HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ХОРОСКОП ЗА 10 МАРТ

ОВЕН

На Ов­ни­те в съ­бо­та ще се на­ло­жи да про­менят пла­но­ве­те и це­ли­те си за деня. Съоб­ра­зе­те се с же­ла­ние­то на лю­би­мия си чо­век да си ос­та­не­те у до­ма са­ми и да се от­да­де­те на ва­ше от­дав­наш­но хо­би. За някои са на­ли­це при­до­бив­ки за до­ма. Ще при­със­тва­те на сбир­ка или лю­бов­на сре­ща. Ще ви об­винят в не­ща, кои­то не са ва­ша “зас­лу­га”. Спо­кой­но об­ясне­те греш­ка­та и всич­ко ще се из­ясни.

ТЕЛЕЦ

Съ­бо­та е свър­за­на с неб­ла­гоп­рия­тно сте­че­ние на об­стоя­телс­тва­та при Тел­ци­те. Не се от­чай­вай­те, бъ­де­те уве­ре­ни в свои­те си­ли, ще ус­пее­те да се спра­ви­те. Не се от­каз­вай­те от доб­ри­те си на­ме­ре­ния, въп­ре­ки че има­те мно­го не­доб­ро­же­ла­те­ли пред се­бе си. Не се стра­ху­вай­те да рис­ку­ва­те във фи­нан­со­ви опе­ра­ции днес, ще уве­ли­чи­те при­хо­ди­те си.

БЛИЗНАЦИ

През деня някои от вас ще имат зат­руд­не­ния в об­щу­ва­не­то с про­ти­во­по­лож­ния пол, не е из­клю­че­но вре­мен­но ох­лаж­да­не в от­но­ше­ния­та меж­ду Вас и хората, кои­то оби­ча­те. От­със­твие­то на диа­лог, на пос­тоя­нен кон­такт или разд­яла са част от “ка­мъ­че­та­та” на раз­до­ра. Изи­сквай­те дис­цип­ли­на и от­го­вор­ност от оне­зи, кои­то за­висят от ва­ше­то бла­го­раз­по­ло­же­ние, ина­че из­пус­ка­те кон­тро­ла.

РАК

Ра­ци­те в съ­бо­та ще из­яснят на  близ­ки­те си при­чи­ни­те за неот­дав­наш­ната си разд­яла с лю­бим чо­век и при­чи­ни­те за по­ве­де­ние­то си. До­ри и да няма ни­как­ви осо­бе­ни при­чи­ни, а и по­ве­де­ние­то ви да не се раз­ли­ча­ва кой знае кол­ко от оби­чай­но­то, е пре­по­ръ­чи­тел­но да сте ис­кре­ни. Та­ка ще за­па­зи­те доб­ри­те от­но­ше­ния­та, до­ри и да при­чи­ни­те бол­ка с ду­ми­те си.

ЛЪВ

Съ­ве­тът към вас е да взе­ме­те ак­тив­но уча­стие в об­щи­те де­ла със съд­руж­ни­ци­те или се от­дай­те на 100% на хо­би­то си. Някои Лъ­во­ве ще пъ­ту­ват с цел из­яснява­не и уто­чнява­не на бъ­де­щи дей­ствия. Не пред­прие­май­те такива за пром­яна на съ­щес­тву­ва­ща­та си­туа­ция, тъй ка­то тя са­ма ско­ро ще се про­ме­ни, но не е из­вес­тно в как­ва по­со­ка – по­ло­жи­тел­на или от­ри­ца­тел­на.

ДЕВА

Денят за Де­ви­те ще е с раз­ли­чен от­те­нък. Ту ще се впус­кат в раз­ре­ша­ва­не­то на проб­ле­ми, ту ще ги об­хва­ща апа­тия и без­раз­ли­чие. Трябва да приз­нае­те пред се­бе си, че не знае­те как да се спра­ви­те със свои­те чувс­тва. Вни­ма­ние­то ви ще бъ­де ан­га­жи­ра­но от ваш прия­тел, кой­то ще по­тър­си съ­вет за негов ли­чен проб­лем. Не взе­май­те по­зи­ция.

ВЕЗНИ

Под­ходящ ден за са­мос­тоя­тел­на ра­бо­та. Съв­мес­тни проек­ти със съд­руж­ни­ци ще пре­търпят крах, няма да дос­тиг­не­те до еди­нно ре­ше­ние за об­щия си биз­нес. Труд­но ще се ока­же и на­ми­ра­не­то на общ език със сът­руд­ни­ци и де­ло­ви парт­ньо­ри. Някои ще по­лу­чат ука­за­ния за ра­бо­та, от коя­то за­висят мно­го хо­ра. Проя­ве­те из­клю­чи­тел­на де­ли­кат­ност и тър­пе­ние. Ус­пе­хът е на ва­ша стра­на.

СКОРПИОН

Скор­пио­ни­те са “сле­пи” в съ­бо­та да видят то­ва, кое­то се случ­ва око­ло тях. Си­туа­ция­та се про­меня неп­ре­къс­на­то, не се дръж­те та­ка, сякаш не­ща­та са си поста­ро­му. Въз­мож­но е то­ва да е вид за­щит­на реак­ция, но все пак е по-доб­ре да нап­ра­ви­те ана­лиз на си­туа­ция­та и да пред­прие­ме­те не­що. Ина­че пос­ледс­твия­та мо­же да се ока­жат ка­тас­тро­фал­ни за вас.

СТРЕЛЕЦ

В съ­бо­та на Стрел­ци­те ще се на­ло­жи да бъ­дат по-бла­го­раз­по­ло­же­ни към око­лни­те. Хо­ра­та, с кои­то все­ки ден об­щу­ва­те, ще по­търсят диа­лог с вас по про­фе­сио­нал­ни те­ми. Някои ще гонят но­ви це­ли, за кои­то е же­ла­тел­на чуж­да под­кре­па. По­тър­се­те кон­такт с хо­ра­та, от кои­то за­висят бъ­де­щи­те ви пла­но­ве. Ско­ро на някои ще се на­ло­жи да оп­рав­да­ват дей­ствия­та си пред на­чал­ни­ци.

КОЗИРОГ

Ко­зи­ро­зи­те ще по­лу­чат щед­ра наг­ра­да за свър­ше­на­та ра­бо­та, са­мо че мно­го от ам­би­ции­те им ще ос­та­нат не­реа­ли­зи­ра­ни. Някои ще по­лу­чат уве­ли­ча­ва­не на ра­бот­на­та зап­ла­та, за дру­ги е на­ли­це по­ви­ше­ние в служ­ба­та. Ус­пе­шен ден за крат­ки пъ­ту­ва­ния и за об­щу­ва­не с де­ло­ви парт­ньо­ри. Бла­гоп­рия­тен ден за разговори с чле­но­ве­те на се­мей­ство­то и изясняване на недоразуменията.

ВОДОЛЕЙ

Прек­ра­сен съботен ден, пред вас ще се от­крият мно­го въз­мож­нос­ти за прия­тно пре­кар­ва­не на вре­ме­то. Ще ус­пее­те да прив­ле­че­те вни­ма­ние­то на хо­ра, чии­то сим­па­тии от­дав­на сте ис­ка­ли да за­вою­ва­те. Въз­мож­но е на­ча­ло на ро­ман­тич­ни от­но­ше­ния, кои­то из­цяло ще про­менят жи­во­та ви. Лес­но и с ув­ле­че­ние хар­чи­те па­ри и рис­ку­ва­те го­ле­ми за­гу­би, ако не се спре­те нав­ре­ме.

РИБИ

Ри­би­те търпят кри­ти­ка в съ­бо­та, те не се от­да­ват док­рай на лю­би­мия си чо­век, а са­мо съ­жи­телс­тват с не­го, кое­то про­во­ки­ра раз­до­ри­те меж­ду тях. Ва­ши­те лич­ни нуж­ди са на пре­ден план, ег­ои­зъм и его­цен­три­зъм са две­те ха­рак­те­рис­ти­ки за по­ве­че­то от вас. Ра­зум­но е днес да ог­ра­ни­чи­те кон­так­ти­те си, не пла­ни­рай­те да вър­ши­те се­риоз­на за­да­ча, няма да мо­же да до­ве­де­те не­ща­та докрай.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *