ХОРОСКОП ЗА 1 СЕПТЕМВРИ

ОВЕН

Ра­но е да се от­пус­ка­те, някои от вас из­жив­яват труд­ни мо­мен­ти и ве­роя­тно то­ва ще ги раз­ба­лан­си­ра мал­ко, но не прие­май­те фа­тал­но не­ща­та. Ог­ром­ни са въз­мож­нос­ти­те ви във втор­ник, сти­га да дей­ства­те ак­тив­но. Сил­ни и влас­тни сте, кое­то мо­же да пос­та­ви про­тив­ни­ци­те ви с неиз­год­ни по­зи­ции. Ста­би­ли­зи­рат се фи­нан­си­те ви.

ТЕЛЕЦ

Днес Тел­ци­те са в доб­ро нас­трое­ние и с бла­го­род­но от­но­ше­ние към око­лни­те. Ще има­те из­вес­тни неп­рия­тнос­ти, кое­то ве­роя­тно ще раз­ру­ши же­ла­ние­то ви за реа­ли­за­ция. Днес при­до­бив­ки­те ви имат от­но­ше­ние към служ­ба­та. За­поч­ва про­цес на по­ло­жи­тел­на пром­яна на лич­но и де­ло­во ни­во, га­ран­ти­ра­ща ви бъ­де­щи ус­пе­хи.

БЛИЗНАЦИ

Из­вес­тно без­по­кой­ство се за­беля­зва при Близ­на­ци­те, но то­ва няма от­но­ше­ние към ва­ши­те при­до­бив­ки или де­ло­ви дей­ствия. Мно­зи­на се изо­ли­рат от ос­та­на­ли­те и въз­прие­мат та­зи са­мои­зо­ла­ция ка­то зло от­но­ше­ние към тях от стра­на на око­лни­те. Денят има пе­че­ливш из­раз във връз­ка с ва­ши­те ид­еи или по от­но­ше­ние на до­ма.

РАК

Пре­ди всич­ко емо­ции­те са те­зи, кои­то оп­ре­делят ва­шия из­раз днес. Денят е дос­та до­бър за де­ло­ви реа­ли­за­ции, а и за лич­ни кон­так­ти, но се­га, ако нак­ло­ни­те вез­ни­те към лич­ния жи­вот, ще сгре­ши­те. Има­те доб­ри въз­мож­нос­ти в сфе­ра­та на фи­нан­си­те и те имат от­но­ше­ние към при­до­бив­ки. Въз­мож­ни про­фе­сио­нал­ни проб­ле­ми.

ЛЪВ

Мно­зи­на от Лъв днес ще пъ­ту­ват, най-ве­роя­тно с де­ло­ва цел. Мно­го мощ­ни сте във всич­ки­те си дей­ствия, от кое­то мо­же да се оча­ква са­мо ус­пех. Ще нау­чи­те но­ви­на, коя­то ще по­дей­ства по осо­бен на­чин при вас, и мо­же да смята­те, че тя ще бъ­де на­ча­ло на тран­сфор­ма­ции. Ак­тив­нос­тта ви не би­ва да спи­ра за миг.

ДЕВА

Днес Де­ви­те трябва да бъ­дат вни­ма­тел­ни в кон­так­ти­те си, свър­за­ни с де­ла­та им, тъй ка­то не е из­клю­че­но ва­ши­те парт­ньо­ри или хо­ра, с кои­то ще се срещ­не­те, да нап­равят опит да ви из­мамят. В дру­ги от­но­ше­ния денят е мно­го до­бър, са­ми­те вие трябва да сте ре­ши­тел­ни и да не си да­ва­те аванс по от­но­ше­ние из­пъл­не­ние­то на ан­га­жи­мен­ти.

ВЕЗНИ

Във втор­ник Вез­ни­те са стъ­пи­ли вър­ху ста­бил­на ос­но­ва и мо­гат да се въз­пол­зват от та­зи си по­зи­ция по всяко вре­ме. Но точ­но днес по­ве­че­то са на­пъл­но нес­та­бил­ни. То­ва се свър­зва с по­ви­ше­на емо­цио­нал­нос­т у вас, коя­то пос­тоя­нно се по­ви­ша­ва. Та­ка си­ла­та ви се прев­ръ­ща в не­пос­тоя­нна, а страс­тта из­цяло обе­зли­ча­ва мис­ле­не­то ви.

СКОРПИОН

Скор­пио­ни­те нав­ли­зат в пе­риод на ста­би­ли­тет и той още днес ще дей­ства вър­ху съз­на­ние­то. Има­те ог­ром­на ра­бо­тос­по­соб­ност и тя ще се проя­ви по въз­мож­но най-раз­нооб­раз­ни на­чи­ни. Денят е на­ча­ло на по­ло­жи­тел­ни про­ме­ни във фи­нан­со­ви­те въз­мож­нос­ти. Ва­шият ба­ланс от­но­во въз­връ­ща нор­мал­на­та си по­зи­ция.

СТРЕЛЕЦ

Гол­яма част от Стрел­ци­те днес сте нес­по­кой­ни и склон­ни към ле­ко­мис­лие. По то­зи на­чин гу­би­те въз­мож­нос­тта за реа­ли­за­ция. По­ло­жи­тел­ни са кон­так­ти­те ви днес, не по-мал­ки са лич­ни­те въз­мож­нос­ти и шан­со­ве­те за реа­ли­за­ция. То­ва мо­же да ста­не са­мо на ба­за­та на за­си­ле­ни кон­так­ти и реал­но­то же­ла­ние у вас. Напрежението и днес продържава да бележи вторника.

КОЗИРОГ

Чес­то пъ­ти Ко­зи­ро­зи­те не си да­ват точ­на смет­ка за прия­те­ли­те око­ло тях, но днес неп­ре­мен­но трябва да объ­рне­те вни­ма­ние на то­ва. Въз­мож­но е да ви при­чинят за­гу­би или съв­сем съз­на­тел­но да ви из­мамят. Денят е оби­кно­вен ка­то де­ло­ви ан­га­жи­мен­ти или про­фе­сио­нал­на дей­ност и мно­зи­на от вас няма да се ан­га­жи­рат из­цяло за спе­циал­на реа­ли­за­ция.

ВОДОЛЕЙ

Втор­ник е по­ло­жи­те­лен ден за вас. Се­га по­ве­че­то от Во­до­лей ще дей­стват ка­чес­тве­но по проб­ле­ми­те, кои­то пред­стои да ре­шат. Ос­во­бо­де­те се в емо­цио­нал­ния заряд и дей­ствай­те с хла­ден раз­съ­дък. То­ва е най-пре­кият път за реа­ли­зи­ра­не­то на де­ла­та ви. Спо­кой­ствие­то на някои е при­вид­но, но ще пос­тиг­не­те за­вид­ни ре­зул­та­ти не без помощта на жена.

РИБИ

Втор­ник е ус­пе­шен за Ри­би­те, вие мо­же­те спо­кой­но да се ан­га­жи­ра­те с де­ла, има­щи от­но­ше­ние към фи­нан­си или пъ­ту­ва­ния. При пъ­ту­ва­ния­та мно­го от вас ще пос­тиг­нат по­ло­жи­тел­ни про­ме­ни за дей­нос­тта си. Ка­то про­фе­сио­на­лен денят поз­вол­ява пос­ти­га­не на но­ви ус­пе­хи. Не би­ва да пре­неб­рег­ва­те об­щес­тве­ни­те кон­так­ти, от които ще получите ценна информация.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *