HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

Фирмаджия-тарикат! Бизнесмен трупа пачки на гърба на камериерка, не плаща двойни надници за работа в празнични дни

Ад­ми­нис­тра­тив­но на­ка­за­ние в раз­мер на 300 ле­ва на­ло­жи Ин­спек­ция­та по тру­да на фир­ма  “Бел­ве­де­ре Ме­ни­джмънт”  ЕООД с ад­рес и се­да­ли­ще в Бан­ско и пред­ставл­ява­на от Ди­ми­тър Ил­иев за на­ру­ше­ние по  Ко­дек­са на тру­да. Дру­жес­тво­то е гло­бе­но за то­ва, че не е из­пла­ти­ло до­пъл­ни­тел­ни тру­до­ви въз­наг­раж­де­ния на своя слу­жи­тел­ка за по­ло­жен труд в дни, оп­ре­де­ле­ни ка­то  офи­циал­ни праз­ни­ци за Бъл­га­рия, с кое­то е на­ру­ше­но тру­до­во­то за­ко­но­да­телс­тво.

На­ка­за­тел­но­то пос­та­нов­ле­ние, из­да­де­но от ди­рек­то­ра на Ин­спек­ция­та по тру­да в Со­фий­ска об­ласт, бе об­жал­ва­но в Ра­йо­нен съд – Раз­лог  ка­то не­за­ко­но­съоб­раз­но, но бе пот­вър­де­но от ма­гис­тра­ти­те, кои­то сче­то­ха, че от съб­ра­ни­те по де­ло­то глас­ни и пис­ме­ни до­ка­за­телс­тва ви­на­та на дру­жес­тво­то е без­спор­но ус­та­но­ве­на и е на­ли­це на­ру­ша­ва­не на тру­до­во­то за­ко­но­да­телс­тво. Съ­дът сче­те още, че сан­кция­та в раз­мер на 300 лв. съ­що е оп­ре­де­ле­на пра­вил­но и на­пъл­но съот­ветс­тва на те­жес­тта на на­ру­ше­ние­то. С дей­ствия­та си сан­кцио­ни­ра­но­то дру­жес­тво не е из­пъл­ни­ло за­дъл­же­ния­та си по Ко­дек­са на тру­да и с то­ва е ли­ши­ло ра­бот­нич­ка­та си от пра­во­то да по­лу­чи по­ла­га­що­то й се до­пъл­ни­тел­но въз­наг­раж­де­ние за из­вън­ред­ния труд, кое­то спо­ред бъл­гар­ско­то за­ко­но­да­телс­тво не мо­же да бъ­де по- мал­ко от уд­вое­ния раз­мер на тру­до­во­то въз­наг­раж­де­ние.

Ин­спек­ция­та по тру­да е из­да­ла на­ка­за­тел­но пос­та­нов­ле­ние, с кое­то дру­жес­тво­то е сан­кцио­ни­ра­но, след ка­то през ак­тив­ния зи­мен се­зон при про­вер­ка на до­ку­мен­ти­те на апа­рта­мен­тен ком­плекс, на­ми­ращ се на ули­ца  “Цар Бо­рис”  в Бан­ско, ин­спек­то­ри­те са ус­та­но­ви­ли, че ед­на от ка­ме­риер­ки­те е ра­бо­ти­ла на 24,25 и 26 де­кем­ври – дни, об­яве­ни за офи­циал­ни праз­ни­ци, и не й е зап­ла­те­но до­пъл­ни­тел­но тру­до­во въз­наг­раж­де­ние за по­ло­же­ния труд. То­ва е ус­та­но­ве­но от пред­ста­ве­ни­те ве­до­мос­ти за зап­ла­ти  и при­ло­же­на­та към нея таб­ли­ца за при­със­тве­ни дни на слу­жи­те­ли­те, от кои­то би­ло вид­но, че във въп­рос­ни­те да­ти ка­ме­риер­ка­та е би­ла на ра­бо­та на пъл­но ра­бот­но вре­ме,  на­чис­ле­но й е ос­нов­но­то тру­до­во въз­наг­раж­де­ние, но не и по­ла­га­що­то й се до­пъл­ни­тел­но та­ко­ва.

ИВА ГЕОР­ГИЕ­ВА

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *