ХОРОСКОП ЗА 14 АПРИЛ

ОВЕН

Неделя е ус­пе­шен ден за Ов­ни­те и бе­ле­жи на­ча­ло­то на един ак­ти­вен пе­ри­од във ва­шия жи­вот. Днес са въз­мож­ни ня­как­ви прик­лю­че­ния, си­лни емо­ции или важ­ни съ­би­тия. Не­о­б­хо­ди­мо е да ак­ти­ви­зи­ра­те кон­так­ти­те си днес и бъ­де­те нас­той­чи­ви в осъ­щес­т­вя­ва­не­то на де­ла­та си, въп­ре­ки че слу­жеб­ни­ят ден пред­ла­га труд­нос­ти.

ТЕЛЕЦ

Днес сте по­гъл­на­ти от ми­съл­та за проб­ле­ми­те си и труд­нос­ти­те, с ко­и­то се сблъс­к­ва­те при тях­но­то раз­ре­ша­ва­не. На слу­жеб­но­то мяс­то съ­що има въз­мож­ност от кон­ф­лик­т­на об­с­та­нов­ка по­ра­ди фи­нан­со­ви не­у­ре­ди­ци, но и ве­ро­я­т­ност от бър­зо из­пъл­не­ние на же­ла­ни­е­то ви в та­зи връз­ка. Не се конфронтирайте с близките си.

БЛИЗНАЦИ

Близ­на­ци­те са подтис­на­ти и при­тес­не­ни за­ра­ди до­маш­ни­те си проб­ле­ми и труд­нос­ти. Кон­ф­лик­т­но­то ви нас­т­ро­е­ние се ба­зи­ра на вза­и­мо­о­т­но­ше­ни­я­та с брач­ния пар­т­ньор и съд­руж­ни­ци­те от биз­не­са. Мно­го от вас са с же­ла­ние да из­бя­гат от проб­ле­ми­те си и до­ри да за­ми­нат ня­къ­де, до­ка­то не­ща­та ня­как си от са­мо се­бе си не се про­ме­нят.

РАК

Денят ще за­ва­ри Ра­ци­те мо­би­ли­зи­ра­ни и с твър­до­то на­ме­ре­ние да се спра­вят с проб­ле­ми­те си. И дейс­т­ви­тел­но ще ви бъ­де пред­ос­та­ве­на та­зи въз­мож­ност, ако се аб­с­т­ра­хи­ра­те от не­га­тив­ни­те емо­ции на до­маш­ни­те раз­п­ра­вии. Слу­жеб­ни­ят ден ще пре­ми­не при­я­т­но и да­же мо­же да при­със­т­ва­те на ня­ка­къв праз­ник там. Проб­ле­ми­те в биз­не­са се раз­ре­ша­ват.

ЛЪВ

Сил­ни по­ля­ри­зи­ра­ни емо­ции пред­ла­га неделя за ро­де­ни­те под Лъв. Днес сте с про­ти­во­ре­чи­ви нас­т­ро­е­ния и ще бъ­де труд­но на окол­ни­те да ви раз­бе­рат и кон­так­ту­ват с вас. Опи­тай­те се да ов­ла­де­е­те не­га­тив­ни­те виб­ра­ции и бъ­де­те тър­пе­ли­ви. В про­фе­си­о­на­лен ас­пект днеш­ни­ят ден е мно­го неп­ри­я­тен за фи­нан­си­те ви.

ДЕВА

Днес при Де­ви­те проб­ле­мът с най-го­ля­мо зна­че­ние са па­ри­те. Ще се сблъс­ка­те с мно­го спън­ки и кон­ф­лик­ти на та­зи ба­за. Слу­жеб­ни­ят ден оба­че е ус­пе­шен, и то най-ве­че за те­зи от вас, на ко­и­то им пред­с­тои ко­ман­ди­ров­ка. Та­ко­ва пъ­ту­ва­не ще до­не­се об­рат в служебните ви кон­так­ти­. Ще бъ­де­те удов­лет­во­ре­ни от свър­ше­на­та ра­бо­та.

ВЕЗНИ

Вез­ни­те са кон­ф­лик­т­но нас­т­ро­е­ни спря­мо се­мей­ния пар­т­ньор, осо­бе­но ако той се е за­вър­нал от чуж­би­на. Въп­ре­ки че той е из­пъл­нил ва­ши­те по­ръч­ки и же­ла­ния, не­го­ви­те проб­ле­ми мно­го ще ви при­тес­нят, и то по­ра­ди при­чи­на­та, че не мо­же­те да му по­мог­не­те. Ще се раз­ре­шат фи­нан­со­ви­те ви проб­ле­ми и не­до­ра­зу­ме­ния на ра­бот­но­то мяс­то.

СКОРПИОН

Наб­лю­да­вай­те се­бе си и пос­тъп­ки­те си в неделя. Вие, Скор­пи­о­ни, мо­же да бъ­де­те при­чи­на за мно­го зли­ни, ко­и­то ще ви се слу­чат, по­ра­ди не­о­в­ла­де­ни емо­ции, не­ра­зум­но по­ве­де­ние и не­о­с­но­ва­тел­на гнев­ли­вост. Ако си на­ло­жи­те хлад­нок­ръ­вие, то­ва мо­же мно­го да ви по­мог­не да при­е­ме­те вер­ни­те ре­ше­ния. Ще получите помощ в службата.

СТРЕЛЕЦ

Неделя е труде­н ден за повечето. Фи­нан­со­ви проб­ле­ми мо­гат да се раз­ре­шат днес са­мо при биз­нес­ кон­так­ти и но­сят мно­го по­зи­тив­ни пер­с­пек­ти­ви за пар­т­ньор­с­т­во в биз­не­са. Про­фе­си­о­нал­но ще се по­я­вят зат­руд­не­ния, по­ра­ди неп­ред­ви­де­ни об­с­то­я­тел­с­т­ва и ако сте за­тор­мо­зе­ни, прос­то не раз­чи­тай­те  и ос­та­ве­те за друг ден.

КОЗИРОГ

Ед­на слу­жеб­на ко­ман­ди­ров­ка мо­же да до­ка­ра го­ле­ми неп­ри­я­т­нос­ти за де­ня. Съ­щес­т­ву­ват неп­ред­ви­де­ни об­с­то­я­тел­с­т­ва, ко­и­то мо­гат в мно­го от­но­ше­ния да ви поп­ре­чат и раз­ба­лан­си­рат. Важ­но съ­би­тие в биз­не­са мо­же мно­го да ви по­мог­не за пер­с­пек­тив­на­та ви ре­а­ли­за­ция в та­зи сфе­ра, сти­га да не про­пус­не­те сво­е­в­ре­мен­на и пра­вил­на на­ме­са.

ВОДОЛЕЙ

Неделя е един пре­въз­хо­ден и пло­до­но­сен ден в слу­жеб­но-про­фе­си­о­нал­на­та сфе­ра. В мно­го ав­то­ри­тет­на и сил­на по­зи­ция сте, ко­я­то мо­же дос­та да по­мог­не за фи­нан­со­ва­та ви обез­пе­че­ност. Ако има­те проб­ле­ми от па­рич­но ес­тес­т­во и не сте до­вол­ни от до­се­гаш­но­то ви зап­ла­ща­не за по­ло­же­ния труд, денят е под­хо­дя­щ за раз­го­вори на та­зи те­ма.

РИБИ

Ри­би­те са мно­го ак­ти­ви­зи­ра­ни, но ще ви се на­ло­жи и мно­го вни­ма­тел­но да об­мис­ля­те и ана­ли­зи­ра­те си­ту­а­ци­и­те, ко­и­то пред­ла­га де­нят. Мо­же да се на­ло­жи да из­ча­ка­те в ня­ка­къв ас­пект, за да ус­пе­е­те по-къс­но в осъ­щес­т­вя­ва­не­то на пла­но­ве­те си. Под­к­ре­па от стра­на на бли­зък род­ни­на, брат, сес­т­ра. Вни­ма­вай­те на слу­жеб­но­то мяс­то.

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *