ХОРОСКОП ЗА 10 ЯНУАРИ

ОВЕН

Не бъ­де­те пре­ка­ле­но кри­тич­ни. Не прие­май­те ка­то да­де­ност, че око­лни­те са от­ри­ца­тел­но нас­трое­ни спрямо ва­ши­те ид­еи и пла­но­ве за бъ­де­ще­то. Влия­тел­ни хо­ра от све­та на го­ле­мия биз­нес с го­тов­ност ще ви по­мог­нат, осо­бе­но ако се нуж­дае­те от заем или фи­нан­со­ва под­кре­па.

ТЕЛЕЦ

 Не нав­ли­зай­те в об­лас­ти, кои­то ви ка­рат да се чувс­тва­те не­си­гур­ни. На­ме­са­та в де­ла­та на чуж­ди хо­ра мо­же да пов­ле­че се­риоз­ни пос­ледс­твия. Из­ясне­те от­но­ше­ния­та си с ро­ди­те­ли­те или с дру­ги чле­но­ве на се­мей­ство­то, бъ­де­те от­кро­ве­ни. Крат­ки пъ­те­шес­твия ще се уве­нчая­т с ус­пех.

БЛИЗНАЦИ

 Днес дос­та ще се ядо­са­те от труд­нос­ти­те, при­чи­не­ни от не­га­тив­но­то от­но­ше­ние на ко­ле­га. Въп­ро­сът мо­же да се из­ясни с един чес­тен, спо­коен и под­ро­бен раз­го­вор. Не поз­вол­явай­те на та­зи неп­рия­тна случ­ка да ви по­тис­ка. Ще трябва да пре­раз­гле­да­те и собс­тве­ни­те си мо­ти­ви.

РАК

 Не­за­ви­си­мо от ог­ром­ни­те ви же­ла­ния за ра­бо­та, неп­ре­къс­на­то ще бъ­де­те спъ­ва­ни от неп­ред­ви­де­ни препя­тствия. Във всяко дру­го от­но­ше­ние днес ще бъ­де един от­пус­кащ и от­мор­яващ ден. Ве­чер­та се отдайте на ­за­бавл­ения с прия­те­ли. Така ще се по­чувс­тва­те мно­го по-доб­ре от напрегнатия работен ден.

ЛЪВ

 Ще ви бъ­де труд­но да въз­прие­ма­те по-стро­га ли­ния на по­ве­де­ние спрямо де­ца­та, но то­ва ще им е от пол­за. Оча­квай­те днес да ви из­не­на­дат с гол­яма смет­ка. Ще се на­ло­жи да взе­ме­те ини­циа­ти­ва­та в свои ръ­це и да по­тър­си­те съ­вет от спе­циа­лист по то­зи бо­лез­нен проб­лем.

ВЕЗНИ

 Ако чле­но­ве­те на ва­ше­то се­мей­ство не одо­бряват ва­ши­те парт­ньо­ри или са­ми­те вас, за­що­то няма­те та­къв, на­ме­ре­те чо­век, пред ко­го­то мо­же­те да из­лее­те свои­те ра­зо­ча­ро­ва­ния. То­ва е по-доб­ре, от­кол­ко­то да за­поч­ва­те спор. Не се дис­тан­ци­рай­те от проб­ле­ми­те.

ДЕВА

 Най-доб­рият на­чин да се спра­ви­те с проб­ле­ми­те днес е да бъ­де­те чес­тни и да каз­ва­те не­ща­та ди­рек­тно. Доб­ро­на­ме­ре­нос­тта и тър­пе­ние­то ще ви по­мог­нат да не се сри­не­те в мо­мен­ти­те, в кои­то ед­ва из­дър­жа­те на нап­ре­же­ние­то. Нас­тъп­ват про­ме­ни към по-доб­ро, кои­то за някои ще за­поч­нат още днес.

СКОРПИОН

 Денят ще бъ­де дос­та рис­ко­ван, ако вче­ра сте се поув­лек­ли в за­ла­га­ния­та. Всъщ­ност ще от­крие­те, че дъл­жи­те дос­та па­ри. По­ви­ше­ние­то в служ­ба­та мо­же да оз­на­ча­ва по­ве­че ра­бо­та и по­ве­че от­го­вор­нос­ти. Но днес сте из­пъл­не­ни с ене­ргия и сте в чу­дес­но нас­трое­ние, та­ка ще прео­до­лее­те нап­ре­же­ние­то.

СТРЕЛЕЦ

 Мо­же би се чувс­тва­те при­тес­не­ни от би­тов проб­лем вкъ­щи, но ка­то цяло не­ща­та ви ще вървят бла­гоп­рия­тно. Ко­ле­ги­те ви ве­роя­тно ще реа­ги­рат доб­ро­на­ме­ре­но към вло­же­но­то усъ­рдие в ра­бо­та­та ви. Днеш­ният ден ще е до­бър съ­що за уре­жда­не на пла­ни­ра­но пъ­ту­ва­не. Наложителен е ремонт у дома ви, за който все не намирате време. Заемете се, ще ви спори работата.

КОЗИРОГ

 Въп­ре­ки че сте нас­трое­ни ро­ман­тич­но, уве­ли­ча­вай­ки те­ле­фон­ни­те си смет­ки, няма да пос­тиг­не­те ин­тим­ност. Ако се нуж­дае­те от няка­къв курс на ле­че­ние, по­мог­не­те си са­ми. Не раз­чи­тай­те са­мо на своя ле­кар. Не крий­те ин­фор­ма­ция от те­зи, кои­то най-мно­го зас­лу­жа­ват вни­ма­ние­то ви. Някои от вас ги очаква романтична вечеря, при която ще получите неочаквано предложение.

ВОДОЛЕЙ

 Не се деп­ре­си­рай­те и обе­зсър­ча­вай­те. Па­рич­ни­те проб­ле­ми при­тесн­яват всич­ки ни. Парт­ньо­рът ви със си­гур­ност ще зас­та­не на ва­ша стра­на и ще по­мог­не. Ве­роя­тно ще има някои но­ви ид­еи и по-реа­лис­тич­но от­но­ше­ние към си­туа­ция­та. То­ва ще ви сти­му­ли­ра да из­ле­зе­те от бе­зиз­хо­ди­ца­та. Днес свършва периоидът ви на застой, информационният поток ще ви залее отвсякъде.

РИБИ

 Не си раз­валяй­те нас­трое­ние­то от дре­бо­лии. Навя­рно мал­ко ще се на­тъ­жи­те от някоя вест, чу­та слу­чай­но. Ще ви ста­не мъч­но и съ­чувс­твие­то ви ще се про­бу­ди. Ако мо­же­те, по­мог­не­те, но не пренебрегвайте собственото си спокойствие. Вни­ма­вай­те, ако ре­ши­те да спор­ту­ва­те. Въз­мож­ни са трав­ми. За някои се на­ла­га спеш­но пъ­ту­ва­не.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *