HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ХОРОСКОП ЗА 11 МАРТ

ОВЕН

Ов­ни­те  днес  са  учу­два­що  спо­кой­ни  и  не­въз­му­ти­ми.  Жиз­не­ният  по­тен­циал  на  пред­ста­ви­те­ли­те  на  зна­ка   е  сни­жен и  по­ве­че  от  всич­ко  те  ис­кат  да  си  от­дъх­нат.  Въз­ник­ва  же­ла­ние  за  от­мяна  на  всякак­ви  по-ран­шни  пла­но­ве,  кое­то  ед­ва  ли  ще  бъ­де  прие­то  доб­ре  от  от­срещ­на­та  стра­на.  На­ли­це са кон­флик­ти  с  близ­ки­те  ви.

ТЕЛЕЦ

Днеш­ният  ден  не  е  лош за Тел­ци­те, но те  ще  бъ­дат  об­хва­на­ти  от  важ­ни  мис­ли.  Уве­ре­ни са,  че  не  ги  доо­цен­яват,  и  се  опи­тват  да  по­лу­чат  сп­равед­ли­вост,  но  то­ва  няма  да  до­ве­де  до  ни­що  доб­ро.  Въз­мож­ни  са  кон­флик­ти  с  хо­ра,  мне­ние­то  на  кои­то  е от  пос­лед­на  ин­стан­ция.  За­па­зе­те здра­вия ра­зум и не пред­прие­май­те шо­ки­ра­щи  пос­тъп­ки.

БЛИЗНАЦИ

Ус­пех  ще  пос­тиг­нат  те­зи Близнаци,  кои­то  са  го­то­ви  на риск.  Фак­ти­чес­ки  кол­ко­то  по­ве­че  жер­тва­те,  тол­ко­ва  по-ин­те­рес­ни  въз­мож­нос­ти  ви  се  пре­дос­тавят. Мо­же  да  реа­ли­зи­ра­те  пла­но­ве,  от­нас­ящи  се  до  обу­че­ние,  по­ви­ша­ва­не  на  ква­ли­фи­ка­ция­та  или  ка­рие­ра­та –  го­то­ви  сте  да  се  тру­ди­те  за  собс­тве­но­то  си  бла­го. Ще по­лу­чи­те под­кре­па.

РАК

Въз­мож­ни  са  труд­нос­ти при Раците и  ве­роя­тнос­тта  за  тях е  тол­ко­ва  по-гол­яма,  кол­ко­то  по-мал­ко  ги  оча­ква­те.  За­то­ва  бъ­де­те  пред­паз­ли­ви. Днес  е  нуж­но  съв­сем  мал­ко  вре­ме, за  да  пре­рас­не  ед­на  мал­ка  неп­рия­тност  в  се­рио­зен  проб­лем. До­ве­ре­те  се  на  съюз­ни­ци­те си – тяхна­та  по­мощ  съ­щес­тве­но  ще  об­лек­чи  жи­во­та  ви.

ЛЪВ

През  то­зи  ден  ще  се  на­ло­жи  да  про­ме­ни­те не­що об­кръ­же­ние­то си. Из­бра­на­та  от  вас  ли­ния  да се съг­лас­ява­те с всич­ко не  е  би­ла  вярна. Съ­би­тия­та  от  днеш­ния  ден  ще  по­ка­жат, че  на­пос­ле­дък  сте  до­пус­на­ли  немал­ко  про­пус­ки.  Ве­роя­тни  са  се­риоз­ни  раз­ног­ла­сия  с род­ни­ни. Въз­мож­ни  са  не­зап­ла­ну­ва­ни  раз­хо­ди.

ДЕВА

Слож­на е съ­бо­та­та за Де­ви­те, лес­но  ще  до­пус­кат  греш­ки,  ще  прояв­яват  до­вер­чи­вост  и  ще  поз­вол­яват  да  бъ­дат  за­бър­ка­ни  в  съм­ни­тел­ни  и  рис­ко­ва­ни  проек­ти. Мно­зи­на ще  са  склон­ни  да  рис­ку­ват  па­ри –  не  са­мо  свои­те,  но  и  чуж­ди, но раз­хо­ди­те трябва  да  се  сък­ратят. За­па­зе­те  нор­мал­ни  от­но­ше­ния  с  прия­те­ли  и  род­ни­ни.

ВЕЗНИ

От  вас  се  оча­ква  мно­го, трябва  да  по­ло­жи­те  немал­ко  уси­лия, за да от­го­во­ри­те на изи­сква­ния­та на своите близки, за да не излъжете надеждите им. Денят ще е много умо­ри­те­лен за бизнес преговори.  Въз­мож­ни  са  проб­ле­ми  в  об­щу­ва­не­то   с  де­ло­ви  парт­ньо­ри. Ще  по­лу­чи­те ин­те­рес­но  пред­ло­же­ние,  прие­ме­те го.

СКОРПИОН

Не  лош  ден  за  об­щу­ва­не, ще  ус­пее­те  да  убе­ди­те  око­лни­те в пра­во­та­та си, а  и  да  си  на­ме­ри­те  съ­миш­ле­ни­ци.  Са­мо  че  през  то­зи  ден  е  доб­ре  да  об­съж­да­те  въп­ро­си  от  прак­ти­чес­ко  ес­тес­тво, а  още  по-доб­ре, ако  мо­же­те  да  ги  ре­ши­те  не­за­бав­но. Някои над­цен­яват въз­мож­нос­ти­те си и се зае­мат с пла­но­ве, кои­то труд­но ще реа­ли­зи­рат.

СТРЕЛЕЦ

До­хо­ден  ден за  Стрел­ци­те,  ще  имат  въз­мож­ност  бър­зо  и  без  осо­бе­ни  уси­лия  да  спе­челят па­ри.  Въз­мож­ни  са  ин­те­рес­ни  де­ло­ви  пред­ло­же­ния,  раз­гле­дай­те ги в де­тай­ли и то­га­ва дай­те от­го­во­ра си. Неп­рия­тно  произ­шес­твие  ще  се  от­ра­зи  не­га­тив­но  на  от­но­ше­ния­та  ви  с  чле­но­ве­те  на  се­мей­ство­то.  Назр­ява кон­фликт с половинката ви, не бъдете твърдоглави, от­стъ­пе­те.

КОЗИРОГ

Ко­зи­ро­зи­те  мо­гат  да  из­пол­зват  то­зи  ден  за  уре­жда­не  на  някак­ви  от­дав­наш­ни  кон­флик­ти  и  раз­ног­ла­сия.  Дип­ло­ма­ти­чес­ки­те  ви та­лан­ти  ще  се  проявят  осо­бе­но  ярко,  та­ка  че  Ко­зи­ро­зи­те  ста­ват  не­за­ме­ни­ми  ми­рот­вор­ци.  Оба­че всякак­ви  пре­го­во­ри  ще  изи­скват  се­риоз­ни  емо­цио­нал­ни  за­гу­би. Въз­ста­но­ве­те  фи­зи­чес­ки­те и ду­шев­ни­те  си си­ли  с пъ­лен ре­лакс.

ВОДОЛЕЙ

Мно­зи­на ще пре­ка­рат  спо­кой­но  и  прия­тно съ­бот­ния ден, ако не  нат­рап­ват ком­па­ния­та си. Нуж­дае­те се от  раз­би­ращ  и  тър­пе­лив  слу­ша­тел. Из­би­рай­ки  не­под­ходящ  чо­век, са­мо  ще  уси­ли­те  ду­шев­ния  си  дис­ком­форт. Мно­го  вни­ма­тел­но  трябва  да  спо­дел­яте  чувс­тва­та  и  пла­но­ве­те  си. Всич­ко ка­за­но днес  ще  бъ­де  из­пол­зва­но  сре­щу  вас след вре­ме.

РИБИ

Ри­би­те  са  го­то­ви  за  ре­ши­тел­ни  дей­ствия в съ­бо­та, но об­стоя­телс­тва­та  изи­скват  съв­сем  дру­го  по­ве­де­ние. Наб­лю­да­вай­те  вни­ма­тел­но  всич­ко,  кое­то  ста­ва  око­ло вас. Бъ­де­те не­за­бе­ле­жи­ми и ще из­бег­не­те кон­флик­ти­те. Не се под­да­вай­те на про­во­ка­ция. Из­бягвай­те  всякак­ви  двус­мис­ле­ни  си­туа­ции,  го­во­ре­те  от­кри­то  и  из­би­рай­те  най-пре­кия  път  към  цел­та.

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *