ХОРОСКОП ЗА 1 СЕПТЕМВРИ

ОВЕН

Пе­тък е дос­та до­бър ден за Ов­ни­те. Ак­тив­ни сте и при­до­бив­ки­те са ха­рак­тер­ни днес при вас. Във все­ки слу­чай те би­ха би­ли най-зна­чи­тел­ни чрез бла­го­дея­ния­та, кои­то ще ви нап­равят ва­ши ко­ле­ги. Ста­ва въп­рос за взаим­на дей­ност или прос­то за сим­па­тия. Не да­вай­те глас­ност на де­ла­та си.

ТЕЛЕЦ

Прия­тно из­не­на­да­ни ще бъ­дат Тел­ци­те от по­ло­жи­тел­но­то от­но­ше­ние на род­ни­ни, кои­то мо­гат да се ока­жат в ос­но­ва­та на нов биз­нес. За дру­ги прия­тна­та из­не­на­да ид­ва от стра­на на ро­ди­те­ли, кои­то ще зас­ви­де­телс­тват лю­бов­та си към вас чрез пре­дос­тав­яне на но­ви ма­те­риал­ни ре­сур­си.

БЛИЗНАЦИ

Мно­го ста­бил­ни са днес Близ­на­ци­те и денят ще ви за­до­во­ли по ли­ния на всич­ко, с кое­то ще се зае­ме­те – про­фе­сио­нал­ни ан­га­жи­мен­ти, де­ло­ва ак­тив­ност, пе­че­лив­ши по­зи­ции и фи­нан­со­ви при­до­бив­ки за деня, и навс­якъ­де къс­ме­тът ще съз­да­ва из­клю­чи­тел­ни ус­ло­вия. Доб­ри кон­так­ти за мно­зи­на.

РАК

Ба­лан­си­ран е пе­тък при по­ве­че­то от Ра­ци­те. Къс­ме­тът е ха­рак­тер­но явле­ние и мно­зи­на мо­гат да се въз­пол­зват в пъл­но­та от не­го. Във ва­шия про­фе­сио­на­лен и де­ло­ви ста­тут не е из­клю­че­но да се от­крият за вас но­ви въз­мож­нос­ти, ако проя­ви­те по­ве­че ак­тив­ност в то­ва от­но­ше­ние.

ЛЪВ

Мно­го до­бър ден е пе­тък за Лъ­во­ве­те и мно­зи­на от вас ги оча­кват доб­ри но­ви­ни. По прин­цип не са­мо но­ви­ни­те имат по­ло­жи­тел­но от­но­ше­ние към то­зи ден, съ­що­то се от­нася до пре­го­во­ри или сключ­ва­не на до­го­во­ри. Спо­кой­но мо­же­те да раз­чи­та­те на къс­ме­та си при всич­ки де­ла.

ДЕВА

Де­ви­те ще се реа­ли­зи­рат днес, ако търсят ак­тив­но­то съ­дей­ствие на свои­те съд­руж­ни­ци от биз­не­са или по­мощ­та на ко­ле­ги­те си. Тя мо­же да се из­ра­зи под фор­ма­та на мо­рал­на под­кре­па или съ­вет, от кои­то се­га се нуж­дае­те. Без то­ва мно­зи­на би­ха би­ли сла­бо ак­тив­ни или ще раз­пи­леят си­ли­те си.

ВЕЗНИ

Осо­бе­но ус­пе­шен е пе­тък за вас. Се­га въз­мож­нос­ти­те ви са по-го­ле­ми от друг път, но ед­нов­ре­мен­но с то­ва съ­щес­тву­ва тен­ден­ция да ги про­пус­не­те. Та­ко­ва не­що мо­же да се  слу­чи, ако се за­бър­ка­те в пре­пир­ни или тръг­не­те да раз­след­ва­те оно­ва, кое­то някой няко­га е ка­зал за вас.

СКОРПИОН

Къс­ме­тът ви е мно­го голям, но той мо­же да ос­та­не на тео­рия, ако не проя­ви­те ак­тив­ност. Ха­рак­тер­ни за деня са при­до­бив­ки­те от ин­ди­ви­дуал­на ра­бо­та. Още по-доб­ро раз­ви­тие ще на­мерят биз­нес кон­так­ти­те, къ­де­то на мно­зи­на от вас ще бъ­дат пред­ло­же­ни но­ви до­го­во­ри.

СТРЕЛЕЦ

За бла­гоп­рия­тна­та пром­яна във ва­шия жи­вот пе­тък мо­же да се ока­же мно­го по­ле­зен ден. Днес поч­ти всич­ки са за­дъл­же­ни да из­вър­шат не­що, кое­то е свър­за­но със собс­тве­на­та си реа­ли­за­ция, ако ис­кат да бъ­дат убе­де­ни в свои­те ус­пе­хи. Мо­же да се поин­те­ре­су­ва­те от фи­нан­со­ви­те ус­ло­вия, които ви предлагат за бъдещата работа с партньори.

КОЗИРОГ

Де­ло­ви, ак­тив­ни и из­пъл­не­ни със спо­соб­нос­ти са Ко­зи­ро­зи­те. Някои от вас са дос­та по­доз­ри­тел­ни към ус­ло­вия­та, кои­то днес ще ви бъ­дат пред­ло­же­ни от­нос­но бъ­де­ща про­фе­сио­нал­на из­ява. Не прояв­явай­те по­доз­ри­тел­ност към око­лни­те, в мо­мен­та то­ва въоб­ще не е необ­хо­ди­мо. Днес ще получите някакво съделно решение, касаещо ваш имот.

ВОДОЛЕЙ

Мно­го от Во­до­леи­те пре­неб­рег­ват лич­на­та си ста­бил­ност и се под­да­ват на про­во­ка­тив­ни влия­ния, от кое­то пе­челят със­тоя­ние на пре­въз­бу­де­ност и нер­вно разс­трой­ство. Се­га мно­зи­на се впе­чатл­яват от чуж­ди­те неп­рия­тнос­ти, въп­ре­ки че няма с как­во да по­мог­нат за поп­рав­яне­то на не­ща­та. Не се впускайте в излишни спорове и уточнения.

РИБИ

За Ри­би­те пе­тък мо­же да се ока­же из­клю­чи­те­лен ден. Мно­го гол­яма е ве­роя­тнос­тта нео­чак­ва­но да пос­тиг­не­те име­нно оно­ва, към кое­то в пос­лед­но вре­ме се стре­ми­те. В служ­ба­та ви ще ви бъ­де от­пра­ве­но неп­ра­вил­но об­ви­не­ние във връз­ка с на­чи­на ви на ра­бо­та. Изяснете на началниците си нещата, за да няма недомлъвки и неточности.

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *