HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ХОРОСКОП ЗА 11 ФЕВРУАРИ

ОВЕН

Съм­не­ни­е­то е лош съ­вет­ник за как­ва­то и да би­ло дей­ност и ви­на­ги пра­ви чо­ве­ка не­у­ве­рен в соб­с­т­ве­ни­те му си­ли. Днес Ов­ни­те ще по­пад­нат във власт­та му, а фи­нан­со­ви­те зат­руд­не­ния при мно­го от вас ще за­си­лят без­по­койс­т­во­то ви. Не се тре­во­же­те от евен­ту­а­л­на за­гу­ба, та­кава ня­ма да има.

ТЕЛЕЦ

С го­ля­ма вя­ра в соб­с­т­ве­ни­те си си­ли, вие ще дейс­т­ва­те днес без от­дих за на­рас­т­ва­не на ма­те­ри­а­л­но­то си рав­ни­ще. Доб­ри­те ви въз­мож­нос­ти са под­чер­та­ни в служ­ба­та и се очертават фи­нан­со­ви опе­ра­ции в де­ла­та с об­щес­т­вен ха­рак­тер. Къс­ме­тът ви е из­ра­зи­те­лен и мо­же­те да раз­чи­та­те на не­го. Ще по­лу­чи­те важ­но съ­о­б­ще­ние.

БЛИЗНАЦИ

В неделя Близ­на­ци­те са при­бър­за­ни в свои­те дей­ствия. Та­къв стил на ра­бо­та ще ви пре­чи. Няма при­чи­ни да прояв­ява­те не­тър­пе­ние. Денят ще бъ­де ус­пе­шен как­то в служ­ба­та, та­ка и за лич­ни­те ви ан­га­жи­мен­ти. Без­по­кой­ство ще ви на­лег­не във връз­ка с някак­во пъ­ту­ва­не. Те­ле­фон­но оба­жда­не ще ви за­рад­ва.

РАК

Неделя е по­ло­жи­те­лен ден за Ра­ци­те. Той е ва­жен пре­ди всич­ко с кон­так­ти­те, ко­и­то ще има­те, и пред­ло­же­ни­я­та, ко­и­то ще ви бъ­дат нап­ра­ве­ни. Ще по­е­ме­те нов път в про­фе­си­о­нал­на­та си дей­ност. Без­по­койс­т­во­то за па­ри от­па­да. Къс­ме­тът ви е до­бър днес и ня­кои ще го пре­вър­нат в ре­а­л­ност.

ЛЪВ

Мно­зи­на от Лъ­во­ве­те ще бъ­дат при­тес­не­ни днес от ня­кои про­ме­ни, ко­и­то са на­ли­це в мо­мен­та. Има­те мно­го доб­ри въз­мож­нос­ти да по­лу­чи­те вся­как­ва ин­фор­ма­ция за де­ла­та на ва­ши­те пар­т­ньо­ри, вклю­чи­тел­но и за бъ­де­ще­то им раз­ви­тие. То­ва от са­мосе­бе си ре­ша­ва въп­ро­си­те, ко­и­то се­га ви при­тес­ня­ват.

ДЕВА

Неделя е из­к­лю­чи­тел­но до­бър за Де­ви­те. Днес ва­ши­те де­ла – про­фе­си­о­нал­ни ан­га­жи­мен­ти, лич­ни­те ви дейс­т­вия, кон­так­ти или раз­го­во­ри, има­щи за цел оп­ре­де­ле­ни при­до­бив­ки, имат мак­си­мал­ни въз­мож­нос­ти за ус­пех. На ус­пех ще се рад­ват оне­зи от вас, чи­я­то дей­ност е свър­за­на с пъ­ту­ва­не.

ВЕЗНИ

Неделя е под­хо­дящ за фи­нан­со­ви за­ни­ма­ния и ще до­не­се ус­пех на оне­зи, ко­и­то ще се на­со­чат в та­зи сфе­ра. Оне­зи, ко­и­то имат да раз­ре­ша­ват ня­ка­къв проб­лем, кой­то все още не е ясен или по­ло­жи­тел­но­то му раз­ре­ше­ние е съм­ни­тел­но, без да се опа­ся­ват от не­у­с­пех, мо­же да дейс­т­ват. Ще про­пад­нат ня­кои от кон­так­ти­те ви .

СКОРПИОН

Неделя ще пре­ми­не без зат­руд­не­ния от слу­же­бен или друг ха­рак­тер за Скор­пи­о­ни­те. Ня­кои от вас имат въз­мож­ност да по­лу­чат вли­я­тел­на под­к­ре­па, ко­я­то ще им оси­гу­ри бла­гоп­ри­я­т­ни ус­ло­вия за изя­ва в про­фе­си­я­та. Биз­нес­ме­ни­те ще имат спо­ро­ве със съд­руж­ни­ци, но бла­го­ра­зу­ми­е­то е на ва­ша стра­на.

СТРЕЛЕЦ

Мно­го от Стрел­ци­те ще бъ­дат при­ну­де­ни да дей­стват ене­ргич­но днес. То­ва из­ключ­ва при­бър­за­ни и нее­фек­тив­ни ре­ше­ния. Ус­пе­шен е ва­шият со­циа­лен ден и мно­зи­на ще имат кон­крет­на по­мощ от же­на. Оно­ва, кое­то ви ин­те­ре­су­ва, ще има по­ло­жи­тел­но ре­ше­ние за вас. Оче­рта­ва се пъ­ту­ва­не в чуж­би­на.

КОЗИРОГ

Днес вие ще по­лу­чи­те под­к­ре­па­та на при­я­те­ли­те си или на род­ни­ни, на ко­и­то се на­дя­ва­те, за да за­вър­ши­те ус­пеш­но свое на­чи­на­ние. Неделя е бла­гоп­ри­я­тен за вся­как­ва де­ло­ва дей­ност. Ре­а­ли­за­ци­я­та в служ­ба­та на ня­кои от Ко­зи­рог ще бъ­де осо­бе­но сил­на днес. Бъ­де­те вни­ма­тел­ни в от­ноше­ния­та си с ко­ле­ги­те.

ВОДОЛЕЙ

Най-го­лям ус­пех днес Во­до­ле­и­те ще имат за ре­а­ли­зи­ра­не на па­рич­на пе­чал­ба. Тя мо­же да дой­де след осъ­щес­т­вя­ва­не на про­фе­си­о­нал­ни кон­так­ти с хо­ра, ко­и­то са в със­то­я­ние да ви въз­ло­жат дей­ност из­вън слу­жеб­ни­те ви за­дъл­же­ния. Ня­кои ан­га­жи­мен­ти на об­щес­т­ве­ни на­ча­ла пре­дос­та­вят доб­ри въз­мож­нос­ти.

РИБИ

Ня­кои от вас ще пре­неб­рег­нат важ­ни де­ло­ви изис­к­ва­ния и по то­зи на­чин ще на­ма­лят чув­с­т­ви­тел­но пе­чал­ба­та, на ко­я­то се на­дя­ват. Бъ­де­те пос­ле­до­ва­тел­ни в дейс­т­ви­я­та си, ма­кар че в мно­го слу­чаи то­ва е свър­за­но с вре­ме и изис­к­ва ва­ше­то тър­пе­ние. На ра­бот­но­то си мяс­то по­ве­че­то от Ри­би ще бъ­дат не­за­до­во­ле­ни .

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *