ХОРОСКОП ЗА 11 ЯНУАРИ

ОВЕН

Има­те емо­цио­на­лен ден с пред­пос­тав­ки за лю­бов­ни пре­жив­ява­ния. Ро­ман­тич­но­то ви нас­трое­ние оба­че мо­же да ста­не при­чи­на за до­пус­ка­не на греш­ки, бъ­де­те кон­цен­три­ра­ни в ра­бо­та­та си. От­кри­ва се въз­мож­ност чрез за­поз­нанс­тво да по­доб­ри­те про­фе­сио­нал­ни­те си по­зи­ции.

ТЕЛЕЦ

Ра­дос­тни­те съ­би­тия в чет­вър­тък се свърз­ват със съоб­ще­ния и до­маш­ни­ де­ла. Де­ло­ва­та ви реа­ли­за­ция мно­го за­ви­си от то­ва как ще се въз­пол­зва­те от съ­ве­ти­те на на­чалс­тво­то и прия­те­ли­те. Мно­зи­на Тел­ци мо­гат да раз­чи­тат на бла­гос­клон­ност от чо­век с влия­ние, ще по­лу­чи­те без­це­нен съ­вет.

БЛИЗНАЦИ

Чет­вър­тък е нап­рег­нат, но пък от­кри­ва шанс за мно­зи­на Близ­на­ци да на­мерят пок­ро­ви­тел в ли­це­то на мъж с въз­мож­нос­ти. Съ­щес­тве­но зна­че­ние имат кон­так­ти­те и но­во за­поз­нанс­тво. Бъ­де­те пред­паз­ли­ви в лю­бов­ни­те де­ла. Фи­нан­со­ви неп­рия­тнос­ти, греш­ки от ва­ша стра­на са въз­мож­ни днес.

РАК

При­бър­за­ни­те дей­ствия мо­же са­мо да ви нав­редят. Ако се зае­ме­те ене­ргич­но и ре­ши­тел­но да пла­ни­ра­те бъ­де­щи­те си дей­ствия, ще се рад­ва­те на ус­пе­хи. Въз­мож­но е да се поя­ви чо­век, кой­то ще ви по­мог­не тол­ко­ва, кол­ко­то не сте оча­ква­ли. Има­те шанс да по­доб­ри­те ма­те­риал­но­то си по­ло­же­ние.

ЛЪВ

Ус­пе­шен ден, пос­тав­яте на­ча­ло­то на но­ва дей­ност. Чет­вър­тък мо­же да е на­то­ва­рен, но за мно­зи­на от­чи­та край на неп­рия­тнос­ти­те. В де­ло­во от­но­ше­ние мно­зи­на ще по­лу­чат под­кре­па от на­чал­ни­ка си по проект, кой­то дъл­го вре­ме са об­мисл­яли. Помощта ще бъде и във финансово изражение. Ще имате сре­ща със ста­ри прия­те­ли днес.

ДЕВА

Ако ви ин­те­ре­су­ват въп­ро­си от ма­те­риал­но ес­тес­тво, има­те шанс за по­доб­ре­ние на об­стоя­телс­тва­та в та­зи об­ласт. Мно­го бла­гоп­рия­тно ще се раз­ви­ват де­ла­та ви, ако дей­ства­те в сът­руд­ни­чес­тво с дру­ги хо­ра. Някои ще имат из­год­но пъ­ту­ва­не, кое­то ще им от­крие но­ви хо­ри­зон­ти. Пазете вещите си от чуждо посегателство, кражбата ще остане неразкрита и вие ще сте в патова ситуация.

ВЕЗНИ

Чет­вър­тък е нер­вен, в мно­го слу­чаи ще се на­ла­гат бър­зи реак­ции и дей­ствия в съз­да­ли­те се си­туа­ции. Не вла­гай­те емо­ции в ра­бо­та­та си, склон­ни сте да до­пус­ка­те греш­ки. Не е добър съветник и гневът днес, ще изречете думи, които ще настроят началниците срещу вас и това ще ви създаде редица неудобства.

СКОРПИОН

Денят е бла­гоп­рия­тен в де­ло­во от­но­ше­ние, но доб­ра­та тен­ден­ция е ха­рак­тер­на по­ве­че за мъ­же­те. До­ри и да сте вяли в ра­бо­та­та си, има­те къс­мет и ще се спра­ви­те със за­дъл­же­ния­та си. Ху­ба­во е да бъ­де­те пред­паз­ли­ви, въз­мож­ни са из­ма­ми, кои­то ще  раз­клатят фи­нан­со­вия ви ста­би­ли­тет.

СТРЕЛЕЦ

Чет­вър­тък е тру­ден за Стрел­ци­те и мо­же да се сблъс­ка­те с нео­чак­ва­ни проб­ле­ми в служба­та. Бъ­де­те пред­паз­ли­ви по от­но­ше­ние на про­фе­сио­нал­ни­те си де­ла. Греш­ки в ра­бо­та­та мо­же да ви при­чинят го­ле­ми неп­рия­тнос­ти. Денят е пол­зот­во­рен във връз­ка с па­ри и за сре­щи в об­щес­тво­то. В лю­бо­вен ас­пект неп­рия­тнос­ти­те ви свър­шват с по­мощ­та на бли­зък прия­тел. Важ­ни про­фе­сио­нал­ни про­тек­ции от мъж.

КОЗИРОГ

Мно­го ан­га­жи­мен­ти и про­фе­сио­нал­на ра­бо­та се оче­рта­ва за Ко­зи­ро­зи­те. Ще се спра­ви­те с де­ла­та, ще по­лу­чи­те раз­би­ра­не от ше­фа си за от­ла­га­не­то на пос­та­ве­на за­да­ча. Прин­цип­но е доб­ре да ра­бо­ти­те в сът­руд­ни­чес­тво. Не вла­гай­те емо­ции в из­пъл­не­ние­то на за­да­чи­те, до­пус­ка­те греш­ки. Някои ще направят финансов удар, като ще заложат пари на печеливши акции.

ВОДОЛЕЙ

Има­те бла­гоп­рия­тен чет­вър­тък за сре­щи с прия­те­ли и справ­яне с до­маш­ни задачи. Оча­квай­те при­до­бив­ки вкъ­щи, кои­то не е из­клю­че­но да са под фор­ма­та на съ­дей­ствие за раз­ре­ша­ва­не на проб­лем. В служ­ба­та не пре­неб­рег­вай­те да­де­ни­те ви съ­ве­ти, вслуш­вай­те се и в ин­туи­ция­та си. Предприемате днес важна стъпка в живота си, ще се освободите от отрицателната енергия.

РИБИ

Ху­бав ден за кон­так­ти, въз­мож­но е не­на­дей­но да раз­ре­ши­те проб­лем, кой­то дъл­го вре­ме сте от­ла­га­ли. Ще се рад­ва­те на ху­ба­ви но­ви­ни и нео­чак­ва­но съ­дей­ствие. Ин­те­рес­но за­поз­нанс­тво с лю­бо­вен от­те­нък, но не раз­кри­вай­те сим­па­тии­те си към въп­рос­ния чо­век. Па­зе­те се от припр­eни дей­ствия. В момент на афект е възможно да изречете думи срещу приятел и ще съжалявате.

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *