. 755 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Ве­ли­ко­леп­ният век: Кьо­сем” – се­риал, с. 1, еп. 4 21:30 “Ве­щес­тве­ни до­ка­за­телс­тва: Рим” – се­риал, с.1, еп.20 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Прес­тъп­ле­ния от кла­са”- се­риал, с.5 еп.1 01:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с. 1, еп.22 02:30 “Пре­ди обед” /п./ 04:40 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, еп. 636

bTV Action

05:15 “Мен­та­лист: Кра­де­цът на мис­ли” – се­риал, с.6, еп.6 06:00 “Кос­те­нур­ки­те Нин­джа” – ани­ма­ция 08:00 “Стре­ла­та” – се­риал, еп. 1, еп.23 09:00 “Мен­та­лист: Кра­де­цът на мис­ли” – се­риал, с.6, еп.6 10:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, еп.9 11:00 “Кос­ти” – се­риал, еп. 8, еп.24 12:00 “Ре­не­гат” – се­риал, с.5, еп. 22 13:00 “От­кри­ти ра­ни” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 2001), ре­жи­сьор Ан­джей Бар­товяк, ак­тьо­ри Сти­вън Се­гал, Ди Ем Екс, Исая Уо­шин­гтън, Джил Хе­не­си, Бил Дюк, Том Ар­нолд, Май­къл Джей Уайт, Ан­тъ­ни Ан­дер­сън, Дей­вид Ва­дим, Ева Мен­дес и др. 15:00 “Ре­во­лю­ция” – се­риал, с.2, еп.14 16:00 “Мен­та­лист: Кра­де­цът на мис­ли” – се­риал, с.6, еп.7 17:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.2, еп. 1 18:00 “Го­тъм” – се­риал, еп.1 19:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, еп.10 20:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.2, еп. 1 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 “Как пре­ка­рах лятна­та ва­кан­ция” – дра­ма, ек­шън (САЩ, 2012), ре­жи­сьор  Ад­риан Грюн­берг, ак­тьо­ри Боб Ган­тън, Мел Гиб­сън, Со­фия Сис­ни­га, Арън Коен, Пат­рик Бо­шо, Скот Коен, Дийн Но­рис, Пи­тър Стор­маер, Сте­фа­ни Ни­кол Ле­ме­лин, Ке­вин Ер­нан­дес и др. 00:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.2, еп.1 01:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, еп.10 02:00 “Ис­тин­ско пра­во­съ­дие” – се­риал, еп.5 03:00 “Си­но­ве­те на ана­рхия­та” – се­риал, с.6, еп. 3 04:00 “Го­тъм” – се­риал, еп.1

bTV Comedy

05:00 ” По сре­да­та” /п./- се­риал 06:00 “Клуб Ве­се­лие” – се­риал, с.4 08:00 “Пен­сио­нер на 35” – се­риал 09:00 “Ко­ми­ци­те” – ко­ме­дий­но шоу 10:00 “Звез­да­та на Лау­ра и чу­до­ви­ща­та от съ­ни­ща­та” – ани­ма­ция (Гер­ма­ния, 2011), ре­жи­сьо­ри Ти­ло Рот­кирх, Уте фон Мюн­хов-Пол 12:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – ко­ме­диен се­риал 13:30 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал 14:30 “Без пук­на­та па­ра” – ко­ме­диен се­риал 15:30 “Щу­ри­те съ­се­ди ” /п./- ко­ме­диен се­риал 17:00 “Иг­ра­чи” – се­риал, еп.5,6 18:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал, с.1 19:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.4 20:00 “Щу­ри­те съ­се­ди” – ко­ме­диен се­риал 21:30 “Без пук­на­та па­ра” – ко­ме­диен се­риал, с.3 22:30 “Стъп­ка по стъп­пка” – ко­ме­диен се­риал, с.1 00:00 “Звез­да­та на Лау­ра и чу­до­ви­ща­та от съ­ни­ща­та” – ани­ма­ция (Гер­ма­ния, 2011), ре­жи­сьо­ри Ти­ло Рот­кирх, Уте фон Мюн­хов-Пол 01:00 “Бе­бе­то бег­лец” – ко­ме­дия (САЩ, 1994), ре­жи­сьор Пат­рик Рийд Джон­сън, ак­тьо­ри  Джо Пан­то­лиа­но, Джо Ман­теня, Ла­ра Флин Бойл, Бра­йън Хей­ли и др. 03:00 ” Пен­сио­нер на 35″/п./ – се­риал 04:00 ” За­гад­ки­те на Ло­ра” /п./ – се­риал

Nova TV

05:20 “Под­ли ка­ме­риер­ки”- се­риен филм, се­зон 1 06:20 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 11:30 “Бон Апе­ти” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Две­те ли­ца на Ис­тан­бул”- се­риен филм 13:30 “Моя­та кар­ма”(пре­мие­ра) – се­риен филм 14:30 “Прос­ти ми”(пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, нов се­зон 21:00 “Ха­вай 5-0” – се­риен филм, се­зон 6 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 “Со­фия – Ден и Нощ” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти се­риал 23:00 “Гос­по­да­ри на ефи­ра”- за­бав­но пре­да­ва­не 23:30 “Ко­декс на убий­ство­то” – се­риен филм, се­зон 1 00:30 “Д-р Хаус” – се­риен филм, се­зон 8 01:30 “Ха­вай 5-0” – се­риен филм, се­зон 6 /п/ 02:30 “За­ко­ни­те на съд­ба­та”- се­риен филм 03:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Мо­на­ко – Мон­пе­лие, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Уул­върх­ямптън Уон­дъ­рърс – Ас­тън Ви­ла, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Лион – Гин­гам, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Метц – Ни­ца, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Брай­тън & Хоув Ал­биън – Ше­филд Уен­здей, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 20:00 Фут­бол: Па­ри Сен Жер­мен – Мар­си­лия, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Бас­кет­бол: Бар­се­ло­на Ла­са – Ва­лен­сия, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 00:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:15 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 “Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски, (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 06:00 Но­ви­ни, (п) 06:30 “Код 11:13”, ин­фор­ма­цион­но – но­ви­нар­ско шоу (п) 08:30 “Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски, (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва 10:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич, (п) 11:00 “Код 11:13”, ин­фор­ма­цион­но шоу и но­ви­ни в раз­ви­тие LIVE 13:00 “Хайд Парк”, дис­ку­сион­но пре­да­ва­не със Сил­вия Ве­ли­ко­ва и По­ли Пау­но­ва (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва 16:30 еМи­сия Бъл­га­рия LIVE 18:30 Цен­трал­ни но­ви­ни на BIT LIVE 19:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва 20:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич 21:00 “Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски 21:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоубиз­нес 22:30 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти LIVE 23:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва, (п) 00:30 “Спор­но за спор­та”, (п) 01:00 еМи­сия Бъл­га­рия (п) 03:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич, (п) 04:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоубиз­нес, (п)

Kanal 3

05:30 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 06:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – сут­ре­шен блок 09:00 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 Топ шоп 11:30 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 12:00 НО­ВИ­НИ 12:05 Те­ле­мар­кет 12:10 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:10 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:25 Те­ле­мар­кет 14:30 “Кухн­ята на Звез­дев” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 Топ шоп 15:45 Вре­ме, ка­лен­дар, хо­рос­коп 16:00 “Все­ки сле­до­бед” с Кри­си” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:25 Те­ле­мар­кет 17:30 “Има­те ду­ма­та” 18:00 НО­ВИ­НИ – цен­трал­на еми­сия 19:00 Па­та­рин­ски Live 19:30 “Денят на жи­во” 20:30 “Спорт в обе­кти­ва” 21:30 НО­ВИ­НИ 22:00 Па­та­рин­ски Live/п/ 22:30 “На гос­ти на Ни­ки Со­ти­ров”/п/ 23:30 “Денят на жи­во”/п/ 00:30 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 01:30 “Все­ки сле­до­бед с Кри­си” /п/ 02:30  Пов­то­ре­ния

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *