ХОРОСКОП ЗА 1 ФЕВРУАРИ

ОВЕН

По­не­дел­ник има ус­пеш­но раз­ви­тие за Ов­ни­те. Денят е бла­гоп­рия­тен за кон­так­ти. В про­фе­сио­нал­но от­но­ше­ние ще има­те пло­дот­во­рен ден, но не бъ­де­те наив­ни, за­що­то някой мо­же да се въз­пол­зва и да ви при­чи­ни фи­нан­со­ви за­гу­би. Труд­нос­ти при някои, свър­за­ни с нас­ледс­тво или семейни проблеми.

ТЕЛЕЦ

В по­не­дел­ник вие сте из­ра­зи­тел­ни и ус­тре­ме­ни и в със­тоя­ние да пос­тиг­не­те ви­сок ус­пех в лич­ни­те или в про­фе­сио­нал­ни­те си де­ла. Не прояв­явай­те аг­ре­сив­ност при кон­так­ти­те си, за­що­то мо­же­те да се про­ва­ли­те. Бъ­де­те уме­ре­ни и ре­зул­та­тът ще бъ­де по­ве­че от по­ло­жи­те­лен, неочаквани приходи.

БЛИЗНАЦИ

Осо­бе­но до­бър ден е по­не­дел­ник за вас и ще бъ­де ус­пе­шен във всяко от­но­ше­ние. На ра­бот­но­то си място някои от вас ще проявят не­до­волс­тво и е въз­мож­но да се по­чувс­тват зат­руд­не­ни. Въз­мож­но е ше­фо­ве­те ви да  се про­ти­во­пос­тавят на някои ва­ши пла­но­ве, из­ло­же­те ги друг ден.

РАК

По­не­дел­ник е бла­гоп­рия­тно на­ча­ло за ва­шия про­фе­сио­на­лен жи­вот, но трябва да се съоб­ра­зи­те с някои мно­го важ­ни не­ща, за да не се объ­рнат про­тив вас. Пър­во­то важ­но ус­ло­вие е да проя­ви­те уме­ре­нос­т във всич­ко. Не се пре­до­вер­явай­те и не раз­кри­вай­те на­ме­ре­ния­та си.

ЛЪВ

Лип­са­та на ин­фор­ма­ция по ин­те­ре­су­ва­щи ви въп­ро­си е най-при­тес­ни­тел­но­то явле­ние за Лъ­во­ве­те. Днес опи­тът ви да си я на­ба­ви­те  ще бъ­де фа­тал­на стъп­ка от ва­ша стра­на. Ос­та­ве­те не­ща­та та­ки­ва, как­ви­то са. Съ­щес­тву­ват въз­мож­нос­ти някой да ви съз­да­де про­фе­сио­нал­ни труд­нос­ти.

ДЕВА

Ден за ус­пе­хи, пъл­но­та и изо­би­лие е по­не­дел­ник за Де­ви­те. Днес няма да има­те ни­как­ви проб­ле­ми от де­ло­во или про­фе­сио­нал­но ес­тес­тво. Еди­нстве­но­то неп­рия­тно явле­ние е опи­тът на някои от ко­ле­ги­те да ви шпио­ни­ра. От­насяй­те се с по-мал­ко до­ве­рие към око­лни­те и след-вайте своя път.

ВЕЗНИ

Ва­жен е по­не­дел­ник за ва­ши­те взаи­моот­но­ше­ния с прия­те­ли или род­ни­ни. Те­зи, кои­то се об­ръ­щат към вас за по­мощ, неп­ре­мен­но имат нуж­да от та­ка­ва и не им я от­каз­вай­те. Денят се ха­рак­те­ри­зи­ра с ус­пе­хи в про­фе­сия­та, в де­ло­ви­те кон­так­ти и за­ни­ма­ния­та с об­щес­твен ха­рак­тер.

СКОРПИОН

В по­не­дел­ник си­ла­та на Скор­пио­ни­те е из­ра­зи­тел­на, но об­стоя­телс­тва­та не ви поз­вол­яват да дей­ства­те. Съ­щес­тву­ват зад­ръж­ки, кои­то в някои слу­чаи са у са­ми­те вас. Днес най-доб­ре ще се раз­ви­ват ва­ши­те про­фе­сио­нал­ни де­ла и трябва да на­со­чи­те из­цяло ене­ргия­та си на­там. Неочаквани новини.

СТРЕЛЕЦ

Денят ви из­правя пред за­ви­си­мост от оп­ре­де­лен кон­такт, най-ве­роя­тно от де­ло­ви пор­ядък. Ако го осъ­щес­тви­те, ва­шият ус­пех не под­ле­жи на съм­не­ние. Във фи­нан­со­ви­те де­ла днес денят има не­га­ти­вен из­раз как­то към про­фе­сио­на­лис­ти­те, та­ка и към биз­нес­ме­ни­те. От­дай­те се на по­чив­ка! Ще направят опит да ви обвинят незаслужено, но ще се разбере кой „виновникът”.

КОЗИРОГ

Тру­ден е по­не­дел­ник и мо­же би някои ще имат здра­вос­лов­ни проб­ле­ми, кои­то няма да им да­дат въз­мож­ност да реа­ли­зи­рат де­ло­ви­те си на­ме­ре­ния. Ваш “прия­тел” ще се опи­та да ви из­ма­ми. Направете си правилните изводи и не се предоверявайте. За дру­ги по­не­дел­ник е ус­пе­шен в де­ло­во от­но­ше­ние. Бъ­де­те дип­ло­ма­тич­ни и пос­ле­до­ва­тел­ни.

ВОДОЛЕЙ

За Во­до­леи­те в по­не­дел­ник са ха­рак­тер­ни при­до­бив­ки­те и ус­пе­хът. Необ­хо­ди­мо е да проя­ви­те по­ве­че ак­тив­ност и усет за хар­мо­ния. Мно­зи­на имат до­маш­ни проб­ле­ми, кои­то в някои слу­чаи са про­дъл­жи­ли по-дъл­го от оча­ква­но­то. Касае се за имотна делба, при която стремежът е за по-голям дял. За реа­ли­зи­ра­не на фи­нан­си се въз­пол­звай­те от къс­ме­та си.

РИБИ

Мно­го ус­пе­шен е по­не­дел­ник и съз­да­ва доб­ри въз­мож­нос­ти за фи­нан­со­ва реа­ли­за­ция или ак­тив­ност в де­ло­ви план. При някои са въз­мож­ни зад­ръж­ки в де­ла­та по­ра­ди лип­са на дос­та­тъч­но ин­фор­ма­ция, но ще мо­же­те да си я на­ба­ви­те още днес. Прия­те­ли ще се опи­тат да ви под­ве­дат с информация за човек, на когото вярвате безрезервно. Направете насрещна проверка на казаното.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *