ХОРОСКОП ЗА 12 ОКТОМВРИ

ОВЕН

Съ­бо­та е щас­тлив ден за Ов­ни­те, кои­то търсят ма­щаб­ност на своя­та про­фе­сио­нал­на из­ява. Бла­го­да­ре­ние на не­чие от­със­твие и чрез по­мощ­та на пре­дан прия­тел вие ще има­те шан­са да по­пад­не­те на оно­ва, към кое­то се стре­ми­те, и да за­до­во­ли­те в пъл­но­та же­ла­ния­та си. В дру­ги от­но­ше­ния щас­тие­то съ­що е с вас и ви под­крепя.

ТЕЛЕЦ

Във всич­ки слу­чаи денят е пе­че­ливш за вас, а при някои от пред­ста­ви­те­ли­те на Те­лец при­до­бив­ки­те ще над­хвърлят оча­ква­ния­та. Съ­щес­тву­ва ве­роя­тност за го­ле­ми зат­руд­не­ния в прия­тел­ски­те кон­так­ти, и по-точ­но връз­ки­те ви с мъж, чии­то ин­те­ре­си ве­роя­тно са про­ти­во­по­лож­ни на ва­ши­те. Из­вес­тни кон­фрон­та­ции са въз­мож­ни и в служ­ба­та.

БЛИЗНАЦИ

Мно­го бла­гоп­рия­тен ден за реа­ли­зи­ра­не на же­ла­ния­та. Денят е спо­коен и из­пъл­нен с хар­мо­ния, но за някои няма да бъ­де лес­но да ба­лан­си­рат емо­ции­те си. Оно­ва, вър­ху кое­то се­га трябва да наб­лег­не­те, е ва­ша­та точ­ност. Въз­мож­но е по­ра­ди за­къс­не­ние да из­пус­не­те някак­ва фи­нан­со­ва реа­ли­за­ция или да по­лу­чи­те па­ри.

РАК

По­ве­че­то от Рак в съ­бо­та имат доб­ри въз­мож­нос­ти за осъ­щест­вява­не на на­ме­ре­ния­та си. Необ­хо­ди­мо е да бъ­де­те по-стрик­тни при из­пъл­не­ние на пое­ти ан­га­жи­мен­ти и да се раз­де­ли­те с на­ви­ка си да за­късн­ява­те, за­що­то то­га­ва дей­стви­тел­но ще про­пус­не­те шан­со­ве­те си. Днес мо­же­те да пос­тиг­не­те мно­го голям ус­пех в пре­го­во­ри.

ЛЪВ

С пра­во в съ­бо­та ще бъ­де­те по­доз­ри­тел­ни към ли­ца от ва­ше­то близ­ко об­кръ­же­ние и съв­сем ес­тес­тве­но е да проя­ви­те бди­тел­ност по­ве­че от оби­кно­ве­но. Мно­зи­на от вас ще се от­ли­чат с но­ва­тор­ско мис­ле­не и доб­ри ид­еи. Денят е мно­го ус­пе­шен за на­ча­ло на не­що но­во. Де­ло, за­поч­на­то в съ­бо­та, ще има пъ­лен ус­пех.

ДЕВА

В съ­бо­та ус­пе­хът при Де­ви­те ве­че е из­ра­зи­те­лен и няма да ви из­не­ве­ри. Ан­га­жи­мен­ти­те, кои­то има­те се­га, ще ви за­рад­ват с оча­ква­ни ре­зул­та­ти. Реа­лиз­мът преоб­ла­да­ва у вас и сте об­хва­на­ти от спо­кой­ствие, кое­то пра­ви дей­ствия­та ви точ­ни и ре­ши­тел­ни. Из­вес­тно ко­ле­ба­ние по фи­нан­со­ви въп­ро­си все още има у биз­нес­ме­ни­те.

ВЕЗНИ

В съ­бо­та има­те пре­димс­тво за реа­ли­за­ция. Хвър­ле­те си­ли­те си за осъ­щест­вява­не на це­ли и на­ме­ре­ния в служ­ба­та. Се­га ед­ва ли ще бъ­де уме­стно да за­поч­ва­те не­що но­во, а и няма­те го­тов­ност. Мно­го от вас ще са заг­ри­же­ни за па­ри и ще об­мислят раз­лич­ни пла­но­ве за при­до­би­ва­не­то им – мо­же би в по-гол­ямо ко­ли­чес­тво.

СКОРПИОН

В съ­бо­та у вас е сил­но из­ра­зен стре­ме­жът към не­за­ви­си­мост и мно­зи­на ще бъ­дат го­то­ви на жер­тви, но ще де­монс­три­рат лич­на не­за­ви­си­мост. Ви­со­ко е ни­во­то на емо­цио­нал­на­та нап­рег­на­тост и ще нап­ра­ви­те те­жък деня на оне­зи, кои­то се опи­тват да ви въз­разят. За да е ефе­кти­вен то­зи ден за вас, трябва да бъ­де­те в цен­тъ­ра на съ­би­тие­то.

СТРЕЛЕЦ

Денят не е осо­бе­но до­бър за де­ло­ва дей­ност и ще ви съз­да­де мно­го гри­жи. Не­раз­ре­ши­ми­те проб­ле­ми ще въз­ник­нат нео­чак­ва­но и спон­тан­но, кое­то ще нап­ра­ви мно­зи­на от вас нер­вни и та­ка ще се уве­ли­чат въз­мож­нос­ти­те да сгре­ши­те. Ве­роя­тно ще въз­ник­нат и слу­жеб­ни проб­ле­ми, но те са пе­ри­фер­ни. Незначителният им характер няма да промени еуфоричното ви настроение.

КОЗИРОГ

Ще се на­мерят хо­ра, кои­то в съ­бо­та, съз­на­тел­но или не, ще опи­тват да ви къ­сат нер­ви­те, но мо­же би по-доб­ре да от­ми­не­те опи­ти­те им без вни­ма­ние. Денят е бла­гоп­рия­тен за вас, за­що­то сте в доб­ра фор­ма и е поч­ти не­въз­мож­но да ре­ши­те да из­вър­ши­те не­що и то да не се по­лу­чи. Ан­га­жи­рай­те вни­ма­ние­то си с де­ла и със сигурност ще имате успех.

ВОДОЛЕЙ

И вас ще се на­ме­ри някой да ви под­раз­ни, но за раз­ли­ка от Ко­зи­ро­зи­те, вие ще реа­ги­ра­те бур­но и ще се ядо­са­те не на ше­га. Има и дру­га при­чи­на за гне­ва ви – за­бав­яне­то на па­ри, кои­то в съ­бо­та трябва да по­лу­чи­те. Не се при­тесн­явай­те за тях, в най-скоро време ще ги взе­ме­те, и то с лихвите. Денят но­си въз­мож­нос­тта за осъ­щест­вява­не на доб­ри кон­так­ти.  

РИБИ

Съ­бо­та е мно­го до­бър ден за вас и ид­ва с ус­пе­хи в за­ни­ма­ния­та ви. Трябва да раз­чи­та­те на ин­туи­ция­та си, коя­то е осо­бе­но ос­тра и ще бъ­де най-до­бър по­мощ­ник във всич­ки­те ви де­ла. Не се ос­ланяй­те оба­че с ней­на по­мощ да спе­че­ли­те на ха­зарт – тук няма­те ни­ка­къв шанс и ще загубите доста! Ще осъ­щес­тви­те ус­пеш­ни и доходоностни кон­так­ти.

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *