ХОРОСКОП ЗА 11 АПРИЛ

ОВЕН

Преиз­пъл­не­ни сте със си­ли днес и денят е спо­рен. Та­ка ще бъ­де не са­мо в служ­ба­та ви, но и във всич­ки дру­ги дей­нос­ти, с кои­то ще се зае­ме­те. Сряда го­во­ри за доб­ри кон­так­ти, пъ­ту­ва­щи­те от Те­лец  ус­пеш­но ще реа­ли­зи­рат  биз­нес сдел­ка. Ще по­лу­чи­те по­мощ от прия­те­ли!

ТЕЛЕЦ

Не се чувс­тва­те мно­го доб­ре. Но денят съз­да­ва дос­та­тъч­но пре­димс­тва за реа­ли­зи­ра­не на фи­нан­со­ви пе­чал­би. Ак­ти­ви­зи­рай­те се и не се от­каз­вай­те. В до­ма си из­вър­шва­те пси­хо­ло­ги­чес­ко на­си­лие над се­мей­ство­то си, бъ­де­те по-сдър­жа­ни в емо­ции­те си.

БЛИЗНАЦИ

Сряда е из­пъл­не­на с ус­пеш­ни дос­ти­же­ния за Близ­на­ци. Те изо­билс­тват в служ­ба­та, до­ма, при кон­так­ти­те с прия­те­ли. Бъ­де­те ак­тив­ни в дей­ствия­та си, за­що­то сте в със­тоя­ние да се спра­ви­те с ра­бо­та­та си. Ва­ше­то усъ­рдие ще бъ­де въз­награ­де­но.

РАК

Ро­де­ни­те под Рак имат доб­ри пред­пос­тав­ки в сряда за ус­пех – под­пис­ва­не на до­го­во­ри, има­щи от­но­ше­ние към ва­ша­та ра­бо­та или биз­нес ан­га­жи­мен­ти. Някои от вас ще бъ­дат неус­той­чи­ви на слу­жеб­но­то си място. Не вли­зай­те в без­смис­ле­ни спо­ро­ве.

ЛЪВ

Си­туа­ция­та око­ло вас е мал­ко объ­рка­на и няма да ус­пее­те да на­ме­ри­те пра­вил­ния път за реа­ли­за­ция­та си. Бъ­де­те по-дей­стве­ни в кон­так­ти­те си, за­що­то те мо­гат да се ока­жат дос­та нав­ре­мен­ни за но­ви въз­мож­нос­ти. Не на­ла­гай­те мне­ние­то си в служ­ба­та.

ДЕВА

Днес Де­ви­те имат голям къс­мет и ще бъ­де жал­ко, ако из­тър­ве­те въз­мож­нос­ти­те си. Се­га сте в със­тоя­ние да из­вър­ши­те някак­во раз­ре­ше­ние в дей­нос­тта си. Денят е мно­го под­ходящ за ин­вес­ти­ции. В лю­бо­вен ас­пект ви оча­ква реа­ли­за­ция. Оче­рта­ва се лю­бов­на връз­ка!

ВЕЗНИ

Днес мно­го от ро­де­ни­те под Вез­ни се заб­луж­да­ват, ка­то на­ми­рат, че са спра­вед­ли­ви и ве­ли­ко­душ­ни. Не оп­ре­деляй­те кой кол­ко зас­лу­жа­ва. Стре­ме­жът на мно­зи­на към фи­нан­со­ва пе­чал­ба мо­же да бъ­де на­пъл­но за­до­во­лен днес. Не взи­майте стра­на в спор.

СКОРПИОН

Сряда е ус­пеш­на за при­до­бив­ки и кон­так­ти. По­ве­че­то от вас са в със­тоя­ние на ак­тив­ни дей­ствия и мо­гат да раз­чи­тат на доб­ро сте­че­ние на об­стоя­телс­тва­та. При­до­бив­ки­те за деня при по­ве­че­то от вас имат от­но­ше­ние към дъл­гос­роч­ни до­го­во­ри.

СТРЕЛЕЦ

В сряда ус­пе­хи­те на Стрел­ци­те се свър­зват с раз­ре­ша­ва­не на ад­ми­нис­тра­тив­ни проб­ле­ми, но­ви фи­нан­со­ви пос­тъп­ле­ния и про­фе­сио­нал­ни пос­ти­же­ния. Ще по­лу­чи­те оча­кван по­ло­жи­те­лен отго­вор, кое­то уве­ли­ча­ва въз­мож­нос­ти­те ви в де­ло­ви­те сре­ди. Планирана командировка ще има положителен резултат за вас, най-вече във финансово изражение.

КОЗИРОГ

Някои от вас чувс­тват ду­шев­на стаг­на­ция по­ра­ди до­пус­ка­не на греш­ки през от­ми­на­ли­те дни, но се на­ла­га да прео­до­лее­те то­ва усе­ща­не и да на­со­чи­те си­ли­те си към де­ло­ва из­ява. Доб­ри са въз­мож­нос­ти­те ви в об­лас­тта на до­го­во­ри­ра­не­то. Бъ­де­те дал­но­вид­ни, опитайте се да предвидите крайния резултат от предстоящите събития за деня. Така ще избегнете евентуални разочарования.

ВОДОЛЕЙ

Сряда е щас­тлив ден за вас. Доб­ри­те въз­мож­нос­ти не се ог­ра­ни­ча­ват са­мо в по­ле­то на де­ло­вия жи­вот, но прес­ка­чат гра­ни­ца­та на собс­тве­на­та ви лич­ност и съз­да­ват необ­хо­ди­ми­те ус­ло­вия за въз­ви­шен лю­бо­вен кон­такт. Ще при­със­тва­те на тър­жес­тво, най-вероятно рожден ден или друг личен празник на ваша близка жена, която ви е засвидетелства уважението си.

РИБИ

Доб­ро­то нас­трое­ние над­дел­ява при по­ве­че­то Ри­би в сряда и то ще ви съ­пътс­тва през це­лия ден. За не­го ще спо­мог­не и кон­так­тът ви с ед­на дос­та прия­тна за вас же­на, към коя­то ще се объ­рне­те за под­кре­па, ще я по­лу­чи­те точ­но нав­ре­ме. Оча­ква ви ус­пех в биз­не­са, преценете докъсе се простират възможностите ви и действайте по задачите си!

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *