HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ТЕЛЕВИЗИЯ 6 ЮЛИ

БНТ

05:10 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/ 06:20 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 06:30 Денят за­поч­ва – сут­ре­шен блок с во­де­щи Юлия Сте­фа­но­ва и Иво Ни­ко­ди­мов 09:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:15 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра – ин­фор­ма­цио­нен кул­ту­рен блок с во­дещ Ан­на Ан­ге­ло­ва и гост-во­дещ Ва­сил Вър­ба­нов 10:30 Ис­то­рия.bg Фе­но­ме­нът Ра­дой Ра­лин/п/ 11:35 Све­тът на Япо­ния: Де­гус­та­то­ри на су­ши 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Май­стор­ски клас на проф.Су­за­на Клин­ча­ро­ва 13:55 Ва­кан­ция­та на Ли­ли – тв филм /3 се­рия/ 14:50 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 15:05 Ед­но гол­ямо се­мей­ство 2 – тв филм /15 епи­зод/ 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:40 Мал­ки ис­то­рии /п/ 16:55 Спа­си­те­лен от­ряд, Ка­ли­фор­ния – тв филм /20, пос­ле­ден епи­зод/ 17:45 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 17:55 Зе­ле­на свет­ли­на 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:30 Още от деня – ко­мен­тар­но – пре­да­ва­не с во­де­щи По­ли Зла­та­ре­ва и Аде­ли­на Ра­де­ва 19:15 Спорт тото 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! Случ­ки с бър­ко­ли­ни 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 20:55 Слън­чев удар – иг­ра­лен филм /2, пос­лед­на част/(12) 22:30 Але­по. Жи­вот под об­са­да – до­ку­мен­та­лен филм /Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2016 г./ 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Глу­харя – тв филм /46 епи­зод/(12) 00:20 Бър­зо, лес­но, вкус­но ре­цеп­та на деня/п/ 00:30 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра /п/ 01:45 Спа­си­те­лен от­ряд, Ка­ли­фор­ния – тв филм /20 епи­зод/п/ 02:30 Ед­но гол­ямо се­мей­ство 2 – тв филм /15 епи­зод/п/ 03:30 Дой­че Ве­ле: Шифт /п/ 03:45 Глу­харя – тв филм /46 епи­зод/п/(12) 04:35 Ис­то­рия.bg Фе­но­ме­нът Ра­дой Ра­лин/п/

bTV

05:30 “Ава­тар: Ле­ген­да­та за Анк” /п./- ани­ма­ция 06:00 “Ава­тар: Ле­ген­да­та за Анк” – ани­ма­ция 06:30 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “Пре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток шоу 13:30 “Тай­ни” – се­риал, с. 1, еп. 23 15:00 Пре­мие­ра: “Ита­лиан­ска­та бул­ка” – се­риал, с.1, еп.63 16:00 Пре­мие­ра: “Кли­ни­ка край езе­ро­то” – се­риал, с.1, еп.77 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:50 Спорт то­то 18:00 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, еп. 759 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Ве­ли­ко­леп­ният век: Кьо­сем” – се­риал, с. 1, еп. 8 21:30 “Ве­щес­тве­ни до­ка­за­телс­тва: Рим” – се­риал, с.1, еп. 24 22:30 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток шоу 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Прес­тъп­ле­ния от кла­са”- се­риал, с.5, еп.5 01:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с. 1, еп. 26 02:30 “Пре­ди обед” /п./ – ток­шоу 04:30 “Опа­сни ули­ци” – се­риал, еп. 640

bTV Action

05:15 “Мен­та­лист: Кра­де­цът на мис­ли” – се­риал, с.6, еп.10 06:00 “Кос­те­нур­ки­те Нин­джа” – ани­ма­ция 08:00 “Стре­ла­та” – се­риал, еп. 2, еп.4 09:00 “Мен­та­лист: Кра­де­цът на мис­ли” – се­риал, с.7 еп.10 10:00 “Лу­ци­фер” – се­риал, еп.13 11:00 “Го­тъм” – се­риал, еп. 4 12:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.2, еп. 4 13:00 “Ле­ген­да­та за Хер­ку­лес” – ек­шън,прик­лю­чен­ски (САЩ, 2014), ре­жи­сьор – Ре­ни Хар­лин, ак­тьо­ри – Ке­лън Лъц, Ке­нет Кре­нъм, Люк Ню­бе­ри, Джо­на­тан Шаек, Ра­де Шер­бе­джия, Ни­ко­лай Со­ти­ров, Рок­са­на Мак­Ки, Скот Ад­кинс, Джая Уайс, Лиам Га­ри­ган, Лиам Ма­кИн­тайр, Юка Хил­ден и др. 15:00 “Ре­во­лю­ция” – се­риал, с.2, еп.18 16:00 “Мен­та­лист: Кра­де­цът на мис­ли” – се­риал, с.6, еп.11 17:00 “Теж­ки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.2, еп. 5 18:00 “Го­тъм” – се­риал, еп. 5 19:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, еп. 1 20:00 “Стре­ла­та” – се­риал, с.2, еп. 5 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 “Доб­ро мом­че” – ек­шън, ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, 1997), ре­жи­сьор – Сам­мо Кам-Бо Хунк, ак­тьо­ри – Дже­ки Чан, Ри­чард Нор­тън, Ми­ки Лий, Сам­мо Хунг и др. 23:45 “Стре­ла­та” – се­риал, с.2 еп.5 00:45 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, еп. 1 01:45 “Ис­тин­ско пра­во­съ­дие” – се­риал, еп.9 02:45 “Си­но­ве­те на ана­рхия­та” – се­риал, с.6, еп. 7 03:45 “Го­тъм” – се­риал, еп. 5 04:45 “Пе­та пре­дав­ка” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не

bTV Comedy

05:00 ” По сре­да­та” /п./- се­риал 06:00 “Раз­лич­но ед­нак­ви” – се­риал 07:00 “По сре­да­та” – се­риал 08:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал, с.4 09:00 “Шоу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток­шоу 10:00 “Фея­та на зъб­ки­те 2” – ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 2012), ре­жи­сьор – Алекс Зам, ак­тьо­ри – Ла­ри Кей­бъл Гай, Дей­вид Мак­кей, Ерин Бот, Брей­ди Рей­тър, Джон Ко­мън, Боб Лип­ка и др. 12:00 “Стъп­ка по стъп­ка” – ко­ме­диен се­риал 13:30 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал 14:30 “Без пук­на­та па­ра” – ко­ме­диен се­риал 15:30 “Щу­ри­те съ­се­ди ” /п./- ко­ме­диен се­риал 17:00 “Ко­ми­ци­те” – ко­ме­дий­но шоу 18:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал, с.1 19:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.5 20:00 “Щу­ри­те съ­се­ди” – ко­ме­диен се­риал 21:30 “Без пук­на­та па­ра” – ко­ме­диен се­риал, с.3 22:30 “Стъп­ка по стъп­пка” – ко­ме­диен се­риал, с.2 00:00 “Фея­та на зъб­ки­те 2” – ко­ме­дия, се­меен (САЩ, 2012), ре­жи­сьор – Алекс Зам, ак­тьо­ри – Ла­ри Кей­бъл Гай, Дей­вид Мак­кей, Ерин Бот, Брей­ди Рей­тър, Джон Ко­мън, Боб Лип­ка и др. 02:00 “Раз­лич­но ед­нак­ви” /п./ – се­риал 03:00 “Майк и Мо­ли” /п./ – се­риал 04:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” /п./ – се­риал

Nova TV

06:00 “Под­ли ка­ме­риер­ки”- се­риен филм, се­зон 1 07:00 “Здра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 11:30 “Бон Апе­ти” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Две­те ли­ца на Ис­тан­бул”- се­риен филм 13:30 “Моя­та кар­ма”(пре­мие­ра)- се­риен филм 14:30 “Прос­ти ми”(пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – “Злат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, нов се­зон 21:00 “Ха­вай 5-0” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 7 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 “Со­фия – Ден и Нощ” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти се­риал 23:00 “Гос­по­да­ри на ефи­ра”- за­бав­но пре­да­ва­не 23:30 “Ко­декс на убий­ство­то” – се­риен филм, се­зон 1 00:30 “Спе­циал­но ра­зуз­на­ва­не” – се­риен филм 01:30 “Ха­вай 5-0” – се­риен филм, се­зон 7 /п/ 02:30 “За­ко­ни­те на съд­ба­та”- се­риен филм 03:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм 04:30 “Две­те ли­ца на Ис­тан­бул”- се­риен филм /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Лил – Каен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Ше­филд Уен­здей – Бир­мин­гам Си­ти, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 14:00 Дартс: Све­тов­ни се­рии, Шан­хай Мас­търс 2017, пър­ви ден, ди­рек­тно 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Ди­жон – Мо­на­ко, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 20:00 Фут­бол: Лийдс Юнай­тед – Кар­диф Си­ти, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Бас­кет­бол: Уни­ка­ха – Реал Мад­рид, мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га, пов­то­ре­ние 00:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:15 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 “Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски, (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая, (п) 06:00 Но­ви­ни, (п) 06:30 “Код 11:13”, ин­фор­ма­цион­но – но­ви­нар­ско шоу (п) 08:30 “Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски, (п) 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва 10:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич, (п) 11:00 “Код 11:13”, ин­фор­ма­цион­но шоу и но­ви­ни в раз­ви­тие LIVE 13:00 “Прос­то Ди­ков”, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков, (п) – 3 част 14:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоубиз­нес, (п) 15:00 “Един прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва 16:30 еМи­сия Бъл­га­рия LIVE 18:30 Цен­трал­ни но­ви­ни на BIT LIVE 19:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва 20:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич 21:00 “Спор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски 21:30 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоубиз­нес 22:30 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти LIVE 23:00 “Код 11:13”, ин­фор­ма­цион­но но­ви­нар­ско шоу, (п) 01:00 еМи­сия Бъл­га­рия (п) 03:00 “Чес­тно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич, (п) 04:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоубиз­нес, (п)

Kanal 3

06:30 “Кухн­ята на Звез­дев”/п/ 07:00 “Всяка сут­рин” – сут­ре­шен блок 09:00 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 Топ шоп 11:30 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 12:00 НО­ВИ­НИ 12:05 Те­ле­мар­кет 12:10 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 13:00 НО­ВИ­НИ 13:10 “Пар­ла­мен­тът на жи­во” 14:00 НО­ВИ­НИ 14:25 Те­ле­мар­кет 14:30 “Кухн­ята на Звез­дев” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 Топ шоп 15:45 Вре­ме, ка­лен­дар, хо­рос­коп 16:00 “Все­ки сле­до­бед” с Кри­си” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:25 Те­ле­мар­кет 17:30 “Има­те ду­ма­та” 18:00 НО­ВИ­НИ – цен­трал­на еми­сия 19:00 Па­та­рин­ски Live 19:30 “Денят на жи­во” 20:30 “Спорт в обе­кти­ва” 21:30 НО­ВИ­НИ 22:00 Па­та­рин­ски Live/п/ 22:30 “Денят на жи­во”/п/ 23:30 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 00:30 “Все­ки сле­до­бед с Кри­си” /п/

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *