ХОРОСКОП ЗА 10 ОКТОМВРИ

ОВЕН

Чет­вър­тък е прек­ра­сен ден за вас. Има­те доб­ри въз­мож­нос­ти за де­ло­ви дей­ствия и ще осъ­щес­тви­те сре­щи в об­щес­тво­то или с хо­ра от ва­шия про­фе­сио­на­лен бранш. Ще има­те зат­руд­не­ния в биз­нес кон­так­ти­те си със съд­руж­ни­ци и е въз­мож­но от­но­ше­ния­та ви да се изострят.

ТЕЛЕЦ

По­тис­на­то е са­мо­чувс­твие­то ви днес и мно­зи­на се­га се ог­ра­ни­ча­ват в об­щес­тве­ни­те кон­так­ти или с хо­ра, все­кид­нев­но при­със­тва­щи око­ло вас. Ед­нов­ре­мен­но с то­ва у вас ли­чи спо­кой­ствие, по­ро­де­но от ста­би­ли­за­ция на со­циал­но­то ви място. То­ва ще ви до­не­се уют в от­но­ше­ния­та.

БЛИЗНАЦИ

  За Близ­на­ци­те денят е мно­го до­бър, вед­ри сте и дос­та раз­ве­се­ле­ни по­ра­ди въз­мож­нос­ти, кои­то се­га ви се от­кри­ват. Доб­ро­то ви нас­трое­ние ще бъ­де мал­ко по­ни­же­но в служ­ба­та по­ра­ди проб­ле­ми, с кои­то ще се блъс­ка­те, но на ра­бот­но­то място ще пос­тиг­не­те съг­ла­сие.

РАК

  Днес вие сте нес­по­кой­ни и мно­зи­на се опи­тват да хар­мо­ни­зи­рат по няка­къв на­чин об­щес­тве­ни­те си кон­так­ти. Чет­вър­тък е мно­го до­бър за ва­ша­та про­фе­сио­нал­на ак­тив­ност. Неп­рия­тнос­ти ще има­те през деня, кои­то ще ви при­чи­ни же­на. Мо­же да се стиг­не до ос­тър сблъ­сък, опитайте да го избегнете.

ЛЪВ

  Труд­нос­ти от про­фе­сио­на­лен ха­рак­тер съ­пътс­тват чет­вър­тъ­ка ви и мно­зи­на от вас ще проявят раз­драз­не­ние­то си, но денят ще бъ­де ус­пе­шен в дру­го от­но­ше­ние. До­вол­ни ще бъ­де­те от сре­щи­те и раз­го­во­ри­те и за някои от вас те ще носят успешна фи­нан­со­ва ха­рак­те­рис­ти­ка.

ДЕВА

  В чет­вър­тък е на­ло­жи­тел­но Де­ви­те да дей­стват с гол­ямо вни­ма­ние за про­фе­сио­нал­но­то си раз­ви­тие, в про­ти­вен слу­чай мо­же­те да до­пус­не­те се­риоз­ни греш­ки в кон­так­ти­те си. Въз­мож­но е да нав­ре­ди­те на об­що де­ло, в кое­то уча­ства­те. Не при­бър­звай­те ни­то с ду­ми, ни­то с де­ла.

ВЕЗНИ

  На пре­ден план из­пък­ват ва­ши­те фи­нан­со­ви при­тес­не­ния и проб­ле­ми, кои­то се­га няма да ви бъ­де труд­но да ре­ши­те, но не и по пътя на спе­ку­ла­ции, как­ви­то някои въз­на­мер­яват да пред­прие­мат. Мно­зи­на ще бъ­дат по­се­те­ни от прия­тел, кой­то ще ви пре­дос­та­ви необ­хо­ди­ма­та су­ма.

СКОРПИОН

  На­тис­кат ви не­ре­ше­ни проб­ле­ми, кои­то трябва бър­зо да прид­ви­жи­те. Ак­тив­ни сте днес и няма да ви лип­сва де­ло­ви­тост. Въп­ро­си­те, кои­то пред­стои да ре­ши­те, при­тесн­яват мно­зи­на, но всич­ко ще се уре­ди ка­то с ма­ги­чес­ка пръч­ка за ва­ше учу­два­не. Ус­пе­хът е на ва­ша стра­на.

СТРЕЛЕЦ

  Чет­вър­тък е до­бър за Стрел­ци­те, но же­ни­те от зна­ка ще бъ­дат дос­та нер­вни се­га, а някои до­ри и аг­ре­сив­ни. По то­зи на­чин ще про­ва­ли­те деня си. До­ри без при­чи­на ще се кон­фрон­ти­ра­те с око­лни­те, кое­то ще ви съз­да­де труд­нос­ти. Но не позволявайте да ви мачкат незаслужено. Бла­гоп­рия­тен ден за про­фе­сио­нал­ни кон­так­ти и вземане на бизнес решения.

КОЗИРОГ

  Днес мно­зи­на от Ко­зи­рог са оте­гче­ни с не­же­ла­ние за как­ви­то и да би­ло дей­ствия. Дос­та умо­ре­ни сте и не виж­да­те вре­ме за от­дих, кое­то още по­ве­че ви съ­сип­ва. Някои ще проявят ак­тив­ност в свои­те кон­так­ти, кои­то се оче­рта­ват ка­то де­ло­ви. Фи­нан­со­ви ус­пе­хи ви оча­кват – добре свършената работа ще бъде подплатена от високо заплащане.

ВОДОЛЕЙ

  Пред­стои ви бор­ба, чий­то из­ход за мо­мен­та е нея­сен и за мно­зи­на ще бъ­де теж­ка. Ако се свър­зва с ад­ми­нис­тра­тив­ни ин­стан­ции, ве­роя­тнос­тта за по­бе­да е све­де­на до ми­ни­мум, осо­бе­но днес. За­то­ва го от­ло­же­те за друг път. Съдебен спор за имотна делба ще бъде разрешен във ваша полза. Денят ви пре­дос­тавя въз­мож­ност за ус­пеш­ни де­ло­ви кон­так­ти.

РИБИ

  Си­лен е чет­вър­тък за всяка де­ло­ва дей­ност. Има­те доб­ри фи­нан­со­ви въз­мож­нос­ти и мо­же­те бър­зо да реа­ли­зи­ра­те пе­чал­би. Денят ще бъ­де дос­та нап­рег­нат за някои от вас и е въз­мож­но да из­пус­не­те нер­ви­те си по вре­ме на де­ло­ви сре­щи. Бъ­де­те вни­ма­тел­ни, за да ус­пее­те. Вършете стрикно служебните си ангажименти, наблюдават ви внимателно, за да преценят атестацията ви.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *