HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ХОРОСКОП ЗА 11 МАРТ

ОВЕН

За по­ве­че­то от Ов­ни­те неделя е свър­за­на с об­щес­т­ве­на и со­ци­а­л­на про­мя­на. По­ве­че­то от вас очак­ват ня­как­ви важ­ни но­ви­ни, свър­за­ни с биз­нес или кон­такт с чуж­би­на, ще ги по­лу­чат днес. Днес ня­ма да по­лу­чи­те по­ло­жи­те­лен ре­зул­тат по проб­лем по про­фе­си­о­нал­на ли­ния, по­тис­не­те же­ла­ни­е­то си.

ТЕЛЕЦ

Гнев­ни са Тел­ци­те в неделя по­ра­ди ло­ши фи­нан­со­ви но­ви­ни или не­под­хо­дя­що из­б­ра­но вре­ме за дейс­т­вия. Ня­кои от вас са не­до­вер­чи­ви спря­мо род­ни­ни или при­я­те­ли, но днес ще бъ­де­те из­не­на­да­ни от не­о­чак­ва­но из­пъл­не­ние на ва­ше же­ла­ние. Слу­жеб­ни­ят ден е мно­го при­я­тен и ра­дос­тен. Нас­тъп­ва пов­рат в биз­не­са.

БЛИЗНАЦИ

Неделя е из­пъл­не­на с мно­го емо­ции – но­ви­ни, се­мей­ни ядо­ве и страс­ти. По от­но­ше­ние на про­фе­си­я­та Близ­на­ци­те ще пос­тиг­нат за­до­во­ли­тел­ни ре­зул­та­ти. Съ­щес­т­ву­ва въз­мож­ност за раж­да­не на пла­мен­на лю­бов на ра­бот­но­то мяс­то. Има про­мя­на в лич­ния ви жи­вот, ко­я­то пред­с­каз­ва оси­гу­ря­ва­не на доб­ро ма­те­ри­а­л­но по­ло­же­ние.

РАК

По­ве­че­то от ро­де­ни­те под Рак в неделя ще се от­да­дат на лю­бов­ни страс­ти. Де­нят е бла­гоп­ри­я­тен и но­си спо­койс­т­вие и до­ма­шен уют. При ня­кои нас­тъп­ват важ­ни про­ме­ни в се­мейс­т­во­то, ха­рак­те­ри­зи­ра­щи се със ста­би­ли­тет и ус­пех за до­ма. Про­фе­си­о­нал­ни­ят ден мо­же неп­ри­я­т­но да ви на­то­ва­ри с тай­на ин­фор­ма­ция за ва­ша на­чал­нич­ка.

ЛЪВ

Неделя ще на­ло­жи на Лъ­во­ве­те под­чи­не­на по­зи­ция, не­що, ко­е­то те труд­но при­е­мат. Мно­го от пла­но­ве­те ви ще про­пад­нат. Тряб­ва да бъ­де­те по-пред­паз­ли­ви в служ­ба­та и да не се кон­ф­рон­ти­ра­те. По род­нин­с­ка ли­ния ня­кои от вас мо­гат да по­лу­чат пред­ло­же­ние за про­мя­на на ра­бо­та­та си. За же­ни­те Лъв мо­гат да се слу­чат неп­ри­я­т­ни съ­би­тия от лю­бо­вен ха­рак­тер.

ДЕВА

То­зи ден е оп­ре­де­лен за ак­тив­на дей­ност от стра­на на Де­ви­те и ус­пе­шен, що се от­на­ся до па­ри­те ви. Въп­ре­ки че по­ве­че­то от вас са по­тис­на­ти и при­тес­не­ни от раз­ви­ти­е­то на де­ла­та си през де­ня, ще има­те слу­чаи да се рад­ва­те на доб­ра про­мя­на и при­я­т­ни из­вес­тия. Ще по­лу­чи­те пред­ло­же­ние, ко­е­то но­си сти­мул за ре­а­ли­за­ция на ва­ши про­е­к­ти.

ВЕЗНИ

Ра­дос­тен ден е неделя за Вез­ни­те. Във връз­ка с биз­нес или де­ло­ва дей­ност с чуж­би­на мо­же да по­лу­чи­те съ­о­б­ще­ние, ко­е­то ще е бла­гоп­ри­я­т­но, ако ка­сае па­ри или ма­те­ри­а­л­на оси­гу­ре­ност. Съ­щес­т­ву­ват слу­жеб­ни проб­ле­ми за ня­кои от вас, ко­и­то ви ка­рат да бъ­де­те не­до­вер­чи­ви към окол­ни­те. За да се спра­ви­те, раз­чи­тай­те на се­бе си.

СКОРПИОН

Да­ми­те от Скор­пион ще проявят дос­та прак­тич­ност и ак­тив­ност по от­но­ше­ние на за­до­вол­ява­не ам­би­ции­те си. Бла­гоп­рия­тни са фи­нан­со­ви­те но­ви­ни за биз­нес. На ра­бот­но­то място ще се чувс­тва­те доб­ре, ка­то по­ве­че­то от вас имат до­ве­рие на ше­фо­ве­те. Пред­стои ви прия­тна из­не­на­да, коя­то ще по­доб­ри нас­трое­ние­то ви.

СТРЕЛЕЦ

Днес же­ни­те от Стре­лец ще по­лу­чат важ­ни но­ви­ни, ко­и­то ще оп­ре­де­лят кон­так­ти­те ви за де­ня. Те ще по­мог­нат за доб­ра­та про­мя­на на фи­нан­си­те и ста­би­ли­за­ци­я­та ви. Биз­нес­ме­ни­те, ко­и­то имат при­тес­не­ния за па­ри, да се обър­нат за фи­нан­со­ва под­к­ре­па към съд­руж­ник. Де­нят е ха­рак­те­рен с до­маш­ни при­до­бив­ки.

КОЗИРОГ

В неделя Ко­зи­ро­зи­те имат доб­ри пред­пос­тав­ки в де­ло­ви и лич­нос­тен план за осъ­щес­т­вя­ва­не на же­ла­ни­я­та си. Не­о­б­хо­ди­ма е по-го­ля­ма стрик­т­ност в из­пъл­не­ни­е­то на слу­жеб­ни­те ан­га­жи­мен­ти, не сте зас­т­ра­хо­ва­ни от греш­ки. Про­фе­си­о­нал­но­то ви по­ло­же­ние е ста­бил­но и с пер­с­пек­ти­ви, но не си поз­во­ля­вай­те из­лиш­ни изя­ви.

ВОДОЛЕЙ

Не­о­чак­ва­но доб­ре се раз­ре­ша­ват фи­нан­со­ви­те проб­ле­ми в неделя. Ве­ро­я­т­но ще ста­не по ли­ния на лю­бов­на връз­ка или с под­к­ре­па­та на бли­зък чо­век. В про­фе­си­о­на­лен ас­пект де­нят е до­бър и об­ла­гоп­ри­я­т­с­т­ва ма­те­ри­а­л­ни при­до­бив­ки. Биз­нес­ме­ни­те ще имат труд­нос­ти в дей­ност­та си, вни­ма­вай­те в кон­так­та си с же­на.

РИБИ

Не­до­вер­чи­ви към окол­ни­те, но и лю­бо­пит­ни да про­ник­нат в чуж­ди­те де­ла са Ри­би­те днес. Ус­пе­шен и пе­че­ливш е де­нят по от­но­ше­ние на ва­шия биз­нес. Ня­кои мо­же да по­лу­чат из­год­но пред­ло­же­ние от чуж­би­на. Дос­та доб­ра ра­бо­та вър­ши­те в про­фе­си­о­на­лен ас­пект и мо­же да се на­дя­ва­те на при­до­бив­ки в служ­ба­та.

 

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *