ХОРОСКОП ЗА 10 ЮЛИ

ОВЕН
Пе­тък е те­жък ден за Ов­ни­те, но то­зи ден бе­ле­жи края на труд­ния пе­риод за вас. Той не е бил лек за вас, но от глед­на точ­ка на де­ло­вия си жи­вот ве­роя­тно сте ус­по­кое­ни от доб­ри­те но­ви­ни, кои­то внасят рав­но­ве­сие в жи­во­та ви. По­ло­жи­тел­на­та ха­рак­те­рис­ти­ка за деня ка­сае ва­ши­те сре­щи, въп­ре­ки че някои от тях мо­гат да се ока­жат бре­ме.

ТЕЛЕЦ
Ха­рак­те­рис­ти­ки­те за Те­лец днес оп­ре­делят деня ка­то по­ло­жи­те­лен, но някои от тях ще пре­търпят ли­ше­ния и трябва да дей­стват по-вни­ма­тел­но в де­ло­ви­те и со­циал­ни­те ан­га­жи­мен­ти. По­зи­ция­та на дру­га част от Тел­ци­те е да­леч по-бла­гоп­рия­тна. Въз­мож­ни са при­до­бив­ки в биз­не­са. Не бъ­де­те мни­тел­ни към близ­ки­те си.

БЛИЗНАЦИ
Раз­ли­чи фак­то­ри при­тис­кат днес Близ­на­ци­те и в по-гол­яма част от слу­чаи­те те се свър­зват с лич­ния им жи­вот. Про­фе­сио­нал­ният ден или биз­нес ан­га­жи­мен­ти­те ще пре­ми­нат доб­ре, но някои биз­нес­ме­ни ще се чувс­тват изо­ли­ра­ни. Поч­ти всич­ки от зна­ка имат шанс за фи­нан­со­ви при­до­бив­ки и ус­пех на ра­бот­но­то място.

РАК
Реа­ли­за­ция­та на Ра­ци­те днес е по-ско­ро тео­ре­тич­на, от­кол­ко­то прак­ти­чес­ка. То­ва се от­нася до де­ло­ва­та дей­ност, за­що­то ще се сблъс­ка­те с по­ре­ди­ца от препя­тствия и всич­ки­те те са обе­ктив­ни. Свър­зват се и с ва­ше­то лич­но при­със­твие, как­то и с на­ча­ло­то на важ­ни про­ме­ни. Не ги прие­май­те фа­тал­но.

ЛЪВ
Пе­тък ще бъ­де дос­та неп­рия­тен за мно­зи­на от Лъв. Ос­вен гол­яма­та умо­ра съ­щес­тву­ват и дру­ги драз­не­щи ви фак­то­ри в слу­жеб­ния жи­вот, кои­то водят до ис­тин­ска не­въз­мож­ност за справ­яне с де­ла­та. Въз­пол­звай­те се от не­чия чуж­да под­кре­па. Биз­нес­ме­ни­те ще имат ху­бав пе­тък, ако раз­чи­тат на въз­мож­нос­ти­те си.

ДЕВА
Де­ви­те ще бъ­дат мно­го упо­ри­ти днес и уси­лия­та им ще се уве­нчая­т с ус­пех. Тук няма зна­че­ние да­ли са ан­га­жи­ра­ни в ли­чен биз­нес или ка­то наем­ни ра­бот­ни­ци. За някои е за­дъл­жи­тел­но да бъ­дат по-вни­ма­тел­ни от глед­на точ­ка на здра­вос­лов­но­то си със­тоя­ние. Не се пре­то­вар­вай­те, за­що­то няма да пос­тиг­не­те доб­ри ре­зул­та­ти.

ВЕЗНИ
За Вез­ни­те пе­тък е ден, из­пъл­нен с шанс. Днес той е оче­ртан в рам­ки­те на де­ло­вия жи­вот и прак­ти­чес­ки­те за­ни­ма­ния. Ху­ба­во е из­цяло да се на­со­чи­те в то­ва нап­рав­ле­ние. За съ­жа­ле­ние денят не е до­бър за кон­так­ти, ни­то за пъ­ту­ва­ния. Фи­нан­со­ви проб­ле­ми имат поч­ти всич­ки. Някои ще пре­ка­рат на мо­ре лет­ния си от­пуск.

СКОРПИОН
Дос­та ид­еи имат Скор­пио­ни­те днес, но ни­то ед­на от тях не е в за­вър­шен вид. По та­зи при­чи­на е най-доб­ре да ги ос­та­ви­те за до­пъл­ни­тел­но преос­мисл­яне. Ще се сблъс­ка­те с мно­го труд­нос­ти на ра­бот­но­то си място, но те са прео­до­ли­ми, ако дей­ства­те кон­цен­три­ра­но и пос­ле­до­ва­тел­но. Ва­ши­те сре­щи днес ще бъ­дат ус­пеш­ни.

СТРЕЛЕЦ
Пе­тък е тру­ден ден за Стрел­ци­те, кои­то не мо­гат да се справят със за­да­чи­те за деня. При­чи­ни­те са лич­ни и име­нно за­то­ва се на­ла­га да пол­зва­те чуж­да под­кре­па. Бъдете по-отстъпчиви в исканията на половинката си. Ус­пе­хи­те ви днес са свър­за­ни с фи­нан­со­ви­те де­ла и кон­так­ти­те, а някои от вас ще имат важ­ни раз­го­во­ри от­нос­но бъ­де­ща дей­ност. Ще по­лу­чи­те под­кре­па за ид­еи­те си.

КОЗИРОГ
Денят се ха­рак­те­ри­зи­ра с при­хо­ди и ста­би­ли­за­ция за по­ве­че­то от Ко­зи­рог. Ед­нов­ре­мен­но с то­ва се на­ла­га да за­дъл­бо­чи­те мис­ле­не­то си от­нос­но де­ла­та в биз­не­са и да пра­ви­те доб­ра пре­цен­ка на въз­мож­нос­ти­те си за реа­ли­за­ция. Оба­че се на­ла­га да про­ме­ни­те от­но­ше­ние­то си към парт­ньо­ри­те и биз­нес съд­руж­ни­ци­те си, които не гледат с добро око на вашата самоизолация.

ВОДОЛЕЙ
Пе­тък не е лош ден за Во­до­леи­те, но те има­т да раз­ре­ша­ват дос­та проб­ле­ми, кои­то ги при­тесн­яват, но да не се зае­мат да ги раз­ре­ша­ват на­вед­нъж. Про­фе­сио­нал­ният ден ще бъ­де ус­пе­шен, но се на­ла­га да нап­ра­ви­те прео­цен­ка на на­чи­на си на ра­бо­та и оттам ще ви потръгне и придобивките няма да се забавят. Гу­би­те мно­го вре­ме за не­съ­щес­тве­ни дей­нос­ти и то­ва за­бавя реа­ли­за­ция­та ви.

РИБИ
В пе­тък Ри­би­те имат ярко из­ра­зе­ни лич­ни ка­чес­тва, кои­то ще им по­мог­нат, но са­мо в из­вън­слу­жеб­на­та реа­ли­за­ция. На ра­бот­но­то място ще се сблъс­ка­те с мно­го проб­ле­ми, кои­то и при най-доб­ро же­ла­ние не мо­же­те да раз­ре­ши­те. По­зи­тив­но раз­ви­тие ще имат кон­так­ти­те ви, при кои­то ще по­лу­чи­те по­мощ от прия­те­ли. Юристите между вас ще спечелят дело, от което зависи авторитета им.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *