ХОРОСКОП ЗА 13 АВГУСТ

ОВЕН

В неделя про­я­ва­та на дес­по­ти­зъм и его­и­зъм е ха­рак­тер­на за мно­зи­на от Овен. То­ва е про­дик­ту­ва­но от съм­не­ни­я­та, че ня­кой ви шпи­о­ни­ра и очак­ва­те да ви нав­ре­ди. За ня­кои де­нят пре­дос­та­вя въз­мож­нос­ти за па­рич­ни пе­чал­би, как­то и за из­год­ни до­маш­ни при­до­бив­ки. Се­га е ден за про­ме­ни в служ­ба­та ви.

ТЕЛЕЦ

Труд­на бор­ба во­дят Тел­ци­те, за да пос­тиг­нат ус­пе­хи­те, ко­и­то ще ги за­до­во­лят. В па­рич­ни­те де­ла ре­зул­та­ти­те са по­ло­жи­тел­ни за сре­щи с пар­т­ньо­ри от биз­не­са и за ус­та­но­вя­ва­не на кон­так­ти с вли­я­тел­ни хо­ра или за на­чал­на ре­а­ли­за­ция на на­деж­д­на идея. Пос­ти­же­ни­я­та ви са свър­за­ни с пре­о­до­ля­ва­не на труд­нос­ти.

БЛИЗНАЦИ

Днес Близ­на­ци­те са доста из­нер­ве­ни. Ра­бо­ти­те им не вър­вят доб­ре и ся­каш не­чия зла во­ля ги тлас­ка към про­вал. В мо­мен­та ва­ши­ят де­ло­ви жи­вот е точ­но ко­пие на об­с­та­нов­ка­та в до­ма ви. Бъ­де­те то­ле­ран­т­ни не само в дома, но и в службата. Съ­би­ти­я­та в до­ма и работата са за­поч­на­ли да ви про­ме­нят в по­ло­жи­тел­на по­со­ка.

РАК

Ва­ши­те дейс­т­вия са точ­но раз­че­те­ни в неделя и ос­та­ва да ги при­ло­жи­те на прак­ти­ка. При ня­кои от Рак не­га­ти­вен раз­вой мо­же да има в служ­ба­та, а при биз­нес­ме­ни­те днес са ва­лид­ни про­мен­ли­ви ус­ло­вия за дей­ност­та им. По­ло­жи­тел­но ще про­те­че де­нят ви при сре­щи и дейс­т­вия по въп­ро­си, от­на­ся­щи се до сключ­ва­не на до­го­во­ри.

ЛЪВ

От днес за­поч­ва ци­къл на про­фе­си­о­нал­но раз­ви­тие с под­чер­та­ни по­ло­жи­тел­ни ха­рак­те­рис­ти­ки. В служ­ба­та нас­тъп­ват бър­зи про­ме­ни и вие очак­ва­те с го­тов­ност по-на­та­тъш­но­то раз­ви­тие на въп­ро­са. Но бъ­де­те нащ­рек, хо­ра­та, от ко­и­то за­ви­сят те­зи про­ме­ни, зор­ко сле­дят по­ве­де­ни­е­то ви и в мо­мент на сла­бост ще ви ата­ку­ват.

ДЕВА

Доб­ре е, че днес Девите са тър­пе­ли­ви и мно­зи­на вяр­ват, че то­ва е пъ­тят към ус­пе­ха. Неделя е не­у­до­бен ден и из­ди­га пред вас прег­ра­ди. Те имат по-го­ля­мо лич­но зна­че­ние, от­кол­ко­то да съз­да­ват де­ло­ви зат­руд­не­ния. Се­га тряб­ва да се съ­о­б­ра­зя­ва­те с не­въз­мож­нос­ти­те, ко­и­то ви пре­пят­с­т­ват, и да бъ­де­те гъв­ка­ви.

ВЕЗНИ

Днес вър­ху лич­но­то ви са­мо­чув­с­т­вие и жиз­не­ния то­нус вли­я­ни­е­то е бла­гоп­ри­я­т­но, ко­е­то ви пра­ви слън­че­ви, а оне­зи от вас, ко­и­то са не­раз­по­ло­же­ни в мо­мен­та, бър­зо ще за­поч­нат да се въз­с­та­но­вя­ват. Ус­пе­шен ра­бо­тен ден, ед­на же­на ви­на­ги е го­то­ва да ви по­мог­не в тру­ден мо­мент. Неп­ри­я­т­нос­ти­те са свър­за­ни с до­ма ви.

СКОРПИОН

В неделя Скор­пи­о­ни­те са спо­кой­ни, из­лъч­ва­щи енер­гия и кра­со­та, ко­и­то са ед­нак­во зас­тъ­пе­ни във фи­зи­чес­ки и ду­ше­вен план. Днес ще се срещ­не­те с но­ви хо­ра и ще ус­та­но­ви­те трай­ни при­я­тел­с­ки от­но­ше­ния. Про­ме­ни­те в при­я­тел­с­кия кръг са ва­лид­ни и за кон­так­ти от вся­ка­къв вид – лич­ни, де­ло­ви, об­щес­т­ве­ни.

СТРЕЛЕЦ

Не би­ва да уни­ва­те и да пре­жи­вя­ва­те всич­ки неп­ри­я­т­ни мо­мен­ти по фа­та­лен на­чин. Ед­на част от вас са не­пок­ла­ти­ми, ка­то за по-емо­ци­о­нал­ни­те от Стре­лец са на­ли­це лю­бов­ни стра­да­ния, дос­ти­га­щи връх през де­ня. За ста­бил­ни­те меж­ду вас ус­пе­хи­те про­дъл­жа­ват, но има про­фе­си­о­нал­ни проб­ле­ми, ко­и­то ще раз­ре­ши­те.

КОЗИРОГ

Днес у мно­зи­на от Ко­зи­рог е по­ви­ше­на чув­с­т­ве­ност­та и не са да­леч от иде­я­та за из­вън­б­рач­на връз­ка. Не­о­чак­ва­ни про­ме­ни в служ­ба­та ви ка­рат да под­дър­жа­те със­то­я­ние на бди­тел­ност, за­що­то ни­кой ни­ко­му ни­що не каз­ва. Наб­ли­жа­ва вре­ме за ка­чес­т­вен скок при вас, за кой­то се­га тряб­ва да се под­гот­ви­те. Проявете търпение!

ВОДОЛЕЙ

В неделя ва­ши­ят ус­пех е га­ран­ти­ран и ни­що не ви спи­ра да го за­во­ю­ва­те. Но пред­паз­ли­вост­та не е из­лиш­на, в служ­ба­та ня­ма да лип­с­ват при­я­т­ни но­ви­ни, ко­и­то ще да­дат но­ви въз­мож­нос­ти на ня­кои, или ще бъ­де от­п­ра­ве­на по­ка­на за но­ва ре­а­ли­за­ция. Дейс­т­вай­те бър­зо и не про­пус­кай­те шан­со­ве­те си.

РИБИ

Днес на слу­жеб­но ни­во са въз­мож­ни ня­кои про­ти­во­ре­чия и кон­ф­рон­ти­ра­не с ко­ле­ги или на­чал­ни­ци, но те са свър­за­ни с ра­бо­та­та в мо­мен­та и ня­мат неп­ри­я­т­ни пос­лед­с­т­вия. През ос­та­на­ло­то вре­ме ще има­те под­к­ре­па в дей­ност­та си и ще пос­тиг­не­те за­бе­ле­жи­те­лен нап­ре­дък. Днес ще из­вър­ши­те ус­пеш­ни пъ­ту­ва­ния.

 

 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *