HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan

ХОРОСКОП ЗА 12 ЮНИ

ОВЕН

Щас­тли­ви и дос­та еу­фо­рич­ни за­поч­ва­те но­ва­та сед­ми­ца. Има ху­ба­ви про­ме­ни око­ло Ов­ни­те и то­ва е дос­та­тъч­но ос­но­ва­ние за ра­дос­тно­то ви нас­трое­ние. Някои от вас ще при­със­тват на прием, кок­тейл или дру­га по­доб­на прия­тел­ска сбир­ка. По профе­сио­нал­ни проб­ле­ми е доб­ре да се вслуш­ва­те в съ­ве­ти­те на ва­ши ко­ле­ги.

ТЕЛЕЦ

В по­не­дел­ник на Тел­ци­те пред­стои мно­го ра­бо­та, но и на­рас­тва влия­ние­то им спрямо око­лни­те. Мъ­же­те Тел­ци са се пог­ри­жи­ли за со­лид­ния си имидж. Доб­ри финан­со­ви пос­ти­же­ния се оп­ре­делят за днес, но е мно­го важ­но де­ла­та, кои­то ви ка­саят, да вър­ши­те ща­тел­но и док­рай. В про­фе­сио­на­лен ас­пект не из­да­вай­те ин­фор­ма­ция.

БЛИЗНАЦИ

Пром­яна в си­туа­ция­та око­ло вас ще ви под­тик­не към тър­се­не на до­пъл­ни­тел­на ин-фор­ма­ция за из­яснява­не на об­ста­нов­ка­та. Мо­же би в та­зи връз­ка би ви по­мог­нал съве­тът на мъж от до­ма ви. Ос­вен то­ва е ху­ба­во да наб­лег­не­те на кон­так­ти­те в по­недел­ник – носят ра­дост, при­до­бив­ки и но­ви от­кри­тия. Про­фе­сио­нал­ният ден е мно­го прия­тен.

РАК

Ху­бав ден за при­до­бив­ки при Ра­ци­те, осо­бе­но за же­ни­те. В по­не­дел­ник за по­ве­че-то да­ми от зна­ка се пре­дос­тавя въз­мож­нос­тта да уредят фи­нан­со­ви въп­ро­си, кои­то ги ин­те­ре­су­ват от­дав­на. Въз­мож­но е да по­лу­чи­те ин­фор­ма­ция в до­ма си по то­зи повод. Ра­бот­ният ден ще е прия­тен, мно­зи­на ще при­със­тват на праз­нич­но чес­тва­не.

ЛЪВ

За мно­зи­на Лъ­во­ве по­не­дел­ник се свър­зва с при­със­твие на тър­жес­тво, кок­тейл или друг вид прия­тна це­ре­мо­ния. Някои от вас имат про­фе­сио­нал­ни проб­ле­ми на ба­за па­ри и днес е под­ход­ящо да се зае­ме­те с раз­ре­ша­ва­не­то им. Ще се на­ло­жи консул­та­ция с юри­ди­чес­ко ли­це, ком­пе­тен­тно в та­зи об­ласт.

ДЕВА

Ха­рак­тер­но­то за Де­ви­те днес е, че ще се пол­зват от ус­лу­ги­те на мъж по ин­те­ре­сува­щи ги въп­ро­си. Ху­ба­ви­те из­вес­тия и пол­зот­вор­ни­те кон­так­ти съ­що не са за пренеб­рег­ва­не. Има про­фе­сио­нал­ни тран­сфор­ма­ции око­ло вас и в по­не­дел­ник ще се рад­ва­те на из­го­да. Необ­хо­ди­мо е да се за­дей­ства­те по ин­те­ре­су­ва­щи ви въп­ро­си.

ВЕЗНИ

Ин­те­рес­на и по­лез­на ин­фор­ма­ция ще по­лу­чи­те днес. Все пак вни­ма­вай­те с по­веде­ние­то. Не да­вай­те из­раз на лю­бо­питс­тво. По­не­дел­ник е мно­го спо­луч­лив, но и вие ще доп­ри­не­се­те за то­ва с дей­ствия­та си. Дей­стви­тел­но дос­та ра­бо­та ви пред­стои, но и справ­яне­то ви е бе­зуп­реч­но. Раз­чи­тай­те на съд­руж­ни­ци и парт­ньо­ри.

СКОРПИОН

За­поч­ва­те но­ва­та сед­ми­ца с при­до­бив­ки и пе­чал­би. Не е за­дъл­жи­тел­но оба­че да са с фи­нан­сов ха­рак­тер, важ­ни са из­год­ни­те об­стоя­телс­тва за вас днес. Денят е много бла­гоп­рия­тен за Скор­пио­ни­те и пол­зот­во­рен за про­фе­сио­нал­на­та ви реа­ли­за­ция. В служ­ба­та не да­вай­те глас­ност на пла­но­ве­те си.

СТРЕЛЕЦ

Ху­бав ден е по­не­дел­ник за Стрел­ци­те, мно­зи­на са по­ка­не­ни да при­със­тват на някак­во тър­жес­тво. Час­тич­ни проб­ле­ми въз­ник­ват на ра­бот­но­то ви място и най-вероя­тно ка­саят па­ри. В та­къв слу­чай е под­ход­яща на­ме­са­та на ком­пе­тен­тно ли­це или се въз­пол­звай­те от съ­ве­ти­те на мъж. Бъ­де­те пред­паз­ли­ви хора, които ви се пишат прия­те­ли. Не са искрени и проявяват завист към вас.

КОЗИРОГ

По­не­дел­ник е твър­де тру­дов ден и по­ве­че­то ра­бо­та па­да вър­ху мъ­же­те от Ко­зирог. Оп­ре­де­ле­но ус­пеш­но за­поч­ва­те сед­ми­ца­та и ще се рад­ва­те на удо­влет­вор­ява­щи ви ре­зул­та­ти. Въп­ро­сът с фи­нан­си­те е за­ви­сим от мъж, кой­то ще ви бъ­де по­ле­зен в то­ва от­но­ше­ние. В служ­ба­та има тран­сфор­ма­ции, на­ла­га­щи пред­паз­ли­вост. Не влизайте в съглашателство с никого.

ВОДОЛЕЙ

Не е учу­два­що, че пред­ста­ви­те­ли­те на Во­до­лей от­но­во са в ус­лу­га на око­лни­те. То­ва е осо­бе­но ва­лид­но за да­ми­те. Дей­стви­тел­но по­доб­ре­на­та си­туа­ция око­ло вас ви сти­му­ли­ра за по­доб­ни реак­ции, но и не мо­же­те да из­не­ве­ри­те на ал­труиз­ма си. Денят се явява ка­то пе­че­ливш. Ще ви се на­ло­жи да по­тър­си­те съ­вет от ад­во­кат по въпрос, касаещ наследство.

РИБИ

Сил­но бла­гоп­рия­тен е по­не­дел­ник, чу­дес­ни са ре­зул­та­ти­те по фи­нан­со­ви въп­ро­си, но се па­зе­те от емо­цио­нал­но мис­ле­не, за­що­то ще сгре­ши­те. Биз­нес­ме­ни­те да се вслуш­ват в съ­вет от парт­ньор. Спрямо съд­руж­ни­ци оба­че бъ­де­те по-пред­паз­ли­ви, за­що­то се­риоз­но ви наб­лю­да­ват и то­ва мо­же да не е слу­чай­но. Нещо мъти водата около вашите бизнес отношения исе поражда недоверие по между ви.

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *