ХОРОСКОП ЗА 10 СЕПТЕМВРИ

ОВЕН

За­па­зе­те об­щу­ва­не­то си с дру­ги­те на фор­мал­на ос­но­ва, до­ри с лю­би­ми­те и съп­ру­зи­те си. Мо­же да ви се на­ло­жи да дейс­т­ва­те за­е­д­но в при­я­тел­с­ка, но без­п­рис­т­рас­т­на ат­мос­фе­ра. Очер­тай­те за­е­д­но със съд­руж­ни­ци­те си бъ­де­щи­те пла­но­ве. Съ­щес­т­ву­ва риск  в сър­деч­ни­те ви от­но­ше­ния.

ТЕЛЕЦ

Не тае­те оби­да към чо­век, кой­то не­вол­но е до­пус­нал греш­ка. Не при­пис­вай­те на око­лни­те на­ме­ре­ния, кои­то до­ри не са им хрум­ва­ли. Би би­ло доб­ре да из­ве­де­те де­ца­та сред при­ро­да­та. Ако об­съ­ди­те проб­ле­ми­те си с брач­ния или емо­цио­на­лен парт­ньор, нап­ре­же­ние­то ще пад­не.

БЛИЗНАЦИ

Ако спо­де­ли­те лю­би­мо­то си хо­би с пар­т­ньо­ра си, и два­ма­та ще из­пи­та­те ог­ром­но удо­вол­с­т­вие. Не ха­бе­те па­ри за не­о­б­мис­ле­ни по­куп­ки за до­ма. По-доб­ре наб­лег­не­те на ка­чес­т­во­то, а не на ко­ли­чес­т­во­то, за да не съ­жа­ля­ва­те по-къс­но за из­бо­ра си.  Не се под­да­вай­те на манипулации.

РАК

Денят ще бъ­де щас­тлив за те­зи, кои­то мо­гат да си ос­та­нат у до­ма. Ще из­пи­та­те чувс­тво за удо­влет­во­ре­ние от прос­ти­те жи­тей­ски ра­дос­ти. На ра­бот­но­то си място ще бъ­де­те в при­пов­диг­на­то нас­трое­ние и ще прояв­ява­те раз­би­ра­не. Днес ще во­ди­те раз­го­во­ри за жи­во­та. Проя­ве­те тър­пе­ние!

ЛЪВ

Мес­тни спор­тни съ­би­тия ще са прия­тно за­бав­ле­ние за вас и ва­ше­то се­мей­ство. Лю­би­мият чо­век ще бъ­де скло­нен към твър­дог­ла­вие и ще се опи­тва да ви на­ло­жи мне­ние­то си. Не си стру­ва да съз­да­ва­те бър­ко­тии в та­къв ден. Нас­лаж­да­вай­те се на ми­го­ве, кои­то ви пре­дос­тавя денят.

ДЕВА

Ин­вес­ти­ра­не­то в арен­да­тор­с­т­во мо­же да бъ­де из­точ­ник на ста­бил­ни до­хо­ди. Бъ­де­те си­гур­ни, че ще мо­же­те да уп­рав­ля­ва­те соб­с­т­ве­ност­та, без да раз­ход­ва­те мно­го вре­ме и па­ри. Бъ­де­те кон­сер­ва­тив­ни в оцен­ка­та на соб­с­т­ве­ни­те си въз­мож­нос­ти за из­п­ла­ща­не на за­е­ми.

ВЕЗНИ

Не пре­ка­ля­вай­те с лю­бов­та. Ще се ока­же­те в по­ло­же­ние да нап­ра­ви­те ком­п­ро­мис, ако не вни­ма­ва­те. Днес ще бъ­де ден за раз­в­ле­че­ния, от­дих и ин­те­рес­ни бе­се­ди с пар­т­ньо­ри. Про­фе­си­о­нал­ни­те ви кон­так­ти ще бъ­дат ус­пеш­ни, ко­и­то ще  бъдат по­лез­ни за бъ­де­що ви из­рас­т­ва­не.

СКОРПИОН

Из­пол­з­вай­те де­ня за раз­миш­ле­ния. Ва­ша­та сър­деч­ност и щед­рост ще са по­вод да про­я­ви­те ми­ло­сър­дие. Не е не­о­б­хо­ди­мо в неделя да про­я­вя­ва­те раз­то­чи­тел­с­т­во при па­за­ру­ва­не­то. Вку­сът мо­же да ви из­не­ве­ри при ня­кои по­куп­ки. Днес от­с­то­я­вай­те по­зи­ци­и­те си в служ­ба­та.

СТРЕРЕЦ

Не­за­ви­си­мо да­ли прия­те­ли­те ви спо­делят ва­ши­те въз­гле­ди за об­щес­тво­то, вие се афи­ши­ра­те ка­то не­поп­ра­ви­ми ид­еа­лис­ти. Око­ло вас ще въз­ник­нат проб­ле­ми, ако опи­твай­ки се да си съз­да­де­те удо­бство в еже­дне­вие­то, че се раз­ми­на­ва­те със свои­те цен­нос­тни раз­би­ра­ния.

КОЗИРОГ

През то­зи ден ще се зае­ме­те из­цяло с ра­бо­та. Навя­рно ще ре­ши­те да раз­ши­ри­те ва­ше­то по­ле на дей­ствие и да ин­вес­ти­ра­те в идеите си. Об­мис­ле­те доб­ре въз­мож­ностите, пре­ди да дей­ства­те. В емо­цио­нал­но от­но­ше­ние нуж­да­та ви за сво­бо­да ще е в кон­фликт с  парт­ньо­ра.

ВОДОЛЕЙ

Не е из­к­лю­че­но да по­пъ­ту­ва­те при­я­т­но с лю­би­мия чо­век. В неделя не се на­гър­б­вай­те с твър­де мно­го не­ща, ня­ма да ус­пе­е­те да фи­на­ли­зи­ра­те всич­ко. От­но­ше­ни­я­та ви с окол­ни­те се раз­ви­ват доб­ре, но има опас­ност да се под­да­де­те на край­ни ув­ле­че­ния. Не бъ­де­те ли­це­мер­ни.

РИБИ

Ще се ядо­са­те, ако пъ­ту­ва­те днес, въп­ре­ки че из­пит­ва­те сил­но же­ла­ние да из­бя­га­те от всич­ко и всич­ки око­ло вас. Не­га­тив­но­то ви от­но­ше­ние към окол­ни­те е до­пъл­ни­те­лен фак­тор за ва­шия дис­ком­форт. То­ва до­пъл­ни­тел­но об­ре­ме­ня­ва вза­и­мо­о­т­но­ше­ни­я­та ви с близ­ки при­я­те­ли.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *