ХОРОСКОП ЗА 11 ОКТОМВРИ

ОВЕН

Не раз­чи­тай­те на род­ни­ни­те или чле­но­ве­те на до­ма­кинс­тво­то да пре­да­дат важ­ни­те лич­ни съоб­ще­ния, кои­то сте ос­та­ви­ли. Те най-ве­роя­тно ще ги заб­равят. Кон­флик­тът меж­ду про­фе­сио­нал­ни­те и до­маш­ни­те за­дъл­же­ния мо­же да ста­не при­чи­на да про­пус­не­те ед­на въз­мож­ност.

ТЕЛЕЦ

  Съд­ба­та е бла­гос­клон­на към ко­лек­тив­ни­те на­чал­ни­ци. Лес­но на­ми­ра­те дос­тъп до влия­тел­ни лич­нос­ти – ед­ва ли ще от­ка­жат да влязат в съд­ру­жие, кое­то би би­ло от пол­за и за два­ма ви. Не взе­май­те зае­ми. Дре­бен фи­нан­сов про­пуск мо­же да ви до­не­се фи­нан­со­ви раз­хо­ди и неп­рия­тнос­ти.

БЛИЗНАЦИ

  Ще срещ­не­те труд­нос­ти при бо­ра­ве­не­то с фи­нан­со­ви въп­ро­си, по­ро­де­ни от не­дос­та­тъч­но раз­би­ра­не на ма­те­рия­та. Вни­ма­вай­те при пре­да­ва­не­то на не­що да по­лу­чи­те раз­пис­ка, а съ­що и обе­ща­ния­та, кои­то по­лу­ча­ва­те, да бъ­дат пот­вър­де­ни пис­ме­но. Ще уто­чни­те парт­ньорс­тво.

РАК

Не прие­май­те ду­ми­те на на­чал­ни­ци­те си пре­ка­ле­но лич­но. Необ­хо­ди­мо е да проя­ви­те по­ве­че обе­ктив­нос­т в от­но­ше­ния­та си към дру­ги­те. Пон­яко­га дос­та труд­но по­нас­яте ше­ги­те на око­лни­те. Не трябва да стра­да­те от пре­ка­ле­на мни­тел­ност. Днес мо­же­те да по­тър­си­те раз­вле­че­ния.

ЛЪВ

  Тру­ден ден, без­по­кой­ство­то ще ви об­хва­не още от сут­рин­та. Без­смис­ле­ни бър­бо­ре­ния и клю­ки ще се опи­тат да ви от­вли­чат от ос­нов­но­то ви за­дъл­же­ние. В до­ма лю­би­мият чо­век мо­же да бъ­де тър­пе­лив слу­ша­тел. Из­лей­те пред не­го сък­ро­ве­ни­те си гри­жи и бол­ки, за да се по­чувс­тва­те доб­ре.

ДЕВА

Пер­со­нал­ни­те кон­так­ти са пре­по­ръ­чи­тел­ни. Ще по­лу­чи­те по­ве­че удо­влет­во­ре­ние, от­кол­ко­то кон­так­та ви с це­ли гру­пи. От­крий­те най-дъл­бо­ки­те си чувс­тва и ги из­ра­зе­те от­кри­то. Нас­трое­ни сте към по-ин­тим­ни кон­так­ти. За­ко­но­ви фор­мал­нос­ти мо­гат да бъ­дат уре­де­ни с до­го­вор.

ВЕЗНИ

  Не поз­вол­явай­те на чувс­тва­та да над­де­леят над ра­зу­ма в от­но­ше­ния­та със сил­на лич­ност. Вро­де­ният ви чар и так­тич­нос­тта ви ще ви бъ­дат от пол­за. Би би­ло доб­ре да да­де­те из­раз на нат­ру­па­но­то нап­ре­же­ние, но днес се на­ла­га да бъ­де­те по-ме­ки в от­но­ше­ния­та си с на­чал­ни­ци­те.

СКОРПИОН

Ще въз­ник­нат проб­ле­ми със за­щит­на­та сис­те­ма на ор­га­низ­ма ви. Ва­шият лю­бим ве­роя­тно коп­нее да по­лу­чи­те някак­во съоб­ще­ние от вас. Гри­жа­та за здра­ве­то на ва­ши­те де­ца ви от­не­ма дос­та вре­ме. Вло­ша­ва­не­то на здра­вос­лов­но­то им със­тоя­ние ще про­ме­ни пла­но­ве­те ви за пъ­ту­ва­не.

СТРЕЛЕЦ

На пре­ден план из­ли­зат дъл­гос­роч­ни фи­нан­со­ви де­ла. Уве­ре­те се, че сте проу­чи­ли ос­нов­но въп­ро­са, пре­ди да взе­ме­те важ­но ре­ше­ние. Те­зи от вас, кои­то ра­ботят в бан­ки, ще имат удо­волс­твие да се срещ­нат с мно­го важ­на лич­ност. Бъ­де­те внимателни, има­те голям шанс да ви ха­ре­сат и да работите в престижна институция срещу немалко трудово възнаграждение.

КОЗИРОГ

Оча­квай­те не­лоя­лно от­но­ше­ние от ко­ле­ги, кои­то не прие­мат не­ща­та по съ­щия на­чин ка­то вас. Ще ви е труд­но да нап­ред­не­те, ако клю­чо­ви­те фи­гу­ри за­поч­ват да се дър­жат ре­зер­ви­ра­но или пре­ми­нат в от­стъп­ле­ние. Опи­тай­те се да ги раз­бе­ре­те. Бъ­де­те вни­ма­тел­ни с биз­нес пла­но­ве.

ВОДОЛЕЙ

В пе­тък ще бъ­де­те при­тес­не­ни в ра­бо­та­та, за­бу­та­на е важ­на ин­фор­ма­ция и не мо­же­те да я от­крие­те. Бла­го­да­ре­ние на ча­ра си вие оп­рав­яте га­фа. Мо­мен­тът е под­ходящ – срещ­не­те ше­фа и му на­мек­не­те за по­ви­ше­ние. Изи­грай­те кар­ти­те си пра­вил­но и бан­ко­ва­та ви смет­ка ще на­бъб­не. Напълно заслужавате да променят параметрите в трудовия ви договор.

РИБИ

  Днес ще ви е прия­тно да се от­да­де­те на ва­ши­те лю­би­ми за­ни­ма­ния, но ще ус­та­но­ви­те, че ви лип­сва вдъх­но­ве­ние. Мис­ли­те ви кръ­жат око­ло въп­ро­са как да спе­че­ли­те мал­ко па­ри. Стар ин­ти­мен прия­тел ви на­ми­ра за из­клю­чи­тел­но оча­ро­ва­тел­ни. Пре­вър­не­те прив­ли­ча­нето в по-за­дъл­бо­че­на връз­ка само ако сте убедени, че го искате за себе си.

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *