ХОРОСКОП ЗА 12 ЯНУАРИ

ОВЕН

Има­те къс­мет за пос­ти­га­не на ус­пе­хи в дей­ствия­та и ан­га­жи­мен­ти­те си днес. От то­ва по­ло­жи­тел­но раз­ви­тие се из­ключ­ват пре­го­во­ри­те по де­ло­ви въп­ро­си. По-доб­ре е, ако днес про­веж­да­те та­ки­ва, да ги от­ло­жи­те, за да ос­та­не все пак из­вес­тна на­деж­да, че ще пос­тиг­не­те же­ла­ни ре­зул­та­ти.

ТЕЛЕЦ

В пе­тък Тел­ци­те са из­цяло ан­га­жи­ра­ни с реа­ли­зи­ра­не­то на свое на­ме­ре­ние, кое­то при ед­ни от вас има об­щес­тве­на или про­фе­сио­нал­на на­со­че­ност, до­ка­то при дру­ги но­си съв­сем лич­на ха­рак­те­рис­ти­ка. По­ве­че­то от вас са не­тър­пе­ли­ви и склон­ни към до­пус­ка­не на греш­ки. Вни­ма­вай­те!

БЛИЗНАЦИ

Сму­те­ни и обе­зпо­кое­ни са днес Близ­на­ци­те и по­ве­че­то от вас ще се зат­варят в собс­тве­ни­те си мис­ли и по­доз­ре­ния. От дру­га стра­на, сте са­мос­тоя­тел­ни и с гол­яма си­ла на са­мооб­ла­да­ние, но мно­зи­на са при­тес­не­ни от оча­ква­ни неп­рия­тнос­ти, кои­то мо­же да ви съз­да­де же­на.

РАК

Кон­цен­три­рай­те се вър­ху най-съ­щес­тве­ни­те проб­ле­ми, кои­то пред­стои да раз­ре­ши­те, и дей­ства­те не­за­бав­но. Ре­фор­ма­та е на­ло­жи­тел­на и по­ве­че­то от вас ве­че ясно я съз­на­ват. Ва­ши­те лич­ни и про­фе­сио­нал­ни на­ме­ре­ния ще на­мерят пер­спек­тив­на реа­ли­за­ция, ако раз­чи­та­те на здра­вия ра­зум.

ЛЪВ

Ис­тин­ски ус­пех мо­же­те да за­вою­ва­те днес в про­фе­сио­нал­ни­те си де­ла, но трябва да не поз­вол­ява­те да ви вла­деят страс­ти и при­бър­за­ни ре­ше­ния. Денят е на­ча­ло на пло­дот­во­рен пе­риод, през кой­то ва­ши­те неп­рия­те­ли ще ви ос­тавят на­ми­ра. Греш­ки мо­же­те да до­пус­не­те при фи­нан­со­ви опе­ра­ции.

ДЕВА

Към всич­ко, кое­то пред­стои днес да реа­ли­зи­ра­те в днев­на­та си прог­ра­ма, трябва да прис­тъ­пи­те мно­го от­го­вор­но. Денят е мно­го до­бър за за­сил­ва­не на об­щес­тве­ни­те кон­так­ти. Въз­мож­но е при та­ки­ва да не пос­тиг­не­те оно­ва, кое­то ви ин­те­ре­су­ва. Де­ло­вият из­раз в пе­тък е до­бър.

ВЕЗНИ

Пе­тък е ус­пе­шен ден за де­ло­ва­та дей­ност. В про­фе­сио­нал­ни де­ла то­зи ус­пех няма да се из­ра­зи при всич­ки от Вез­ни, но ус­ло­вия­та са мно­го бла­гоп­рия­тни за съд­руж­на ра­бо­та. Днес мо­же­те да осъ­щес­тви­те но­ви кон­так­ти и да пос­тиг­не­те спо­ра­зу­ме­ние за взаим­ни дей­ност.

СКОРПИОН

Не би­ва да прояв­ява­те не­ре­ши­тел­ност по от­но­ше­ние на пре­ки­те си за­дъл­же­ния или при кон­так­ти, кои­то са ре­ши­тел­ни за ва­ши­те бъ­де­ща дей­ност. Шан­сът ви днес е до­бър, но не е из­клю­че­но ус­ло­вия­та за ус­пех да са про­мен­ли­ви. То­ва до гол­яма сте­пен за­ви­си от вас и от на­чи­на ви на под­хож­да­не.

СТРЕЛЕЦ

Сил­на про­фе­сио­нал­на из­ява имат Стрел­ци­те днес и мно­зи­на ще се справят с мно­го ра­бо­та. Ус­той­чи­ви сте на про­ме­ни и няма да ви лип­сва шанс за реа­ли­за­ция, но той е ог­ра­ни­чен в рам­ки­те на про­фе­сио­нал­ни­те дей­ствия. Заели сте се с работа, която не е присъща за вас и не се чувствате способни да я довършите. Не трябва да тър­си­те на­чи­ни да за­до­во­ли­те фи­нан­со­ви стре­ме­жи.

КОЗИРОГ

Об­вър­за­ни сте с мно­го ра­бо­та днес, но е съм­ни­тел­но, че ще ус­пее­те във всич­ко. При някои та­зи въз­мож­ност ще бъ­де въз­препя­тства­на по­ра­ди фи­зи­чес­ко не­раз­по­ло­же­ние, кое­то е въз­мож­но да пре­ми­не в бо­лест. Обърнете внимание на здравето си и потърсете компетентна помощ. Пе­тък пре­дос­тавя от­лич­ни въз­мож­нос­ти за кон­так­ти и успешни делови срещи.

ВОДОЛЕЙ

Пе­тък е един от доб­ри­те дни за вас, ха­рак­те­рен с об­щес­тве­ни кон­так­ти, въз­мож­нос­ти за фи­нан­сов къс­мет и ве­роя­тност при някои от вас за пос­ти­га­не на спо­ра­зу­ме­ние от­нос­но осъ­щест­вява­не на идея. Не­до­волс­тво­то ви ще се из­ра­зи във връз­ка със слу­жеб­ни­те ан­га­жи­мен­ти. Днес очаквайте обаждане по телефона, за да ви съобщят за края на някаква фамилна сага.

РИБИ

За Ри­би­те пе­тък е из­пъл­нен с мно­го къс­мет. Ед­нов­ре­мен­но с то­ва денят со­чи края на тру­ден пе­риод за вас. Се­га трябва да из­хвър­ли­те от съз­на­ние­то си всяка ми­съл за препя­тствия и да се ак­ти­ви­зи­ра­те как­то в про­фе­сио­нал­на­та си дей­ност, та­ка и за кон­так­ти. Те имат зна­че­ние за об­щес­тве­на из­ява. Съдебно дело ще се разреши във ваша полза.

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *