ХОРОСКОП ЗА 11 АВГУСТ

ОВЕН

Бла­го­дат­на е събота и ва­ши­те ус­пе­хи мо­гат да се из­ра­зят в мно­го пла­но­ве. Най-ва­жен е про­фе­си­о­нал­ни­ят план, къ­де­то ня­ма да ви лип­с­ват ус­пе­хи, ако сте ам­би­ци­ра­ни за пос­ти­га­не­то им. То­ва вли­я­ние се раз­ши­ря­ва във връз­ка с фи­нан­си­те, кон­так­ти­те и до­ма. Обър­не­те по-го­ля­мо вни­ма­ние на сре­щи­те си. Из­бяг­вай­те спо­ро­ве­те и гне­ва в лю­бов­но­то пар­т­ни­ра­не.

ТЕЛЕЦ

Събота е къс­мет­лийс­ка за Тел­ци­те. Ва­ши­ят шанс ще за­ра­бо­ти са­мо ако пре­въз­мог­не­те ле­ност­та, ко­я­то е ха­рак­тер­на за мно­зи­на от зна­ка днес. Не би­ва да се дво­у­ми­те, а час по-ско­ро да по­е­ме­те в соб­с­т­ве­ни­те си ръ­це де­ла­та, ко­и­то ви ин­те­ре­су­ват. Ще има­те но­ви за­поз­нан­с­т­ва, свър­за­ни с ва­шия биз­нес или про­фе­сия. Не е време за почивки.

БЛИЗНАЦИ

Близ­на­ци­те имат ед­на прек­рас­на събота. При­до­бив­ки и ра­дост ще ви до­не­се пъ­ту­ва­не или дейс­т­вия, свър­за­ни с кон­к­рет­ни про­фе­си­о­нал­ни до­го­ва­ря­ния. Мно­зи­на от вас се­га мо­гат да под­пи­шат нов из­го­ден до­го­вор. Въз­мож­ни са преч­ки при пъ­ту­ва­ния, но за по­ве­че­то от вас те са от­с­т­ра­ни­ми, ка­то пре­це­ни­те пред­ва­ри­тел­но съм­ни­тел­ни­те мо­мен­ти.

РАК

Ак­ти­ви­те­тът за по­ве­че­то от Рак в събота е до­бър и се­га дейс­т­ви­тел­но сте в със­то­я­ние да се бо­ри­те за ре­а­ли­за­ци­я­та си. Най-го­ля­мо вни­ма­ние тряб­ва да обър­не­те на ва­ши­те кон­так­ти през де­ня. От де­ло­ви­те раз­го­во­ри, чи­я­то прак­ти­чес­ка ре­а­ли­за­ция пред­с­тои, ще се фи­на­ли­зи­рат под­пис­ва­не на до­го­во­ри и по­е­ма­не на но­ви за­дъл­же­ния.

ЛЪВ

У мно­зи­на се съ­зи­ра из­вес­т­но ко­ле­ба­ние за про­фе­си­о­нал­на ак­тив­ност. В ед­ни слу­чаи ста­ва въп­рос за от­пус­на­тост и не­же­ла­ние за дейс­т­вие, а дру­ги от вас имат здра­вос­лов­ни проб­ле­ми, ко­и­то ги ог­ра­ни­ча­ват. С по­ви­ше­но вни­ма­ние тряб­ва да ра­бо­тят оне­зи Лъ­во­ве, чи­я­то дей­ност е свър­за­на с ма­ши­ни и ин­с­т­ру­мен­ти. Бъ­де­те бди­тел­ни, въз­мож­ни са зло­по­лу­ки.

ДЕВА

Мно­го къс­мет­лийс­ки ден е събота и тряб­ва да нап­ра­ви­те всич­ко въз­мож­но за пол­зот­вор­на ре­а­ли­за­ция на звез­д­ни­те да­де­нос­ти. Ако от­с­т­ра­ни­те всич­ки стра­нич­ни вред­ни вли­я­ния, пре­че­щи на ре­а­ли­за­ци­я­та ви, ще пос­тиг­не­те пъл­но­цен­на изя­ва. Мно­зи­на ще имат сре­щи, на ко­и­то тряб­ва да по­ка­жат кон­ку­рен­т­на­та си спо­соб­ност, за­щи­та­вай­ки сво­и­те по­зи­ции док­рай.

ВЕЗНИ

На­со­че­те всич­ки­те си си­ли към де­ло­ва­та дей­ност, за­що­то събота е пре­въз­ход­на за то­ва. Има­те из­ра­зи­тел­ни пре­дим­с­т­ва, ко­и­то днес за ня­кои от вас се увен­ча­ват с прак­ти­чес­ки нап­ре­дък. Той мо­же да бъ­де ре­а­л­но пред­с­та­вен чрез при­до­бив­ки или пос­ти­га­не на нов до­го­вор. Ня­кои тряб­ва да обър­нат по-го­ля­мо вни­ма­ние на от­но­ше­ни­я­та със се­мей­ния пар­т­ньор.

СКОРПИОН

За Скор­пи­о­ни­те събота е пе­че­лив­ша, но не от глед­на точ­ка на фи­нан­си. До­ри днес не се за­е­май­те с по­доб­на дей­ност, за­що­то не е из­к­лю­че­но да за­гу­би­те. При­до­бив­ки­те имат по-ско­ро от­но­ше­ние към до­го­ва­ря­ния в биз­не­са. С не по-мал­ка си­ла мо­гат да се раз­ви­ят ва­ши­те про­фе­си­о­нал­ни дейс­т­вия, къ­де­то не е из­к­лю­че­на из­вес­т­на про­мя­на.

СТРЕЛЕЦ

За Стрел­ци­те ни­как не е труд­но да пос­тиг­нат ус­пех през днеш­ния ден. Се­га те имат от­но­ше­ние към прак­ти­чес­ки­те ви за­ни­ма­ния, но не би­ва да из­ли­за­те от рам­ки­те на ста­бил­на изя­ва. Труд­нос­ти­те са свър­за­ни са­мо с фи­нан­со­ви­те при­до­бив­ки. Го­ля­ма част от Стре­лец са обез­по­ко­е­ни от­нос­но дейс­т­ви­я­та на хо­ра спря­мо тях и се опит­ват да из­бе­рат мо­ти­ви­те им.

КОЗИРОГ

Събота ня­ма да ха­ре­са на мно­го от Ко­зи­рог. То­ва е ден, в кой­то по­ве­че­то от вас са твър­де за­ви­си­ми от лич­ни­те си фи­зи­чес­ки и пси­хи­чес­ки въз­мож­нос­ти, чий­то то­нус се­га е по­ни­жен. Склон­ни сте лес­но да до­пус­ка­те греш­ки, по­ра­ди ко­е­то днес не е най-доб­ро­то вре­ме да на­соч­ва­те вни­ма­ни­е­то си към важ­ни де­ла. Ед­но пъ­ту­ва­не ще има по­ло­жи­тел­на ха­рак­те­рис­ти­ка.

ВОДОЛЕЙ

За Во­до­ле­и­те събота ще до­не­се ус­пе­хи. От глед­на точ­ка на де­ла­та те са зна­чи­тел­ни. Мо­же да се го­во­ри за ус­пеш­но про­веж­да­не на пре­го­во­ри, за при­до­бив­ки и за син­х­рон в съд­руж­ния биз­нес. От вас се ис­ка пъл­на мо­би­ли­за­ция на си­ли­те. Де­нят е ус­пе­шен за лю­бов­ни кон­так­ти, как­то и за по­ви­ша­ва­не на хар­мо­ни­я­та със се­мей­ния пар­т­ньор.

РИБИ

До­ри да не сте ре­ши­тел­ни и ак­тив­ни днес, поч­ти всич­ки от вас при­те­жа­ват го­лям къс­мет и без мно­го уси­лия ще пос­тиг­нат доб­ри ре­зул­та­ти. Те са свър­за­ни с ва­ши­те па­ри, с кон­так­ти­те и об­щес­т­ве­на­та ак­тив­ност. В служ­ба­та си ще на­у­чи­те ин­те­рес­ни но­ви­ни, мо­же да бъ­де и не­о­чак­ва­но пред­ло­же­ние. В кон­так­ти­те с лю­би­мия чо­век ще  пос­тиг­не­те хар­мо­ния.

 

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *