ХОРОСКОП ЗА 12 АВГУСТ

ОВЕН

Неделя е мно­го пол­зот­во­рен ден, при всич­ки Ов­ни се за­беля­зва ста­би­ли­зи­ра­не на по­зи­ции­те и раз­шир­ява­не на въз­мож­нос­ти­те за справ­яне. Някои имат фи­нан­со­ви гри­жи. Прие­ме­те об­стоя­телс­тва­та та­ки­ва, как­ви­то са за мо­мен­та, и си на­ло­же­те някои лич­ни ог­ра­ни­че­ния. Тру­ден про­фе­сио­на­лен ден с ого­рче­ния за някои.

ТЕЛЕЦ

Днес Тел­ци­те имат па­рич­ни без­по­кой­ства и в та­зи връз­ка ви пред­стои мно­го ра­бо­та и по­лу­ча­ва­не на важ­на, разя­сни­тел­на ин­фор­ма­ция. Бъ­де­те дип­ло­ма­тич­ни и по-уме­ре­ни в же­ла­ния­та си. От­ло­же­те фи­нан­сов ан­га­жи­мент за друг ден, тъй ка­то се­га не­го­во­то раз­ре­ша­ва­не ще бъ­де без­ре­зул­тат­но.

БЛИЗНАЦИ

В неделя вър­ху вас се сто­вар­ват куп проб­ле­ми. Няма да има­те въз­мож­нос­ти за справ­яне с всич­ко, но ако сте по-мал­ко взис­ка­тел­ни, ще има­те оп­ре­де­ле­ни ре­зул­та­ти. В служ­ба­та ви оча­ква мно­го ра­бо­та, не бъ­де­те по­вър­хнос­тни, а се на­ла­га по­ве­че уси­лия и при­леж­ност.

РАК

Неделя е тру­ден ден за Ра­ци­те от глед­на точ­ка на ра­бо­та и ан­га­жи­мен­ти, чие­то раз­ре­ша­ва­не сте от­ла­га­ли. При някои от вас при­тес­не­ния­та се ба­зи­рат на лип­са­та на ре­ши­тел­ност по от­но­ше­ние де­ло­ви дей­ствия или из­каз­ва­не на мне­ние в об­съж­да­ния, пре­го­во­ри и др. Под­хож­дай­те с ми­съл­та за бъ­де­що­то си раз­ви­тие.

ЛЪВ

Мно­го до­бър и ка­чес­твен ден, как­то би­ха го от­че­ли мъ­же­те Лъв, е неделя. За­сил­ват се въз­мож­нос­ти­те ви за фи­нан­со­ва реа­ли­за­ция и са­мо­чувс­твие­то при по­ве­че­то от вас е доб­ро. На ра­бот­но­то място се изи­сква по­ве­че ком­би­на­тив­ност и дип­ло­ма­тич­ност при разя­снява­не на ин­те­ре­су­ва­щи­те ви въп­ро­си.

ДЕВА

Ус­пе­шен е неделният ден за Де­ви­те и от­кри­ва но­ви бла­гоп­рия­тни пер­спек­ти­ви пред вас, но се на­ла­га доб­ре да об­мисл­яте дей­ствия­та си. Под­хож­дай­те вни­ма­тел­но, с пред­ва­ри­тел­на под­си­гу­ре­ност и ще пре­дот­вра­ти­те бъ­де­щи ли­ше­ния. Труд­нос­ти в неделя се оча­кват в де­ло­ви­те кон­так­ти.

ВЕЗНИ

Мно­зи­на от Вез­ни са уг­ри­же­ни по фи­нан­со­ви въп­ро­си, чувс­тват се лич­но оби­де­ни или се зат­варят в се­бе си по­ра­ди ра­зо­ча­ро­ва­ние. Ха­рак­те­рис­ти­ка­та за вас в неделя се ос­но­ва­ва най-ве­че на пред­чувс­твия и ин­туи­ция. Бъ­де­те пред­паз­ли­ви в до­маш­ни­те взаи­моот­но­ше­ния, те­зи в служ­ба­та и биз­не­са.

СКОРПИОН

Днес Скор­пио­ни­те са при­тес­не­ни за ра­бо­та­та си, за па­рич­ни за­гу­би или от кон­фликт с лю­бо­вен ха­рак­тер. Денят е нап­рег­нат и е доб­ре да сте дип­ло­ма­тич­ни в об­щу­ва­ния­та. При мно­зи­на се явяват но­ви пред­ло­же­ния или на­рас­тва­не на въз­мож­нос­ти­те за реа­ли­за­ция в де­ло­ви и слу­же­бен ас­пект.

СТРЕЛЕЦ

Неделя е нер­вен ден за Стрел­ци­те, ако се под­да­де­те на емо­цио­нал­но въз­дей­ствие, мо­же­те дос­та да объ­рка­те пла­но­ве­те си и до­ри да про­ва­ли­те де­ло­во­то осъ­щест­вява­не. Бъ­де­те по-кон­цен­три­ра­ни и из­бягвай­те из­лиш­ни сре­щи и кон­так­ти. Дис­тан­ци­рай­те се и от ко­ле­ги, ка­то още по-мал­ко спо­дел­яте на­ме­ре­ния­та си с тях.

КОЗИРОГ

Ко­зи­ро­зи­те се нуж­даят от ин­фор­ми­ра­ност по някои въп­ро­си, но е доб­ре да бъ­дат дис­крет­ни и уме­ре­ни спрямо от­но­ше­ния­та си с око­лни­те. Опи­тай­те еле­ган­тен спо­соб за по­лу­ча­ва­не на необ­хо­ди­мо­то, за­що­то всяко под­пит­ва­не ще се из­тъл­ку­ва зле за вас.

ВОДОЛЕЙ

Не е доб­ро фи­зи­чес­ко­то със­тоя­ние и са­мо­чувс­твие на Во­до­леи­те в неделя. За да бъ­де денят пе­че­ливш за вас, ще се на­ло­жи да прео­до­лее­те дос­та труд­нос­ти, свър­за­ни с ра­бот­ния ден. Денят е лош за пъ­ту­ва­не, на­ме­ре­те на­чин да го пла­ни­ра­те за друг ден. Не из­бър­звай­те с ре­ше­ния­та си, об­мисл­яйте все­ки де­тайл.

РИБИ

Тру­ден ден е неделя за Ри­би­те по­ра­ди раз­лич­ни препя­тствия, кои­то въз­ник­ват. Най-чес­то те произ­ли­зат от са­ми­те вас или по­ра­ди вът­реш­но­то ви спи­ра­не да из­вър­ши­те оп­ре­де­ле­на дей­ност. Ху­ба­во е да се ос­во­бо­ди­те от ог­ра­ни­че­ния­та и да се спра­ви­те още днес със съот­вет­ни­те де­ла.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *