Топ теми

ХОРОСКОП ЗА 11 АВГУСТ

ОВЕН

В неделя ак­тив­нос­тта е на по-ви­со­ко ни­во, но ед­нов­ре­мен­но из­ник­ват слу­жеб­ни проб­ле­ми, кои­то ще раз­ко­ле­баят мно­зи­на и ще ги въз­прат от ре­ши­тел­ни дей­ствия. Мно­зи­на ще бъ­дат не­до­вол­ни от на­чи­ни­те, чрез кои­то се дей­ства сре­щу им.

ТЕЛЕЦ

Денят е по­ло­жи­те­лен, ма­кар че някои ще бъ­дат обе­зпо­кое­ни от дреб­ни слу­жеб­ни неп­рия­тнос­ти. В до­ма ви въз­ник­ват го­ле­ми при­тес­не­ния, про­во­ки­ра­ни от лич­на­та ви раз­сея­ност. По­зи­тив­но раз­ви­тие на кон­так­ти­те ви за неделя. Фи­нан­со­ви при­до­бив­ки.

БЛИЗНАЦИ

Днес няма да е труд­но на Близ­на­ци­те да за­вою­ват ус­пе­хи в де­ла­та си. Неделя е ус­пе­шен ден в про­фе­сио­нал­но от­но­ше­ние. Ще по­лу­чи­те нео­чак­ва­но доб­ро пред­ло­же­ние, кое­то ще га­ран­ти­ра фи­нан­со­ва­та ви ста­бил­ност. Оча­ква ви пъ­ту­ва­не, свър­за­но с па­ри.

РАК

Прес­лед­ват ви до­маш­ни или фи­нан­со­ви проб­ле­ми. Ако съу­мее­те да ги от­стра­ни­те от съз­на­ние­то си, ще пос­тиг­не­те ус­пе­хи в де­ла­та си. Проя­ве­те по-гол­яма нас­той­чи­вост в кон­так­ти­те. Ва­ши прия­те­ли ще ви по­мог­нат да прео­до­лее­те труд­нос­ти­те.

ЛЪВ

Склон­ни сте към до­пус­ка­не на греш­ки, кои­то ще бъ­дат про­во­ки­ра­ни от раз­лич­ни преч­ки. Трябва да бъ­де­те осо­бе­но пред­паз­ли­ви на ра­бот­но­то си място. Не при­бър­звай­те с ре­ше­ния или дей­ствия. Неделя ще ви до­не­се по­ло­жи­тел­ни емо­ции в до­ма.

ДЕВА

Днес Де­ви­те са го­то­ви да дей­стват нес­пир­но до пос­ти­га­не на за­до­вол­ява­щи ре­зул­та­ти. Емо­цио­нал­на­та ви нес­та­бил­ност и лип­са на уме­ре­нос­т мо­гат да се ока­жат неп­рео­до­ли­ми препя­тствия. От­тук ще дой­дат неус­пе­хи­те. Бъ­де­те бдител­ни в служ­ба­та.

ВЕЗНИ

Тру­ден ден за Вез­ни­те, по­ра­ди вът­реш­на­та дис­хар­мо­ния, коя­то се­га ви вла­дее. В то­ва със­тоя­ние не би мог­ло ни­що да ви за­до­во­ли или да за­пъл­ни вът­реш­ния ва­куум, кой­то ви ли­ша­ва от съп­ри­час­тност и усе­ща­не за ком­форт. Доб­ри но­ви­ни от бли­зък чо­век.

СКОРПИОН

Днес са проб­ле­ма­тич­ни ва­ши­те кон­так­ти и за мно­зи­на про­фе­сио­нал­ният ден ще бъ­де неу­дов­лет­во­ри­те­лен. Някои от Скор­пио­ни­те ще имат па­рич­ни при­тес­не­ния. Съв­сем нео­чак­ва­но и без да са пре­дуп­ре­де­ни, някои ще пос­рещ­нат гос­ти от чуж­би­на.

СТРЕЛЕЦ

По­зи­тив­но раз­ви­тие на кон­так­ти­те днес за Стре­лец, ще пос­тиг­не­те ус­пех в пре­го­во­ри. Някои от вас са при­тес­не­ни по при­чи­на па­ри и мо­же би ще нап­равят опит за спе­чел­ва­не на из­вес­тна су­ма. Не е вре­ме се­га да тър­си­те увели­че­ние на запла­та­та.

КОЗИРОГ

Денят ид­ва с проб­ле­ми при Ко­зи­рог и у мно­зи­на на­рас­тва скеп­ти­циз­мът от­нос­но раз­ре­ша­ва­не­то им. Ще въз­ник­нат труд­нос­ти в служ­ба­та ви, кое­то око­нча­тел­но ще фор­ми­ра мрач­но­то ви нас­трое­ние. Ва­ши близ­ки ще ви за­рад­ват с из­вес­тие, свър­за­но с имот.

ВОДОЛЕЙ

Бла­гос­клон­ен ден за Во­до­леи­те, оп­ре­деля се ка­то мно­го ус­пе­шен във всяко отношение. Про­фе­сио­нал­на­та ви ста­бил­ност е из­вън съм­не­ние. Ще по­лу­чи­те нео­чак­ва­но но­во пред­ло­же­ние за де­ло­ви от­но­ше­ния. Оче­рта­ва се прия­тна по­чив­ка на мо­ре.

РИБИ

Мо­би­ли­зи­рай­те се и дей­ства­те по всич­ки нап­рав­ле­ния днес. Вие има­те ог­ро­мен шанс за реа­ли­за­ция в из­бра­ни от вас на­со­ки – пъ­ту­ва­ния по де­ло­во от­но­ше­ние, кон­так­ти с цел сдел­ки, под­пис­ва­не на до­го­во­ри. Неп­рия­тнос­ти в служ­ба­та.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *