ХОРОСКОП ЗА 14 АПРИЛ

ОВЕН

Съ­бо­та е дос­та тру­ден ден за Ов­ни­те, но то­ва не се свър­зва с ва­шия про­фе­сио­на­лен и де­ло­ви ден. Ста­ва въп­рос за до­маш­ни неп­рия­тнос­ти, кои­то ще ви при­тесн­яват през це­лия ден. Още по-неп­рия­тно е, че няма­те въз­мож­ност да поп­ра­ви­те не­ща­та или да по­мог­не­те по необ­хо­ди­мия на­чин. Слу­жеб­ният ден за някои ще бъ­де пе­че­ливш.

ТЕЛЕЦ

С неп­рия­тнос­ти за­поч­ва съ­бот­ният ден за Тел­ци­те. Те са от раз­ли­чен ха­рак­тер и стесн­яват до гол­яма сте­пен сво­бо­да­та на ва­шия из­бор. За мно­зи­на глав­на е лип­са­та на па­ри. Та­ка някои от вас ще бъ­дат тлас­на­ти към уча­стие в ха­зар­тни иг­ри с цел пе­чал­ба. Туд­нос­ти­те са свър­за­ни с до­ма ви и с някои пред­ва­ри­тел­но уго­во­ре­ни сре­щи.

БЛИЗНАЦИ

За вас съ­бо­та ще бъ­де ден, в кой­то дос­та неп­рия­тнос­ти мо­гат да ви съз­да­дат свад­ли­ви же­ни в служ­ба­та. Не се об­ръ­щай­те към на­чал­ни­ци­те си, за­що­то и в тяхно ли­це няма да на­ме­ри­те под­кре­па. С ло­шо раз­ви­тие са свър­за­ни ва­ши­те фи­нан­си днес и мно­зи­на имат как­то лич­ни, та­ка и до­маш­ни проб­ле­ми. Край­но неп­рия­тен ден за де­ло­во пъ­ту­ва­не.

РАК

Ра­ци­те за­поч­ват ло­шо деня. Проб­ле­ми­те ви са свър­за­ни с кон­так­ти­те, фи­нан­си­те, до­ма. Ху­ба­во е то­ва, че по­не до­маш­ни­те от­шум­яват. Мно­зи­на все още про­дъл­жа­ват ине­ртно свое­то раз­ви­тие, но в де­ло­ви­те си ан­га­жи­мен­ти трябва да оча­ква­те пром­яна. В ско­ро вре­ме ви пред­стои да се за­поз­нае­те с чо­век, кой­то ще ви по­мог­не с важ­на ин­фор­ма­ция.

ЛЪВ

Лъ­во­ве­те са мал­ко объ­рка­ни по някои де­ло­ви проб­ле­ми и то е за­що­то точ­но в то­зи мо­мент съ­щес­тву­ват го­ле­ми преч­ки за раз­гръ­ща­не на дей­ствия. Опи­ти­те ви да на­ме­ри­те раз­ре­ше­ние­то им чрез кон­так­ти с хо­ра от ва­ша­та про­фе­сио­нал­на сфе­ра ще бъ­дат нап­раз­ни днес. Но то­ва не трябва да ви тлас­ка към не­ра­зум­ни дей­ствия или да при­бър­зва­те по няка­къв на­чин.

ДЕВА

Денят ще бъ­де из­пъл­нен с преч­ки за вас. Са­мос­тоя­тел­но ще ви бъ­де мно­го труд­но да ги раз­ре­ши­те, осо­бе­но въп­ро­си от фи­нан­сов ха­рак­тер. Бъ­де­те бди­тел­ни към пред­ло­же­ния­та, кои­то ще бъ­дат от­пра­ве­ни към вас днес, за­що­то те мно­го чес­то мо­гат да се ока­жат с фал­ши­ви обе­ща­ния. Въз­мож­но е да пос­лед­ват кон­флик­ти на ба­за па­ри меж­ду съд­руж­ни­ци­те.

ВЕЗНИ

Фи­нан­со­вият проб­лем се ока­зва най-неп­рия­тен за вас в съ­бо­та. Мно­зи­на ще бъ­дат при­тес­не­ни от про­фе­сио­нал­ни проб­ле­ми, но де­ло­ва­та стра­на на ва­ши­те ан­га­жи­мен­ти не би­ва да ви сму­ща­ва, за­що­то още днес ще по­лу­чи­те доб­ри но­ви­ни. Не раз­чи­тай­те на под­кре­па от стра­на на прия­те­ли, за­що­то те се­га не же­лаят да ви нап­равят ус­лу­га.

СКОРПИОН

Скор­пио­ни­те не трябва да правят ни­как­ви сдел­ки, ка­сае­щи по-го­ле­ми су­ми в съ­бо­та. То­зи ден е лош за вас и неп­рия­тнос­ти­те ви ще про­дъл­жат през це­лия ден, не­за­ви­си­мо да­ли ста­ва въп­рос за кон­так­ти, де­ла, свър­за­ни с об­щес­тво­то или ад­ми­нис­тра­тив­ни ин­стан­ции. Все пак денят бе­ле­жи на­ча­ло­то на важ­ни про­ме­ни за вас, свързани с професията ви.

СТРЕЛЕЦ

Ва­ша­та ене­ргич­нос­т мно­го чес­то пре­ми­на­ва в аг­ре­сия и то­ва мо­же мно­го да ви нав­ре­ди. В служ­ба­та е въз­мож­но да въз­ник­не кон­фликт с же­ни, кой­то е поч­ти неиз­бе­жен, ако дей­ства­те в поз­на­тия ви на­по­рист стил. Труд­нос­ти има при биз­нес­ме­ни­те, кои­то днес най-ве­роя­тно опи­рат до за­дър­жа­не на па­рич­ни средс­тва или не­нав­ре­мен­но из­дъл­жа­ва­не.

КОЗИРОГ

Мно­зи­на от Ко­зи­рог днес са­ми ще си пре­чат. То­ва мо­же да ста­не или чрез пре­ка­ле­но­то из­чак­ва­не раз­воя на да­де­но раз­ви­тие, или чрез из­бър­зва­не в дей­ствия­та. Вие не сте хо­ра на край­нос­ти­те и трябва да на­ме­ри­те сред­ния път. Та­ка мо­же­те да бъ­де­те убе­де­ни, че кон­так­ти­те ви ще са твър­де по­лез­ни. Из­вес­тни неп­рия­тнос­ти се явяват в до­ма ви.

ВОДОЛЕЙ

Днес е твър­де на­ма­лен шан­сът на Во­до­леи­те за па­рич­ни при­до­бив­ки. Дей­стви­тел­но се­га мно­зи­на от вас се нуж­даят от фи­нан­си и до­ри някои ще пред­прие­мат пъ­ту­ва­не с та­зи цел. Точ­но то­ва не би­ва да пра­ви­те. Не са­мо че няма­те шанс за при­до­бив­ки, но мо­же да се слу­чи и зло­по­лу­ка. Има­те из­вес­тен про­фе­сио­на­лен къс­мет.

РИБИ

Въз­мож­нос­тта, коя­то при­те­жа­ва­те да се справ­яте с раз­лич­ни проб­ле­ми, ви да­ва гол­яма уве­ре­нос­т да дей­ства­те по из­пи­та­ни­те си ме­то­ди. С труд­нос­ти ще се сблъс­ква­те пос­тоя­нно. Те се­га са лич­ни, фи­нан­со­ви и ако трябва, кон­так­ту­вай­те с на­чал­ни­ци­те си. Биз­нес­ме­ни­те да вни­ма­ват с парт­ньо­ри­те си, въз­мож­но е някои от тях да бъ­дат край­но не­поч­те­ни.

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *